Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: Катерина из города: Київ :: Вопрос: 43001  
Катерина спрашивает:
Хмарні технології у професійній діяльності
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино! Перегляньте наступні джерела:
Биков В. Ю. Хмарна комп’ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів / В. Ю. Биков // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 1. – С. 81-98.
Биков В. Ю. Технології хмарних обчислень, ПСТ-аутсорсинг та нові функції ПСТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В. Ю. Биков // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 10. – С. 8-23.
Вакалюк Т. А. Можливості використання хмарних технологій в освіті / Т. А. Вакалюк // Актуальні питання сучасної педагогіки : матер. між нар. наук.-практ. конф. (м. Острог, 1-2 листоп. 2013 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – C. 97-99.
Глазунова О. Г. Принципи формування «академічної хмари» сучасного університету на основі відкритих програмних платформ / О. Г. Глазунова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Т. 43. – № 5. – С. 174-188.
Давидов В. В. Метод розподілу доступу та антивірусного захисту даних в комп'ютеризованих інформаційних управляючих системах критичного застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / В. В. Давидов ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків, 2014. – 19 c.
Корольов В. Ю. Захист інформації в корпоративних USB-флеш накопичувачах для хмарних обчислень / В. Ю. Корольов // Мат. машини і системи. – 2012. – № 2. – С. 60-69.
Кузьмінська О. Г. Інформаційні технології : навч. посіб. для студентів ОС «Магістр» спец. «Автоматизоване управління технологічними процесами» / О. Г. Кузьмінська, С. Г. Литвинова, Т. П. Саяпіна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : Компринт, 2015. – 340 c.
Литвинова С. Г. Хмарні сервіси Office 365 : навч. посіб. / С. Г. Литвинова, О. М. Спірін, Л. П. Анікіна ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : Компринт, 2015. – 168 c.
Литвинова С. Хмарні технології. Соціальне середовище програмування Touchlevelop / С. Литвинова, О. Тебенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 5. – С. 26-30.
Литвинова С. Г. Хмарні технології в управлінні дошкільними навчальними закладами / С. Г. Литвинова // Информационно- компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. – Симферополь : ФЛП Бондаренко О. А., 2013. – Вип. 8. – С. 99-101.
Макарова М. В. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. для вузів / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; ред. М. В. Макарова. – 3-тє видання, перероблене та доповнене. – Суми : Університетська книга, 2008. – 665 с.
Регета Д. М. Хмарна платформа Windows Azure / Д. М. Регета // Хмарні технології в освіті : матер. Всеукр. наук.- методичн. Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 груд. 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – С. 111.
Romanyshyna O. Y. Information technologies in preparation for future professional activity managers, institutions and organizations in education = Інформаційні технології у підготовці до професійної діяльності майбутніх керівників підприємств, установ та організацій у сфері освіти / O. Y. Romanyshyna // Наук. вісн. Полісся. – 2017. – Вип. 2 (ч. 2). – С. 178-183. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2017_2(2)__29.
Архіпова Т. Технології «хмарних обчислень» у вищій школі [Електронний ресурс] / Т. Архіпова, Т. Зайцева // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – Вип. 17. – С. 99-108. – Режим доступу: http:// ite.kspu/edu/webfm_send/743/.
Бондаренко Т. С. Хмарні технології моніторингу якості професійної підготовки робітників залізничного профілю [Електронний ресурс] / Т. С. Бондаренко, О. О. Агєєва // Наук. записки Тернопіл. нац.. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук ; редкол. І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – № 2. – С. 81–89. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6895/1/BONDARENKO.pdf.
Дюлічева Ю. Ю. Хмарні технології у професійній підготовці майбутніх економістів [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Дюлічева // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – Вип. 18. – С. 71-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2014_18_10.
Лунтовський А. О. Етапи розвитку сучасних інфокомунікаційних сервісів та енергетична ефективність мережевих технологій [Електронний ресурс] / А. О. Лунтовський, П. О. Гуськов, А. Р. Масюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2014. – № 796. – С. 131-139. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPPT_2014_796_20.
Любимова Е.В. Нужны ли облачные вычисления учителям и школьникам? [Электронный ресурс] / Е. В. Любимова. – 2013. – Режим доступу: http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/131-edu-tech/2389-2013-02-21-07-15-03.html
Ніжегородцев В. О. Використання хмарних технологій у підготовці майбутніх податківців Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / В. О. Ніжегородцев // Новітні комп’ютерні технології. Спецвип.: Хмарні технології навчання. – 2015. – Т. 13. – С. 56-64. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/2420.
Петріченко О. А. Можливості хмарних технологій в професійній підготовці майбутніх учителів математики [Електронний ресурс] / О. А. Петріченко // Портал наукових конференцій Центральноукраїнського держ. педагог. ун-ту ім. Володимира Винниченка: [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/ua/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-2-innovatsii-v-osviti-metodolohichni-teoretychni-praktychni-ta-metodychni-aspekty/8520-mozhlyvosti-khmarnykh-tekhnolohiy-v-profesiyniy-pidhotovtsi-maybutnikh-uchyteliv-matematyky. – Назва з екрану.
Сайт Александра Царенко [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://sіtes.gооgІе.соm/site/аа1еk.sandr76. – Назва з екрану.
Сога Д. С. Використання хмарних технологій у професійній діяльності вчителя інформатики [Електронний ресурс] / Д. С. Сога. – Сайт кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=4390. – Назва з екрану.
Царенко О. Хмарні технології навчання у професійній підготовці майбутніх учителів [Електронний ресурс] / О. Царенко // Наук. записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Вип. 5. – С. 58-62. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/53035861.pdf.
Хмарна платформа «jПарус» [Електронний ресурс] // Корпорация Парус. – 2000-2013. – Режим доступу : http://j.parus.ua/ua/358/.
Хмарна технологія Windows Azure офіційно доступна в Україні [Електронний ресурс] / Віртуальний прес-центр «Майкрософт Україна». – 2014. – Режим доступу: http://www.microsoft.com/ukraine/news/issues/2012/06/windows-azure-it.mspx. Шевченко Л. М. Хмарні технології та перспективи їх використання в професійній підготовці вчителів [Електронний ресурс] / Л. М. Шевченко // Зб. наук. праць [Херсон. держ. ун-ту]. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 80(3). – С. 259-263. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_80(3)__54
Шишкіна М. Хмароорієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень [Електронний ресурс] / М. Шишкіна, М. Попель // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. –№ 5(37). – С. 66-80. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/19596163.pdf.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 5.04.2019 10.27.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.270682 seconds