Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43663
   


Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44805  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему морально-психологічні аспекти роботи судді Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Розо! Перегляньте наступні джерела:
Бризгалов І. В. Юридична деонтологія / І. В. Бризгалов. – Київ : Атіка, 2006. – 416 с.
Глубоченко С. М. Формування світогляду як запорука правового мислення суддів: теорет.-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. М. Глубоченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 c.
Гребеньков Г. В. Юридична етика / Г. В. Гребеньков, Д. П. Фіолевський. — Київ : Алерта, 2004. – С. 106-137.
Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія (основи юридичної діяльності: теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти) : наук.-метод. та навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров; ред.: В. В. Копейчиков. - 2-ге вид. - Київ : ВІРА-Р: Дакор, 2000. - 505 c.
Казміренко Л. І. Психологічна підготовка до спілкування у процесі судового розгляду кримінальної справи (з використанням технічних засобів) // Юрид. журнал. – 2006. - №7. – С. 31-35.
Константий О. Щодо проблеми правової культури суддів як умови забезпечення прав і свобод особи в Україні / О. Константий // Вісник Академії правов. наук України. – 2008. – № 1. – С. 57-66.
Кощинець В. В. Спеціальні психологічні знання в кримінальному процесі : теоретичні засади та практ. проблеми : навч. посіб. / В. В. Кощинець, В. Я. Марчак. – Чернівці : Рута, 2007. – 215 с.
Марчак В. Я. Деякі психологічні особливості судового процесу / В. Я. Марчак, О. К. Черновський // Наук. вісн. Чернівец. університету. – 2011. – Вип. № 559. – С. 118–122.
Меліхова Ю. А. Морально-професійна культура судді: історія і сучасність : моногр. / Ю. А. Меліхова. – Харків : Право, 2015. – 224 с.
Нор В. Т. Судові та правоохоронні органи України : підручн. / В. Т. Нор, Н. П. Анікіна, Н. Р. Бобечко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Ін Юре, 2010. - 237 c.
Сабуров А. С. Юридична психологія : навч. посіб. для студ. юрид. вузів та факультетів. — Київ : ТП Пресе, 2003. – 208 с.
Семерак О. С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посіб. / О. С. Семерак. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Знання, 2008. - 392 c. - (Сер. "Вищ. освіта XXI ст.").
Балабанова Л. М. Психологічні аспекти професійної діяльності суддів апеляційного суду [Електронний ресурс] / Л. М. Балабанова А. А. Коваль // Право і безпека. - 2016. - № 1. – С. 146-150. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2016/2258-1463479252.pdf.
Бондаренко О. Ф. Специфіка психологічного знання та його місце в діяльності судді [Електронний ресурс] / О. Ф. Бондаренко. – Режим доступу: http://www.judges.org.ua/article/seminar5-1.htm.
Вільгушинський М. Й. Суддівське самоврядування та його вплив на діяльність судів загальної юрисдикції [Електронний ресурс] / М. Й. Вільгушинський // Адвокат. - 2013. - № 5. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2013_5_4.
Меліхова Ю. А. Етичні засади професійної діяльності судді [Електронний ресурс] / Ю. А. Меліхова // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Філософсько-політологічні студії. – 2017. – Вип. 12. – С. 88-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlu_fps_2017_12_14.pdf.
Меліхова Ю. А. Морально-професійна культура судді [Електронний ресурс] / Ю. А. Меліхова // Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2014. - № 4. – С. 130-139. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnyua_2014_4_17.pdf.
Черновський О. К. Психологічна особливість суддівської діяльності [Електронний ресурс] / О. К. Черновський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2009. - Вип. 20. - С. 147-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2009_20_17.

.: Розділ: Держава і право :: 28.10.2020 08.32.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.202832 seconds