Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45081
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44981  
Аліна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Основи та етика спілкування". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 278 с.
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. – Київ : Академія, 2004. – 344 с.
Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : навч. посібник / В. Г. Пасинок. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 184 с.
Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов. – Київ : Київ. ун-т, 1999. – 308 с.
Правова міжкультурна комунікація : навч. посіб. / [О. Бойко, Н. Казимир, Б. Кравець, С. Кость, Г. Ойцевіч, А. Токарська, О. Федишин, О. Цибух ; за заг. ред. А.С. Токарської]. — Львів : ЛьвДУВС, 2011. – 240 с.
Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд) / О. О. Селіванова. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 1999. –148 с.
Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. – Київ : Алерта, 2012. – 696 с.
Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2005. – 442 c.
Кость С. Мистецтво спілкування: сутнісні характеристики [Електронний ресурс] / С. Кость // Вісник Львів. нац. академії мистецтв. – 2015. – Вип. 26. – С. 110-117. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlnam_2015_26_14.pdf.
Лавренчук В. П. Культура вправної комунікації як основа формування успішної особистості [Електронний ресурс] / В. П. Лавренчук // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Філософія. – 2015. – Вип. 57. – С. 188-193. – Режим доступу: https://lingvj.oa.edu.ua/articles/2015/n57/44.pdf.
Липченко Т. С. Педагогічне спілкування: особливості, закони, функції [Електронний ресурс] / Т. С. Липченко, С. П. Кость // Наук. вісник Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2017. – № 2. – С. 147-155. – Режим доступу: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/868/1/18.pdf.
Назаревич Л. Комунікативні засади професійного спілкування [Електронний ресурс] / Л. Назаревич // XVIII наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя : матеріали. – 2014. – С. 287-288. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/7556/2/ConfTNTU_2014_Nazarevych_L-Communikative_background_287-288.pdf.
Осіпова Т. Знання законів комунікації як чинник формування комунікативної компетенції (закон довіри до зрозумілих висловлювань) [Електронний ресурс] / Т. Осіпова // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2008. Вип. 3. – С. 281-288. – Режим доступу: http://194.44.198.33/faculty/Philol/www/teoria_praktyka_ukr_mova/vyp_03_2008/46. Osipova.pdf.
Основні закони спілкування. Стратегії, тактики та техніка спілкування [Електронний ресурс] // Studfile : файловий архів студентів вебсайт. – Електронні дані. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5726889/page:3/. – Назва з екрана.
Приказчикова Д. С. Психологічні тонкощі спілкування [Електронний ресурс] / Д. С. Приказчикова // Перші наукові кроки-2019 : матер. XIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців. – 2019. – Режим доступу: http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/6291/1/PNK 2019.272.pdf.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 7.12.2020 09.13.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.214523 seconds