Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43712
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Дніпро :: Запитання: 45222  
Тетяна запитує:
Добрий день!Підкажіть літературу з теми Мораль і етика медпрацівників
Наша відповідь:
Шановна Тетяна! Зверніться,будь ласка, до таких джерел:

1. Законодавство України про охорону здоров’я.-К.: Парламентське видавництво,1999.
2. Сабиров В.М. Два лика зла.-М.:Знание.1992.
3. Тофтул М.Г. Етика: Навчальний посібник.-К.: Видавничий центр «Академія», 2005.
4. Тофтул М.Г. Сучасний словник з етики/М.Г. Тофтул-Житомир: вид-во ЖДУ ім.. І. Франка,2014.
5. Углов Б.Г. Про лікарський обов’язок/Б.Г. Углов.-К.:Здоров’я,1987.
6. Хундаков Л.Л. О врачебной єтике.-М.:Знание,1978.
7. Чижевский Д. Нариси з історії філософії на Україні.-К.,1992
8. Шевченко Т.А. Деякі аспекти медичної етики та деонтології/Т.А. Шевченко-2013
9. https://www.medsprava.com.ua/article/ru/1207-meditsinskaya-etika-prakticheskie-sovety-i-rabochie-sittuatsii-rus
10. http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/4706/Основи професійної етики медичних працівників.pdf?sequence=1&isAllowed=y
11. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/medical_ethics_principles.shtml

.: Розділ: Етика. Естетика :: 10.03.2021 12.48.05 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44981  
Аліна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Основи та етика спілкування". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 278 с.
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. – Київ : Академія, 2004. – 344 с.
Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : навч. посібник / В. Г. Пасинок. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 184 с.
Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов. – Київ : Київ. ун-т, 1999. – 308 с.
Правова міжкультурна комунікація : навч. посіб. / [О. Бойко, Н. Казимир, Б. Кравець, С. Кость, Г. Ойцевіч, А. Токарська, О. Федишин, О. Цибух ; за заг. ред. А.С. Токарської]. — Львів : ЛьвДУВС, 2011. – 240 с.
Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд) / О. О. Селіванова. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 1999. –148 с.
Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. – Київ : Алерта, 2012. – 696 с.
Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2005. – 442 c.
Кость С. Мистецтво спілкування: сутнісні характеристики [Електронний ресурс] / С. Кость // Вісник Львів. нац. академії мистецтв. – 2015. – Вип. 26. – С. 110-117. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlnam_2015_26_14.pdf.
Лавренчук В. П. Культура вправної комунікації як основа формування успішної особистості [Електронний ресурс] / В. П. Лавренчук // Наук. записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Філософія. – 2015. – Вип. 57. – С. 188-193. – Режим доступу: https://lingvj.oa.edu.ua/articles/2015/n57/44.pdf.
Липченко Т. С. Педагогічне спілкування: особливості, закони, функції [Електронний ресурс] / Т. С. Липченко, С. П. Кость // Наук. вісник Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. Серія психологічна. – 2017. – № 2. – С. 147-155. – Режим доступу: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/868/1/18.pdf.
Назаревич Л. Комунікативні засади професійного спілкування [Електронний ресурс] / Л. Назаревич // XVIII наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя : матеріали. – 2014. – С. 287-288. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/7556/2/ConfTNTU_2014_Nazarevych_L-Communikative_background_287-288.pdf.
Осіпова Т. Знання законів комунікації як чинник формування комунікативної компетенції (закон довіри до зрозумілих висловлювань) [Електронний ресурс] / Т. Осіпова // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2008. Вип. 3. – С. 281-288. – Режим доступу: http://194.44.198.33/faculty/Philol/www/teoria_praktyka_ukr_mova/vyp_03_2008/46. Osipova.pdf.
Основні закони спілкування. Стратегії, тактики та техніка спілкування [Електронний ресурс] // Studfile : файловий архів студентів вебсайт. – Електронні дані. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5726889/page:3/. – Назва з екрана.
Приказчикова Д. С. Психологічні тонкощі спілкування [Електронний ресурс] / Д. С. Приказчикова // Перші наукові кроки-2019 : матер. XIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців. – 2019. – Режим доступу: http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/6291/1/PNK 2019.272.pdf.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 7.12.2020 09.13.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 44269  
Яна запитує:
Допоможіть знайти літературу для написання есе з предмету естетики: «Трагічне та комічне у ХХІ столітті».
Наша відповідь:
Доброго дня. Яно! Перегляньте наступні джерела:
Бабушка Л. Д. Основні естетичні категорії: динаміка руху : текст лекції / Л. Д. Бабушка ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2006. - 25 c.
Вірченко Т. І. Типологія художніх конфліктів за естетичним наповненням в українській драматургії 1990-2010 років: теоретичний та історичний виміри / Т. І. Вірченко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Філол. науки. - 2012. - № 12. - С. 13-24.
Котлярова О. О. Засоби вираження перформативності в німецькому анекдоті / О. О. Котлярова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. -
2012. - № 9. - С. 40-46.
Мельник О. М. Українська проза кінця XX-початку XXI ст. у контексті сміхової традиції: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. М. Мельник ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ, 2011. - 20 c.
Мовчан В. С. Естетика : навч. посіб. / В. С. Мовчан. - Київ : Знання, 2011. - 527 c.
Салюк Б. А. Perpetuum mobile дитячої літератури: типологія традиційних образів дитини-бешкетника : моногр. / Б. А. Салюк ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Донецьк : ЛАНДОН XXI, 2013. - 215 c.
Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США : моногр. / В. О. Самохіна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Харків, 2012. - 360 c.
Харченко О. В. Американський дискурс комічного (на матеріалі комедійних фільмів, художніх та публіцистичних творів ХХ й ХХІ сторіч) : моногр. / О. В. Харченко. - Київ : Сталь, 2010. - 355 c.
Хороз Н. Семантичні засоби комічного в сучасній хорватській періодиці / Н. Хороз // Пробл. слов'янознавства. - 2009. - Вип. 58. - С. 163-169.
Горбунова І. В. Музичне пародіювання як засіб створення сатиричної образності (на прикладі творів українських та російських композиторів XIX-XXI століть) [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / І. В. Горбунова ; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. - Одеса, 2010. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10GIVRKS.zip.
Дук П. О. Лінгвостилістична характеристика німецьких гумористичних віршів [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук / П. О. Дук ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07dpongv.zip.
Існюк І. В. Ідеал комічного у репрезентаціях сучасного художнього простору України [Електронний ресурс] / І. В. Існюк // Вісник Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка. - 2014. - Вип. 6. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2014_6_10.pdf.
Калита О. М. Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук / О. М. Калита ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2006. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06komunp.zip.
Мельник О. М. Літературний процес як предметна сфера сучасної прози: вияви комічного [Електронний ресурс] / О. М. Мельник // Наук. записки [Нац. ун-ту "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 212-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2014_49_66.pdf.
Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний і дискурсивний аспекти [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / В. О. Самохіна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10SVOTDA.zip.
Юрковська М. М. Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу (на матеріалі сучасних англомовних анімаційних фільмів) [Електронний ресурс] / М. М. Юрковська // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2010. - Вип. 24. - С. 307-316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pssrtt_2010_24_39.pdf.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 21.05.2020 13.42.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 43930  
Софія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка підібрати цікаву інформацію про імідж політика. Дуже дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Етика. Естетика :: 23.03.2020 13.27.44 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Жанна із міста: Каховка :: Запитання: 43767  
Жанна запитує:
Добрий день! В яких фахових виданнях можна ознайомитися з конспектами занять етичного спрямування у ДНЗ. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Жанно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43716. Також радимо Вам переглянути наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Бірюкова Н. Малятам про людяність : конспект міні-заняття : старша група / Н. Бірюкова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 4. — С. 7-9.
Бондурівська О. Бабусю й дідуся я поважаю, їм завжди допомагаю : конспект інтегрованого заняття : молодша група / О. Бондурівська // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 6. — С. 15-17.
Гаврушенко Н. В режимі онлайн : конспект інтегрованого заняття / Н. Гаврушенко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 4. — С. 50-51.
Гаврушенко Н. Від доброго слова тепло усім : конспект інтегрованого заняття / Н. Гаврушенко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 1. — С. 95-96.
Голосієнко К. Бути на землі людиною : проект / К. Голосієнко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 11. — С. 23-25.
Голосієнко К. Світ доброти : проект / К. Голосієнко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 11. — С. 71-74.
Здір О. Хто такий друг : заняття з розвитку мовлення / О. Здір // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 9. — С. 125-128.
Клеша Н. Подорож до днів тижня : заняття для дітей старшої групи / Н. Клеша // Розкажіть онуку. — 2018. — № 6. — Сучасні форми організації освітнього процесу в ДНЗ. — Вип. 1. — С. 10-12.
Конспект відкритого заняття з духовно-марального виховання та емоційного розвитку «Чарівна сила доброти» [Електронний ресурс] // На урок: освітній портал [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :
https://naurok.com.ua/konspekt-vidkritogo-zanyattya-z-duhovno-moralnogo-vihovannya-ta-emociynogo-rozvitku-charivna-sila-dobroti-97328.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.
Конспект заняття з етики. Академія етичних наук маленьких леді та джентльменів [Електронний ресурс] // Абеткаland [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://abetkaland.in.ua/akademiya-etychnyh-nauk-malenkyh-ledi-ta-dzhentlmeniv/. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.
Конспект заняття з християнської етики на тему: «Хто такий друг?» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-zanatta-z-hristianskoi-etiki-na-temu-hto-takij-drug-116401.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.
Конспекти занять для ДНЗ [Електронний ресурс] // На урок: освітній портал [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/biblioteka/typ-12. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.
Куць Н. Дивосвіт дитинства – радісна пора : заняття та методичний коментар для дітей старшого дошкільного віку / Н. Куць // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2018. — № 7. — С. 13-16.
На допомогу вихователеві : [добірка статей] // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 10. — С. 20-31.
Плетенецька О. Уроки Добра і Краси : за етичними розповідями В. Сухомлинського / О. Плетенецька // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 2. — С. 116-118.
Родіна І. Школа вишуканих манер : проект / І. Родіна // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 11. — С. 7-21.
Смолієнко А. Хай у серці живуть добринки : заняття-гра : І-ша молодша група / А. Смолієнко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 1. — С. 23-24.
«Стежина духовності». Гурток морально-духовного виховання дошкільників [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/stezina-duhovnosti-gurtok-moralno-duhovnogo-vihovanna-doskilnikiv-109707.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.
Теплюк Н. Добрий ранок, світе мій! : використання схемографії у навчанні дітей зв'язного мовлення на заняттях морально-етичного змісту : середня група / Н. Теплюк // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 8. — С. 125-126.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 10 : Моральне виховання // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 20. — С. 4-47.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 16.01.2020 15.18.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.032389 seconds