Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44697
   


Автор запитання: Альона із міста: Онуфріївка :: Запитання: 46203  
Альона запитує:
Допоможіть будь ласка з підбором літератури для дипломної роботи «Особливості роботи з важковиховуваними дітьми в початковій школі». Або "Особливості прояву важковиховуваності".
Наша відповідь:
Добрий день, Альона. Радимо скористатися джерелами інформації:

Буров С. Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та молоді груп ризику : навч. курс «Захист та забезпечення прав дітей та молоді груп ризику» / [Сергій Буров, Олександр Войтенко ; заг. ред. Сергій Буров]. – Київ : Сучасний письменник : Центр інформації про права людини, 2015. – 183 с.
Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітації : навч. посібник / за ред. О. М. Полякової. – Суми: Університецька книга, 2009. – 346 с.
Клочко О. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / О. О. Клочко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2016. – 20, [1] с.

Козирєв М. П. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / М. П. Козирєв ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2020. - 351 с. : табл. - Бібліогр.: с. 339-351.
Левицька Л. А. Реабілітаційна педагогіка : навч. посіб. / Л. А. Левицька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки. – Київ : Видавець Ямчинський О. В., 2019. – 297 с.
Муринець Н. Я. Девіантна поведінка дитини: правовий вимір : монографія / Н. Я. Муринець. – Львів : Растр-7, 2021. – 351 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 270-295.
Нечерда В. Б. Підлітки уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах закладів загальної середньої освіти : метод. посіб. / В. Б. Нечерда, В. І. Кириченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс, 2019. – 132 с. : рис.

Оржеховська В. М. Формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища: посібник. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 194 с.

Робота з дітьми з ознаками ризикованої поведінки : метод. рек. / [В. П. Остапович та ін. ; за заг. ред. В. О. Криволапчука] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ ; Харків ; 2017. – 95 с. : іл.

Силкіна С.А. Важковиховуваність підлітків як соціально-педагогічна проблема / С. А. Силкіна // Теорія і практика освіти в сучасному світі. – 2014. – №7. – С. 70-74.
Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Й. Капської. – Київ: Центр учбової літератури, 2011 – 488 с.
Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько та ін.] ; за ред. д-ра пед. наук, проф. О. В. Безпалько. - Київ : Академвидав, 2014. - 309 с. : табл. - (Серія "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 305-309.
Технології соціальної роботи : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. А. Агарков [та ін.]. - Запоріжжя : Мотор Січ, 2015. - 486 с. - Бібліогр.: с. 412-428.
Чубук Р. В. Соціальна педагогіка : [навч. посіб.] / Р. В. Чубук – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 348 с.

Iндивідуальний підхід у роботі з важковиховуваними дітьми // https://www.freepapers.ru/16/indivdualnij-pdhd-u-robot-z/141077.889867.list4.html

Психологія «важких» дітей. https://studfile.net/preview/7341843/
Робота з важковиховуваними дітьми // https://studfile.net/preview/5458011/page:41/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.01.2022 13.55.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.207929 seconds