Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 43421
   


Автор запитання: Микола із міста: Київ :: Запитання: 45414  
Микола запитує:
Доброго ранку! Допоможіть знайти літературу про навчання дітей бути здоровими. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколо! Перегляньте наступні джерела:
Андрющенко Т. К. Сім'я – колиска здоров'я дошкільника / Т. К. Андрющенко. – Черкаси, 2008. – 30 с.
Гурнік Л. Вчимося жити здоровими / Л. Гурнік. – Рівне, 2011. – 89 с.
Денисенко Н. В. Формування свідомого ставлення до свого здоров'я // Дошкільне виховання. – 2008. – № 9. – С. 3-5.
Козак Н. М. Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати / Н. М. Козак. – Березне, 2012. – 149 с.
Колбанов В. В. Валеология: основные понятия, термины и определения. – СПб. : Деан, 2001. – 256 с.
Коренєв М. М. Основні проблеми медичного забезпечення дітей та підлітків / М. М. Коренєв // Актуальні проблеми організації медичного забезпечення дітей та підлітків : матер. наук. конф. – Харків : [б. в.], 2002. – С. 20-24.
Мельник Ю. В. Організація здорового способу життя в школі та формування культури здоров’я учнів початкових класів : навч.-метод. посіб. для керівн. навч. закл., учителів, вихователів, практ. психологів, соціал. працівників / Ю. В. Мельник, С. М. Свячена. – Харків : ХДПУ, 2002. – 210 с.
Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров’ю: теорія, практика, методи дослідження : навч. посіб. / Поташнюк І. В. – Рівне : Луцьк : Надстир’я, 2006. – 141 с.
Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров’ю: досвід роботи, перспективи розвитку : навч. посіб. / І. В. Поташюк ; за ред. Р. З. Поташнюк, І. В. Поташнюк. – Рівне : Луцьк : Надстир’я, 2006. – 226 с.
Андрющенко Т. К. Теоретико-методичні засади формування здоров'язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Т. К. Андрющенко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Г. Тичини. – Умань, 2015. – 503 с. - Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/214/1/Андрющенко_Т.К. .pdf.
Змінюючи життя: вчимося бути здоровими [Електронний ресурс] : рекомендації / УФ "Благополуччя дітей" // Благополуччя дітей : Український Фонд : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/IDP_health.pdf. - Назва з екрана.
Поташнюк І. Основи формування культури здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / І. Поташнюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць... №. 4 (12), 2010
Слинько О. А. Здоров'я людини в навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. А. Слинько // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXІ Каришинські читання) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 29-30 травня, 2014 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 224-225. - Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9308/1/138.pdf.
Чепелюк О. М. Валеологічне виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. М. Чепелюк // Таврійський вісник освіти. - 2016. - С. 121-126. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2016_1_21.pdf.
Шиян О. Здорова школа: рухова активність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Шиян, Н. Сороколіт, І. Турчик. - Львів, 2013. - 84 с. - Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2922/1/Zdorova shkola rukhova aktyvnist.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.04.2021 04.29.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирося із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45406  
Мирося запитує:
Прошу підібрати літературу до теми: Організація самостійної навчальної діяльності учнів початкової школи.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Організація самостійної роботи молодших школярів
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2014_9_14.pdf
Особливості організації самостійної роботи учнів початкових класів
http://oin.in.ua/osoblyvosti-orhanizatsiyi-samostiynoyi-roboty-uchniv-pochatkovykh-klasiv/
Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/546
Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/949/1/15.pdf
Самостійна робота учнів початкової школи як одна із форм їх пізнавальної активності
http://www.rusnauka.com/7_NTSB_2016/Pedagogica/5_208629.doc.htm
Організація самостійної роботи молодших школярів
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/8158/3/statia_Korobkina_Vasko.pdf
Шляхи формування пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках математики
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5.2/37.pdf
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/210/1/1277-2657-1-SM.pdf
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/008-43.pdf
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14134/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.04.2021 23.38.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45396  
Людмила запитує:
Прошу допомогти дібрати літературу з проблеми "Мотивація учіння молодших школярів"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Мотивація як фактор підвищення навчальної успішності молодших школярів
https://op.ua/pedclass/naukova-stattya/motivaciya-yak-faktor-pidvischennya-navchalnoyi-uspishnosti-molodshih-shkolyariv
Діагностика і дидактичні умови формування у молодших школярів мотивації уміння вчитися
https://lib.iitta.gov.ua/9773/1/Савченко.pdf
Формування позитивної мотивації учіння молодших школярів
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13010/1/6Semtsiv.pdf
Мотивація учіння молодших школярів
https://studfile.net/preview/7433496/page:19/
Мотиви учіння та їх класифікації
https://studopedia.org/10-48393.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-4059.html
Підвищення знань молодших школярі шляхом мотивації навчальної діяльності
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/008-36.pdf
Особливості розвитку та динаміки мотивів навчальної діяльності молодших школярів
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12.1/9.pdf
Мотивація молодших школярів до навчання в умовах сучасного
інформаційного суспільства
https://lib.iitta.gov.ua/722386/1/Текст.pdf
Мотиви навчальної діяльності молодших школярів
http://eprints.zu.edu.ua/3970/1/Кравчук_І.Ю..pdf
Формування позитивної мотивації учіння у молодших школярів
https://bonel32.wordpress.com/2017/06/21/формування-позитивної-мотивації-учі/
Формування в молодших школярів позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності
http://oaji.net/articles/2016/927-1462360234.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.04.2021 22.34.01 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Вінниця :: Запитання: 45389  
Валентина запитує:
Емоційний розвиток дошкільника. Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Андрусенко М. П. Застосування психогімнастики в аспекті розвитку емоційного інтелекту дошкільників [Електронний ресурс] / М. П. Андрусенко, Л. В. Балла // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2016. — Вип. 2(2). — С. 7-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_2(2)__3
Андрусенко М. П. Розвиток емоційного інтелекту як фактор духовного виховання дошкільників [Електронний ресурс] / М. П. Андрусенко, Л. В. Балла // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. — 2016. — Вип. 4. — С. 6-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2016_4_3
Базові якості особистості : організація педагогічного процесу для формування емоційного інтелекту в дошкільників / підгот. М. Демощук // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 1 (січень). — С. 10-21.
Войтовська О. Розвиток емоційного інтелекту в дітей дошкільного й молодшого шкільного віку методами арттерапії [Електронний ресурс] / О. Войтовська // Нова педагогічна думка. — 2020. — № 2. — С. 68-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_2_16
Волік Н. Практичні аспекти діагностики емоційного інтелекту дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. Волік // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 2. — С. 138-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2020_2_16
Голота А. Розвиток емоційного інтелекту : практичні рекомендації / А. Голота // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 18-23.
Дідура Л. Місто емоцій : квест для дітей старшої групи з використанням QR-кодів / Л. Дідура, О. Міняйло // Дошкільне виховання. — 2019. — № 7. — С. 15-17.
Емоційний інтелект : [тематичний номер] // Палітра педагога. — 2019. — № 5. — С. 3-31.
Зарицька В. В. Вікові передумови розвитку емоційного інтелекту особистості (дошкільний і шкільний періоди) [Електронний ресурс] / В. В. Зарицька // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2011. — Вип. 38. — С. 35-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2011_38_6
Куртоженко Т. Від реакції до дії : практичне заняття для батьків про особливості розвитку ЕІ / Т. Куртоженко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 1 (січень). — С. 36-41.
Литвиненко І. Сучасна дитина у світі почуттів : особливості розвитку емоційного інтелекту дошкільнят / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. — 2019. — № 3. — С. 3-6.
Недозим І. В. Особливості емоційного та поведінкового компонентів соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] / І. В. Недозим. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. — 2018. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_2_8
Підготовка до школи : [добірка матеріалів] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 6-72.
Світич С. Опановуємо емоції в грі / С. Світич // Дошкільне виховання. — 2019. — № 3. — С. 7-9.
Харченко Н. 7 міфів про емоційний інтелект / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 2. — С. 5-11.
Шпак М. М. Становлення емоційного інтелекту в дошкільному віці як передумова його розвитку в молодшого школяра [Електронний ресурс] / М. М. Шпак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія. — 2016. — Вип. 4. — С. 196-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2016_4_20

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.04.2021 20.14.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Київ :: Запитання: 45382  
Мар'яна запитує:
Добрий день. Мені необхідна будь-яка інформація про тренінги для педагогів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мар'яно! Ми відповідали на подібний запит. Дивіться відповідь: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 43774; 44848. Також радимо вам додатково опрацювати такі джерела:
Гревцева Т. Професійний розвиток учителя — неперервний : мовна освіта в Україні / Т. Гревцева // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 7-8. — С. 36-37.
Гриньова М. Урок Нової української школи — демократичний урок : семінар-тренінг для вчителів початкових класів / М. Гриньова// Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 10-12. — С. 3-13.
Гукова О. Тренінг — активна форма навчання дорослих людей : [методичні поради, конспекти занять-тренінгів, вправи]. Заняття № 4 / О. Гукова // Зарубіжна література в школах України. — 2013. — № 12. — С. 24-32.
Дмітрієва О. Розвиток комунікативної компетентності корекційних педагогів засобами тренінгу командної взаємодії [Електронний ресурс] / О. Дмітрієва, Т. Докучина // Актуальні питання корекційної освіти. — 2018. — Вип. 11. — С. 101-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_12.
Заика Е. Программа личностно-коммуникативного тренинга для педагогов / Е. Заика// Практична психологія та соціальна робота. — 2014. — № 8. — С. 31-35.
Івашньова С. Консалтинг, коучинг та тренінг: реалізація міжнародного досвіду в українській післядипломній педагогічній освіті [Електронний ресурс] / С. Івашньова // Порівняльно-педагогічні студії. — 2016. — № 1. — С. 73-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2016_1_12.
Камінська О. Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення професійної компетентності педагога [Електронний ресурс] / О. Камінська // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2017. — Вип. 1. — С. 55-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2017_1_10.
Колодницька O. Використання педагогічного тренінгу в процесі стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя-гуманітарія [Електронний ресурс] / O. Колодницька // Молодь і ринок. — 2019. — № 7. — С. 124-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_7_25.
Котова І. Конспект тренінгового заняття для класних керівників / І. Котова// Зарубіжна література в школах України. — 2014. — № 7-8. — С. 75-83.
Кошель Т. Заняття-тренінг «Синдром професійного вигорання: збережемо здоров’я разом» / Т. Кошель // Виховна робота в школі. — 2019. — № 2. — С. 33-37.
Олефір Ю. Тренінгові технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога [Електронний ресурс] / Ю. Олефір // Вісник Національного університету оборони України. — 2013. — Вип. 6. — С. 99-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2013_6_19.
Оніщенко І. Довіра до освіти починається з педагогіки партнерства : заняття з педагогами з елементами тренінгу / І. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 4-5. — С. 2-7.
Оніщенко І. Практика впровадження методики «Щоденні 5» : тренінг / І. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 1-3. — С. 15-24.
Організація методичної роботи з учителями світової літератури : дистанційний тренінг : [добірка матеріалів] // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2014. — № 10. — С. 1-40.
Сафонова Г. Школа професійного розвитку : семінар-тренінг / Г. Сафонова // Шкільному психологу. Усе для роботи. — 2014. — № 4. — С. 14-21.
Товканець О. Тренінгові технології у професійній підготовці майбутніх магістрів з педагогічної освіти — фахівців з менеджменту освіти / О. Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2019. — Вип. 1. — С. 117-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2019_1_33.
Торба Н. Соціально-психологічний тренінг як засіб профілактики конфліктів у педагогічному процесі [Електронний ресурс] / Н. Торба // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки. — 2015. — Вип. 128. — С. 257-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2015_128_59.
Традиційні та інноваційні форми методичної роботи у школі : матеріали учасників дистанційного тренінгу «Організація методичної роботи з учителями світової літератури» // Зарубіжна література в школах України. — 2014. — № 7-8. — С. 36-50.
Щербакова Н. Інноваційна освіта як фактор становлення методичної культури вчителя початкових класів / Н. Щербакова // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 1-3. — С. 5-14.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.04.2021 20.18.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.261832 seconds