Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45378
   


Автор вопроса: Наталья из города: Киев :: Вопрос: 4762  
Наталья спрашивает:
Здравствуйте! Буду благодарна за любую помощь по теме "Характеристика і формування активів підприємства". Спасибо за Ваш труд - Вы многим помогаете!!!
Наш ответ:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
1.Бойчик І.М..
Економіка підприємств: Навчальний посібник/ І.Бойчик, П.Харів, М.Хопчан. -Львів: Вид-во "Сполом", 1999. -211 с. -Бібліогр.: с.208-209.
2.Фінанси підприємств : Підручник/ Авт. кол.: А.М. Поддєрьогін (керівн.), Л.Д. Буряк, Г.Г. Нам та ін.; М-во освіти і науки України; КНЕУ. -3-є вид., перероб. та доп.. -К.: КНЕУ, 2000. -458 с. -Бібліогр.: с. 450-453.
3.Семенов, Григорій Антонович
Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Григорій Семенов, Марина Панкова, Андрій Семенов,; М-во освіти і науки України, ГУ "ЗІДМУ". -2-е вид., перероб. та доп. . -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -324 с.
4.Гриньова, Валентина Миколаївна
Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Валентина Гриньова, Віра Коюда,; М-во освіти і науки України, ХДЕУ. -Харків: ВД "ІНЖЕК", 2004. -431 с. -Бібліогр.: с. 425-431.
5.Бондар, Наталія Миколаївна
Економіка підприємства: Навчальний посібник/ Наталія Бондар,. -К.: А.С.К., 2004. -399,[1] с.: табл., іл. -(Університетська б-ка). -Бібліогр.: с. 395-398.
6.Філімоненков, Олександр Сергійович
Фінанси підприємств: Навч. посібник / Олександр Філімоненков,. -2-ге, вид., перероб. та доп.. -К.: Кондор, 2005. -397,[1] с. -Термінолог. словник: с. 386-392; Бібліогр.: с.393-397.
7.Чеботарьова Н. Організація обліку нематеріальних активів у сільськогосподарських підприємствах/ Н. Чеботарьова // Економіка АПК. - 2003. - № 8. - С.49-52
Анотація: Запропоновані рекомендації з удосконалення обліку створення нематеріальних активів у сільськогосподарських підприємствах.
8.Церетелі Л. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів/ Л.Церетелі // Вісник податкової служби України. - 2001. - № 12. - C. 32-38
9.Костюченко В. Облік доходу від реалізації продукції, товарів та інших активів/ В.Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - № 4. - C. 28-39
10.Рудюк Г. Активы предприятия-вопросы определения,классификации,состава и размещения их в балансе/ Г.Рудюк // Вестник Житомирского университета. - 1997. - № 6. - C. 104-111
11.Бутко А. Проблеми відображення оцінки довгострокових активів у фінансовій звітності промислових підприємств/ А.Бутко // Фінанси України. - 1998. - № 8. - C. 21-29
12.Алексєєва А. Нематеріальні активи: порядок переоцінки та її відображення в обліку підприємств/ А.Алексєєва // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - 26 квітня. - C. 4-7
13.Сажинець С. Організація аналітичного обліку нематеріальних активів на підприємствах/ С. Сажинець // Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - № 7. - C. 23-27
14.Галуза С. Оцінка використання активів у аналізі ефективності підприємства/ С. Галуза, В. Артемов // Економіка України. - 2005. - № 6. - C. 86-88
Анотація: Про використання резервівдля підвищення економічної ефективності госрподарювання в Україні.
15.Савон Р. Оборотність сукупних активів як фактор ефективності управління промисловим підприємством (зарубіжний і вітчизняний досвід)/ Р. Савон // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 12. - C. 53-58. -Бібліогр.: 6 назв.
16.Солодченко І. Про корисність активів/ І.Солодченко // Галицькі контракти. - 2002. - № 12: Дебет-кредит. - C. 19-21
17.Сікора Особливості методики оцінки оборотних активів на виробничих підприємствах/ Ірина Сікора // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 9. - C. 13-18. -Бібліогр.: 7 назв.
18.Курочкін Г. Інформаційне забезпечення управління активами підприємства/ Г. Курочкін // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 9. - С.63-66
Анотація: У статті досліджується можливість використання системи інформаційного забезпечення SAP R/3 з метою ефективного управління активами підприємства.
19.Гузенко О.П. Економічно-правовий аспект оцінки зменшення та відновлення корисності активів підприємств/ О.П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - № 11. - C. 25-27. -Бібліогр.: 4 назв.
Анотація: Володіння достовірною інформацією щодо корисності активів підприємств відіграє важливу роль у прийнятті виважених фінансових рішень.
20.Непомнящий С. Формалізація розрахунків вартості активів підприємств/ С. Непомнящий // Фінанси України. - 2003. - № 5. - С.59-64
21.Чорна С. Формування оптимального залишку грошових активів торговельних підприємств/ С.Чорна // Фінанси України. - 2001. - № 3. - C. 99-107
22.Потійко А. Формування оптимального розміщення оборотних активів суб'єктів господарювання/ А.Потійко // Фінанси України. - 2001. - № 7. - C. 80-88
23.http://www.refine.org.ua/pageid-1525-3.html
24.http://www.iz.lviv.ua/book061.htm
25.http://www.bolshe.ru/unit/102/books/8818/s/2
26.http://infoworks.com.ua/moreinfo.php?diplomID=812
27.http://www.refine.org.ua/pageid-1363-1.html

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 13.01.2006 10.51.49 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.486053 seconds