Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Василь із міста: м. Обухів :: Запитання: 47211  
Василь запитує:
Добрий день. Підскажіть літературу на тему: "Прогресивна форма просторово-економічної трансформації".
Наша відповідь:
Добрий день, Василю! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6092
http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2013/20.pdf
http://re.gov.ua/re201604/re201604_160_ChornyyRS,TsyupakVP.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/14053496.pdf
http://ief.org.ua/docs/mg/281.pdf
http://ief.org.ua/docs/sr/288.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Мальська М. Просторові....pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/8242-Article Text-16379-1-10-20170324.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/8242-Article Text-16379-1-10-20170324 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/132-Текст статті-385-1-10-20190405.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/nas_dop_2015.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38205/1/econom.uni.mk.ua_27 грудня.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29776/1/Monografia_Vasina.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/197224392.pdf
https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/article/view/132/126
https://ev.nmu.org.ua/docs/2015/3/EV20153_009-019.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/PROSTOROVI_CINNIKI_FORMUVANNA_UMOV_EKONOMICNOGO_RO.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20110301a.pdf

– Мазур А. Г. Просторові аспекти розвитку регіональних економічних систем / А. Г. Мазур, С. А. Мазур // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 26-32.
– Фащевський М. І. Методологічні засади територіальної організації господарства / М. І. Фащевський // Територіальна організація суспільства: розуміння категорії : матеріали теоретико-методологічного семінару (Київ, 4-11 бер. 2010 р.). – Kиїв, 2010. – Вип. 1. – С. 15-18.
– Підгрушний Г. П. Сучасні процеси територіальної організації промисловості регіонів України / Г. П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2006. – № 1. – С. 29-32.
– Матвієнко Р. О. Механізм формування категорії «простір» / Р. О. Матвієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6(144). – С. 17-20.
– Підгрушний Г.П. Трансформаційні процеси в економіці України: галузевий та регіональний аспекти / Г.П. Підгрушний // Географічна наука і практика: виклики епохи : матер. міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 трав. 2013 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 1. – С. 195-198.
– Мельник М. І. Просторові форми організації бізнесу як чинник забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки / М. І. Мельник // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : матеріали Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / наук. ред. І. В. Саух ; Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій. – Житомир, 2015. – С. 69-70.
– Бавико О.Є. Архітектоніка сучасного регіонального економічного простору / О.Є. Бавико // Економіка та держава. – 2012. – № 7. – С. 18-21.
– Бистряков І.К. Використання простору у площині суспільних перетворень в Україні / І.К. Бистряков, Ю.М. Манцевич // Вісник НАН України. – 2015. – № 11. – С. 67-76.
– Бистряков І.К. Проблеми просторового розвитку України з позиції поглядів П.Аберкромбі / І.К. Бистряков, Ю.М. Манцевич // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 39-48.
– Пепа Т.В. Регіональні проблеми трансформації економічного простору України : теорія, методологія, практика: дис. доктора ек. наук: 08.10.01 / Пепа Т.В. – Київ, 2006. – 410 с.
– Концепції економічних систем та проблеми їх структурної трансформації / [П. Єщенко, С. Гасанов, А. Чухно, П. Леоненко та ін.] // Вища школа. – 2003. – № 2-3. – С. 44-65.
– Бодров В. Г. Теорії економічних трансформацій та досвід ринкових перетворень у Східній Європі (1921-2001 pp.) / В. Г. Бодров // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2003. – Вип. 35–36. – С. 3-16.
– Оліферук С. І. Просторово-економічний розвиток України: узгодження територіального та соціально-економічного прогнозування та планування / С. І. Оліферук // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 17. – С. 49-53.
– Хвесик M. А. Євроінтеграційний концепт забезпечення сталого просторового розвитку України / M. А. Хвесик, I. K. Бистряков, Д. В. Клиновий // Регіональна економіка. – 2018. – № 4. – С. 5-16.
– Щеглюк С. Д. Підходи до визначення ефективності реалізації підприємницького потенціалу регіону в умовах змін просторової організації економіки / С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2017. – № 4. – С. 22-27.
– Титикало В.С. Методологічні основи просторово-процесуального управління економічним потенціалом підприємства в умовах постіндустріального розвитку : автореферат дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / В.С. Титикало ; [офіц. опоненти: В. В. Прохорова, Л. Т. Гораль, С. В. Тумакова] ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2022. – 45 с.
– Ткаченко О.О. Потенціал просторової інтеграції бізнесу у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / О.О. Ткаченко ; [наук. керівник Н. П. Чорна] ; Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАНУ". – Львів, 2018. – 20 с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.05.2023 15.53.35 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 47208  
Лариса запитує:
Добрий день! Мені необхідна література про економічний аналіз як сучасний інструмент прийняття управлінських рішень. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Вейкрута Л. С. Роль і значення аналізу та аудиту в системі управління підприємств / Л. С. Вейкрута, З. Л. Бандура // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 722. – С. 28-32.
Гончаренко Н. Г. Роль комплексного системного аналізу в управлінні підприємством / Н. Г. Гончаренко ; Мукачівський держ. ун-т // Економіка і суспільство. – 2017. - Вип. 12. - С. 683-686.
Гончаренко Н. Г. Роль економічної інформації в прийнятті ефективних управлінських рішень / Н. Г. Гончаренко // Науковий вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія Економічні науки. - 2018. - № 28. - Т. 2. - С. 145–148
Демиденко С. Л. Оперативний економічний аналіз: сутність, переваги та недоліки / С. Л. Демиденко, Д. О. Димитрова // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 13 (1). – С. 91-94.
Економічний аналіз : навч.-метод. комплекс для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / уклад. І. А. Дерун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ ; Харків : Олександр Савчук, 2020. - 119 с.
Економічний аналіз: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / А. В. Рибчук [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 219 с. : рис., табл.
Ілляшенко К. В. Значення економічного аналізу в інформаційному забезпеченні функціонування сучасного підприємства / К. В. Ілляшенко // Збірник наук. праць Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 2(4). – С. 105-110.
Медвідь Л. Г. Економічний аналіз і контроль як інформаційне забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання / Л. Г. Медвідь, Д. О. Харинович-Яворська // Науковий вісник Херсон. держ.о ун-ету. Серія: Економічні науки. – 2015. – Вип. 9-1. Ч.1. – С. 216-220.
Основи економічного аналізу : навч.-метод. посіб. для студентів екон. спец., магістрів, аспірантів, викл. / В. М. Микитюк [та ін.] ; [ред. В. М. Микитюк] ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Рута, 2018. - 439 с. : рис., табл.
Норд Г. Л. Економічний аналіз у системі управління фінансовою безпекою підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Г. Л. Норд ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка". - Житомир, 2019. - 36 с. : рис., табл.
Шестерняк М. М. Сучасний економічний аналіз та його основні види / М. М. Шестерник // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 20 (3). - С. 158–162.
Вагнер І. Економічний аналіз як сучасний інструмент прийняття стратегічних управлінських рішень [Електронний ресурс] / І. Вагнер // Вісник Львів. нац. аграрного ун-ту. Серія : Економіка АПК. - 2013. - № 20(1). - С. 43-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20(1)__9.
Гончаренко Н. Г. Прийняття обгрунтованих управлінських рішень на підставі економічного аналізу господарської діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Н. Г. Гончаренко // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. - 2020. - Вип. 30. - С. 52-54. - Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/30_2020ua/12.pdf.
Гнидюк М. Роль економічного аналізу в обґрунтування управлінських рішень [Електронний ресурс] / М. Гнидюк // М. Гнидюк. - Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2020/.
Лобачева І. Ф. Економічний аналіз як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / І. Ф. Лобачева, Т. С. Благодарна. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2013/Economics/7_139394.doc.htm.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.05.2023 09.49.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 47153  
Лариса запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу про вплив цифрових технологій на конкурентоспроможність підприємств. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Войналович І. А. Конкурентоспроможність працівників в умовах цифровізації [Електронний ресурс] / І. А. Войналович // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Вінниця) / Вінницький нац. технічний ун-т. – 2021. - С. 208-209. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Vadym-Polishchuk/publication/356459141_Analiz_finansovogo_zabezpecenna_strahovogo_rinku_Ukraini_na_sucasnomu_etapi/links/619ca65e07be5f31b7acfd28/Analiz-finansovogo-zabezpecenna-strahovogo-rinku-Ukraini-na-sucasnomu-etapi.pdf#page=887.
Горобець Н. М. Перспективи використання цифрових технологій в діяльності аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Н. М. Горобець, Д. О. Хомякова, Д. О. Стариковська // Ефективна економіка. - 2021. - № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8521.
Іванюк О. Вплив цифрових технологій на конкурентоспроможність підприємств [Електронний ресурс] / О. Іванюк, Ю. Ящук // Грааль науки. – 2021. - № 1. – С. 83-87. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/article/view/9088/8839.
Кобєлєва Т. О. Вплив цифрових технологій на рівень економічної безпеки електротехнічних підприємств [Електронний ресурс] / Т. О. Кобєлєва // Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/54036/3/Kobielieva_Vplyv_tsyfrovykh_tekhnolohii_2021.pdf.
Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі [Електронний ресурс] / С. В. Коляденко // Економіка. Фінанси. Менеджмент. – 2016. - № 6. – С. 106-107.
Котельникова Ю. М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах цифровізації [Електронний ресурс] / Ю. М. Котельникова // Інновації та сталий розвиток. - 2022. - № 4. - С. 101-108. – Режим доступу: https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/104.
Красножон А. О. (2022). Актуальні питання конкурентоспроможного розвитку малих підприємств в умовах переваг та ризиків цифрової економіки
Лесік М. А. Конкурентоспроможність підприємства в умовах формування цифрової економіки [Електронний ресурс] / М. А. Лесік // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 червня 2021 р., Миколаїв, 2021. - С. 170-173. – Режим доступу: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10325/1/170-173.pdf.
Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 67-р // Zakon.rada.gov.ua : вебсайт. – Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р. – Назва з екрана.
Цифрова економіка як фактор економічного зростання держави [Електронний ресурс] : колект. монографія / за заг. ред. О. Л. Гальцової. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 364 с. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Vasyl-Gorbachuk/publication/356424141_Innovative_behavior_in_digital_markets/links/619ab37107be5f31b7a8a3ad/Innovative-behavior-in-digital-markets.pdf#page=238.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.04.2023 08.03.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 47131  
Катя запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про податкову систему України за 2020-2022 роки. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Барабаш Л. В. Роль податкової системи в економічному зростанні [Електронний ресурс] / Л. В. Барабаш // Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Ірпінь, 14-15 квіт. 2021 р. / Ун-т держ. фіскальної служби України. - Ірпінь, 2021. - С. 431-434. - Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789/8152/1/9_УнДФСУ.pdf.
Барабаш Л. В. Гармонізація податкової системи України у постпандемічний період [Електронний ресурс] / Л. В. Барабаш // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти. Ч. 1: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 165-річчю заснування Львів. нац. аграрного ун-ту та 50-річчю створення кафедри обліку та оподаткування, м. Львів, 17-19 березня 2021 р. - 2021. - С. 23-25. - Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789/8169/1/5_ЛНАУ.pdf.
Білобровенко Т. Процеси ухилення від сплати податків та їх причини [Електронний ресурс] / Т. Білобровенко, В. Заріцька // Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Ірпінь, 14-15 квіт. 2021 р. / Ун-т держ. фіскальної служби України. - Ірпінь, 2021. - С. 36-39. - Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789/8152/1/9_УнДФСУ.pdf.
Білоусова О. С. Бюджетно-податкові інструменти для зменшення наслідків глобальних торгових війн та забезпечення економічного зростання в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Білоусова // Наукові перспективи. -2022. - № 6 (24). - С. 215-229. - Режим доступу: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/download/1877/1875.
Безсмертна М. А. Податкова реформа-2020: зміни в ДПС, нові розміри податків та штрафів [Електронний ресурс] / М. А. Безсмертна // Укрінформ: мультимедійна платформа іномовлення України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3034393-podatkova-reforma2020-zmini-v-dps-novi-rozmiri-podatkiv-i-strafiv.html. - Назва з екрана.
Віблий П. І. Податкова реформа в Україні у 2020-2022 роках [Електронний ресурс] / П. І. Віблій, І.І. Лащик, Х. С. Білик // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матер. 11-тої міжнар. наук.-практ. конф., 09-10 вересня 2022 р. - Одеса. - 2022.- С. 331-332. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Vadym-Polishchuk/publication/365609891_Innovacijnij_potencial_rozvitku_biznesu_v_Ukraini_v_umovah_vijni/links/637a72a51766b34c543f3306/Innovacijnij-potencial-rozvitku-biznesu-v-Ukraini-v-umovah-vijni.pdf#page=331.
Віблий П. І. Особливості використання диференційованих ставок ПДВ в Україні [Електронний ресурс] / П. І. Віблій, І.І. Лащик, А. І. Карда // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матер. 11-тої міжнар. наук.-практ. конф., 09-10 вересня 2022 р. - Одеса. - 2022.- С. 333-334. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Vadym-Polishchuk/publication/365609891_Innovacijnij_potencial_rozvitku_biznesu_v_Ukraini_v_umovah_vijni/links/637a72a51766b34c543f3306/Innovacijnij-potencial-rozvitku-biznesu-v-Ukraini-v-umovah-vijni.pdf#page=331.
Волощук М. Г. Становлення та розвиток податкової системи України [Електронний ресурс] : моногр. / М. Г. Волощук, І. І. Матьола, Т. О. Карабін, О. В. Білаш. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2021. - 172 с. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36756/1/Становленнята розвиток ПСУ.pdf.
Кеба А. П. Виклики та перспективи розбудови податкової системи України [Електронний ресурс] / А. П. Кеба // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 15–16 квітня 2021 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2021. - С. 65-70. - Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/10618/1/А. П. Кеба.pdf.
Ковценюк Г. В. Податкові реалії і сьогодення [Електронний ресурс] / Г. В. Ковценюк // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 15–16 квітня 2021 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2021. - С. 70-73. - Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/10618/1/А. П. Кеба.pdf.
Майстренко О. В. Реформування податкової системи України як спосіб вирішення податкових колізій [Електронний ресурс] / О. В. Майстренко // Міністерство юстиції : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_6905. - Назва з екрана.
Мережко С. П. Порівняльний аналіз податкових систем зарубіжних країн та України [Електронний ресурс] / С. П. Мережко, Н. Р. Ушолік, О. М. Лизунова // Економіка та суспільство. - 2021. - Вип. 25. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/282/270.
Тесля Н. А. Податкова система України та проблеми її реформування [Електронний ресурс] / Н. А. Тесля ; наук. кер. О. В. Зайцев. - Суми : Сумс. держ. ун-т, 2021. - 36 с. - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/85716/1/Teslia_bac_rob.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.04.2023 08.43.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костянтин із міста: м. Київ :: Запитання: 47122  
Костянтин запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка літературу на тему: "Економічна сутність поняття "Антикорупційний аудит". Заздалегідь дякую. З повагою, К.В.
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
VI міжнародна науково-практична конференція «Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання» : 26-27 жовт. 2017 р., м. Харків : присвяч. 95-річчю ф-ту Економіки і підприємництва : матеріали. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 273 с. : іл., табл.
Андрійченко Н. С. Адміністративно-правові засади оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України : дисертація ... д-ра філос., спец.: 081 - право / Н. С. Андрійченко; наук. кер. О. М. Рєзнік. — Суми : СумДУ, 2020. — 234 с.
Белявська К. С. Соціальна відповідальність бізнесу: еволюція пог- лядів на проблему / К. С. Белявська / Вісник Хмельницького національ- ного університету. — 2011. — № 1. — C. 228-234. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2011_1/228-234.pdf.
Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Ви- дання 2006 року МФБ АПУ / Пер. з англ. О. В. Селезньова та ін. — Київ : ТОВ «ІАМЦАУ «Статус», 2006. — 1152 с
Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10?nreg=5/2015&find=1&text=&x=13&y=3#n10. — Назва з екрана.
Україна як соціальна держава: гасло для політичної конкуренції чи шлях до солідаризації суспільства? / О. М. Пищуліна, Я. А. Жаліло, С. І. Лавриненко Д. С. Покришка / за заг. ред. В. Є. Воротіна — Київ : НІСД, 2009. — 108 с.
Фукуяма Ф. Що таке корупція і як з нею боротися. [Електронний ресурс] / Ф. Фукуяма // Економічна правда : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2016/06/9/595365. — Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 1.04.2023 20.29.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.924375 seconds