Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 25 .:. Запитань у базі: 43528
   


Автор запитання: Лариса із міста: Прилуки :: Запитання: 45515  
Лариса запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою про роль космічної галузі у розвитку промисловості України. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Бухун Ю. В. Шляхи формування механізму інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів в космічній галузі / Ю. В. Бухун // Економічний вісник Нац. технічного університету України "Київський політехнічний інститут". — 2015. — № 12. — С. 121-128.
Горбулін В. П. Космічна стратегія та перспективи розвитку країни / В. П. Горбулін // Наука і суспільство. - 2020. - № 2. - С.3-10.
Скірка Н. Я. Структурні зміни в економіці України та стратегічні напрями державного регулювання / Н. Я. Скірка // Економіка та підприємництво. – 2013. – № 4 (73). – С. 49.
Анисенко О. В. Розвиток космічної галузі в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Анисенко // Агросвіт. - 2018. - № 11. - С. 55-59. - Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/11_2018/12.pdf.
Битва за «новий космос»: яку роль відіграє Україна і хто з вітчизняних бізнесменів готовий скласти конкуренцію світовим гігантам [Електронний ресурс] // Mind.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://mind.ua/publications/20198288-bitva-za-novij-kosmos-yaku-rol-vidigrae-ukrayina. - Назва з екрана.
Бухун Ю. В. Фінансування інновацій у космічній галузі як важіль структурної перебудови промисловості України [Електронний ресурс] / Ю. В. Бухун // Актуальні проблеми економіки та управління. - 2015. - № 9. - Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/14348/1/2015_2_Buhun.pdf.
В Уряді України звернули увагу на потенціал космічної галузі [Електронний ресурс] // Defence-ua.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://defence-ua.com/news/v_urjadi_ukrajini_zvernuli_uvagu_na_potentsial_kosmichnoji_galuzi-2576.html. - Назва з екрана.
Горбулін В. П. Космічна стратегія та перспективи розвитку країни [Електронний ресурс] / В. П. Горбулін // Вісник Нац. академії наук України. — 2020. — № 2. — С. 3-10. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/169886/03-Gorbulin.pdf?sequence=1.
Псюк М. О. Роль космічних агентств у формуванні державної політики розвитку космічної галузі [Електронний ресурс] / М. О. Псюк // Економіка, управління та адміністрування. - 2020. - № 3. - С. 70-77. - Режим доступу: http://ema.ztu.edu.ua/article/view/213514.
Радченко Ю. М. Маркетингові стратегії розвитку космічних технологій в Україні [Електронний ресурс] / Ю. М. Радченко, В. М. Маренич // Зміни харчового виробництва в Україні відповідно до вимог ЄС : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 15 грудня 2020 р., м. Харків. - Харків, 2020. - С. 38-41. - Режим доступу : https://ojs.htek.com.ua/index.php/htek/article/view/101/101.
Шаповал С. Л. Механізм державного регулювання космічної галузі України [Електронний ресурс] / С. Л. Шаповал, А. А. Возненко // Економіка та менеджмент. - 2019. - № 1. - С. 177-186. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Oif_apk_2019_1_23.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.05.2021 11.49.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Ніжин :: Запитання: 45513  
Христина запитує:
Доброго ранку! Мені необхідно знайти електронні нові навчальні посібники з теми про управління персоналом. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Хритино! Перегляньте наступні джерела:
Управління персоналом [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. Й. Лесько, І. В. Романець ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 283 с. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf
/52158889.pdf.
Управління персоналом [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до виконання курсової роботи : навч. посіб.к для студ. спец. 073 «Менеджмент», освіт. програми «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. А. Сухорукова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 20 с. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/31557/1/MV_KR_Menedzh_pers_Sukhorukova.docx.
Управління персоналом [Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с. - Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33638/1/Посібник 2018 УП-верстка_1 (1).pdf.
Криворучко О. М. Управління персоналом підприємства : навч. посіб. / О. М. Криворучко , Т. О. Водолажська. – Харків : ХНАДУ, 2016. – 200 с. - Режим доступу: https://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/38266/mod_resource/content/2/Posobie_Ypr_PersonalomZ.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.05.2021 07.05.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45488  
Аліна запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про адвергеймінг та застосування ігор для просування брендів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Бренд-менеджмент: теорія і практика: навч. посіб. / укл. І. В. Струтинська. - Тернопіль : Прінт-офіс, 2015. - 204 с.
Пінчук О. А. Застосування ігор для просування брендів (адвергеймінг) /О. А. Пінчук // Соціально-економічні перспективи України в ХХI столітті : зб. доп. 80-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 11-16 квітня 2013 р. / відп. за вип. О. А. Петухова. - Київ : КНЕУ, 2013. - С. 146-148.
40 лет адвергейминга — ретроспектива рекламных видеоигр [Електронний ресурс] // Pixonic : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://habr.com/ru/company/pixonic/blog/456572/. - Назва з екрана.
Бондар А. Адвергеймінг як нова політична технологія в українському політичному просторі [Електронний ресурс] / А. Бондар // Освіта регіону. - 2011. - № 2. - Режим доступу: https://social-science.uu.edu.ua/article/439.
Бондар А. Формування бренду "Україна" через сучасні інформаційні технології : адвергеймінг [Електронний ресурс] / А. Бондар // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія / редкол.: М. Вегеш (гол. ред.), В. Андрущенко, О. Бабкіна та ін. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 15. – С. 69–72. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7965/1/ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ УКРАЇНА ЧЕРЕЗ СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ.pdf.
Нянько В. М. Сучасні інструменти інтернет-маркетингу щодо просування бренду та особливості використання статистичних параметрів [Електронний ресурс] / В. М. Нянько, С. В. Капітанець // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку : зб. наук. праць ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., 21 травня 2020 р. / Хмельницька обл. рада, Хмельницький ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова [та ін.]. – Хмельницький, 2020. – С. 190–196. - Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/5641/1/5012_IR.pdf.
Современный адвергейминг: сыграл, оценил, приобрел [Електронний ресурс] // Prmaster.su : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://prmaster.su/termins/sovremennyy-advergeyming-sygral-ocenil-priobrel_159.html. - Назва з екрана.
Чиненов Д. 10 фактов об адвергейминге [Електронний ресурс] / Д. Чиненов // advertology.ru : наука о рекламе : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.advertology.ru/article107550.htm. - Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.05.2021 11.27.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Данило із міста: Ніжин :: Запитання: 45487  
Данило запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про системи пенсійного страхування. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Данило! Перегляньте наступны джерела:
Андрєєва В. В. Система недержавного пенсійного забезпечення / В. В. Андрєєва // Міністерство юстиції : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_40557. - Назва з екрана.
Бахмач А. Недержавні пенсійні фонди: статистика, перспективи / А. Бахмач // Вісн. Пенсійного фонду України. - 2008. - № 9. - С. 14-15.
Данилюк О. І. Стан пенсійного забезпечення населення України в контексті євроінтеграційних перетворень / О. І. Данилюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 14. – С. 772-776.
Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації : (колект. моногр.) / за ред. Е. М. Лібанової. - Київ : І-нт демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. - 2010. - 269 с.
Сальникова Т. Пенсійне забезпечення: світовий досвід / Т. Сальникова // Вісн. Пенсійного фонду України. - 2008. - № 7. - С. 24-27.
Слюсарчук О. П. Актуальні проблеми подальшого реформування системи пенсійного забезпечення в Україні / О. П. Слюсарчук, Т. О. Бутурлакіна // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 2 (41).
Смутчак З. В. Система пенсійного забезпечення як складова соціального захисту населення / З. В.Смутчак // Економ. вісник Запоріз. держ. інженерної академії. – 2016. – Вип. 5–2 (15). – С. 66-69.
Ткаченко Л. Г. Кодифікація пенсійного законодавства: передумови та проблеми / Л. Г. Ткаченко // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : матер. зб. наук. праць І міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) ; за ред. проф. М. І. Іншина, проф. Н. М. Хуторян, доц. В. І. Щербини. - Київ : Ніка-Центр, 2013. - С. 634-638.
Шумило М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні / М. М. Шумило // Вісник НАН України. – 2017. – № 2. – С. 76-87.
Чанишева Г. І. Актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального забезпечення : моногр. / Г. І. Чанишева, І. М. Сирота, Є. В. Краснов, І. В. Лагутіна, В. С. Тарасенко ; ред. Г. І. Чанишева ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2015. - 328 c.
Дахнова О. Є. Сучасний стан і перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні [Електронний ресурс] / О. Є. Дахнова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2014. - № 2. - С. 59-66. - Режим доступу: http://zt.knute.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=556&lang=uk.
Накопичувальна система пенсійного страхування [Електронний ресурс] // pfu.gov.ua/ : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.pfu.gov.ua/od/173838-nakopychuvalna-systema-pensijnogo-strahuvannya/. - Назва з екрана.
Петрушка О. В. Досвід реформування пенсійних систем зарубіжних країн та його використання в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Петрушка, Ю. В. Баніт // Наука й економіка. - 2015. - Вип. 1. - С. 19-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2015_1_5.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.05.2021 07.57.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Київ :: Запитання: 45472  
Микола запитує:
Доброго дня! Може знайти матеріали за темою "Світові мегаполіси та їхня конкурентоспроможність". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколо! Перегляньте наступні джерела:
Балик Т. В. Управління конкурентоспроможністю міста / Т. В. Балик // Коммунальное хозяйство городов. — 2009. — № 92. — С. 11-19.
Антонюк Б. О. Міжнародна конкурентоспроможність світових мегаполісів / Б. О. Антонюк // Наук. вісник Міжнар. гуманіт. ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 16. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_16_9.
Марченко І. С. Міжнародна конкурентоспроможність України в європейському конкурентному просторі [Електронний ресурс] : дис ... канд. економ. наук: 08.00.02 / І. С. Марченко. - Харків : Б.в., 2018. - 233 с.- Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/13889/2/dis_Marchenko 19.02.18.pdf.
Осипов В. М. Конкурентоспроможність міських агломерацій:
світові тренди та перспективи формування в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Осипов, М. С. Кукош // Економічні інновації. - 2014. - Вип. № 57. - С. 283-296. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72535/28-Osipov.pdf?sequence=1.
Німченко Н. С. Мегаполіси як ключові вузли зовнішньоекономічного простору [Електронний ресурс] / Н. С. Німченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2014. - Вип. 119 (ч. ІІ). - С. 159-166. - Режим доступу: http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/article/download/2335/2070/.
Парасотченко О. С. Міжнародна конкурентоспроможність світових мегаполісів [Електронний ресурс] / О. С. Парасотченко // Соціально-економічні перспективи України в ХХ столітті : зб. доп. 80-ї наукю. конф. студ. КНЕУ, 11-16 квітня 2013 р. - Київ : КНЕУ, 2013. - С. 131-134. - Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/8857/131-134.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Сассен С. Глобальные города: постиндустриальные производственные площадки [Электронный ресурс] / С. Сассен. – Режим доступу: http://www.urbanclub.ru/?p=77.
Стройч З. Розвиток сучасних китайських мегаполісів [Електронний ресурс] / З. Стройч, В. М. Новіков // Демографія та соціальна економіка. - 2020. - № 3 (41). - С. 59-75.- Режим доступу: https://dse.org.ua/arhcive/41/4.pdf.
Хвищун Н. В. Конкурентоспроможність міста: суть й основні фактори її формування [Електронний ресурс] / Н. В. Хвищун, О. Д. Мороз // Економіка й управління підприємствами та національним господарством. – 2009. – № 27. – С. 39–46. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/ekonomika/2009_27/R2/Khvischun.pdf.
Швиданенко О. Формування стійкої конкурентоспроможності міст КНР [Електронний ресурс] / О. Швиданенко, Б. Антонюк // Міжнародна економічна політика. - 2017. - № 2. - С. 118-136. - Режим доступу: http://iepjournal.com/journals/27/2018_5_Shvydanenko_Antoniuk.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 28.04.2021 11.34.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.255177 seconds