Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44822
   


Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 8140  
Таня запитує:
Доброго ранку! Допоможіть будь ласка знайти відповідь на 2 питання: Моральні принципи і норми спілкування та Дружба як вид спілкування. Дакую за допомогу!
Наша відповідь:
Гах, Йосип Михайлович Етика ділового спілкування : Навчальний посібник/ Йосип Гах,; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -158 с.. -Бібліогр. у кінці тем
Культура ділового спілкування : Навч. посібник/ Укл. Людмила Зубенко, Віктор Нємцов,. -К.: ЕксОб, 2000. -196,[4] с.. -Бібліогр.: с.198
Чмут, Тамара Купріянівна Етика ділового спілкування : Навчальний посібник/ Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка,. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Вікар, 2002. -223 с.. -(Сер. "Вища освіта XXI століття"). -Бібліогр. у кінці лекцій.
Радевич-Винницький, Ярослав Етикет і культура спілкування/ Ярослав Радевич-Винницький,. -Львів: Сполом, 2001. -223 с.. -Бібліогр.: с.208-212; Предм. покажч.: с.213-220.
Кубрак, Олег Вікторович Етика ділового та повсякденного спілкування/ Олег Кубрак,. -3-тє вид., стереотип.. -Суми: Університетська книга; К.: ВД "Княгиня Ольга", 2005. -221 с.: іл. -Бібліогр.: с. 219
Кубрак, Олег Вікторович Етика ділового та повсякденного спілкування/ Олег Кубрак,. -Суми: Університетська книга, 2002. -207 с.: іл. -Бібліогр.: с. 205
Шеломенцев, Василь Миколайович Етикет і сучасна культура спілкування/ Василь Шеломенцев,; Ред. В. К. Федорченко. -К.: Лібра, 2003. -415 с.. -Бібліогр.: с. 410-415
Мікелі, Дена Як досягти успіху у спілкуванні/ Дена Мікелі,; Алісон Строу; Британська Рада в Україні. -2-е вид.. -К., 2000. -96 с.. -(Сер. "Менеджмент за тиждень")
Войскунский, Александр Евгеньевич.. Я говорю, мы говорим... : Очерки о человеческом общении/ Александр Войскунский,; Послесл. В.А.Лекторского. -2-е изд. дораб. и доп.. -М.: Знание, 1990. -238, [1] с.
Добрович, Анатолий Борисович. Общение : Наука и искусство/ Анатолий Добрович,. -М.: Знание, 1978. -141,[2] с.: 8 л. фот.
Сергеечева, Валентина Азы общения : Стратегия и тактика/ Валентина Сергеечева,. -СПб.; М.; Харьков; Минск: Питер, 2002. -222 с.. -(Сер. "Сам себе психолог"). -Бібліогр.: с.221-222
Вердербер, Рудольф Психология общения : Тайны эффективного взаимодействия: Полный курс/ Рудольф Вердербер, Кэтлин Вердербер,. -СПб.: Прайм-Еврознак, 2006. -412 с.. -(Сер. "Психология - лучшее"). -Глоссарий: с. 394-412
Головаха, Евгений Иванович Психология человеческого взаимопонимания/ Евгений Головаха, Наталия Панина,. -К.: Политиздат Украины, 1989. -187,[4] с.: іл. -Библиогр.: с.187-188
Мелибруда Е. Я - Ты - Мы : Психол. возможности улучшения общения/ Е. Мелибруда,; Пер. с польского Е. В. Новиковой; Вступ. ст. и общ. ред. А. А. Бодалева, А. Б. Добровича. -М.: Прогресс, 1986. -254,[2] с.: ил.; 20 см
Литвак, Михаил Ефимович Психологический вампиризм/ Михаил Литвак,; Ред. Г. И. Медведева. -Изд. 3-е. -Ростов н/Д: Феникс, 2003. -409,[1] с.: ил. -(Сер. "Психологические этюды"). -Назва обкл.: Психологический вампиризм: Анатомия конфликта
Цимбалюк, Іван Миколайович Психологія спілкування : Навчальний посібник/ Іван Миколайович Цимбалюк,; Іван Цимбалюк. -Київ: ВД "Професіонал, 2004. -303 с.
Касаткин, Сергей Мастер общения : Советы практикующего психолога/ Сергей Касаткин,. -СПб.; М.; Харьков; Минск: Питер, 2001. -118 с.. -(Сер. "Сам себе психолог")
Томсон, Питер Самоучитель общения/ Питер Томсон,. -СПб.; М.; Харьков; Минск: Питер, 2002. -247,[1] с.. -(Сер. "Сам себе психолог")
Дороніна, Майя Степанівна Культура спілкування ділових людей : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Майя Степанівна Дороніна,; Міжнародний Фонд "Відродження"; Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". -К.: Вид. дім "КМ Academia", 1997. -191 с.. -Бібліогр.: с.190-191.
Трухін, Ігор Олексійович Соціальна психологія спілкування : Навчальний посібник/ Ігор Трухін,; М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -335 с.. -Бібліогр.: с. 330-333
Кроник, Александр Александрович Психология человеческих отношений/ Александр Кроник, Екатерина Кроник. -Дубна; М.: Феникс: Когито-Центр, 1998. -214,[1] с.: рис.. -Библиогр.: с.210-213; Предм. указ.: с.214.
Джонсон, Дєвид В. Соціальна психологія : Тренінг міжособистісного спілкування/ Дєвид В. Джонсон,; Пер. с англ. і авт.передм. Володимир Хомик,. -К.: КМ Академія, 2003. -285,[2] с.: іл. -Бібліогр. с. 283-284
Каган, Моисей Самойлович. Мир общения : Проблема межсубьектнных отношений/ Моисей Самойлович Каган,. -М.: Политиздат, 1988. -319 с.. -(Сер. "Над чем работают, о чем спорят философы")
Алякринский, Борис Сергеевич Общение и его проблемы/ Борис Алякринский,. -М.: Знание, 1982. -64 с.; 17 см.. -(Сер. "Новое в жизни, науке, технике")
Безносов, Владимир Григорьевич Общение как искусство/ В. Г. Безносов,. -Л.: Ленингр. орг. о-ва "Знание" РСФСР, 1990. -16,[1] с.; 22 см. -(Сер. "В помощь лектору"/ О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. орг.). -Библиогр.: с. 17
Злобина, Елена Геннадиевна Общение как фактор развития личности/ Е. Г. Злобина,; АН УССР, Ин-т философии. -К.: Наук. думка, 1982. -115 с.; 20 см.
Ильяева, Ирина Алексеевна Культура общения : Опыт филос.-методол. анализа/ Ирина Ильяева,. -Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. -167,[2] с.; 20 см. -Библиогр. в примеч.: с. 160-168
Бодалев, Алексей Александрович Личность и общение : Избр. тр./ Алексей Бодалев,. -М.: Педагогика, 1983. -271 с.. -Список научн. тр. А. А. Бодалева по пробл. "Личность и общение": с. 268-270
Ночевник, Михаил Наумович Человеческое общение/ Михаил Ночевник,. -М.: Политиздат, 1988. -126,[1] с.: ил.; 17 см. -(Философская б-чка для юношества)
Чеховских, Михаил Иванович Психология делового общения : Учебное пособие/ Михаил Чеховских,. -М.: Новое знание, 2006. -252 с.. -Библиогр.: с. 247-250
Омаров, Алим Магомедович Управление: искусство общения/ Алим Омаров,. -М.: Сов. Россия, 1983. -237 с.
Ділове спілкування : Підручник/ Національний банк України . -К., 1998. -122 с.
Хміль, Федір Іванович Ділове спілкування : Навчальний посібник/ Федір Хміль,. -К.: Академвидав, 2004. -278 с.. -(Сер. "Альма-матер"). -Бібліогр.: с. 273-274; Короткий термінологічний словник: с. 275-278
Ситниченко, Людмила Анатоліївна Першоджерела комунікативної філософії : Навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вузів/ Людмила Анатоліївна Ситниченко,; Міжнародний Фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". -К.: Либідь, 1996. -170,[3] с.
Таранов Павел Сергеевич Маневры общения : Миниатюры сокровенных тайн/ Павел Таранов. -Донецк: Сталкер, 1999. -430, [1] с.: іл. -(Сер. "Философское наследие"). -Имен. указ.: с.424-431
Волович А. Основы этикета и искусства общения/ А. Волович // Воспитание школьников. - 2004. - № 2. - C. 21-22
Сарапулова Є. "Самопізнання та етика спілкування" як засіб формування комунікативних вмінь у представників молодого покоління/ Є.Сарапулова // Педагогіка толерантності. - 2001. - № 4. - C. 37-40
Волович А. Основы этикета и искусства общения/ А. Волович // Воспитание школьников. - 2005. - № 6. - C. 17-21
Черевко Л. Культура спілкування/ Л. Черевко // Позакласний час. - 2006. - № 15-16. - C. 68-73
Дьяконов Спілкування і взаємодія/ Геннадій Дьяконов // Соціальна психологія. - 2004. - № 3. - C. 82-96. -Бібліогр.: 32 назв.
Волович А. Основы этикета и искусство общения/ А. Волович // Воспитание школьников. - 2004. - № 5. - C. 30-33..; № 7. - C. 28-30
Розьдобутько И. Искусство общения/ И.Розьдобутько // Натали. - 2001. - № 4. - C. 24-26
Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я.Радевич-Винницький // Українська мова та література. - 2001. - № 37. - C. 1-3
"Пізнай себе" : Майстерність спілкуватися // Позакласний час. - 2002. - № 17. - C. 2-4
Бобир Етикет і культура мовлення : Бесіда восьма/ О. Бобир // Початкова школа. - 2005. - № 7. - C. 53-56.
Анотація: Ця бесіда присвячена культурі мовлення та правилам поведінки в театрі, кінозалі, ресторані.
Форись Від культури мовлення - до загальної культури людини/ Наталія Форись; М. Ворись // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2004. - № 1. - C. 79-85
Якименко Н. Невербальні засоби ділового спілкування/ Н. Якименко // Дивослово. - 2003. - № 5. - C. 42-45
http://www.refine.org.ua/pageid-3865-1.html
http://www.refine.org.ua/pageid-3776-1.html
http://revolution.allbest.ru/ethics/00006703_0.html
http://www.refineua.com.ru/pageid-4739-1.html
http://www.biblioteka-ua.com/380.html

.: Розділ: Етика. Естетика :: 28.11.2006 07.57.20 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.345948 seconds