Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41263
   


Автор запитання: Настя із міста: Чернівці :: Запитання: 42866  
Настя запитує:
Віртуальне ім'я в тік ток
Наша відповідь:
Доброго дня, Настя! На жаль, за Вашим запитом інформації дуже обмаль. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Tik Tok — вместе с musical.ly [Електронний ресурс] // feeby : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://feeby.ru/tiktok/. — Назва з екрана.
TikTok : социальная сеть [Електронний ресурс] // Википедия : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/TikTok. — Назва з екрана.

.: Розділ: Інше :: 23.02.2019 16.08.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Коломия :: Запитання: 42846  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будьласка знайти матеріал на тему "Конкурентноспроможність електронної інформаційної логістики підприємств в України". Дякую:)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Маловичко А.С. Конкурентоспроможність електронної логістики підприємств
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/4_2015ua/12.pdf
Електронна логістика як складова сучасного бізнесу
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-7_0-pages-309_314.pdf
Формування систем електронної торгівлі і логістика: теорія та практика організації
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/25874/1/63-349-356.pdf
Електронна логістика: визначення та складові її інструментарію
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Modre_2013_1_15.pdf
Формування системи логістики на підприємствах електронної комерції
http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/12.pdf
Баран Р. Я. Особливості логістики в діяльності інтернет-крамниць
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Modre_2012_2_11
Технологія blockchain в логістичній системі підприємства
http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/14.pdf
Логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства
http://btie.kart.edu.ua/article/download/127733/123511
Аналіз впливу логістичних систем на конкурентоспроможність підприємств
торгівлі
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/768/1/sec2-e-2016-1-2.pdf
http://mdu.in.ua/Nauch/spetsrada/diser/disertacija-omelchenko_o.v.pdf

.: Розділ: Інше :: 18.02.2019 09.14.12 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 42844  
Олена запитує:
Доброго дня ,хочу вас попросити допомогти мені знайти інформацію до доповідіАльтернативні освітні заклади дошкільної освіти: сучасний стан та перспективи розвитку (Польща)
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондаренко І. П. Дошкільна освіта в Україні і Польщі [Електронний ресурс] // Житомирський державний університет ім. Івана Франка : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/24698/1/Бондаренко.pdf. — Назва з екрана.
Ващенко В. Дошкільна освіта: сучасний стан, перспективи розвитку та якість в управлінні [Електронний ресурс] / В. Ващенко, В. Бабич. — Режим доступу: http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/2899-Doshkіlna_osvіta_suchasnijj_/1.html.
Дошкільна освіта у Польщі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.facebook.com/inPL.com.ua/posts/820813951315027:0.
Красняков Є. Державна політика у сфері дошкільної освіти: проблеми та перспективи подальшого розвитку [Електронний ресурс] / Є. Красняков. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
Кучеренко Д. Г. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу: монографія / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк. — Київ : ІПК ДСЗУ, 2011. — 312 с.
Освіта в Польщі: дошкільна, шкільна, середня, медична, післядипломна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wikifr.xyz/osvita/serednju-osvitu-i-shkoli/131376-osvita-v- polshhidoshkilna-shkilna-seredne.html.
Освіта в Польщі: дошкільна, шкільна, середня, медична, післядипломна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wikifr.xyz/osvita/serednju-osvitu-i-shkoli/131376-osvita-v- polshhi-doshkilna-shkilna-seredne.html.
Особливості системи дошкільної освіти в різних країнах [Електронний ресурс] // Файловый архив студентов : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5643714/page:12/. — Назва з екрана.
Рагозіна В. Ранній естетичний розвиток дітей у системі дошкілля зарубіжних країн [Електронний ресурс] / В. Рагозіна. — Режим доступу: http://www.ird.npu.edu.ua/files/ragozina.pdf.
Система освіти в Польщі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://wyr.com.ua/sistema-osviti-v-polschi.html.

.: Розділ: Інше :: 17.02.2019 18.24.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Город :: Запитання: 42840  
Володимир запитує:
Добрий вечір! У мене тема магістерської роботи звучить "Комунікації Органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації". Допоможіть знайти матеріал до даної теми і по можливості скласти орієнтовний план) Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимир! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бульба В. Соціальні функції держави як фундаментальна категорія державно-управлінської науки / В. Бульба // Публічне управління: теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. — Х. : Вид-во "ДокНаукДержУпр", 2011. — № 4 (8). — С. 3 — 9.
Горлач М. Політологія : наука про політику : підруч. для студ. вищ.навч.закл. / М. Горлач, В. Кремень. — Київ : Центр учбової літератури, 2009. — 840 с.
Дєгтяр А. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення : монографія / А. Дєгтяр. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. — 224 с.
Джаралла А. Інформаційне висвітлення конфліктів у Перській затоці та його еволюцція (1991–2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд, наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / А. Джаралла ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 16 с.
Драгомирецька Н. Комунікативна діяльність в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект : дис. ... д-ра наук з держ упр-ня : 25.00.01 / Н. Драгомирецька . — Київ, 2007. - 516 c.
Ільченко Н. Механізми реалізації державної політики у сфері засобів масової інформації (регіональний рівень) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ упр-ня : спец. 25.00.02 “Механізми державного управління” / Н. Ільченко ; Академія муніципального управління. — Київ, 2008. — 20 с.
Карлова В. В. Вплив засобів масової інформації на формування української національної свідомості [Електронний ресурс] / В. В.Карлова // Національна академія державного управлінняпри президентові України : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07kvvunc.htm. — Назва з екрана.
Коваль Р. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади / Р. Коваль // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. — № 1 (113). — С. 223-226.
Козаков В. Становлення та розвиток соціально-ціннісних засад державного управління в Україні : дис. … док. держ. упр : спец. 25.00.01 — теорія та історія державного управління / В. Козаков. — Київ, 2008. — 446 с.
Козьяков І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури [Електронний ресурс] / І. Козьяков // Юридична Україна. — 2016. — № 9-10. — С. 51-57. — Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/111#page/30/mode/2up.
Колосовська І. Імідж місцевих державних адміністрацій в Україні: теоретико-прикладні засади формування [Текст] : монографія / І. Колосовська ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 141 с.
Колосок С. Державне управління в контексті теорії Паблік Рилейшнз / С. Колосок // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. — Одеса : Юридична література, 2000. — С. 117-119.
Крутій О. Діалогова взаємодія органів державної влади та громадськості :автореф. дис. д-ра. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / О. Крутій. — Х., 2011. — 38 с.
Лашкіна М. Концептуальні засади взаємодії органів державної влади та засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в Україні : дис. ... канд. наук з держ. упр-ня : 25.00.01 / М. Лашкіна. — Київ, 2008. — 20 c.
Легеза Я. Особливості взаємодії громадської думки та влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 “Політична культура та ідеологія” / Я. Легеза ; Нац. Пед. Ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2008. — 19 с
Мацієвський Ю. Між авторитаризмом і демократією: політичний режим після „помаранчевої революції” [Електронний ресурс] / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2006. — № 5. — Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=63&c=1399
Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939- VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 32. — Ст. 314.
Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010. № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 34. — Ст. 481.
Сліпець П. Політичні цінності: теорія і методологія пізнання та реалізації : автореф. дис... канд. політ. наук : спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / П. Сліпець. — Київ, 2009. — 18 с.

.: Розділ: Інше :: 16.02.2019 19.14.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Калуш :: Запитання: 42838  
Христина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти журнальні статті з наукових журналів на тему: Паблік рілейшинз у системі маркетингу Буду вдячна за відповідь
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам преглянути наступні джерела:
PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств
http://journals.uran.ua/index.php/wissn021/article/download/98062/93362
PR у системі ефективних маркетингових комунікацій
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=869
Функціонування PR-технологій та реклами в Інтернеті
http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/52.pdf
Сучасний підхід до формування системи комунікацій промислового
підприємства
http://r250.sudu.edu.ua/bitstream/123456789/29580/1/Ivashova_communications.pdf
Зв’язки з громадськістю як важливий складовий компонент інтегрованих маркетингових комунікацій організації
http://economy.kpi.ua/files/files/43_kpi_2009.pdf
Особливості управління маркетинговими комунікаціями на сучасному підприємстві http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/2/01.pdf
Канали маркетингових комунікацій як засіб підвищення комунікативної активності підприємств торгівлі http://global-national.in.ua/archive/15-2017/62.pdf
Піар в системах маркетингових комунікацій органів державного управління
http://www.vmurol.com.ua/upload/publikatsii/nauka/Kislov/Piar_v_sostemah_MK.pdf
Зв’язки з громадськістю і політичний маркетинг: проблеми розвитку та взаємодії https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/43.pdf
PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5538/1/PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу.pdf
https://www.sworld.com.ua/simpoz8/18.pdf

.: Розділ: Інше :: 16.02.2019 16.16.03 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.687629 seconds