Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45652
   


Автор запитання: Інна із міста: Горлівка :: Запитання: 32924  
Інна запитує:
1.Художня різноманітність пригодницького роману в історії світової літератури (роман-подорож, робінзонада, морський роман, роман-катастрофа, фантастичний роман)
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. наук України, Бердянський держ. пед. ун-т, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України Вип. 24 Ч. 2. - Бердянськ, 2011. - 550 с.
Бандура, Олександра Михайлівна. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях : навч. довід. / Олександра Бандура, Георгій Бандура. — К.: Шкільний світ, 2008. — 126, [1] с.: іл., табл. — (Бібліотека «Шкільного світу». Гуманітарний напрямок). — (Українська мова та література. Бібліотека). — (Зарубіжна література. Бібліотека).
Бернадська Н. І. Український роман : теоретичні проблеми і жанрова еволюція : Монографія / Н. І. Бернадська. – К. : «Академвидав», 2004. – 368 с.
Бобир, Олександр. Р.Л. Стівенсон та його пригодницький роман "Острів Скарбів" /Олександр Бобир. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 2. - С.56-61.
Бовсунівська, Тетяна Володимирівна. Основи теорії літературних жанрів / Т. В. Бовсунівська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2008. — 519 с.
Валентинов А. Про українську фантастику /А. Валентинов, Д. Громов, О. Ладженський. // Книжковий огляд. - 2004. - № 7 - 8. - С.82 - 89. - (Фантастичні обрії).
Галич, Олександр Андрійович. Теорія літератури : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв; за наук. ред. Олександра Галича. — Вид. 4-е, стер. — К.: Либідь, 2008. — 486, [1] с.
Іванишин, Василь Петрович. Нариси з теорії літератури : навч. посіб. / В. П. Іванишин; [упорядкув. тексту П. В. Іванишина] — К.: Академія, 2010. — 253 с. — (Альма Матер: ам).
Іванишин, Василь П. Теорія літератури : курс лекцій. / Василь Іванишин; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. — Дрогобич: РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2010. — 471 с. — (Університетська бібліотека).
Кердівар, Наталя Іванівна. Творчість Миколи Трублаїні і становлення пригодницького жанру в українській літературі першої половини XX століття : автореф. дис.... канд. філол. наук: 10.01.01. / Кердівар Наталя Іванівна; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Д., 2010. — 20 с.-http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10KNIPPS.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Кердівар Н. І. Традиції Джека Лондона і розвиток пригодницького жанру у творчості М. Трублаїні / Н. І. Кердівар // Вісник Сумського держ. ун-ту. – Суми, 2007. – № 2. – С. 63–68.
Мітосек, Зофія. Теорії літературних досліджень / [Пер. з пол., післям. В.Гуменюк; Наук. ред. В.І.Іванюк] — [Сімферополь]: Таврія, 2003. — 406, [1] с.
Павличко, Соломія. Теорія літератури / Соломія Павличко; [упоряд. В. Агеєва, Б. Кравченко; передм. М. Зубрицької] — Вид. 2-е. — К.: Вид-во С. Павличко «Основи», 2009. — 679 с.
Пахаренко, Василь Іванович. Основи теорії літератури : навч.-метод. посіб. / Василь Пахаренко. — К.: Генеза, 2009. — 293, [1] с.
Попадинець О. Пригодництво як функціональний чинник романів Вальтера Скотта і Михайла Старицького /О. Попадинець. // Історико-літературний журнал. - 2010. - № 18. - С.397-406.
Пузий В. Фантастика: между притягательной силой жанра и неодолимой харизмой метода, или Спасение утопающих // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005. - № 4. - С.2-5.
Цуркан І. «Розбійник Кармелюк» М. Старицького як жанрова модель історико-пригодницького роману // Південний архів (філологічні науки). — Херсон, 2002. — Вип.19. — С.6–10.
http://uk.wikipedia.org/wiki/Пригодницький_роман
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/philology/2006/46-59-10.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/527/1/Terpelyuk_reading.pdf.
http://www.rusnauka.com/26_NII_2009/Philologia/51885.doc.htm
http://lessons.com.ua/prigodnickij-zhanr-v-anglijskij-literaturi/
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/2138/1/Semenova Ukrainian and Polish adventure.pdf

.: Розділ: Література :: 28.11.2013 21.09.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Кіровоград :: Запитання: 32906  
Альона запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та ссилки про мариністичні (тобто морські) пейзажі у творах М.Коцюбинського. Та у яких творах описуються мариністичні пейзажі (крім новели *На камені*). Дякую!!!!))))
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 26.11.2013 16.13.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Житомир :: Запитання: 32895  
Інна запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: Психологізм у метаморфозах Овідія.
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 25.11.2013 17.29.50 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Конотоп :: Запитання: 32882  
Ольга запитує:
Добрий день! Будь - ласка допоможіть знайти відповідь на запитання "Характеристика змісту стадій становлення та розвитку стратегічного підходу. Особливості сучасного стратегічного менеджменту організацій". Дякую!
Наша відповідь:
Доброе утро, Ольга!
Сайты по теме:
Стратегічне управління. Характеристика основних відмінностей поточного менеджменту та стратегічного управління. Характеристика підходів до розробки стратегій. – Режим доступу:
http://pulib.if.ua/part/4692
Інструментарій стратегічного менеджменту та методологія його застосування. – Режим доступу:
http://mobile.pidruchniki.ws/18781008/menedzhment/instrumentariy_strategichnogo_menedzhmentu_metodologiya_yogo_zastosuvannya
Визначення напрямів стратегічного розвитку підприємств. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2010_1/Pecherytsa_110.htm
Особливості стратегічного менеджменту в сучасних умовах, Основні риси сучасної системи менеджменту, Доцільність і можливості розроблення стратегії організації. – Режим доступу:
http://libfree.com/129523761_menedzhmentosoblivosti_strategichnogo_menedzhmentu_suchasnih_umovah.html
Доцільність і можливості розроблення стратегії організації. – Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/12461220/menedzhment/osoblivosti_strategichnogo_menedzhmentu_suchasnih_umovah
Концепции стратегического менеджмента. Этапы стратегического управления. Стратегическое планирование. – Режим доступа:
http://www.bestreferat.ru/referat-132931.html

.: Розділ: Література :: 24.11.2013 19.40.38 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 32880  
Юлія запитує:
Допоможіть, будь ласка, знати літературу до теми "Вивчення елементів теорії літератури в школі". дуже вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Юлія!
Сайты по теме:
Методичний посібник для студентів і вчителів. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. – Режим доступу:
http://www.ukrlit.vn.ua/info/literary.html
Формування в учнів теоретико-літературних понять. – Режим доступу:
http://skripnikmarina.ucoz.ua/news/formuvannja_v_uchniv_teoretiko_literaturnikh_ponjat/2012-04-06-44
Питання теорії та історії літератури в шкільному вивченні (середні класи).. – Режим доступу:
http://uadoc.zavantag.com/text/8239/index-5.html
Вивчення теорії літератури у школі Сковорода Наталія. – Режим доступу:
http://bibl.com.ua/literatura/6352/index.html
Теория литературы в школьном изучении. – Режим доступа:
http://www.infoliolib.info/philol/bogdanova/8_1.html
Вивчення теорії зарубіжної літератури в старших класах. Скачать. – Режим доступу:
http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00085716_0.html
Українська література, як предмет вивчення у школі. – Режим доступу:
http://www.bestreferat.ru/referat-137841.html
Литература:
Бандура, О. М. Теорія літератури : Посібник для вчителів / О.М. Бандура. — К. : Рад. школа, 1969. — 286 с.
Бандура, О. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях : навч. довідник / О. Бандура, Г. Бандура. — К. : Шкільний світ, 2008. — 126 с. — (Б-ка «Шкільного світу»).
Бандура, О.М. Вивчення елементів теорії літератури в 4-7 классах : посібник для вчителів / О.М. Бандура. — К. : Рад. шк., 1981. — 129 с. : іл.
Бандура, О. М. Вивчення елементів теорії літератури в 9-11 классах : посібник для вчителя / О. М. Бандура. — К. : Рад. шк., 1989. — 154 с. схем.
Наливайко, Д.С. Теорія літератури й компаративістика / Д.С. Наливайко. — К. : Києво-Могилянська академія, 2006. — 348 с.
Нитченко, Д. Елементи теорії літератури і стилістики / Дмитро Нитченко. — Друге вид., доп. — Мельборн : Ластівкка, 1979. — 137 с.
Юніцька, Н.М. Теорія літератури в школі / Н. М. Юніцька. — Харків : Основа, 2012. — 127 с. — (Б-ка журналу «Вивчаємо укр. мову та л-ру»).
Якубський, Б.В. Елементи теорії літератури (поетики) : затверджено НКО УРСР / Б.В. Якубський. — К. : Вид-во «Радянська школа», 1940. — 61 с.
Періодика:
Міністерство освіти і науки України
Основи теорії літератури : програма спеціалізованого курсу для учнів 10—11 класів // Дивослово. 2006. № 9. С. 26—34.
Бандура, О. Вправи з теорії літератури // Українська мова та література (ШС). 2008. № 42. С. 20—24.
Гладка, М. Тести для підготовки до ЗНО з теорії української літератури // Українська мова та література (ШС). 2011. № 17/18. С. 3—9.
Експрес-практикум з теорії української літератури для учнів 6-х класів // Українська мова та література (ШС). 2007. № 23/24. весь номер.
Микитюк, В. Тестування знань з теорії літератури // Дивослово. 2006. № 5. С. 6—10.
Невінчана, Н. Питання теорії літератури // Українська мова та література. 2003. липень (№ 25/28). весь номер.
Ніколенко, О. М. Дидактичні матеріали до вивчення понять з теорії літератури в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2004. № 2. С. 18—39.
Ніколенко, О. Теорія літератури у визначеннях, схемах і таблицях : (за програмою 2001 р.) 8 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2004. № 1 С. 19—42; № 6—№ 11 / 2003.
Радченко, І. Експрес-практикум з теорії української літератури : для учнів 8-х класів // Українська мова та література (ШС). 2009. № 36. весь номер.
Теорія літератури : у визначеннях, схемах і таблицях 5—7 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2003. № 11. весь номер.

.: Розділ: Література :: 24.11.2013 16.51.43 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.377678 seconds