Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Вячеслав із міста: Харків :: Запитання: 46629  
Вячеслав запитує:
Вітаю. Мене цікавить чи є у першому томі Енциклопедія Сучасної України (2001 рік) стаття про хіміка Атрощенка Василя Івановича і якщо є, то на якій сторінці/сторінках вона розміщена?
Наша відповідь:
Добрий день, Вячеславе! Так, в даному виданні є інформація про Атрощенка В.І.: Лобойко О.Я. Атрощенко Василь Іванович / О.Я.Лобойко, Г.І.Гринь // Енциклопедія Сучасної України. Т. 1. Київ, 2001. С. 796.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 12.08.2022 01.47.52 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м. Одеса :: Запитання: 46627  
Валерія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання:"Жанрова ідентифікація твору М.Кідрука «Мексиканські хроніки. Історія однієї Мрії» з есеїстикою Юрія Андруховича.
Наша відповідь:
Бондаренко Т. С. Індивідуальний стиль Макса Кідрука [Електронний ресурс] / Т. С. Бондаренко // Молодий вчений. — 2013. — № 2(02). — С. 54-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2013_2(02)__11
Журналістика : теорія, історія, практика : студентський науковий збірник [Електронний ресурс] / за заг. ред. Н. Ф. Баландіної. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. — 214 с. — Режим доступу: http://kafjournalistik.com.ua/wp-content/uploads/2013/naykovuy zbirnuk 2012.pdf
Кропивко І. В. Постмодерністська література мандрів: персонаж, трансгресія, жанр [Електронний ресурс] / І. В. Кропивко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 1. — С. 99-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2018_1_22
Кропивко І. М. Карнавальне колесо постмодерністської деконструкції в текстах-подорожах М. Кідрука "Мексиканські хроніки" та Я. Рудницького "Тричі так!" [Електронний ресурс] / І. М. Кропивко // Слово і час. — 2018. — № 9. — С. 10-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_9_4
Кручик І. Модний жанр / І. Кручик // Київ. — 2012. — № 2. — С. 170-174.
Стусенко О. Я мрію мати Мрію... / О. Стусенко // ЛітАкцент. — Київ : Темпора, 2010. — Вип. 2 (4). — С. 367-369.
Філоненко С. Масова література в Україні: дискурс [Електронний ресурс] / ґендер / жанр : монографія / С. Філоненко. — Донецьк : ЛАНДОН–ХХІ, 2011. – 432 с. — Режим доступу: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/mon-filonenko2.pdf
Хмелюк М. М. Герої-мандрівники в сучасній українській прозі [Електронний ресурс] / М. М. Хмелюк, Л. М. Круль // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2014. — Т. 240, Вип. 228. — С. 93-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2014_240_228_21

.: Розділ: Література :: 10.08.2022 10.12.32 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м. Одеса :: Запитання: 46626  
Валерія запитує:
Доброго вечора. Прошу, знайдіть будь-ласка мені літературу до теми:"Урбаністична есеїстика", "Художньо-рефлексивна есеїстика", "Мистецько-критична есеїстика" у творах Юрія Андруховича, і їх аналіз. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/3998/Чаура Н.Есеїстика Ю.Андруховича.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77533/78-Shevchenko.pdf?sequence=1
https://ukrlit.net/textbook/11klas_1/116.html
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/18630/1/156-168.pdf
http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_4/32.pdf
https://nvk66inf.wordpress.com/2020/05/12/українська-література-11-б-12-05-2020/
file://server_odb/загальні документи/Бухгалтерія/118926-Текст статті-252632-1-10-20171219.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/esseisticheskiy-tsikl-v-tvorchestve-yuriya-andruhovicha/viewer
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7865/1/V_Shut_Avtoref_2014_IPPO.pdf
http://litmisto.org.ua/?p=19216

– Грабовський С. Еcce Andrukhovych / С.Грабовський // Критика. - 2000. - № 7-8. - С. 20-23.
– Хорошева О. О. Стилістичні фігури в системі архітектоніки есе Юрія Андруховича / О. О. Хорошева // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2010. - Вип. 20. - С. 169-183.
– Баліна К. Дискурс німецькомовної гуманітарної культури в есеїстиці Ю.Андруховича / К.Баліна // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 6. - С.55.
– Шуть В.Я. Інтерсеміотичність поетики сучасної української есеїстики (на матеріалі творчості Юрія Андруховича та Оксани Забужко) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Шуть Валентина Яківна ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – 20 с.
– Шуть В.Я. Образність водної стихії як результат інтерсеміотичного перекладу у збірці Ю. Андруховича “Диявол ховається в сирі” / В.Я. Шуть // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки Філологічні науки. Літературознавство. – 2011. – № 11 (222). – С. 152-156.
– Шуть В.Я. Гуцульська музика в есеїстиці Юрія Андруховича / В.Я. Шуть // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: 18 міжвуз. зб. наук. ст.; [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. XXVI. – Ч. 4. – С. 315-322.
– Шуть В.Я. Рецепція міфологеми простору в есеїстиці Юрія Андруховича (на матеріалі збірки “Дезорієнтація на місцевості”) / В.Я. Шуть // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філологічні науки) : № 3 / редкол.: Бондарева О.Є., Єременко О.В., Буніятова І.Р. [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – С. 92-96.
– Шуть В.Я. Інтерсеміотичні явища в українській есеїстиці (на матеріалі збірки Ю. Андруховича “Диявол ховається в сирі”) / В.Я. Шуть // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. пр. (філологічні науки) : № 4 / редкол.: Бондарева О.Є., Борисенко К.Г., Буніятова І.Р. [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 170-173.
– Баліна К.Н. Постмодерністська парадигма творчості Юрія Андруховича : дисертація ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Баліна Катерина Никифорівна; наук. кер. Ковбасенко Юрій Іванович. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ : [Київ ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. - 193 л.
– Білоцерківець Н. Semper tiro на тлі перверсій і рекреацій : (Про поета, есеїста, прозаїка Ю.Андруховича) / Н.Білоцерківець // Українська культура. - 1997. - № 8-9. - С. 26-27.
– Якубовська М. Відчути на дотик епоху : (літературний портрет Юрія Андруховича) / М. Якубовська // Якубовська М.С. У дзеркалі слова : Есеї про сучасну українську літературу / М. С. Якубовська. - Львів : Каменяр, 2005. - С. 308-318.
– Севрук О. Урбаністичний простір у романах Юрія Андруховича / О. Севрук // Слово і час. - 2010. - N 3. - С. 70-80.
– Шевченко Т. Образ "своєї території" як концептуальний засіб вираження авторського світобачення в есеїстиці Ю. Андруховича / Т. Шевченко // Проблеми сучасного літературознавства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. - Одеса, 2011. - Вип. 15. - С. 273-289.
– Шуть В. Я. Викриття імперського мислення через семіотичні коди живопису, музики, кінематографа (на матеріалі есеїстики Юрія Андруховича) / В. Я. Шуть // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - Вип. 39, Ч. 2. - С. 488-494.

.: Розділ: Література :: 8.08.2022 20.31.25 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46625  
Лариса запитує:
Мені потрібна література за темою: "Наукова цифрова комунікація"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Відповідь на ваш запит перегляньте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 45728.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 8.08.2022 15.44.56 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: м. Калуш :: Запитання: 46624  
Христина запитує:
Добрий день ! Шукаю інформацію для відкритого заняття, тема "Формування бібліотечного фонду"
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://ua-referat.com/Формування_бібліотечного_фонду
https://studwood.net/565382/kulturologiya/osoblivosti_formuvannya_bibliotechnogo_fondu
https://zounb.zp.ua/sites/default/files/news/2015/05/Fondi_2015.pdf
https://revolution.allbest.ru/culture/00619233_0.html
https://zoippo.net.ua/zapowiki/index.php/Спецкурс_2._Технологія_формування_основного_фонду_у_шкільній_бібліотеці

– Жайворонок Т.А. Актуальні тренди формування бібліотечного фонду для дітей: технології і принципи / Т. А. Жайворонок // Сучасна бібліотека для дітей - платформа для культурного розвитку громади : матеріали Всеукр. науково-практ. конференції директорів обл. бібліотек для дітей, 8-10 жовт. 2019 р. - 2019. - С. 48-52.
– Стрілець О. Особливості формування бібліотечних фондів обласних бібліотек / О. Стрілець // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2018. - № 2. - С. 12-15.

.: Розділ: Інше :: 8.08.2022 13.57.10 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.247503 seconds