Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Наталія із міста: Павлоград :: Запитання: 47614  
Наталія запитує:
Добрий день. Потрібно літературу на тему:Поняття, завдання та види логопедичної допомоги. Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє.
Ознайомтесь із відповідями на подібні запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47405, 47610, 47611. Також додатково радимо опрацювати літературу:

Берник Т. Л. До проблеми історії вивчення логопедичної допомоги дітям України / Т. Л. Берник // Хрестоматія з логопедії. – Київ : КНТ, 2006.
Голуб Н. М. Актуальні питання організації в Україні логопедичної допомоги дітям з вадами мовлення / Н. М. Голуб // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Збірник наукових праць. – Вип. № 3 (56). – Запоріжжя: 2009. – С. 141 – 145.
Горшкова Г. В. Логопедичні техніки: корекція психомоторного розвитку дітей із загальним недорозвитком мовлення : навч.-метод. посіб. / Г. В. Горшкова ; Комун. закл. вищ. освіти "Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад." Запоріз. облради. - Запоріжжя : Вид-во Хортиц. нац. акад., 2019. - 229 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 177-184.
Довідник учителя-логопеда / авт.-упор. С. М. Лупінович. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.
Лекція 7. Предмет, мета і завдання логопедії. Понятійнокатегоріальний апарат логопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/518961/mod_resource/content/1/Лекція 7.pdf
Логопедія (дислалія) : навч.-метод. посіб. - Умань : Сочінський М. М., 2023. - 200 с.
Логопедія : підручник / [М. К. Шеремет та ін.] ; за ред. д-ра пед. наук, проф. М. К. Шеремет. - 3-тє вид., перероб. та допов. - Київ : Слово, 2015. - 664, [1] с. - Бібліогр.: с. 651-658.
Мельніченко Т. В. Вступ до спеціальності. Логопедія : навч.-метод. посіб. / Т. В. Мельніченко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т психології та соц. педагогіки. - 2-ге вид., доопрац. та допов. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [2013] .
Мета і завдання логопедії [Електронний ресурс] / StudFiles [сайт]. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/8959105/page:2/
Напрями логопедичної роботи в закладі дошкільної освіти [Електронний ресурс] // Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради [сайт]. – Режим доступу: https://osvita.if.ua/page/napriami-logopedichnoyi-roboti-v-zakladi-doshkilnoyi-osviti
Ревуцька О. В. Диференціальна діагностика мовленнєвих вад : навч. посіб. [для студентів спец. 7.01010501 Корекційна освіта (логопедія), 8.01010501 Корекційна освіта (логопедія)] / О. В. Ревуцька ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т соц.-пед. та корекц. освіти. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – 199 с. - Бібліогр.: с. 185-191,
Савінова Н. В. Логопедія з методикою викладання : навч.-метод. посіб. / Н. В. Савінова, М. І. Берегова ; Миколаїв. нац. ун-т ім. Сухомлинського. - Одеса : Гельветика, 2021 .

.: Розділ: Інше :: 1.02.2024 10.22.19 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Харків :: Запитання: 47612  
Валерія запитує:
Добрий день. Потрібно літературу на тему: Аналіз потреб та можливостей логопедичної реабілітації в різних вікових групах дорослих. Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Можете будь ласка уточнити запит, можливо ви мали на увазі логопедична реабілітація в різних вікових групах дітей?

.: Розділ: Інше :: 31.01.2024 10.12.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Київ :: Запитання: 47611  
Юля запитує:
Добрий день. Потрібно літературу на тему: Теоретичні основи розвитку мовлення у дітей, інноваційні підходи до корекції мовленнєвих порушень .Роль логопунктів та ефективність їх використання. Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Радим Вам використати наступні джерела:
Марченко, І. С. Спеціальна методика розвитку мовлення (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників) : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл. : спец. "Корекційна освіта (логопедія)" / І. С. Марченко. - 3-тє вид., перероб. та допов. - Київ : Слово, 2015. - 307с.
Ревуцька, О. В.Диференціальна діагностика мовленнєвих вад : навч. посіб. [для студентів спец. 7.01010501 Корекційна освіта (логопедія), 8.01010501 Корекційна освіта (логопедія)] / О. В. Ревуцька ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т соц.-пед. та корекц. освіти. - Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. - 199 с.
Створнення спеціальних умов для навчання і виховання дітей дошкільного віку зі складними порушеннями розвитку (порушення мовлення та функцій опорно-рухового апарату): навч.-метод. посіб. для здобувачів ОПП. Спец. освіта (Логопедія). - Кам'янець-Подільський : Ковльчук О. В., 2023. - 170 с.
Притиковська, С.Д. Формування координації рухів як засіб корекції мовленнєвих порушень у старших дошкільників : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Притиковська Світлана Дмитрівна ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О., 2006.
Черніченко, Людмила Анатоліївна. Теорія і практика професійної підготовки логопедів до інноваційної діяльності в інклюзивній дошкільній освіті / Черніченко Людмила Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань : Сочінський М. М., 2021. — 188 с. : іл., табл.
Савінова, Наталія Володимирівна. Теоретико-методичні засади диференційованої логопедичної корекції / Н. В. Савінова. — Миколаїв : НУК, 2012. — 281 с.
Сак Т.В. Диференційований підхід до навчання учнів з особливими освітніми потребами / Т.В. Сак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 26. - C. 213-217.
Пахомова, Н. Г. Актуальні проблеми спеціальної освіти : навч. посіб для студентів спец. 016 Спеціальна освіта / Пахомова Н. Г. ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Вид. 2-ге, випр. – Полтава : АСМІ, 2021. – 329 с.

Галущенко В.І. Застосування інноваційних логопедичних технологій у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення. [Електронний ресурс] / В.І.Галущенко // Актуальні питання корекційної освіти. –2016. – Вип.7. С. 1-9. Режим доступу: https://aqce.com.ua/download/publications/45/42.pdf/
Карпенко О. В.Інноваційні технології у корекційно-розвивальному процесі [Електронний ресурс] / О. В. Карпенко // На урок. Освітній проєкт. Презентація. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/innovaciyni-tehnologi-v-korekciyno-rozvivalnomu-procesi-prezentaciya-139984.html
Курєнкова А. Інноваційні технології мовленнєвого розвитку дітей з ЗНМ в роботі вчителя-логопеда [Електронний ресурс] / А. Курєнкова // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2023. – Вип. 62. Т. 2 – С. 248-254. – Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/62_2023/part_2/40.pdf
Інноваційні технології в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами : навч.-метод. посібник / за заг. ред. Л. Галенко. Харків : “Друкарня Мадрид”, 2018. 110 c. – Режим доступу: file:///C:/Users/bibl-04/Downloads/214 (3).pdf
Линдіна Є. Ретроспективний аналіз логопедичної допомоги дітям із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Є. Линдіна, О. Козинець // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. –2020. – Вип. 3. – С. 108-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2020_3_12

.: Розділ: Інше :: 30.01.2024 08.14.09 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Павлоград :: Запитання: 47610  
Наталія запитує:
Добрий день. Потрібно літературу на наступну тему: Сучасний стан системи логопедичної допомоги в Україні: досягнення, виклики та перспективи розвитку для дітей та дорослих . Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Боряк О. В. Етапи становлення логопедичної допомоги дітям з розумовою відсталістю [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 28. — С. 27-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_28_8
Гладуш В. А. Розвиток теорії логопедії в Україні: історичний аспект [Електронний ресурс] / В. А. Гладуш // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 3. — С. 442-450. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_3_56
Губарь О. Г. Надання логопедичних корекційно-розвиткових послуг підліткам в Україні в умовах освітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. Г. Губарь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2019. — Вип. 37. — С. 40-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_37_8
Губарь О. Г. Основні етапи розвитку логопедичної допомоги підліткам в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Губарь // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2011. — Вип. 17. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2011_17_19
Донченко О. Педагогічна творчість як умова ефективної логопедичної допомоги дітям дошкільного віку із особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / О. Донченко, Є. Линдіна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2023. — Вип. 1. — С. 84-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2023_1_10
Кисличенко В. А. Логопедичний супровід сім’ї як системна логопедична допомога родині, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. А. Кисличенко // Логопедія. — 2015. — № 6. — С. 24-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_6_5
Кисличенко В. Проблеми логопедичної допомоги сім’ям, які виховують дитину з порушенням мовлення [Електронний ресурс] / В. Кисличенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2016. — № 3. — С. 127-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_3_26
Кіндрачук Н. М. Провідні тенденції розвитку логопедії в Україні впродовж 1950-х–1991-го рр.: теоретичний і практичний аспекти [Електронний ресурс] / Н. М. Кіндрачук, Т. В. Потапчук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. — 2023. — Вип. 38. — С. 105-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Ped_2023_38_12
Ковиліна В. Г. Логопедична допомога дітям із порушеннями психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання [Електронний ресурс] / В. Г. Ковиліна, В. О. Коновалова // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 36. — С. 106-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_36_24
Линдіна Є. Ретроспективний аналіз логопедичної допомоги дітям із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Є. Линдіна, О. Козинець // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 3. — С. 108-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2020_3_12
Линдіна Є. Ю. Логопедична допомога дітям у 60-70 рр. XX ст. в Україні: історіографічний аспект [Електронний ресурс] / Є. Ю. Линдіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2020. — Вип. 39. — С. 63-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2020_39_11
Мицик Г. М. Кадрове забезпечення організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в сільській місцевості (1945 – 1959 рр.) [Електронний ресурс] / Г. М. Мицик // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2018. — Вип. 42. — С. 114-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2018_42_17
Овчаренко М. Електронні засоби комунікації як засіб дистанційної логопедичної допомоги дорослим, які перенесли інсульт [Електронний ресурс] / М. Овчаренко // Освітологічний дискурс. — 2023. — № 1. — С. 76-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2023_1_7
Пінчук Ю. В. Організаційні засади логопедичної допомоги у мережі спеціальних дошкільних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Ю. В. Пінчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 27. — С. 165-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_36
Ревть А. Організація логопедичної допомоги в умовах сім’ї, яка виховує дитину з ринолалією [Електронний ресурс] / А. Ревть, Л. Голембійовська // Людинознавчі студії. Педагогіка. — 2014. — Вип. 29(2). — С. 161-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2014_29(2)__20
Федорович Л. О. Індивідуальне заняття з дітьми дошкільного віку як форма організації логопедичної допомоги [Електронний ресурс] / Л. О. Федорович, К. А. Гринь // Логопедія. — 2012. — № 2. — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2012_2_22
Федорович Л. О. Методи логопедичної допомоги дітям дошкільного віку із заїканням [Електронний ресурс] / Л. О. Федорович, Я. В. Темченко // Логопедія. — 2012. — № 2. — С. 91-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2012_2_24

.: Розділ: Інше :: 29.01.2024 15.16.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Павлоград :: Запитання: 47603  
Наталія запитує:
Добрий день. Потрібно літературу на наступну тему: Індивідуалізація та диференціація логопедичної допомоги . Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє! Радим Вам використати наступні джерела: Тітаренко, С. А. Основи дефектології та логопедії : метод. посіб. / С. А Тітаренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Глух. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. – 87 с. : іл.
Савінова, Н. В. Теоретико-методичні засади диференційованої логопедичної корекції / Н. В. Савінова. – Миколаїв : НУК, 2012. – 281 с.
Аніщук, А. М. Основи дефектології та логопедії : [навч.-метод. посіб.] / А. М. Аніщук ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 175 с. Логопедія (дислалія) : навч.-метод. посіб. [для студентів, вихователів та логопедів] / М-во освіти і науки України, ман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Ф-т дошк. та спец. освіти ; уклад. Дар’я Миколаївна Хрипун. – Умань : Сочінський М. М., 2023. –199 с. : іл., табл.
Сак Т.В. Диференційований підхід до навчання учнів з особливими освітніми потребами / Т.В. Сак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 26. - C. 213-217.
Пахомова, Н. Г. Актуальні проблеми спеціальної освіти : навч. посіб для студентів спец. 016 Спеціальна освіта / Пахомова Н. Г. ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Вид. 2-ге, випр. – Полтава : АСМІ, 2021. – 329 с.
Ткач, О. М. Логопедія: формування семантичних полів слів у дітей з системними порушеннями мовлення / Ткач О. М. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 239 с. : іл..
Вержиховська, О. М. Спеціальна методика виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення : навч.-метод. посіб. / О. М. Вержиховська, Н. М. Гончарук, І. Л. Рудзевич ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. – 271 с. : іл.
Інклюзивне навчання дітей із порушеннями слуху та мовлення: з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва : метод. посіб. / [Жук В. В. та ін. ; заг. ред.: Жук В. В., Шапаренко Г. В.] ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. — 187, [2] с. : іл. Логопедія : підручник / [М. К. Шеремет та ін.] ; за ред. М. К. Шеремет. — 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Слово, 2015. – 664, [1] с. : іл. Соботович, Є. Ф. Вибрані праці з логопедії / Є. Ф. Соботович ; [уклад.: Тищенко В. В., Линдіна Є. Ю. ; вступ. слово: Бондар В. І., Шеремет М. К.]. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2015. – 305 с. : іл..
Стечишина, Л. М. Логопедичні заняття : індивід.-підгруп. робота з корекції звуковимови / Ліліана Стечишина, Аліса Стечишина ; [ред. О. Стефанишин]. – Т. : Підруч. і посіб., 2013. –79 с.
Тарасун, В. В. Логодидактика : навч. посіб. / Валентина Тарасун ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-е вид. – К. : Слово, 2011. – 387, [1] с. : іл.
Цибуля Н.М. Логопедична допомога в дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н.М. Цибуля, Л.Л. Стахова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації (14 квітня 2017 року, м. Суми). – Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/4335/1/ilovepdf_com-165-167.pdf
Курєнкова А. Інноваційні технології мовленнєвого розвитку дітей з ЗНМ в роботі вчителя-логопеда [Електронний ресурс] / А. Курєнкова // Актуальнi питання гуманiтарних наук. — 2023. – Вип. 62. Т. 2 – С. 248-254. – Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/62_2023/part_2/40.pdf
Ковиліна В. Г. Логопедична допомога дітям із порушеннями психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання [Електронний ресурс] / В. Г. Ковиліна, В. О. Коновалова // Інноваційна педагогіка. – 2021. — Вип. 36. – С. 106-109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_36_24
Линдіна Є. Ретроспективний аналіз логопедичної допомоги дітям із порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс] / Є. Линдіна, О. Козинець // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. –2020. – Вип. 3. – С. 108-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2020_3_12

.: Розділ: Інше :: 24.01.2024 09.40.42 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.381174 seconds