Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 43502
   


Автор запитання: Олена із міста: Харьков :: Запитання: 36437  
Олена запитує:
допоможіть знайти літературу на такі запитання: 1. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку молочного скотарства в Україні. 2. Державна підтримка в системі заходів підвищення прибутковості виробництва молока. 3. Упровадження ресурсозбереження в молочному скотарстві як напрямок підвищення його прибутковості.
Наша відповідь:
Олено, добрий день! За умовами нашої віртуальної довідки кожний запит може містити лише одне запитання. У вас їх три. Даємо відповідь на перше запитання.

Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк М. В., Зубець М. В., Саблук П. Т. та ін.]; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. - К.: ННЦІАЕ, 2011. - 1008 с.

Агробізнес : проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку : [Колективна монографія ] / за заг. ред. Г.Є. Жуйкова, Я.В. Сухій, В.С. Ніценка. - Книга 2. - Одеса : ТОВ"Лерадрук", 2012. -656 с.

Барилович О. М. Стан, проблеми та перспективи розвитку молочного скотарства. / О. М. Барилович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес . - 2013. - Вип. 181(6). - С. 64-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_econ_2013_181(6)__11.pdf

Береговий, К. В. Розвиток скотарства як один із основних шляхів вирішення продовольчої безпеки України / К. В. Береговий // АгроСвіт : науково-практичний журнал / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України,ТОВ "ДКС Центр". - К. - 2012. - № 22 - С.44-47.

Васильченко О. М. Розвиток молочного скотарства в контексті інтеграції України у світову економіку (Черкащина; економіка АПК; агрофірма Маяк)
/ О. М. Васильченко // Економіка АПК 2008 р. № 2. - С. 34-36.

Канінський П.К. Молочне скотарство Полісся: стан і перспективи розвитку. Монографія / П.К. Канінський, П.В. Шваб. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2009. - 236 с.

Краевский С. Молочные реки второго сорта / С. Краевский // Реал. - 2012. - № 37.

Маслак О. СкотарствоУкраїни : реалії сьогодення / О. Маслак // Агробізнес сьогодні. - 2012. - № 3 (226).

Зубченко, В. В. Сучасний стан та тенденції розвитку молочного скотарства [Текст] / В. В. Зубченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 139-142.

Цимбал В.О. Шляхи подолання кризи в молочній галузі / В.О. Цимбал // Агроінком - 2010. - № 1-3. - С. 21-28.

Червінська Л.П. Інноваційні аспекти та перспективи розвитку молочного скотарства / Л.П. Червінська, Ю.П. Козак // Пробл. науки. - 2009. - № 1. - С. 20-26.

Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку (дипломна робота)
http://www.bestreferat.ru/referat-104255.html

ДИНАМІКА, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/644.pdf

МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ : ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
http://www.kdu.edu.ua/statti/2012-3-1(74)/148.pdf

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ "ВІДРОДЖЕНЕ СКОТАРСТВО"
http://naas.gov.ua/content/skotar.pdf

ПРОБЛЕМИ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/888

РОЗВИТОК МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.1/199.pdf

Скотарство України: реалії сьогодення
http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-52-32/878-2012-02-17-12-39-42.html

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
http://forum.mnau.edu.ua/index.php?topic=529.0

СТАН РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2069

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_127/08.pdf

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ
http://www.znau.edu.ua/visnik/2011_2_2/3.pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
http://ipdo.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=&lang=ru

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 26.03.2015 13.11.10 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 35888  
Олена запитує:
Доброго дня. Прошу допомогти з пошуком літератури на тему "Біологія болотної черепахи", бажано в природних умовах України. Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступними матеріалами:

1. Naulleau Gir. "Изучение наземной активности и летней спячки у болотной черепахи с использованием телеметрии". Hungarian Nat. Hiat. Mus. Budapest 1992. С.343-346.
2. Бадмаева В.И., Корсакова Н.Д., Чурюмова Е.Ю. Экология болотной черепахи Сарпинской низменности Калмыцкой АССР // Вопросы герпетологии: Тез. докл. 6-й Всесоюзн. герпетолог, конф. Л., 1985. С. 17-18.
3. Бакиев А.Г. Болотная черепаха Emis orbicularis в Самарской области (региональная сводка) // Актуальные проблемы герпетологии и токсикологии: Сб. научн. тр. Вып. 5. Тольятти. 2001. С. 3-18.
4. Банников А.Г. Материалы к познанию биологии кавказских черепах. // Уч. записки Московского городского педагогического института, т.26 в.1. М., 1951. С.62-63.
5. Бойко В.П. Зрительная система черепах. // Бюллетень Московского общества испытателей природы, отд. биологии, т.89, в.З. М., 1984. С.24-34.
6. Булахов В.Л. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Земноводні та плазуни (Amphubia et Reptilia) / Булахов В.Л., Гассо В.Я., Пахомов О.Є. – Дніпропетровськ : Вид-во ДГУ, 2007. – 420 с.
7. Даревский И.С. Руководство по изучению земноводных и пресмыкающихся / Даревский И.С., Щербак, Н.Н., Татаринов К.А. – К., 1989. – 172 с.
8. Дробенков С.М. Морфологическая структура полесской популяции европейской болотной черепахи {Emys orbicularis) II Современная герпетология. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. Т. 2. С. 51-63.
9. Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. Особенности биологии и морфологическая характеристика болотной черепахи (Emys orbicularis) в северной части Нижнего Поволжья. // Проблемы общей и прикладной экологии. Саратов, 1997 б. Вып. 4. С. 49-54.
10. Звонок Е.А., Данилов И.Г., Сыромятникова Е.В.,и др. О новых находках черепах в эоцене Украины // Современная палеонтология: классические и новейшие методы. Седьмая всероссийская научная школа молодых ученых-палеонтологов: Тез докладов. – М., 2010. – С. 15–16.
11. Звонок Є. Нові дані про місцезнаходження й таксономічне розмаїття еоценових крокодилів і черепах України) [Електронний ресурс] / Є. Звонок // Палеонтологічний збірник . - 2011. - № 43. - С. 107-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/paleozb_2011_43_16.pdf
12. Звонок Є.О. Середньо- і верхньоеоценові рептилії України: нові відомості про місцезна-ходження й таксономічне розмаїття // Значення комплексних літо- і біостратиграфічних досліджень під час пошуків нафти і газу: Тези доп. всеукр. наук. конф. – Львів, 2011. – С. 32–33.
13. Иванов А.Н. Особенности пигментации панциря болотной черепахи. // 6-я Всесоюзная герпетологическая конференция (Ташкент). Л.: Наука, 1985. С.81.
14. Кармишев Ю. В. Плазуни півдня Степової зони України (поширення, мінливість, систематика та особливості біології) : Автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.08 / Ю. В. Кармишев; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І.Шмальгаузена. - К., 2002. - 20 c. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02kyvsob.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
15. Кармишев Ю.В. Земноводні та плазуни Молочного лиману / Кармишев Ю.В., Клушин В.В. // Збірка матеріалів Міжнародної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії», присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ 29 березня – 1 квітня 2007 р., Частина 1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – С. 143–145.
16. Кармышев Ю. В. Современное состояние фауны пресмыкающихся побережья Молочного лимана [Електронний ресурс] / Ю. В. Кармышев // Питання біоіндикації та екології . - 2014. - Вип. 19, № 1. - С. 199-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pbte_2014_19_1_19.pdf
17. Кармышев Ю.В. Выживаемость потомства болотной черепахи (Emys orbicularis) в степной Украине / Кармышев Ю.В. // Материалы первой научно-практической конференции «Актуальные вопросы биоразнообразия животных в антропогенном ландшафте». – К.: УАМБН, 1999. – С. 57.
18. Кармышев Ю.В. Земноводные пресмыкающиеся Северо-Западного Приазовья / Кармышев Ю.В. // Питання біоіндикації та екології. Вип. 12, №2. – Запоріжжя, 2007. – С. 108–118.
19. Кармышев Ю.В., Шевченко С.И. Видовое разнообразие и организация мониторинга пресмыкающихся южной степи Украины // Вестник ЗГУ. – 2001. - №2. – С. 129-132.
20. Кистяковский А.Б. Смогоржевский JI.A. Изучение ориентации болотных черепах// Вестник зоологии. -1973.-Т.5.-С. 83-85.
21. КНИГИ ПО ГЕРПЕТОЛОГИИ - ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ И ЗЕМНОВОДНЫЕ http://zoomet.ru/metod_reptilii.html
22. Котенко Т.И. Современное состояние пресмыкающихся в степной зоне Украины и роль заповедников в их сохранении//Теор. и практика заповед. дела.–М.,1993.–С.82–104.
23. Лукина Г. П. Экология размножения болотной черепахи в Восточном Приазовье // Герпетология. Межвуз. сб. науч. Трудов. Краснодар: Изд-во Кубанского ун-та, 1976. - Вып. 218. - С. 76-80.
24. Матвеев Андрей Малоизвестная фауна дельты Дуная. Европейская болотная черепаха (Emys orbicularis L.). http://dbr.org.ua/ru/page/dich01122004_st7
25. Оненко, Володимир Іванович. Черепахи / В.І.Оненко. — К. : б. в., 2007 (Друк. ВАТ вид-во ”Київ. правда”) — 62 с.
26. Рева П.П. Риби, земноводні та плазуни заплави ріки Молочної / Рева П.П., Власов І.І., Заброда С.М., Кармишев Ю.В. // Педвуз сьогодення: стан і перспективи навчання й науки. Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 65-й річниці з дня заснування МДПІ. Частина І. – Мелітополь, 1995. – С. 65–67.
27. Рева П.П., Власов І.І., Заброда С.М., Кармишев Ю.В. Риби, земноводні та плазуни заплави ріки Молочної // Педвуз сьогодення: стан і перспективи навчання й науки.- Мелітополь, 1995.- C. 65-67.
28. Сихарулидзе Н.И. О функциях мозжечка и переднего мозга в поведении болотных черепах. ДАН СССР.-1972.-Т.205.-С. 1258.
29. Снешкус Э. Процесс вылупления и первые месяцы жизни болотной черепахи. // 6-я Всесоюзная герпетологическая конференция (Ташкент). Д.: Наука, 1985. С.196.
30. Снешкус Э.Г. Самки болотной черепахи (Emys orbicularis) с некоторыми внешними признаками самцов // Фенетика природных популяций: Материалы IV Всесоюз. совещ. М., 1990. С. 266-267.
31. Спасская Т.Х. Сезонная и возрастная динамика некоторых морфозиологиче-ских показателей болотной и средиземноморской черепах. // Тезисы докладов. 6-я Всесоюзная герпетологическая конференция (Ташкент). JL: Наука, 1985. С.199.
32. Сурядна Н. Амфібії та рептилії / Сурядна Н. // Молочна ріка – диво природи. – Мелітополь, 2002. – С. 63–73.
33. Тороп С.О. Черепаха болотная (Emys orbicularis) http://www.bizslovo.org/content/index.php/ru/plavni/65-tvarynny-svit/197-cherepaha.html
34. Хозацкий Л.И. Современное и прошлое распро-странение черепах в СССР // Проблемы зоо-гео-графии суши: Мат-лы всесоюзн. совещ. Львов, 1958. С. 319-324..
35. Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І. А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
36. Чурносов Е.В. Данные электрофизиологического изучения суточной активности болотных черепах и серого варана// В кн.: Механизмы сна. Л.: Наука. -1971.- С. 102-103.
37. Щербак Н.Н. Земноводные и пресмыкающиеся Крыма. Киев, 1967
38. Экологическая и морфофизиологическая характеристика Emys orbicularis, Mauremys caspica , Testudo graeca и их эктопаразиты в условиях Дагестана http://www.dissercat.com/content/ekologicheskaya-i-morfofiziologicheskaya-kharakteristika-emys-orbicularis-mauremys-caspica-t

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 15.01.2015 12.22.58 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Острог :: Запитання: 35565  
Вікторія запитує:
Доброго дня ! Допоможіть , будь ласка, знайти якомога більше джерел та літератури! Тема незвичайна. "Атлас комах нашого краю, та поява нових видів комах в умовах безпрешкодного перетену кордонів" Це має бути курсова.- Минуле повідомлення я не уточнила якого краю - то це має бути КИЇВЩИНА - іншими словами київська обл. Дякую за Допомогу !!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє!
До Вашого запиту за №35551 додатково пропонуємо переглянути:
Афанасьєва О. А. Екологічний стан київських водойом : [монографія] / О. А. Афанасьєва, Т. С. Багацька, Л. Г. Оляницька, І. В. Небогаткін, Л. А. Хрокало ; Київ. міс. держадмін., Комун. п-во по охороні, утриманню та експлуатації внутр. водойм м. Києва "Плесо". - К. : Фітосоціоцентр, 2010. - 256 c.
Берест З. Л. Голосіївський ліс як рефугіум комах у мегаполісі // Природно-ресурсний потенціал збалансованого (сталого) розвитку України. — К., 2011. — Т. 1. — С. 191-195.
Євтушенко, М. Д. Термінологічний словник-довідник з ентомології, фітопатології, фітофармакології : [Навч. посіб. для студентів агр. спец. вищ. навч. закладів III – IV рівнів акредитації] / М. Д. Євтушенко, Ф. М. Марютін ; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 1998. — 201 с.
Падій М. М. Лісова ентомологія : [підруч. для студентів вузів із спец. «Лісове і садово-паркове госп-во»] / М. М. Падій.— 2-е вид., перероб. і допов. — К. : Вид-во УСГА, 1993. — 349, [2] с.
Сільськогосподарська ентомологія. Назви основних шкідників сільськогосподарських культур і лісових насаджень : навч. посіб. / [Б. М. Литвинов, М. Д. Євтушенко, Г. В. Байдик та ін.] ; М-во аграр. політики України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2007. — 76 с.
Сніжок О. В. Шкідники ріпаку озимого та контроль їх чисельності в Поліссі України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 16.00.10 / О. В. Сніжок; НААН України, Ін-т захисту рослин. - Київ, 2014. - 20 c.
Федоренко В. Ф. Ентомологія : підруч. для підготовки фахівців напряму ”Агрономія” у вищ. аграр. навч. закл. II-IV рівнів акредитація / В. П. Федоренко, Й. Т. Покозій, М. В. Круть; за ред. В. П. Федоренка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К. : Фенікс, 2013. — 342, [1] с.
Тварини Київської області, занесені до Червоної книги України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://redbook-ua.org/animals/region/kijivska.
Червона книга України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://redbook-ua.org/.
http://koda.gov.ua/news/article/komahi_fitofagi
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 27.11.2014 09.45.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Острог :: Запитання: 35551  
Вікторія запитує:
Доброго вечора ! Допоможіть , будь ласка, знайти якомога більше джерел та літератури! Тема незвичайна. "Атлас комах нашого краю, та поява нових видів комах в умовах безпрешкодного перетену кордонів" Це має бути курсова. Дякую !
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє!
На жаль, із Вашого запиту не зрозуміло що саме слід шукати. "Атлас комах нашого краю...". Якого краю (м. Острог, області, регіону...)?
Тому пропонуємо наступні джерела:
Атлас комах України [Електронний ресурс] / В. І. Гусєв [та ін.]. - К. : Радянська школа, 1962. - 307 с. – Режим доступу: http://filegiver.com/free-download/gusyev-v-i-yermolenko-v-m-svishchuk-v-v-shmigovskiy-k-a-atlas-komakh-ukrayini-1962.pdf.
Бригадиренко В. В. Основи систематики комах [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. В. Бригадиренко ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д. : РВВ ДНУ, 2003. - 203 с.
Галій А. І. Методи створення та оптимізації племінних культур комах [Текст] / А. І. Галій [та ін] ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди, УААН, Інститут шовківництва. - Х. : Оригінал, 1998. - 83 с.
Довгань С. В. Прогноз розмноження ґрунтових шкідливих видів комах в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Довгань // Цукрові буряки. - 2010. - № 2. - С. 15-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Cb_2010_2_8.pdf.
Єрмоленко В. М. Атлас комах-шкідників польових культур / В. М. Єрмоленко. – Київ : Урожай, 1984 . – 126 с.
Канівець В. М. Навчальна практика з зоології безхребетних та методичні рекомендації до визначення комах [Текст] : навч.- метод. посіб. / В. М. Канівець [та ін] ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т. ім.М.Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 2000. - 208 с.
Козак В. Т. Комахи України [Текст] / Василь Козак. - Т. : Підручники і посібники, 2010. - 175, [64] с.
Лабораторні культури комах [Текст] / А. Д. Бегека [та ін.] ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х. : [б.в.], 1996. - 384 с.
Лісовий М. М. Екологічна функція ентомологічного біорізноманіття. Фауна комах-фітофагів деревних і чагарникових насаджень Лісостепу України [Текст] : монографія / М. М. Лісовий, В. М. Чайка ; Українська академія аграрних наук. Інститут агроекології. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2008. - 383 с.
Мєшкова В. Л. Історія і географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів [Текст] / В. Л. Мєшкова ; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. - Х. : Майдан, 2002. - 244 с.
На допомогу юному ентомологу [Текст] : посібник для студ. Вип. 1 : Корисні комахи / О. З. Злотін [та ін.] ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х. : Оригінал, 1997, 1997. - 111 с.
Рідкісні та зникаючі види комах і концепції Червоної книги України [Текст] : зб. наук. пр., 29-31 березня 2004р. / НАН України, Укр. етномолог. т-во, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Київ. від-ня Укр. етномолог. т-ва ; голов. ред. В. Г. Радченко. - К. : [б.в.], 2005. - 164 с.
Різун В. Б. Рідкісні і зникаючі види комах України в ентомологічних колекціях Державного природознавчого музею [Текст] : кат.- довід. / В. Б. Різун [та ін.] ; НАН України, Держ. природознав. музей. - Л. : [б.в.], 2000. - 74 с.
Черній А. М. Регулятори життєдіяльності комах / А. М. Черній ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т захисту рослин. — К. : Колобіг, 2008. — 295 с.
Якщо наша відповідь Вас не задовольнить, задайте питання більш конкретно.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 25.11.2014 23.16.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Львів :: Запитання: 35432  
Сергій запитує:
Доброго дня. Лопоможіть будь ласка знайти літературу на тему: "Технологія утримання песців різних статево-вікових і фізіологічних груп"
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Аниканова, Валентина Семеновна. Кокцидии кроликов, норок и песцов клеточного разведения (систематика, биология, экология) [Текст] / В. С. Аниканова ; науч. ред. С. С. Шульман ; РАН. Карельский научный центр, Институт биологии. - Петрозаводск : [б.в.], 1994. - 165 с.
Вертійчук А. І. Основи тваринництва і ветеринарної медицини / А. І. Вертійчук, М. І. Маценко, І. Л. Плуженко, К. А. Найденко, С. К. Юхимчук. - К. : Урожай, 2004. - 656 c.
Гузик О. Д. Сучасна технологія вирощування та системи утримання кролів і звірів [Електронний ресурс] / О. Д. Гузик, В. Й. Хазін // Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]. Сер. : Галузеве машинобудування, будівництво. - 2013. - Вип. 4(2). - С. 41-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpgmb_2013_4(2)__8.pdf.
Китаєва А. П. Сучасний стан та перспективи розвитку хутрового звірівництва кліткового утримання / А. П. Китаєва // Аграр. вісн. Причорномор'я : зб. наук. пр. - 1999. - Вип. 3 (6). - С. 359-363.
Мирось В. В. Кролівництво і звірівництво : навч. посіб. / В. В. Мирось ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Х., 2008. - 215 c.
Степаняк І. В. Умови епізоотичного благополуччя господарств хутрового звірівництва [Електронний ресурс] / І. В. Степаняк, М. С. Мандигра // Ветеринарна медицина України. - 2012. - № 12. - С. 19-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vetm_2012_12_7.pdf.
Степаняк І. В. Умови прогресивного розвитку хутрового звірівництва та забезпечення епізоотичного благополуччя галузі [Електронний ресурс] / І. В. Степаняк, М. С. Мандигра // Ветеринарна медицина України. - 2013. - № 7. - С. 31-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vetm_2013_7_8.pdf.
Степаняк І. В. Хутрові звірі: організація ферм, розведення, поширені хвороби / І. В. Степаняк. - К., 1999. - 79 c. - (Б-ка ветеринар. медицини).
Щуревич Г. П. Песець / Г. П. Щуревич, В. І. Оненко. - К., 2008. - 64 c. - (Б-ка вет. медицини; Т. 1/2 (2008)).
Ярош Ю. М. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції : навч. посіб. / Ю. М. Ярош, Б. А. Трусов ; М-во аграр. політики України. Навч.-метод. центр по підготов. молод. спеціалістів. - К. : Укр. Центр духовн. культури, 2005. - 528 c.
http://www.ukrfur.com.ua/files/laws/zakon3.pdf

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 15.11.2014 10.05.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.25101 seconds