Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39731
   


Автор запитання: Світлана із міста: Кропивницький :: Запитання: 41596  
Світлана запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію щодо дослідження ситуації національних меншин в Кіровоградській області. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня Світлано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Долі поляків на Кіровоградщині = Lozi Polakow na Ziemi Kirowogradzkiej / ред.: Я. Шиморек, О. Полячок ; Об-ня поляків Кіровоградщини "Полонія" ім. К.Шимановського. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. - 231 c.
2. Ломака О Болгари серед українського населення Кіровоградщини (етнодемографічний аспект) / О. А. Ломака // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. - 2015. - Вип. 43. - С. 177-180.
3. Ломака О. Джерела дослідження етнічних процесів на Кіровоградщині в кінці 40-х – на початку 90-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Ломака // Scriptorium nostrum. - 2015. - № 1-2. - С. 212-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2015_1-2_17.
4. Ломака О. А. Етнічні процеси на Кіровоградщині в ІІ половині ХХ ст. (історіографія проблеми) [Електронний ресурс] / О. А. Ломака // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. - 2014. - Вип. 3.38. - С. 136-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2014_3.
5. Ломака О. Етномовна ситуація в міській та сільській місцевостях Кіровоградської області в кінці 40-х – початку 90-х рр. ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Ломака // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. - 2015. - Вип. 22. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2015_22_3.
6. Ломака О. А. Етносоціальні процеси в Центрально-Українському регіоні 1959 – 1989 рр. (на матеріалах Кіровоградської області) [Електронний ресурс] / О. А. Ломака // Гуржіївські історичні читання. - 2011. - Вип. 4. - С. 147-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2011_4_67.
7. Ломака О. Мовна ситуація в системі засобів масової інформації на Кіровоградщині у другій половині ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Ломака // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. - 2016. - № 1. - С. 23-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2016_1_6.
8. Ломака О. Розвиток етносоціальних процесів в Кіровоградській області у 1959–1989 роках [Електронний ресурс] / О. Ломака // Етнічна історія народів Європи. - 2011. - Вип. 36. - С. 91–97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2011_36_18.
9. Програма розвитку міжнаціональних відносин та підтримки діяльності національно-культурних товариств Кіровоградської області до 2022 року. – Режим доступу: http://www.kr-admin.gov.ua/DPI/Ua/2017/s15rish_1110173d2.pdf.
10. Програма розвитку міжнаціональних відносин та підтримки
11. діяльності національно-культурних товариств
12. Кіровоградської області на 2016-2017 роки. – Режим доступу: http://www.kr-admin.gov.ua/DPI/Ua/2015/rish4_041215.pdf.
13. Проскурова С. Німецька етнічна меншина на території Кіровоградщини (XVIII –XX сторіччя) [Електронний ресурс] / С. Проскурова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. - 2010. - Вип. 13. - С. 27-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2010_13_5.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 29.01.2018 17.38.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Рівне :: Запитання: 41583  
Наталія запитує:
Доброго вечора! Необхідна інформація про затвердження переліку сільських рад Гощанського району, які відносяться до поліських територій. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє!
Вдалося знайти дані, що це - північні райони Гощанського району, а саме Криничківська, Тучинська, Дроздівська, Садівська, Малятинська, Малинівська, Липківська сільські ради. Перевірте інформацію за такими джерелами:
Районування території Полісся за рівнем розвитку рекреаційного господарства http://tourlib.net/books_ukr/kravchenko2-3.htm
Про визначення поліських територій України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2068-98-п
Адміністративно-територіальна структура Гощанського району http://www.rv.gov.ua/sitenew/goschansk/ua/688.htm

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 24.01.2018 19.32.30 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Краматорск :: Запитання: 41577  
Ольга запитує:
Доброго дня, допоможіть,будь ласка,тема практикума Для зясування обєктивної картини актуальності наукових досліджень у галузі рекреаційноі географії необхідно здійснити пошук бібліографічних каталогів наукових бібліотек України та здійснити сисиематизацію отриманих даних про кількість національних та регіональних видань
Наша відповідь:
Ольго, добридень! Матеріали з питань наукових досліджень у галузі рекреаційної географії зібрані в електронних каталогах провідних бібліотек. Зокрема - в Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського. Наприклад, автореферати дисертацій - за посиланням:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(<.>K=РЕКРЕАЦ$<.>*<.>K=ГЕОГРАФ$<.>)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Ось деякі матеріали:

Безручко Л. С. Еколого-географічне обгрунтування рекреаційного природокористування на території Шацького національного природного парку: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Л. С. Безручко ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2010. — 20 с. — укp.

Бейдик О.О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України: Автореф. дис... д-ра географ. наук: 11.00.02 / О.О. Бейдик ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Блага М.М. Географічні відмінності та шляхи оптимізації використання рекреаційно-ресурсного потенціалу гірсько-приморських територій Криму: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / М.М. Блага ; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 19 с. — укp.

Гавран В.Я. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / В.Я. Гавран ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с.

Гетьман В. І. Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / В. І. Гетьман ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 22 с. — укp.

Глибовець В. Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району): автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / В. Л. Глибовець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 22 с.: рис. — укp.

Донченко Л.М. Територіальна організація Приморської рекреаційної системи розселення (на прикладі Запорізького Приазов'я): Автореф. дис... канд. географ. наук: 11.00.02 / Л.М. Донченко ; Одес. нац. ун-т ім. І.Мечникова. — О., 2002. — 22 с.: рис.

Король О.Д. Регіональний менеджмент в туризмі (соціальні та економіко-географічні аспекти): Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / О.Д. Король ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Личак О.І. Географічні основи оцінки екологічних ситуацій (на прикладі Криму): Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / О.І. Личак ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2002. — 19 с.

Новикова В.І. Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області): автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / В.І. Новикова ; Ін-т географії НАН України. — К., 2008. — 23 с.

Поколодна М.М. Рекреаційні ресурси Харківської області, їх географічна характеристика та раціональне використання: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / М.М. Поколодна ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Сировець С. Ю. Територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / С. Ю. Сировець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 20 с.: рис., табл.

Солоха М.О. Природно-ресурсний потенціал Харківської області. Оцінка, управління, прогноз на основі геоінформаційних систем: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / М.О. Солоха ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 16 с. — укp.

Соколова О. І. Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. І. Соколова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 19 с.

Стецько Н. Суспільно-географічні дослідження територіально-рекреаційних систем (на матеріалах Тернопільської області): Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Надія Петрівна Стецько ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 1999. — 18 с. — укp.

Страчкова Н.В. Автономна Республіка Крим на ринку рекреаційних послуг (суспільно-географічна оцінка конкурентних позицій): Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Н.В. Страчкова ; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 22 с. — укp.

Таган Т. О. Суспільно-географічне дослідження територіальної рекреаційної нерівності (на прикладі Криму): автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Т. О. Таган ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімф., 2011. — 20 с. — укp.

Уліганець С.І. Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області): Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / С.І. Уліганець ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Шевченко Р.Ю. Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва: автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Р.Ю. Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Шпак М.В. Природно-ресурсний потенціал Дніпропетровської області в умовах антропогенного пресингу: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / М.В. Шпак ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Яковенко І.М. Теоретико-методологічні основи рекреаційного природокористування (суспільно-географічне дослідження): Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / І.М. Яковенко ; НАН України. Ін-т географії. — К., 2004. — 31 с.: рис. — укp.

Книжкові видання та компакт-диски в Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського – за посиланням:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(<.>K=РЕКРЕАЦ$<.>*<.>K=ГЕОГРАФ$<.>)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
Деякі з них:

Байтеряков, Олег Зуфарович. Географические аспекты формирования и развития горных туристско- рекреационных систем (на примере Крыма) [Текст] : дис... канд. географ. наук: 11.00.02 / Байтеряков Олег Зуфарович ; Симферопольский гос. ун-т. - Симферополь, 1996. - 193 л.

Воловик, Володимир Миколайович. Ландшафтознавчий аналіз рекреаційних умов та ресурсів Східного Поділля [Текст] : дис... канд. географ. наук: 11.00.01 / Воловик Володимир Миколайович ; НАН України, Інститут географії. - К., 1996. - 198 л.

Філоненко, Ірина Миколаївна. Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження) [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Філоненко Ірина Миколаївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 212 арк.

Страчкова, Наталья Васильевна. Автономная Республика Крым на рынке рекреационных услуг (общественно-географическая оценка конкурентных позиций) [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Страчкова Наталья Васильевна ; НАН Украины, Институт географии. - К., 2001. - 271 л. прил. 61л. - Библиогр.: л. 259-271

Хадра Падр Джалал Сравнительная характеристика территориального рекреационно-туристского комплекса Западной Сирии, САР и Южного берега Крыма, Украина [Текст] : дис...канд. географ. наук: 11.00.02 / Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1995. - 273 л.

Яковенко, Ирина Михайловна. Теоретико-методологические основы рекреационного природопользования (общественно-географическое исследование) [Текст] : дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Яковенко Ирина Михайловна ; НАН Украины, Институт географии. - К., 2004. - 454 л.: рис. 110л. прил. - Библиогр.: л. 422-454.

Зведена база даних збірників наукових праць Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського також містить відомості про наукові дослідження за вказаною темою:

http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=S&I21DBN=DB1&P21DBN=DB1&S21FMT=fullwebr&S21ALL=&FT_REQUEST=РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ,&FT_PREFIX=K=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20
Наприклад:
Захарова, Оксана. К. Денек про нові форми і тенденції розвитку світового туризму [Текст] / О. Захарова // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ, 2012. - Вип. 107, ч. 1. - С. 186-194

Скористайтеся також електронним каталогом наукової бібліотеки ім. М, Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка:

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/result.php3

Наприклад:
Бейдик О. Застосування таблиці Блока при вивченні рекреаційно-географічних дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 13-18. – (Географія ; вип. 1 (64)).

Твердохлєбов І.Т. Рекреаційна географія - нова галузь економічної географії (В порядку обговорення) / І.Т. Твердохлєбов, М.С. Мироненко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 167-175 : Табл..

Автореферати дисертацій також можна знайти на сайті «Все про туризм» за посиланням
http://tourlib.net/aref.htm

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 24.01.2018 10.33.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Рівне :: Запитання: 41550  
Наталія запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, з пошуком інформації про загальну характеристику Гощанського району Рівненської області, яка включає в себе опис географічного розташування, рельєфу, кліматичних умов більш детально та інформативно. Щиро дякую!
Наша відповідь:
Наталіє, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Загальна характеристика природно-заповідного фонду: Гощанський район // Географічна енциклопедія України : в 3-х т. / відп. ред. О. М. Маринич. – К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1989. – Т. 1. : А – Ж. – С. 293.
іл.

Герасимчук В.Шумить Пустомитівський ліс[ , що в Гощан. р-ні та іст. події, пов"язані з ним ]/ В. Герасимчук // Рідний край: Гощанська районна газета. -смт. Гоща, 2003. -№46/18 черв./. - C. 3

Гощанський район // Рівненщина туристична: Путівник. – К., 2007. – С.: 66-78.

Гощанський район / матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гощанський_район

Гощанський парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва // Грищенко Ю. М. Основи заповідної справи : навч. посіб. для студ. спец. «Екологія та охорона навколиш. середовища» / Ю. М. Грищенко. – Рівне : РДТУ, 2000. – С. 141-142.

Гощанський парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення : всеукр. історико-геогр. експедиція «Сто чудес України» / [підгот. В. Герасимчук]. – Б. м., Б. р. – 12 с.

Гуйдаш М.Щоб зберегти для майбутніх поколінь: [Природоохоронна робота в обл.]/ М. Гуйдаш // Зелені шати: Обласний тижневик. -Костопіль, 2003. -№6/18 квіт./. - C. 1

Доповідь про стан довкілля області
http://www.ecorivne.gov.ua/report_about_environment/

Заповідні об'єкти Рівненщини : Гощанський район
http://www.ecorivne.gov.ua/tmp/Goscha_rayon PZF.pdf

Інвестиційний паспорт Гощанського району http://www.rv.gov.ua/sitenew/goschansk/ua/publication/print/32861.htm

Кардаш А. У гощанців своя географія! : [Навчальне видання з географії Гощанського району "Моя мала Батьківщина" Рокунця, вчителя - методиста Бугринського агроліцею]/ А. Кардаш // Вільне слово: Газета Рівненської державної обласної адміністрації. -Рівне, 2003. -№39/21 трав./. - C. 5

Клименко, А. В. Гощанський парк,сучасне та минуле [Текст] / А.В. Клименко // Квіти України. - 2003. - С. 28-29.

Комаровський В. Скарби Сирої Погоні [- болот. масиву , який відноситься до Рівнен. природ. заповідника]/ В. Комаровський // Вільне слово: Газета Рівненської державної обласної адміністрації. -Рівне, 2003. -№44/6 черв./.; -№42/30 трав./. - C. 4.

Меремінський А. Гощанський парк // Меремінський А. Заповідними стежками / А. Меремінський, І.Сацюк. – Рівне : Рівнен. друк., 2001. – С. 37.

Онищук Н. В. Якісний стан ґрунтів Гощанського району Рівненської області // ОХОРОНА ҐРУНТІВ .- Спеціальний випуск : МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ОХОРОНА ҐРУНТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ РОДЮЧОСТІ», с. Яноші, Закарпатська область 27–29 липня 2016 року ; ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ» .- Київ, 2016. – С. 42-43.
http://www.iogu.gov.ua/wp-content/uploads/2015/10/ТЕЗИА5 _-1.pdf

Природні ресурси (корисні копалини) / ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
http://www.rv.gov.ua/sitenew/goschansk/ua/3200.htm

Рокунець Л. Моя мала Батьківщина. Гощанський район : Природа району, Кн. 1/ Л. Рокунець . -Острог, 2003. -Б.ц.

Сацюк І. Природоохоронні справи сучасників [- Гощан. район. т-ва природи] / І. Сацюк // Гощанське Погориння : давнина і сучасність : наук. зб. матеріалів наук.-краєзн. конф., присвяч. 850-річчю Гощі, 14-15 черв. 2002 р. – Рівне ; Гоща : Перспектива, 2002. – С. 158 – 160.

Ступчук Л. На заповідних стежках Погориння / Л. Ступчук // Рідний край [Гоща]. – 2001. – 18 серп. – С. 3.

Федоришин М. Гощанський парк/ М.Федоришин. -Гоща: ТО"Коляда", 2005.-9 c.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 15.01.2018 18.38.14 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василь із міста: Ужгород :: Запитання: 41475  
Василь запитує:
Будь-ласка,надішліть літературу на дипломну роботу на тему: "Рекреаційні ресурси Великоберезнянського району".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Василю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 35614, 39963.
2. Андріанова Т. В. Філотрофні конідіальні гриби регіонального ландшафтного парку "Стужиця" (Українські Карпати)/ Т. В. Андріанова // Укр. ботан. журн. - 1999. - 56, № 1. - С. 57-64.
3. Башта А.- Т. В. Видова різноманітність, особливості поширення та проблеми охорони кажанів (Chiroptera) Ужанського НПП [Електронний ресурс] / А.- Т. В. Башта, Н. П. Коваль // Наукові записки Державного природознавчого музею. - 2012. - Вип. 28. - С. 85-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzdpm_2012_28_11.
4. Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України : монографія / А. А. Ковальчук, Л. М. Фельбаба-Клушина, Н. Є. Ковальчук, І. М. Горбань, Л. І. Горбань. - Ужгород : Ліра, 2006. - 228 c.
5. Гірна А. Я. Епігеобіонтні павуки Ужанського національного природного парку [Електронний ресурс] / А. Я. Гірна, Ю. В. Канарський, Н. П. Коваль // Наукові записки Державного природознавчого музею. - 2015. - Вип. 31. - С. 131-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzdpm_2015_31_17.
6. Геряк Ю. М. Лускокрилі надродини Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Ужанського національного природного парку [Електронний ресурс] / Ю. М. Геряк, Ю. В. Канарський, Н. П. Коваль // Наукові записки Державного природознавчого музею. - 2013. - Вип. 29. - С. 19-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzdpm_2013_29_6.
7. Данилюк К. М. Флора регіонального ландшафтного парку "Надсянський" та її зміни [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / К. М. Данилюк ; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України. - Київ, 2010. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10DKMTIZ.zip.
8. Заєць М. В. Роль Ужанського Національного природного парку у збереженні пралісових екосистем [Електронний ресурс] / М. В. Заєць // Вісник Національного транспортного університету. - 2011. - № 22. - С. 165-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2011_22_25.
9. Кваковська І. М. Флора Ужанського національного природного парку, її аналіз та охорона : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / І. М. Кваковська ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Київ, 2012. - 20 c.
10. Коваль Н. Кіт лісовий (Felis silvestris) в Ужанському національному природному парку (Східні Карпати) [Електронний ресурс] / Н. Коваль // Праці Теріологічної Школи. - 2017. - Т. 15. - С. 105–110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prtheirs_2017_15_14.
11. Крічфалушій В. В. Раритетні види рослин Ужанського національного природного парку [Електронний ресурс] / В. В. Крічфалушій, І. М. Лесьо // Український ботанічний журнал. - 2004. - Т. 61, № 1. - С. 27-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2004_61_1_6.
12. Кричевська Д. А. Ландшафтно-екологічні засади територіально-функціональної організації гірських біосферних резерватів (на прикладі української частини міжнародного біосферного резервата "Східні Карпати") [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. геогр. наук / Д. А. Кричевська ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07kdarsk.zip.
13. Кулачковський Р. І. Напівавтоматизована делімітація просторового каркаса природних морфогенних геоекосистем околиць біосферного резервату "Східні Карпати" / Р. І. Кулачковський, І. С. Круглов // Геодез., картогр. і аерофотознімання : укр. міжвід. наук.-техн. зб. - 2008. - Вип. 70. - С. 51-57.
14. Куртяк Ф. Батрахофауна Ужанського національного природного парку / Ф. Куртяк, Л. Крулько // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол.. - 2010. - Вип. 53. - С. 133-142.
15. Манько А. Проблеми та перспективи туристичного бізнесу Великоберезнянського району Закарпатської області [Електронний ресурс] / А. Манько, О. Кушнірчук-Ставнича // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 29(1). - С. 100-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_29(1)__16.
16. Омельчук О. С. Заплавні фітосистеми у структурі річково-долинних коридорів екомережі Закарпаття : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / О. С. Омельчук ; Держ. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2016. - 20 c.
17. Пандяк І. Становлення та розвиток туристських притулків у Східних Карпатах в австро-угорський та польський періоди[Електронний ресурс] / І. Пандяк // Вісник Львівського університету. Серія : Географічна. - 2013. - Вип. 42. - С. 274-282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2013_42_32.
18. Пірогов М. Епілітна ліхенобіота хребта Полонина Буковська (Ужанський національний природний парк) [Електронний ресурс] / М. Пірогов, І. Кваковська, Т. Мизюк // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2014. - Вип. 67. - С. 73-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2014_67_10.
19. Різноманітність і сучасний стан вивчення ентомофауни Ужанського національного природного парку [Електронний ресурс] / Ю. В. Канарський, Н. П. Коваль, Ю. М. Геряк, В. О. Копач // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. - 2012. - Т. 3(10), № 1. - С. 151-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nozbr_2012_3(10)_1_12.
20. Симканич О. І. Радіоекологічне та геохімічне дослідження донних відкладів малих річок територій національних природних парків "Ужанський" та "Синевир" [Електронний ресурс] / О. І. Симканич, С. М. Сухарев, В. Т. Маслюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2014. - Вип. 2. - С. 70-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2014_2_18.
21. Симканич О. І. Фоновий моніторинг вмісту важких металів та радіонуклідів у ґрунтах національних природних парків "Ужанський" та "Синевир" [Електронний ресурс] / О. І. Симканич, С. М. Сухарев, В. Т. Маслюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Хімія. - 2013. - № 1. - С. 71-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2013_1_17.
22. Стойко С. М. Польсько-словацько-український біосферний резерват "Східні Карпати": його роль у збереженні природної та історико-культурної спадщини Лемківщини і Бойківщини / С. М. Стойко // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Україна в ХХІ ст.: концеп. та моделі екон. розв.: Щорічник наук. пр. - 2001. - Вип. 23. - С. 465-472.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 15.12.2017 20.53.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.53992 seconds