Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Олександра із міста: Житомир :: Запитання: 44728  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для дипломної роботи за темою "2D анімація як компонент сучасної реклами в Україні"
Наша відповідь:
Добрий день, Олександро! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Владимирська Г. Реклама : навч. посіб / Г. Владимирська, П. Владимирський. — Київ : Кондор, 2009. — 334 c.
Гринько А. Реклама в Україні: поняття, види та порядок розміщення [Електронний ресурс] / А. Гринько // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 1-2. — С. 254-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_1-2_45.
Дурняк Б. Розробка і дизайн рекламних видань. Комп'ютерні технології в рекламі : [навч. посіб.] / Б. Дурняк, А. Батюк, М. Назаркевич, О. Мриглод. — Львів. : Укр. акад. друкарства, 2011. — 196 c.
Євсєєв О. Комп'ютерна анімація : конспект лекцій / О. Євсєєв, Н. Прибиткова; Харк. нац. екон. ун-т. — Харків, 2007. — 104 c.
Мурашко М. Зв’язок озвучування із засобами виразності анімації у відео-рекламі [Електронний ресурс] / М. Мурашко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2015. — № 7. — С. 41-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2015_7_10.
Фурманкевич Н. Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України: соціолінгвістичні особливості, форми творення в Інтернеті : монографія / Н. Фурманкевич. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. — 173 c.
Хавкіна Л. Український рекламний міф: шляхи творення, основні компоненти та особливості функціонування : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Л. Хавкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2010. — 32 c.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 27.09.2020 12.54.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Бориспіль :: Запитання: 44719  
Аліна запитує:
Добрий день! Підберіть літературу для реферату на тему Внесок Володимира Гнатюка у розвиток української етнології. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Аліно! Радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Видатні етнографи та фольклористи 19 — початку 20 ст. // Антологія українського міфу. — Тернопіль, 2007. — С. 794-804.
Глушко М. Володимир Гнатюк — біля джерел формування українознавства [Електронний ресурс] / М. Глушко // Народознавчі зошити. — 2018. — № 6. — С. 1366-1375. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2018_6_4.
Гук Ю. Основні ознаки розвитку освіти, науки і літератури на початку ХХ ст. : історія України : 10 клас : академічний рівень / Ю. Гук // Історія та правознавство. — 2013. — № 34-36. — С. 39-47.
Іванюта І. Наукова та громадсько-політична діяльність академіка Володимира Гнатюка в контексті українського національного відродження кінця ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. Петрович ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 20 с.
Із книги Мушинки М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / М. Мушинка. — Вид. 2-ге, доп. та переробл. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 384 с. [Електронний ресурс] // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: Історія, міжнародні відносини. — 2013. — Вип. 11. — С. 354-360. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2013_11_40.
Карпенко С. Роль Володимира Гнатюка у формуванні українського казкознавства [Електронний ресурс] / С. Карпенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2016. — № 44. — С. 24-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2016_44_5.
Конта Р. Внесок Володимира Гнатюка у розвиток української етнології: історіографія проблеми [Електронний ресурс] / Р. Конта // Етнічна історія народів Європи. — 2009. — Вип. 30. — С. 45–53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2009_30_10.
Косміна Т. В.М. Гнатюк / Т. Косміна // Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. — Київ, 1991. — С. 614-616.
Куца О. Володимир Гнатюк на "перехресних стежках" української літератури [Електронний ресурс] / О. Куца // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2016. — № 44. — С. 6-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2016_44_3.
Смоляк О. Збірник "Гаївки" Володимира Гнатюка – перше монографічне видання в Україні [Електронний ресурс] / О. Смоляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2014. — № 3. — С. 95-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2014_3_16.
Старков В. Особовий архів Володимира Гнатюка та його роль у дослідженні ігрової культури українців [Електронний ресурс] / В. Старков // Архіви України. — 2001. — № 3(246). — С. 86-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2001_3(246)__8.
Шеремета О. Володимир Гнатюк і українська етнографічна наука кінця XIX — початку XX століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / О. Шеремета ; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. Ін-т народознав. — Львів, 2003. — 16 с.
Шот М. "Щасливий збирач" повернувся додому / М. Шот // Урядовий кур'єр. — 2009. — 11 лип. — С. 6.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 23.09.2020 11.49.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 44704  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для дипломної по темі: "Радіореклама: жанрові та функціональні особливості". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Гиріна Т. Системно-функціональна трансформація радіореклами як елемент конструювання гіперреальності [Електронний ресурс] / Т. Гиріна. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/49191/2/2018_Hyrina_T-Systemno_funktsionalna_transformatsiia_40-45.pdf

Головенко І. Виражальні засоби в інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних радіожанра [Електронний ресурс] / І. Головенко. – Режим доступу: http://194.44.198.33/faculty/jur/vypusk7/n15/tv15-19.pdf

Гоян О. Я. Технологія продажу в комерційному радіоефірі [Електронний ресурс] / О. Я. Гоян. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1372

Гулакова Г. В. Соціальна реклама як складова інформаційно-мотиваційного механізму державного управління : автореф. дис. канд. наук з держ. управління / Г. В. Гулакова. – Донецьк, 2013. – 29 с.

Жанри радіореклами. Їх характеристика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lektsia.com/12x892a.html

Ковальчук М. С. Лексичні особливості рекламних текстів [Електронний ресурс] / М. С. Ковальчук, В. С. Алексєєв // Дослідження з лексикології і граматики української мови. – 2015. – Вип. 16. – С. 70-77. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/dlgum_2015_16_10.pdf

Ковтун Н. Особливості використання числівників у радіорекламі: функціональний та монокультурний аспекти // Стиль і текст: науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – Вип. 9. – С. 105-114.

Крайнікова Т. С. Культура медіа споживання в Україні: актуальний стан і механізми формування : автореф. дис. д-ра наук із соц. комунік. / Т. С. Крайнікова. – К., 2010. – 28 с.

Радіореклама [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stud.com.ua/63434/marketing/radioreklama

Реклама та PR у масово-інформаційному просторі / T. Ю. Ковалевська, Н. В. Кондартенко, Н. В. Кутузова та ін. – Одеса, 2009. – 400 с.

Ромат Е. В. Реклама. История. Теория. Практика / Е. В. Ромат. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 544 с.

Сингаївська А. В. Проблема рекламних жанрів у контексті нормативної текстуальної етикетизації рекламного дискурсу [Електронний ресурс] / А. В. Сингаївська, С. К. Топачевський. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/9207/1/09savprz.pdf

Смирнов В. В. Реклама на радио / В. В. Смирнов. – М. : РИП-холдинг, 2004. – 130 с.

Технології виробництва радіо реклами [Електронний ресурс]. – Ренжим доступу: https://stud.com.ua/34927/marketing/tehnologiyi_virobnitstva_radioreklami

Форми і жанри радіо реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studme.com.ua/1408102710223/marketing/formy_zhanry_radioreklamy.htm

Фурдуй М. Мовні засоби увиразнення рекламних текстів [Електронний ресурс] / М. Фундуй. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=298

Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : монографія / Л. Хавкіна. – Харків, 2010. - 352 с.

Хоменко І. В. Художнє радіомовлення у системі соціальних перетворень : автореф. дис. д-ра наук із соц. комунік. / І. В. Хоменко. – К., 2013. – 32 с.

Шапоренко В. Звукові засоби створення радіорекламного образу: жанровий аспект [Електронний ресурс] / В. Шапоренко // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. – 2015. – № 5. – С. 460–470. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Zb/NDI2015/JRN/PDF/42.pdf

Шапоренко В. В. Жанрова система української радіореклами: специфіка усних комерційних повідомлень у різні періоди [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації. – 2014. - № 4(20). – С. 152-156. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/drsk_2014_4_33.pdf

Шапоренко В. В. Тенденції розвитку сучасної української радіореклами: жанровий аспект [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Наукові записки інституту журналістики. – 2016. – Том 61 (листопад-грудень). – С. 67-71. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_2015_61_13.pdf

Шевченко В. Дослідження інтонації в радіорекламі / В. Шевченко // Маркетинговые исследования в Украине. - 2005. - № 2. - С. 59-63.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 17.09.2020 09.27.59 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Бровари :: Запитання: 44685  
Антон запитує:
Можна підібрати літературу про історію вулиці Сікорського. Дякую .
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! На жаль, на даний запит дуже мало літератури:
Вулиці Києва : довідник / упоряд. А. М. Сігалов та ін. - 2-ге вид., випр. й допов. - Київ : Реклама, 1979. - 415 с.
Вулиці Києва : довідник / з ред. А. В. Кудрицького ; упоряд. А. В. Кудрицький, Л. П. Пономаренко, О. О. Різник.. – Київ : Укр. енциклопедія, 1995. – 348 с.
Київ : енцикл. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. - Київ : Гол. редакція УРЕ, 1981. - 735 с.
Гирич І. Б. Історичний путівник по Києву : укр. Київ XIX - поч. XX ст. : культуролог. есей / І. Б. Гирич ; худож. С. Ковика-Алієв. - Київ : Укр. пропілеї, 2016. - 706 c. - (In corpore).
Вулиця Танкова у Києві переіменована на честь авіаконструктора Сікорського [Електронний ресурс] // УНІАН : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.unian.ua/economics/realestate/560680-vulitsya-tankova-u-kievi-pereimenovana-na-chest-aviakonstruktora-sikorskogo.html. – Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 11.09.2020 11.15.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Київ :: Запитання: 44682  
Соломія запитує:
Доброго ранку. Підберіть літературу про Сікорського, заздалегідь вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Багряна А. Сон про летючий корабель : українці, що прославили Україну : [про авіаконструктора-винахідника Ігоря Сікорського] / А. Багряна // Дзвіночок. - 2018. - № 5. - С. 10.
Байкєніч Г. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, національну, колективну та історичну пам'ять, Перший Універсал, козацькі битви та традиції, Другу Світову війну та Німецько-радянську війну, депортацію українського населення, Голокост, видатних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Позакласний час. - 2018. - № 5. - Школа патріота. - С. 1-48.
Батько американських вертольотів : українці, які оновили світ : [Ігор Сікорський] // Дзвіночок. - 2016. - № 5. - С. 13.
Дізнавайся про великих українців з "Барвінком" : банк усіляких цікавинок // Барвінок. - 2014. - № 8. - С. 11.
Задорожна О. Календар знаменних і пам'ятних дат : (травень 2019 р.) / О. Задорожна // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. - 2019. - № 4. - С. 42-43. - Дод. до ст. на диску: ШБІЦ. Бібліотечна робота. - 2019. - № 4.
Лиховид І. Врятувати садибу Містера Гелікоптера : будинок, у якому мешкала родина Ігоря Сікорського, нарешті повернули державі. Тепер потрібно боротися за його реставрацію / І. Лиховид // День. - 2017. - 13 квіт. - С. 10.
Лопаті, крила та сильні двигуни // Маленький розумник. - 2018. - № 4. - С. 7.
Романтик неба : до 125-річчя від дня народження І. І. Сікорського (1889-1972) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - К., 2014. - № 2, 2014. - С. 94-103.
Що? Де? Коли? : календар подій : 2018 : травень // Позакласний час. - 2018. - № 4. - С. 4-6.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 11.09.2020 07.25.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.247075 seconds