Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45778
   


Автор вопроса: Оля из города: Хмельник :: Вопрос: 4654  
Оля спрашивает:
Економічні та політичні причини та Наслідки Другої Світової війни.
Наш ответ:
Зверніться до сторінок http://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_мировая_война, http://www.ipolitics.spb.ru/projects/history/, http://www.humanities.edu.ru/db/msg/22608, http://center.fio.ru/som/catitems.asp?id=10000115.
Або скористайтеся виданнями:
1. Гісем, Олександр Володимирович. Всесвітня історія 20 ст.: Довід. для абітурієнтів та школярів : Кінець 19 - початок 21 ст. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. - 640 с.
2. Роєнко, Віктор. Друга світова війна, 1939-1945 роки. - К.: Рада, 1994. - 126 с.
3. Черкашина, Ніна Костянтинівна. Історія України: від давніх часів до сьогодення: Навч. посіб. / М-во освіти і науки. - К.: Професіонал, 2005. - 384 с.

.: Раздел: История :: 29.12.2005 16.08.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яшик из города: УНР :: Вопрос: 4650  
Яшик спрашивает:
Допоможіть,будь ласка,відшукати реферат на тему"Українське суспільство ХІV-XVI ст.Стан освіти.Розвиток друкарства".
Наш ответ:
1.Ісаєвич, Ярослав Дмитрович.Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні/ Ярослав Ісаєвич,. -Львів: Вища школа, 1975. -149,[2] с. -Бібліогр. в приміт.: с. 132-150
2.Огієнко, Іван.Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу: Курс, читаний в українським народнім ун-ті: З малюнками і портретами українських культурних діячів/ Іван Огієнко,. -Репринт. відтворення вид. 1918 р.. -К.: МП "Абрис", 1991. -272 с.: іл.. -Пер.вид.: . -Бібліогр. в підрядк. приміт.; Покажч. власн. прізвищ: с.265-269.. -ISBN 5-7707-1680-0
Вих. дан. ориг.: К.: Вид-во Книгарні Ч. Череповського: Друк. І. Чоколов,1918
3.Огієнко І. Історія українського друкарства.-Репринт.ізд.-К.,1994.-446 с.
4.Украинские книги кирилловской печати ХVI-XVIII вв.: Каталог изд., хранящихся в Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина. В 3-х вып./ Предисл. А. А. Сидоров; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. Отдел редких книг. -М.: ГБЛ, 1976.
Вып. 1: 1574 г. - 1 пол. XVII в./ Сост.: А. А. Гусева, Т. Н. Каменева, Ред. И. М. Полонская. -1976. -447,[1] с.: ил, гербы. -Библиогр. с.68-69. - Указ. имен, заглавий, типографий, иконографический: с. 34-40
Прил.: заставки, концовка, ил., гербы, типогр. марки, рамки
5.Книжные центры Древней Руси XI - XVI вв.: Разные аспекты исслед. : [Сб. ст.]/ АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Отв. ред. Д. С. Лихачев. -СПб.: Наука: С.-Петербург. отд-ние, 1991. -363,[2] с.; 22 см. -ISBN 5-02-028010-0
6.Ісаєвич, Ярослав Дмитрович.Літературна спадщина Івана Федорова/ Ярослав Дмитрович Ісаєвич,. -Львов: Вища школа. Вид-во при ЛДУ, 1989. -191 с.: іл. -Бібліогр.: с.178-182; Імен. та геогр. покажч.: с.183-191.. -ISBN 5-1-000539-7
7.Ісаєвич, Ярослав.Українське книговидання: Витоки. Розвиток. Проблеми/ Ярослав Ісаєвич,; Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. -Львів, 2002. -515,[2] с.: портр. -Бібліогр.: с. 445. Покажчик осіб та геогр. назв с. 482-511. -ISBN 966-02-2292-0
8.Сірополко, Степан.Історія освіти в Україні: Видання здійснено за заповітом світлої пам'яті Михайла Галандюка/ Степан Сірополко,; Ред. Юрій Вільчинський,; Укр. вільний ун-т; Друзі тов-ва ім. Григорія Ващенка. -К.: Наук. думка, 2001. -911, [1] с.: портр. -Покаж. імен та прізвищ с.889-905. -ISBN 966-00-0684-5
9.Любар, Олександр Опанасович.Історія української школи і педагогіки: Навч. посібн./ Олександр Любар, Мирослав Стельмахович, Дмитро Федоренко,; За ред. Олександра Любара,. -К.: Знання, 2003. -449,[1] с. -(Сер. "Вища освіта XXI століття"). -Бібліогр. в кінці розд.. -ISBN 966-620-180-1
10.Тітов, Хв.Стара вища освіта в Київській Україні XVI - поч. XIX в.: (Із 180 малюнками)/ Хв. Тітов,; Українська Академія Наук. Історично-філологічний відділ. -К.: З друкарні Укр. Акад. Наук, 1924. -432,[4] с
11.Грушевський, Михайло Сергійович.Історія України-Руси: В 10 т.,13 кн./ Михайло Сергійович Грушевський; Михайло Грушевський. -К.-Львів: Друк. П.Барського, 1904.
Т.4: XIV-XVI віки - відносини політичні. -2-е вид., розширене. -1907. -535 с. -Покажч. імен і предм.: с.517-525
Примітки: с.424-496
На переломі: Друга половина XV - перша половина XVI ст./ Упоряд. і передм. О.В.Русиної. -К.: Україна, 1994. -351,[1] с.: карт.. -(Сер. "Історія України в прозових творах та документах"). -ISBN 5-319-01070-2
Приміт.: с.348-351.
12.Грушевський, Михайло Сергійович. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн./ М.С.Грушевський; Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін.; АН України. Ін-т укр. археогр.; Ін-т історії України. -Репринтне вид.. -К.: Наук. думка, 1992- . -(Сер. "Пам'ятки історичної думки України"). - ISBN 5-12-002468-8
Т.4: XIV-XVI віки - відносини політичні. -1993. -535 с. -Покажч.: с.517-525.. -ISBN 5-12-003208-7
Вих. дані ориг.: К.: Львів: Друк. П.Барського, 1907.. Приміт.: с.424-496.
13.Русина, Олена Володимирівна.Україна під татарами і Литвою/ Олена Володимирівна Русина,; Олена Русина; НАН України. Ін-т археології, Ін-т історії України. -К.: Альтернативи, 1998. -319 с.: іл.. -(Сер. "Україна крізь віки": В 15 т.; Т.6).
14.Грушевський, Михайло Сергійович.Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн./ Михайло Грушевський,; Ред. П.С.Сохань. -Репринтне вид. 1907 р.. -К.: Наук. думка, 1991 -(Сер. "Пам'ятки історичної думки України")
Т.6: Життя економічне, культурне, національне XIV-XVIІ віків. -1995. -667 с. -Покажч. імен і предм.: с.634-649. -ISBN 5-12-004322-4
Примітки: с.601-633
15.Центральна Україна за доби класичного середньовіччя: студії з історії ХIV ст./ Наук. ред. Ф. М. Шабульдо, Укл. О. Д. Брайченко; НАНУ, Ін-т історії України. -Київ, 2003. -139 с.: іл. -Бібліогр. с. 132-138. -ISBN 966-583-198-4
16.Кулиш, Пантелеймон Александрович. История воссоединения Руси/ Пантелеймон Александрович Кулиш. -СПб.: Тип. т-ва "Общественная Польза", 1874
17.Кулиш, Пантелеймон Александрович.Отпадение Малороссии от Польши: (1340-1654): В 3 т./ Пантелеймон Александрович Кулиш. -М.: Университет. тип., 1889
18.Уривалкін, Олександр Миколайович.Історія України (середина ХIII - середина ХVII ст.): Навчальний посібник/ Олександр Уривалкін,. -К.: Кондор, 2005. -281,[1] с.: іл. -Бібліогр.: с. 275-282. -ISBN 966-8276-28-0

.: Раздел: История :: 28.12.2005 21.30.13 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Василь Пяточкін из города: Київ :: Вопрос: 4633  
Василь Пяточкін спрашивает:
Балканська проблема в міжнародних відносинах наприкінці 19-го на початку 20-го століть
Наш ответ:

.: Раздел: История :: 27.12.2005 04.04.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Євгеній из города: Васильків :: Вопрос: 4613  
Євгеній спрашивает:
Добрий день, допоможіть знайти: Предмет, завдання, методи та джерела вивчення історії України. Наукова періодизація історії України.
Наш ответ:
Шановний Євгене! Надсилаю сайти і список літератури, якщо цього буде не достатньо то зверніться, будь ласка до бібліотеки:

1. http://www.ukrterra.com.ua/review/23/zaruba_synavskyj.htm
2. http://www-philology.univer.kharkov.ua/ist_ukr.htm

3. http://www.allbest.ru/referats/history/482491.html

4. http://profi.org.ua/vuz/docs/iu.shtml

5. Верстюк В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник.-К.: Наукова думка. 1995.-687 с.

6. Історія України: Програма курсу для студентів усіх спеціальностей/ М-во освіти України; Ін-т системних досліджень освіти. -К.: ІСДО, 1994. -41,[1] с. -Пер.вид.:

7. Лановик, Богдан Дмитрович
Історія України: Навч. посібник для вузів/ Богдан Лановик, Роман Матейко, Зиновій Матисякевич; За ред. Б.Д.Лановика. -3-є вид., випр.. -К.: Знання, 2000.

8. Кормич Л.І.
Історія України від найдавніших часів і до 21 століття: Навчальний посібник/ Л.І. Кормич, В.В. Багацький; М-во освіти і науки України; Одеська нац. юридична академія. -Х.: Одіссей, 2001

9. Бойко, Олександр Дмитрович
Історія України: Посіб. для студ. вуз./ Олександр Бойко,. -2-ге вид., доп.. -К.: Вид. центр "Академія", 2001. -

10. Світлична, Валентина Василівна
Історія України: Навч. посіб./ Валентина Світлична,; Ред. Ю.М. Алєксєєв. -К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. -302 с. -(Сер. "Вища освіта в Україні").

11. Аркас, Микола Миколайович
Історія України-Русі/ Микола Аркас,; Переднє слово П.М. Гвоздецького. -3-тє факс. вид.. -К.: Вища школа, 1993. -414 с.

12. Грушевський, Михайло Сергійович
Історія України/ Михайло Грушевський,; Упоряд. В.Г.Сарбей. -К.: Освіта, 1992. -270,[1] с.

13. Шокалюк, Олексій Іванович
Історія України/ Олексій Шокалюк,; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -274 с. -

14. Алексєєв, Юрій Миколайович
Історія України: Навчальний посібник/ Юрій Алексєєв, Андрій Вертегел, Віктор Даниленко,. -К.: Каравела, 2004. -254 с. -(Сер. "Вища освіта в Україні"). -

15. Кормич, Людмила Іванівна
Історія України: Підручник/ Людмила Кормич, Володимир Багацький,; М-во освіти і науки України, Одеська нац. юридична акад.. -К.: Алерта, 2004. -407 с.

16. Історія України : Навчальний посібник/ М. О. Скрипник, Л. Ф. Домбровська, В. М. Красовський та ін.; Під ред. М. О. Скрипника; М-во освіти і науки України, Одеський держ. екон. ун-т. -К.: Центр навчальної літератури, 2003.

17. Гончарук, Петро Степанович
Історія України: з давніх часів до початку ХХ століття: Курс лекцій/ Петро Гончарук,; Київський славістичний ун-т. -K.: Вид-во КСУ, 2004. -524,[1] с

18. Король, Віктор Юхимович
Історія України: Навчальний посібник / Віктор Король,. -К.: Академія, 2005. -494,[2] с. -(Сер. "Альма-матер").

19.Войнович Л.
Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації/ Л. Войнович // Український історичний журнал. -2003. -№ 4. - С. 134-139. -Бібліогр.: 29 назв.

20. Солдатенко В.
Українська революція доби Центральної Ради:аналіз досвіду періодизації/ В.Солдатенко // Український історичний журнал. -1997. -№ 3. - С. 3-25. -Библиогр.:17назв.

.: Раздел: История :: 25.12.2005 11.28.33 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Київ :: Вопрос: 4611  
Юлія спрашивает:
Інформація, будь ласка, про Узбекистан і Молдавію в 1991-2006 роках. Дякую!
Наш ответ:

.: Раздел: История :: 25.12.2005 01.15.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.28673 seconds