Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45250
   


Автор запитання: Екатерина із міста: Киев :: Запитання: 36808  
Екатерина запитує:
Здравствуйте! Здравствуйте! Моя тема - Культура кельтского язычества. Пожалуйста, порекомендуйте мне книжные источники. Заранее благодарю.
Наша відповідь:
Добрый день, Екатерина!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
Бондаренко Г. В. Повседневная жизнь древних кельтов / Г. В. Бондаренко. - М. : Молодая Гвардия, 2007. - 396 с.. - (Живая история: Повседневная жизнь человечества).
Вильсон Дэвид М. Англосаксы. Покорители кельтской Британии : пер. с англ. / Дэвид М. Вильсон. - М. : Центрполиграф, 2004. - 524 с.
Зарубежная литература средних веков : латин., кельт., скандинав., прованс., фр. лит. : [учеб. пособие для студентов филол. спец. пед. ин-тов] / сост. Б. И. Пуришев.— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1974. — 399 с.
Історія українського мистецтва : у 5 т. Т. 1 : Мистецтво первісної доби та стародавнього світу / ред.: Р. Михайлова, Р. Забашта ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2008. - 709 c.
Казакевич Г. М. Кельти: традиційна культура та соціальні інститути : монографія / Г. М. Казакевич. - К. : Фітосоціоцентр, 2006. - 260 c.
Казакевич Г. М. Кельти за межами "кельтського світу": моделі етнокультурної взаємодії на периферії латенської культури / Г. М. Казакевич // Археологія. - 2007. - № 4. - С. 87-96.
Казакевич Г. М. Кельти на землях України: археологічна, мовна та культурна спадщина / Г. М. Казакевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : С.Наливайко, 2010. - 304 c.
Казакевич Г. Кельтська "держава" у Фракії та її можливі зв’язки з Північним Причорномор’ям у ІІІ ст. до н. е. [Електронний ресурс] / Г. Казакевич // Етнічна історія народів Європи. - 2014. - Вип. 44. - С. 5–12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2014_44_3.pdf.
Казакевич Г. Кельтська спадщина Південно-Східної Європи: погляд лінгвіста [Електронний ресурс] / Г. Казакевич // Етнічна історія народів Європи. - 2013. - Вип. 41. - С. 142–145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2013_41_24.pdf. - Рецензія на книгу: Фалилеев А. И. Selecta Celto-Balkanica / А. И. Фалилеев ; Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 228 с.
Казакевич Г. Кельтські мотиви в історичних переказах Закарпаття [Електронний ресурс] / Г. Казакевич // Етнічна історія народів Європи. - 2005. - Вип. 19. - С. 25–30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2005_19_6.pdf.
Казакевич Г. Кельтський компонент в етнічних процесах на території України у другій половині І тис. до н.е. [Електронний ресурс] / Г. Казакевич // Етнічна історія народів Європи. - 2009. - Вип. 28. - С. 5–13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2009_28_3.pdf.
Кельтская мифология : энциклопедия / [пер. с англ. С. Головой, А. Голова]. — [М.] : Эксмо, 2003. — 638, [1] с.
Колесник О. С. Спроба порівняльного аналізу деяких архетипів кельтської та давньоіндійської культур / О. С. Колесник // Наук. зап. НаУКМА. Теорія та історія культури. - 2000. - Т. 18. - С. 41-45.
Ластовський В. В. Історія ніколи не закінчується: пам’ятки кельтської спадщини в історії України [Електронний ресурс] / В. В. Ластовський // Праці Центру пам'яткознавства. - 2012. - Вип. 21. - С. 299-302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pcp_2012_21_31.pdf.
Маккалох Д. А. Религия древних кельтов / Д. А. Маккалох. - М. : Центрполиграф, 2004. - 808 с.
Месі Е. Легендарна Ірландія : мандрівка по кельт. пам’ятках і міфах / з англ. пер. О. Мокровольський. — К. : Юніверс, 2006. — 279 с.
Росс Э. Кельты-язычники : быт, религия, культура [Текст] = Everyday life of te pagan celts / пер.с англ. Н. Ю. Чехонадской. - М. : Центрполиграф, 2005. - 254,[1]с.
Фалилеев А.И. Selecta Celto-Balkanica / А. И. Фалилеев ; Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 228 с.
Широкова Н. С. Древние кельты на рубеже старой и новой эры / Н. С. Широкова ; ЛГУ. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. — 219 с.
Широкова Н. С. Культура кельтов и нордическая традиция античности / Н. С. Широкова. — Спб. : Евразия, 2000. — 349, [1] с. : ил. — (Barbaricum).

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 6.05.2015 19.54.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: марія із міста: київ :: Запитання: 36649  
марія запитує:
допоможіть знайти якусь літературу про фольклор м. Олександрія,кіровоградської області
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Олександрівщина. Минуле. Сучасне. Майбутнє : матеріали конф.-презентації, трав., 2008 р., Кіровоград / уклад.: В. В. Біло шапка ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка, Кіровогр. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців, Олександр. район. краєзн. музей. - Д. : АРТ-ПРЕС, 2008. - 188 c.
Павлов О. Вербальна магія українців : Наук. та навч.-метод. матеріали до курсів: фольклор, етнографія, звичаєве право, л-ра, мовознав., філос., філософ. антропологія / О. Павлов, Т. Полковенко, В. Фісун; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Б-ка українця, 1998. - 96 c. - (Фольклор. Етнографія. Звичаєве право; Вип. 1).
Пісні записані на Кіровоградщині [Текст] : збірка / передм., упоряд. Г. Самаріна. - Кіровоград : Б.в., 1958. - 77,[2] с.
Росовецький С. К. Український фольклор у теоретичному висвітленні [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. / С. К. Росовецький ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : [б.в.], 2008. - 623 с.
Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. - 2-е вид., стер. - К. : Академія, 2012. - 300 с. - (Альма-матер).
Семеног О. М. Український фольклор [Текст] : навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. М. Семеног. - Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. - 256 с.
Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування [Текст] : монографія / Микола Дмитренко [та ін.] ; [за ред. М. К. Дмитренка] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Від. фольклористики. - Київ : Паливода А. В., 2014. - 251 с.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 18.04.2015 11.46.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: М.Умань :: Запитання: 36064  
Віктор запитує:
Доброго дня, шановні.Прошу вас допомоги.Чи не могли б ви допомогти підібрати літературу до теми "Образ герой-патріота в укр.народному епосі та його виховний потенціал?".Буду у будь-якому випадку щиро вдячна.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Білик В.О. Особливості психологізму українських народних пісень : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / В.О. Білик ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 20 с.
Вдовіченко Л. П. Героїчна минувшина у творчості Гната Хоткевича (фольклорні та історичні джерела, їх інтерпретація) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л. П. Вдовіченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02bvounp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кітов Д. Героїзація образу Дніпра в билинах Київського циклу [Електронний ресурс] / Д. Кітов // Етнічна історія народів Європи. - 2007. - Вип. 23. - С. 83–88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2007_23_15.pdf.
Кметь І. Ф. Образ Божої Матері у фольклорі: українська апокрифічна традиція : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.07 / І. Ф. Кметь; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2009. - 18 c.
Козловський В. І. Українська народна балада: естетичний аспект : автореф. дис... канд. філол. наук / В. І. Козловський; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07kvibea.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Коломієць В. Художня трансформація фольклорних образів у творчості Михайла Старицького / В. Коломієць // Нар. творчість та етнографія. - 2004. - № 5. - С. 41-46. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09kifuat.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Коновалова М. М. Гетьман Мазепа у фольклорі і літературі : монографія / М. М. Коновалова, Т. М. Грачова. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. - 157 c.
Малинська Н. А. Героїчне в фольклорі та літературі. Дискурс канону : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.01.07, 10.01.01 / Н. А. Малинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002. - 35 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02mnaldk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Набок М. М. Українські народні думи: типологія героя і особливості національного характеру : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / М. М. Набок; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2010. - 18 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10nmmonh.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Рудакова Н. І. Художня трансформація образу козака в українській народній прозі : автореф. дис... канд. філол. наук / Н. І. Рудакова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08rniunp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Снігирьова Л. М. Українські народні історичні пісні: поетика тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Л. М. Снігирьова; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - К., 2010. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10SLMPPT.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Тиховська О. М. Система персонажів чарівних казок Закарпаття: психоаналітичний аспект : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. М. Тиховська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2009. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09tomzpa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Шурко Л. Т. Образ землі в українському та світовому героїчному епосі : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.07 / Л. Т. Шурко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2001. - 18 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01sltsge.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ярмоленко Н. М. Український усний героїчний епос: динаміка структурної парадигми : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Н. М. Ярмоленко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11YANDSP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ярмоленко Н. М. Український усний героїчний епос: динаміка традиції [Текст] : монографія / Н. М. Ярмоленко. - К. ; Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 552 с.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 8.02.2015 16.14.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 36056  
Тетяна запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Концептуальний простір англійської народної казки". Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 6.02.2015 23.43.21 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Львів :: Запитання: 35746  
Оля запитує:
Доброго дня. Я пишу роботу на тему: "Забобони та прикмети в житті християнина". Допоможіть, будь ласка віднайти таку інформацію: 1. Українські забобони та прикмети (з поясненням звідки виникли) 2. обрядовірство (церковні забобони, пов"язані із таїнствами шлюбу, хрещення, поховання,церковних свічок, хрестів...) 3. українські свята та язичництво (пояснення язичницьких звичаїв у християнських святах) 4. забобони певних професій, стосовно грошей, золота, води, значееня підкови та інших оберегів 5. про домовика і звідки він узявся 6. гадання на Білії. Буду Вам дуже вдячна!)
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо загальні матеріали з Вашої теми.
По всім 6 конкретним темам рекомендуємо надавати окремі запити, згідно з правилами віртуальної довідки: http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/rule.php

1. Борисенко В . Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців : навч. посіб. / Валентина Борисенко. — К. : Унісерв, 2000. — 191 с.
2. Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов / Н.Н. Велецкая. — М. : Наука, 1978. — 239 с.
3. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К., 1993.
4. Данилюк А .Г. Українська хата / А. Данилюк. — К., 1991. — 110 с.
5. Катрій о. Юліан Я. Наша християнська традиція / о. Юліан Я. Катрій. - 2-ге вид., випр. та доп. - Л. : Вид-во Отців Василіян "Місіонер", 1999. - 394 c. - (Укр. духов. б-ка). - Бібліогр.: с. 375-379. – [Розглянуто християнську спадщину Східної Церкви, а також становлення української Церкви. Описано життя давніх християн, детально охарактеризовано християнські звичаї, обряди та практику духовного життя]
6. Колодний А. Україна в її релігійних виявах. Монографія / Колодний Анатолій. – Львів : СПОЛОМ, 2005. – 336 с.
7. Кондратович О. Українські звичаї : Народини. Коса ж моя... / Олександра Кондратович — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. — 240 с.
8. Український християнський обряд. – К. : Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, 1997. –
9. Чеховський І .Г. Демонологічні вірування і народний календар українокарпатського регіону / І. Г. Чеховський. — Чернівці : Зелена Буковина, 2001. — 303 с.
10. Шевченко Н. Ф. Психологічна специфіка марновірств / Н. Ф. Шевченко // Наука і освіта. - 2012. - № 6. - С. 223-228. - Бібліогр.: 23 назв.
*****
11. Борисенко В. Вірування у повсякденному житті українців на початку ХХІ століття / В. Борисенко // Етнічна історія народів Європи . - 2003. - Вип. 15. - С. 4–10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2003_15_3.pdf
12. Зеленяк Е. С. Оцінка доказів у період забобон та міфологічних вірувань / Е. С. Зеленяк // Форум права . - 2012. - № 1. - С. 339-343. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_1_54.pdf
13. Липка О. Р. Відповідь християнства на моральний занепад українського суспільства / О. Р. Липка // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Історичне релігієзнавство . - 2012. - Вип. 6. - С. 201-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NznuoairD2009_2012_6_21.pdf
14. Мисько Ю. Відображення пережитків язичницьких вірувань населення Буковини в церковних документах XVIII–ХІХ ст. / Ю. Мисько, М. Чучко // Етнічна історія народів Європи . - 1999. - Вип. 2. - С. 89–92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_1999_2_22.pdf
15. Савченко А. А. Релігійні вірування: міфи та реальність / А. А. Савченко // Культура України . - 2012. - Вип. 39. - С. 98-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ku_2012_39_15.pdf
16. Тупик О. Синтез язичницьких і християнських традицій у релігійній культурі українців на сучасному етапі / О. Тупик // Етнічна історія народів Європи . - 2000. - Вип. 7. - С. 54–58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2000_7_14.pdf
17. Українські традиції: Звичаї та обряди. - Режим доступу: http://traditions.org.ua/zvychai-ta-obriady/vesilni-obriady/68-vesillia-stsenarii-vesillia
****
18. Пропонуємо ознайомитися з повнотекстовим архівом номерів журналу «Народознавчі зошити» за 2008-2013 роки. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NaZo

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 17.12.2014 12.19.45 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.326868 seconds