Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45530
   


Автор запитання: Юля із міста: Хмельницький :: Запитання: 43218  
Юля запитує:
Розвиток українознавства.
Наша відповідь:
Добрий день, Юлія! Перегляньте наступні джерела за вашою темою:
Волинець І. Патріотичне виховання засобами українознавства / І. Волинець // Світова література (Шкільний світ). — 2015. — № 7-8. — С. 63-70.
Черниш Н. З історії створення Енциклопедії українознавства [Електронний ресурс] / Н.Черниш // Бібліотечний вісник. — 2017. — № 2. — С. 17-25.
Виховуємо українців : цікава україністика : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2018. — № 9. — Тематична вкладка. — С. 1-48.
Енциклопедія українознавства : для школярів і студентів / авт.-уклад. В.В.Оліфіренко та ін.; худож. І.Селютін. — Донецьк : Сталкер, 2001. — 495 с. : іл.
Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. — 2-е вид., допов. та перероб. — Київ : АртЕк, 2004. — 470 с. : іл.
Лозко Г. С. Коло Свароже : Відроджені традиції / Г. С. Лозко. — Київ : Український письменник, 2004. — 222 с. : іл.
Сележан Й. Ю. Основи національного виховання : хрестоматія : українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспект / Й. Ю. Сележан. — Чернівці : Книги — 21, 2005. — 306 с.
Наливайко С. С. Етнічна історія Давньої України / С. С. Наливайко ; Науково-дослідний інститут українознавства, Національний гуманітарний проект "Україна: у вимірі тисячоліть" ; іл, дизайн К. Сулима. — Київ : Євшан-зілля, 2007. — 620 с. : іл.
Історія українознавства : навчальний посібник / за ред. П. П. Кононенка. — Київ : Академвидав, 2011. — 510 с. — (Альма-матер).
Воропай О. І. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / О. І. Воропай ; підбір іл. матеріалу та макетування М. І. Преварська. — Київ : Велес, 2009. — 431 с. : іл.
Черепанова С. О. Філософія родознавства : навчальний посібник / С. О. Черепанова ; передмова В. Г. Скотного. — Київ : Знання, 2008. — 460 с.
Скляренко В. М. Українські традиції і звичаї : українська етнографія, народні вірування, традиції, звичаї, обрядово-календарні свята, обереги / В. М. Скляренко ; худож.-оформ. Л. Д. Киркач-Осипова. — Харків : Бібколектор, 2015. — 317 c.
Дорогоцінна енциклопедія українознавства : традиції, свята, обряди, народна мудрість, фольклор / іл. О. І. Альбрехт ; дизайн обкл. А. М. Далбуз. — Донецьк : БАО, 2009. — 287 с. : іл.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 4.07.2019 16.40.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 43097  
Софія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про закарпатські обрядодії, повір'я та примовляння пов'язані з номінаціями "намисто" і "фата". Дуже дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Софіє! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Благослови, мати, на рушничок стати... // Українська родина: родинний і громадський побут / упоряд. Л. Орел. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2000. – С. 157–222.

Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні (Історико-етнографічне дослідження). – Борисенко В. – Київ : Наукова думка, 1988. - 188 с.

Брак у народов Западной и Южной Европы. / [ Авт. кол. Иванова Ю.В. и др.] – М., 1989.

Весілля від Карпат до Поділля // Позаклас. час. – 2012. – No 15–16. – С. 109 – 111.

Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Одеські етнографічні читання" / ред.: В. К. Борисенко; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Упр. у справах національностей і релігій Одес. облдержадмін., Одес. обл. спілка краєзнавців. - О. : Вид-во КП ОМД, 2010. - 381 c.

Весільний обряд на Покутті // Позаклас. час. – 2008. – No 8. – С. 131–134.

Гайова, Євгенія. Лемківське весілля [Текст] / Є. Гайова // Народна творчість та етнографія. - 2008. - № 1. - С. 80-90

Данилевська Н.Просили батько, просили мати : пам’ятка для наречених / Н. Данилевська, М. Ткач. – К. : Поліграф-Консалтинг, 2005. – 32 с. : іл

Етнічна історія народів Європи : Зб. наук. пр. Вип. 21 / ред.: В. К. Борисенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : УНІСЕРВ, 2006. - 174 с.

Захарук З.Фольклорні традиції села за дібровою: календарно-обрядова та родинно-побутова поезія й весільний обряд села Задубрівці на Покутті / З. Захарук. – Снятин : ПрутПринт, 2006. – 76 с. – (Скарби отчої землі).

Качур, Д. Весілля сонця й місяця [Текст] / Д. Качур // Міжнародний туризм. - 2003. - № 5. - С. 106-111

Кирчів Р.Весільна обрядовість / Р. Кирчів // Етнографія України : навч. посіб. / за ред. С. А. Макарчука. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Львів : Світ, 2004. – С. 364–370.

Кожолянко Г.Традиції громадянського шлюбу на Буковині / Г. Кожолянко // Берегиня. – 2011. – No 1. – С. 43–58.

Кожолянко Г. Етнографія Буковини . - Чернівці: Золоті Литаври, 1999. -Т. 1. - 384 с.; 2001. - Т. 2. - 424 с.

Кожолянко O. Роль та місце весільних чинів у традиційному буковинському весіллі (на прикладі української обрядовості) [Електронний ресурс] / O. Кожолянко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2017. - Т. 2. - С. 244-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pssiae_2017_2_12

Кожолянко Г. Традиційна весільна обрядовість українців (Буковинське весілля) [Електронний ресурс] / Г. Кожолянко // Матеріали до української етнології. - 2013. - Вип. 12. - С. 6-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2013_12_3

Козяр С.Весільні звичаї та обряди / С. Козяр // Українська родинна обрядовість. Віхи людської долі: весілля, похорон / Світлана Козяр. – Хмельницький, 2000. – С. 3–61

Костюкевич, Валерій.Як вийти заміж за українця [Текст] / Валерій Костюкевич // День. - 2006. - 27 квітня. - С. 22-23

Круковська В.Українське весілля : в 2 ч. / Володимира Круковська. – Львів : Євросвіт, 2005–2010.
Ч. 1. – 2005. – 92 с.
Ч. 2. – 2010. – 120 с

ЛЕНЬО Таїса ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ БОЙКІВ ЗАКАРПАТТЯ (СЕРЕДИНА ХХ СТОЛІТТЯ)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=2ahUKEwi1lLvhpoviAhVoxIsKHY3ZC_QQFjAMegQIBRAC&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eine_2012_38_13.pdf&usg=AOvVaw2Xr7eXWP_t2iReV8pXBC8_

Леньо Т. В. Традиційна весільна обрядовість бойків Закарпаття середини XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Т. В. Леньо; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - Київ, 2015. - 21 c. - укp.

Матушенко В. Б.Аналіз сучасного стану української весільної обрядовості / В. Б. Матушенко // Культура і сучасність. – 2010. – No 1. – С. 64–67.

Матушенко В. Б.Сучасне весілля в контексті української обрядової культури : монографія / В. Б. Матушенко. – К. : Стилос, 2009. – 198 с.

Пістун Т.«На весіллі як годиться весь люд файно веселиться...». Традиційне весілля українців / Тамара Пістун. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2015. – 128 с.

Романич Н.Українське весілля від давнини до сьогодення. Весілля – один з провідних жанрів родинно-обрядової творчості / Наталія Романич // Укр. мова і літ. в шк. України. – 2015. – No 6. – С. 44–48.

Сімейна обрядовість українців ХХ – початку ХХІ століття / Валентина Борисенко ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ. – Київ, 2016. – 256 с. 80 іл.

Традиції наших предків, які можуть стати в нагоді сучасним молодятам
https://zak.depo.ua/ukr/zak/zakarpatski-molodyata-z-minulogo-abo-davni-zvichayi-ta-obryadi-24072015140000

Традиційне весілля українців: унікальні записи кінця. ХІХ – 20–40-х років ХХ століття / упоряд., передм. та прим. В. Борисенко. – К. : Стилос, 2012. – 192 с.

Чи стане традиційне закарпатське весілля нафталіновим спогадом
https://zak.depo.ua/ukr/zak/chi-stane-tradiciyne-zakarpatske-vesillya-naftalinovimi-spogadami-20170217521974

Як укладають шлюб на Закарпатті: звичаї і традиції
http://rivne1.tv/news/63029-yak-ukladayut-shlyub-na-zakarpatti-zvichai-i-traditsii

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 8.05.2019 08.43.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 43092  
Іванна запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми: Звичаї та обряди, прислів'я та приказки,що пов'язані з номеном віник. Дякую!)
Наша відповідь:

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 6.05.2019 23.51.22 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Дніпро :: Запитання: 42807  
Надія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріали за темою Пантеон слов'янських богів.
Наша відповідь:
Шановна Надіє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. - К. : Літера, 2000. - 463 с. : іл.
Попович, М. В. Нарис історії культури України : посіб. для викл. та студ.-гуманітаріїв.... - К. : АртЕк, 1999. - 727 с. : іл. - Бібліогр.: с. 725.
https://pidruchniki.com/13570411/religiyeznavstvo/slovyanskiy_yazichnitskiy_panteon_ritual_istorichna_dolya_yazichnitstva
https://we.org.ua/kultura/slov-yanskyj-yazychnytskyj-panteon-volodymyrovi-kyyivski-bogy-perun/
https://www.ridivira.com/uk/bogoznavstvo/panteon-bohiv
http://www.aratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=22
https://subject.com.ua/culture/history/7.html
https://history.vn.ua/book/dovidnik2/39.html
http://moyaosvita.com.ua/istoriya-ukrainu/slovyanski-yazichnicki-bogi/

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 8.02.2019 21.47.42 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 42759  
Денис запитує:
Будь ласка, мені потрібна інформація про походження назв сузір'їв в міфах особливо в Україні.
Наша відповідь:
Шановний Денисе, зверніть увагу на ці джерела інформації, будь ласка.
Арзуманова, Т. В. Мифология : вопрос - ответ / [ил.: Н. Л. Рудиян, А. С. Червонная и др.]. - М. : Росмэн, 2008. - 96 с. : ілюстр.
Войтович, В. М. Міфи та легенди давньої України. — Тернопіль: Богдан, 2005. — 392 с.
Українська міфологія. Легенди, перекази. /Укладач Л. П. Коврига — X.: Белкар-книга, 2014. — 144 с.: іл. — (Світ навколо тебе)
Українські традиції і звичаї: укр. етнографія, народ. вірування, традиції, звичаї, обряд. календар, свята, обереги : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд.: Скляренко В.М. та ін.]— Харків : Фоліо, 2008. – 258 с. —(Дитяча енциклопедія).
Щеглов, П.В. Отраженные в небе мифы Земли. - М.: Наука. - 1986 г.- 112с.
http://aerospace.klasna.com/uk/site/legendi-i-mifi-zoryanogo-.html
http://www.ebk.net.ua/Book/history/makarchuk_eu/part18/1802.htm
http://www.skarby.org.ua/mify-ta-lehendy-ukrajiny-sontse-misyats-zori/

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 22.01.2019 20.30.52 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.607607 seconds