Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41153
   


Автор запитання: Каріне із міста: Харків :: Запитання: 42948  
Каріне запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка! Циклічний і лінійний час в художній літературі
Наша відповідь:
Доброго дня, Каріне! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://studfiles.net/preview/5110914/page:31/
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12169/Romantsova_Do_pytannia_chasu.pdf
https://studopedia.info/3-17633.html
http://litmisto.org.ua/?p=7770
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwj4rq3DxpPhAhVP_SoKHVuqC6AQFjAEegQIABAC&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06komhpr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&usg=AOvVaw0glC0xRefhyT9BAAUkVPKg
http://chtyvo.org.ua/authors/Romantsova_Bohdana/Chas_u_ievropeiskomu_modernistskomu_romani_pershoi_tretyny_KhKh_st/
http://www.newacropolis.org.ua/theses/cc68eb1c-6424-49fd-80e5-a9d72eef8c1c
http://tractatus.sumdu.edu.ua/Arhiv/2016-2/21.pdf
http://litstudies.chdu.edu.ua/article/view/84603/80151
http://philology.knu.ua/files/library/lit_st/43-1/36.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/21059/1/Котнюк.pdf
http://sultanivskichytannia.if.ua/documents/zrazok-ukr.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/3502/1/Темпоральні_міфологеми_в_художній_прозі_Галини_Пагутяк.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11064/02-Derkach.pdf?sequence=1
http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_1014/content/kudryashova.pdf
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v26/part_1/20.pdf
http://litakcent.com/2008/01/21/dmytro-drozdovskyj-mistyka-ne-vid-stivena-kinha/
http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/32.pdf
https://mydisser.com/en/catalog/view/312/862/20511.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=42&ved=2ahUKEwiLvtWnypPhAhUEpIsKHUqYAe84KBAWMAF6BAgGEAI&url=http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6535/1/Dzyhun_L_2_2_2.docx&usg=AOvVaw2Xkow6cduK4ajkwLsAjBMi
http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=2571
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=55&ved=2ahUKEwia_-XYypPhAhWhtYsKHXeEAyE4MhAWMAR6BAgGEAI&url=http://uu.edu.ua/upload/universitet/Osobisti_zdobutki/Zahist_disertaciy_I_R/Kravchenko_aref.doc&usg=AOvVaw0X4w2S2Ka1cVLAqn2ogS_u
– Зародження українського постмодернізму в прозі. Художній час і простір у творах В. Земляка "Лебедина зграя" та П. Загребельного "Тисячолітній Миколай" // Українська мова та література. - 2008. - № 13-16. - С. 20-21.
– Борисюк І. Мотив дороги в поезії Ю. Андруховича / І. Борисюк // Слово і час : наук.-теорет. журн. - 2012. - № 10. - С. 47-51.
– Ребрик О. Ритуально-міфологічна основа поезії Василя Голобородька / О. Ребрик // Слово і час : наук.-теорет. журн. - 2013. - № 9. - С. 44-51.

.: Розділ: Література :: 21.03.2019 17.25.20 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 42942  
Юлія запитує:
Допоможіть знайти матеріал на курсову роботу на тему " Класифікація методів юридичної науки"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Веліканов С. Класифікація слідчих ситуацій в криміналістичній методиці [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / С. Веліканов ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2002. - 218 арк.: рис., табл. - арк.
Класифікація методів пізнання. Найпоширеніші методи пізнання державно-правової дійсності [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/15060913/pravo/klasifikatsiya_metodiv_piznannya_nayposhirenishi_metodi_piznannya_derzhavno-pravovoyi_diysnosti. — Назва з екрана.
Класифікація методів теорії держави і права [Електронний ресурс] // studme.com.ua : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://studme.com.ua/137610258601/pravo/klassifikatsiya_metodov_teorii_gosudarstva_prava.htm. — Назва з екрана.
Класифікація методів юридичної науки [Електронний ресурс] // Учбові матеріали для студентів і школярів України : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://um.co.ua/8/8-7/8-75978.html. — Назва з екрана.
Оборотов Ю. Теория государства и права (прагматический курс) : экзаменац. справ. / Ю. Н. Оборотов — О. : Юрид. л-ра, 2005. — 184 с.
Проблемы общей теории права и государства : учебник / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. — М. : Норма, 2004. — 832 с.
Рабінович П. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. / П. Рабінович. — Л. : Край, 2008. — 224 с.
Сурилов А. К общей теории государства и права : учеб. пособие / А. Сурилов, Н. Магарин. — Київ, 1971. — 103 с.
Сурилов А. О гносеологической функции общей теории государства и права // Проблемы правоведения : респ. межвед. науч. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования УССР, КГУ им. Т. Г. Шевченка. — Київ, 1978. — Вып. 37. — С. 54-61.

.: Розділ: Література :: 20.03.2019 11.11.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: галина із міста: дружба :: Запитання: 42941  
галина запитує:
М. В. Гоголь. Удк його творiв
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
В каталозі НБУ для дітей твори М. В. Гоголя представлені під індексом: 821.161.1

.: Розділ: Література :: 20.03.2019 10.34.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Ужгород :: Запитання: 42930  
Ірина запитує:
Художня інтерпретація трагічних сторінок української історії в романі Іваничука «Орда»
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела;
Насмінчук Галина. Історіософська концепція роману "Орда" Р.Іваничука та її мистецька реалізація // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - №7. - С.55-58. - Бібліогр: с.58.

Колоїз Ж. В. Особливості історичної стилізації в романі «Орда» Романа Іваничука / Ж. В. Колоїз // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : «Лінгвістика». – 2015. – Вип. 22. – С. 147–151.
http://linguistics.kspu.edu/system/files/147-151.pdf
Горячок І. В. Історіософська концепція роману «Орда» Р. Іваничука та її мистецька реалізація
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4592
Стилістичні функції антропонімів у романах «Орда» та «Мальви» Р.Іваничука
http://azbuka.in.ua/wp-content/uploads/2014/09/Ilchenko-I.-I.-Duka-L.-I..pdf
Суспільно-політична лексика як засіб вираження емоційності та експресивності в історичній прозі Романа Іваничука
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15354/1/37-174-178.pdf
Духовенство в контексті історичних подій початку та другої половини ХVІІІ століття (на матеріалі творів Романа Іваничука «Орда» та «Журавлиний крик»)
http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/46.pdf
Виражальні можливості речень у художньому дискурсі Романа Іваничука
http://www.linguisticj.stateuniversity.ks.ua/archive/2018/32/25.pdf
Правнича термінологічна лексика в історичних творах Романа Іваничука
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8326/Horodylovs'ka_Pravnycha_terminolohichna_leksyka.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SAUA&P21DBN=SAUA&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0110762
Уміти розмовляти з читачем: Роздуми над творами Романа Іваничука
http://md-eksperiment.org/post/20170327-umiti-rozmovlyati-z-chitachem-rozdumi-nad-tvorami-romana-ivanichuka

.: Розділ: Література :: 16.03.2019 22.17.03 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 42928  
Оксана запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію на тему "Вивчення творчості Т. Шевченка у школах Великої Британії". Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 15.03.2019 14.33.24 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.829533 seconds