Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41153
   


Автор запитання: Наталка із міста: Київ :: Запитання: 42971  
Наталка запитує:
Допоможіть знайти інформацію для курсової роботи "Компаративний аналіз творчості видатних американських письменників і філософів трансценденталістів (ствердження існування ідеальної субстанції Бога і можливість пізнання за допомогою інтуїції) Ралфа Уолдо Емерсона і Генрі Дейвіда Торо" Щиро дякую!))
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Звєрєва Л. компаративний аналіз літературного тексту на уроках світової літератури: теорія і практика - http://www.visnyk-filolog.uzhnu.edu.ua/uploads/articles/2014/2141_komparativniy_analIz_lIteraturnogo_tekstu.pdf
2. Фуллер Р. Природна історія: борг Торо перед Дарвіном - https://zbruc.eu/node/67644
3. Чи здатна філософія змінити світ? Критика, практика, емансипація - http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/krichli/4.htm
4. Андрійченко Н. Категорія душі і серця у Миколи Гоголя та Ральфа Емерсона - http://philology.knu.ua/files/library/Teoria_Liter_2012-2015/Teria_lit_2012.pdf
5. Компаниєць Л. Ідея реінкарнації у світовій культурі - https://www.researchgate.net/profile/Lilia_Kompaniets/publication/313876105_The_idea_of_reincarnation_in_world_culture/links/58ac777baca272af0665a011/The-idea-of-reincarnation-in-world-culture.pdf
6. Малімон В. Екзистенціали жіночої і чоловічої самотності - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gileya_2015_92_41.pdf
7. Зимарева Ю. Трансформація дихотомії дух-тіло - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gileya_2015_92_40.pdf
8. Іванюк С. Ніцшеанський тип «самотньої людини» - http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v16/49.pdf
9. Хаєцька О. Тематична поліфонія ессеїв Р У. Емерсона - https://journals.bsu.by/index.php/philology/article/download/1602/780/
10. Соболєвський Я. Поняття «природи» у філософії американського трансценденталіста Р. В. Емерсона - http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/18_2018/31.pdf
11. Соломатіна С. Художня натурфілософія Г. Д. Торо - http://www.unn.ru/pages/disser/388.pdf
12. Хорольський В. Романтична та неоромантична моделі публіцистичного тексту - http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2008/01/horolskyi.pdf
13. Мовчан М. Самотність як полівекторний феномен: філософсько-антропологічний дискурс - http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/25954/12-Movchan.pdf?sequence=3
14. Кравченко С. Соціокультурний контекст формування передумов філософії прагматизму в США - http://vestnikzgia.com.ua/article/download/110905/105835
15. Жук М. Концепт в дискурсі американської філософії ХІХ ст. (на матеріалах книг Г. Торо та Р. Емерсона) - http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/pdf/2016_1/18.pdf
16. Соколовскьий О. Доктринально-інституційний зміст американського унітаризму першої половини ХІХ ст. - https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/download/36/62

.: Розділ: Література :: 27.03.2019 13.39.48 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даріна із міста: Кропивницький :: Запитання: 42969  
Даріна запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу для курсової роботи на тему:Словотвірна структура іменників-назв осіб в українській мові першої половини ХІХст.(на матеріалі словника П.Білецького-Носенка)
Наша відповідь:
Добрий день, Даріно! Перегляньте дані джерелами:
Городенська, Катерина. Українське слово у вимірах сьогодення : рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів / Катерина Городенська // Українська мова і література в школах України. - 2017. - № 7-8. - С. 46-48.
Задорожний, Василь. Цікавий випадок словотвору / Василь Задорожний // Дивослово. - 2018. - № 12. - С. 50-51.
Городенська, Катерина. Нові явища та процеси в українському словотворенні на тлі словотвірних норм / Катерина Городенська // Дивослово. - 2013. - № 6. - С. 34-37.
Тараненко, О. О. Словотворення української мови в аспекті її сучасних системно-нормотворчих тенденцій (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) / О. О. Тараненко// Мовознавство. - 2015. - № 1. - С. 3-32.
Сіроштан Т.В. Формування словотвірних типів і підтипів локативних найменувань на –ник у новій українській мові (кінця ХVІІ – початку ХХІ ст.) http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/032.pdf
Тернова А.І. Іменники з суфіксом –ани (-яни) в українській мові к. ХVІІ –поч. ХХІ століття http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/fil_2009_2/156-164.pdf
Фемінітиви в сучасній українській мові (словотвірно-семантичний аспект) https://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65625a3ac68b4c53a89421316d26_1.html
Ціхоцький І., Левчук О. Лексикологія сучасної української літературної мови http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/практикум.pdf
Т.В.Сіроштан Т. В. Нарис з історії українського словотворення (кінця XVII–початку XXI ст.) http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1207/1/nomina loci.pdf
Записки з українського мовознавства : збірник наук. праць http://liber.onu.edu.ua/pdf/movoznav_16_2006.pdf
Актуальні проблеми українського словотвору / за ред. В. Грещука http://194.44.152.155/elib/local/sk640173.pdf

.: Розділ: Література :: 27.03.2019 12.04.11 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дар'я із міста: м. Кропивницький :: Запитання: 42966  
Дар'я запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу для курсової роботи на тему: Композиційні особливості п'єси І. Багряного "Генерал". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Даріє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– file:///C:/Users/User/Desktop/4531-Текст статті-9530-1-10-20151130 (1).pdf
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/15183/
file:///C:/Users/User/Desktop/VZhDU_2014_5_51.pdf
http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/shugay2.pdf
http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visn_06_742.pdf
https://www.academia.edu/38220327/МЕТАДРАМАТИЧНІ_ЕКСПЕРИМЕНТИ_У_ТВОРЧОСТІ_ІВАНА_БАГРЯНОГО
http://chtyvo.org.ua/authors/Zhelnovach_Alina/Sotsialnyi_mif_i_ioho_khudozhnie_vtilennia_u_dramaturhii_IBahrianoho_Morituri_Rozhrom_Heneral/
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/14306/2/дисертація-Zelnovach.pdf
– Беспутна С. Драматургія І. Багряного та І. Костецького : своєрідність художніх кодів / С. Беспутна // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Філологія. – 2006. – Вип. 48. – № 742. – С. 81-88.
– Наддніпрянець В. На літературному базарі : поезія, проза і публіцистика Івана Багряного / В. Наддніпрянець // Спілка визволення України, Організаційне Бюро на Німеччину. – Мюнхен; Нью-Йорк : [б. в.], 1963. – С. 55-89.
– Працьовитий В. Жанрово-стильові особливості сатиричної комедії «Генерал» Івана Багряного / В. Працьовитий // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. : Літературознавство. – 2007. – № 22. – С. 41-62.
– Михида Л.М. Іван Багряний: таємниці творчої лабораторії. Мала проза / Людмила Михида ; [передм.: В. Панченко]. – Київ : Укр. пріоритет, 2014. – 351 с.
– Шугай О. Іван Багряний: нове й маловідоме : есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти / Олександер Шугай. – Київ : Смолоскип, 2013.
– Український письменник і політичний діяч Іван Багряний (1906-1963) : бібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; [Уклад.: Т.О.Сосновська та ін. ; Наук. ред. Ю.М.Безхутрий]. – 2-е вид. – Харків, 2006. – 190, [1] с.
– Сподарець М. П. Іван Багряний – романіст (проблематика та жанрово-стильова своєрідність) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.01.01 / М.П. Сподарець ; НАН України. Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
– Сподарець М. П. Іван Багряний – письменник і громадянин : (до дев’яносторіччя з дня народження) / М.П. Сподарець ; ХДУ. – Харків, 1996. – 102 с.
– Колошук Н.Г. Іван Багряний: домінанти творчості та проблеми вивчення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Колошук. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 104 с.
– Шапошникова О. О. Іван Багряний / О. О. Шапошникова. - Харків : Фоліо, 2018. - 121 с.
– Гриневич В. Іван Багряний - митець і особистість : матеріали до вивчення життя і творчості підрадянського періоду / В. Гриневич // Українська література в загальноосвітній школі. - 2008. - № 5. - С. 8-11.
– Жулинський М.Г. Іван Багряний [Текст] / М.Г.Жулинський // Гроно нездоланих співців. - Київ,1997. - С. 240-256.
– Колошук Н.Г. Іван Багряний: домінанти творчості та проблеми вивчення : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Колошук. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 100 с.
– Скрипка В. На хресному шляху : [про творч. шлях письменника. Передм. до комедії-сатири І. Багряного “Генерал”] // Березіль. – 1992. – № 5-6. – С. 13-14.

.: Розділ: Література :: 26.03.2019 17.18.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: м.Кропивницький :: Запитання: 42964  
Інна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи на тему:Специфіка проблеми виховання в п'єсі Юрія Яновського "Дочка прокурора".
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
На жаль, інформації щодо останньої п'єси Юрія Яновського дуже мало.
Є критика ще радянських часів, як, наприклад:
http://litmisto.org.ua/?p=5651
М. М. ОСТРИК: ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ.
З сучасного бачення пропонуємо Вам наступні джерела:
https://cyberleninka.ru/article/v/ukrayinska-dramaturgiya-40-50-h-rokiv-hh-stolittya-problema-stanovlennya
Сучкова О. УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ 40-50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ
https://cyberleninka.ru/article/v/formy-hudozhestvennogo-otobrazheniya-soznaniya-deystvuyuschih-lits-v-drame-yu-yanovskogo-doch-prokurora
Атаманчук В.П. Формы художественного отображения сознания действующих лиц в драме Ю.Яновского «Дочка прокурора»
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/14956
Юрій Яновський – сміливий новатор в українській літературі XX ст.
Бажаємо успіхів у подальшому пошуку!

.: Розділ: Література :: 26.03.2019 12.29.21 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 42959  
Надія запитує:
Чи є книга В. Рутківського "Сторожова застава"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Дана книга є у наявності у бібліотеці на абонементі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання. Чекаємо на Вас!

.: Розділ: Література :: 25.03.2019 15.54.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.727246 seconds