Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 42482
   


Автор запитання: Ірина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44415  
Ірина запитує:
Сподіваюся на вашу допомогу у підборі літератури за темою: Проблеми естетичного розвитку особистості дітей дошкільного віку у творчій спадщині Василя Сухомлинського
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бабченко, Світлана. Про цінності життя для дорослих і дітей (за творами Василя Сухомлинського) [Текст] : методичні рекомендації для вихователів / Світлана Бабченко // Дитячий садок. Мистецтво. - 2019. - № 5: Травень. - С. 4-10 : іл. - Бібліогр.: с. 10

Бех І. Естетика духовності В.О. Сухомлинського / І. Бех // Рідна шк.. - 2008. - № 9. - С. 3-4. - укp.

Білюк О. В. В.О.Сухомлинський про виховання особистості школяра : навч.-метод. посіб. / О. В. Білюк. - Миколаїв : Іліон, 2007. - 160 c. - Бібліогр.: с. 135-137. - укp.

Богданець-Білоскаленко Н. В. Храм духовності у дитячому серці / Н. В. Богданець-Білоскаленко // Пед. вісн.. - 2010. - № 3 (спец. вип.). - С. 34-36. - Бібліогр.: 3 назв. - укp.

Богуш А. М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі. Монографія. –К иїв.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 272 с.

Копієвська, Л. В.О.Сухомлинський про виховання моральної краси / Л. Копієвська // Дошкільне виховання. - 2003. - № 9. - С. 5-6.

Красоткіна, Н. Г. Доброта – це краса людської душі [Текст] : читання творів Василя Сухомлинського / Н. Г. Красоткіна // Розкажіть онуку. - 2007. - Травень, № 5. - С. 74-79

Лазаренко Г. А. Музичне мистецтво в системі емоційно-естетичного розвитку дітей дошкільного віку В. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Г. А. Лазаренко // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2013. - Вип. 32. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2013_32_16

Ліждвой, Л.Пізнавати світ розумом і серцем : Втілення концепції В.О. Сухомлинського / Л. Ліждвой // Палітра педагога. - 2003. - № 3. - С. 8-11

Мацур, Богдана. Морально-етичні досліди за творами Василя Сухомлинського / Богдана Мацур // Дошкільне виховання. - 2013. - № 9. - С. 24-25.

Медюк, І. В. Світ казок Василя Сухомлинського / І. В. Медюк // Розкажіть онуку. - 2018. - Серпень, № 8. - С. 3-5

Михайлова, Ірина. Сила родини - в любові : робота з дітьми старшої групи за твором В. Сухомлинського "А серце тобі нічого не казало?" / Ірина Михайлова, Світлана Медведєва // Дошкільне виховання. - 2018. - № 8. - С. 18-19

Просенюк А. І. Ідеї В. Сухомлинського щодо реалізації творчого потенціалу в процесі художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. І. Просенюк // Педагогічний альманах. - 2015. - Вип. 27. - С. 52-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2015_27_10

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр. Твори : у 5-ти т. – Т.1. – Київ, 1976. – С. 2-202. 13.

Савченко О. Я. Внесок В. О. Сухомлинського в теорію розвивального навчання / О.Я. Савченко // Матеріали Міжнарод. науково-практич. конф. «Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський як сучасний педагог-гуманіст». – Київ: 1993. – С. 21-24.

Селіванова, І. Невичерпна спадщина [Текст] / І. Селіванова // Дитячий садок. - 2011. - вересень, № 36. - С. 4--5 . - газ.

Тарапака, Наталія Володимирівна. Проблема емоційно-естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О.Сухомлинського [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Тарапака Наталія Володимирівна ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2000. - 210 арк. - арк. 156-173

Томченко, А. В. Сухомлинський та естетичне виховання / А. Томченко // Директор школи. Україна. - 2010. - № 2. - С. 11-15.

Тоцька, Тетяна. Виховання серця, розуму і рук. Розвиток особистості дитини за літературними творами В Сухомлинського / Тетяна Тоцька // Дошкільне виховання. - 2019. - № 4. - С. 28-30

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.06.2020 11.46.38 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Хмільник :: Запитання: 44406  
Ірина запитує:
Педагогічна теорія Гілберта. Дуже потрібно для підготовки доповіді список літератури. Дякую
Наша відповідь:
Добридень, Ірино! Ви, певно, мали на увазі Педагогічна теорія Й. Гербарта?

Для вас підготовлено такий список джерел:

Абашкіна, Н. В. Педагогічні погляди Й. Ф. Гербарта крізь призму сучасної професійної діяльності вчителів / Н. В. Абашкіна // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки [Текст] : Науковий журнал. № 4 / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; Гол. ред. Є. І. Коваленко. - Ніжин, 2006. - С .122-125.

Гоштанар І. В. Поняття "естетичної необхідності" в педагогічній спадщині Й. Ф. Гербарта [Електронний ресурс] / І. В. Гоштанар // Український педагогічний журнал. - 2015. - № 4. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_4_15

Гоштанар І. Роль Й.Ф. Гербарта у розвитку світової педагогічної науки [Електронний ресурс] / І. Гоштанар // Порівняльно-педагогічні студії. - 2010. - № 3-4. - С. 32-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2010_3-4_6

Гоштанар І. Керування у педагогіці Й. Гербарта [Електронний ресурс] / І. Гоштанар // Порівняльно-педагогічні студії. - 2013. - № 2-3. - С. 50-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2013_2-3_9

Марцинковская Т.Д. Гербарт Иоган-Фридрих (Herbart I.F.) ( 1776-1841) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 44-46.

Прикотенко Т.А. Питання інтересу дітей до навчання в педагогічній спадщині Й.Гербарта // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 82-87. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія").

Рамбу Н. Філософія гербартіанства / Н. Рамбу, Н.О. Федчишин // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 188-193.

Ревуцька С. Моральне виховання в педагогіці Й. Ф. Гербарта [Електронний ресурс] / С. Ревуцька // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. - 2016. - № 2. - С. 250-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2016_2_43

Роменець В. А. Історія психології ХІХ - початку ХХ століття [Текст] : доп. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ, які навчаються за спеціальностями: "Психологія", "Соціологія", "Філософія". – Київ : Вища школа, 1995. – 613, [3] с. : іл.

Федчишин Н. О. До витоків гербартіанської педагогіки [Електронний ресурс] / Н. О. Федчишин // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 69(1). - С. 84-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_69(1)__18

Федчишин Н. Гербартіанська педагогіка в Австрії: запитання і відповіді [Електронний ресурс] / Н. Федчишин // Порівняльно-педагогічні студії. - 2012. - № 4. - С. 10-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2012_4_4

Федчишин Н. Гербартіанство: уроки та перспективи // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 26-27.

Федчишин Н. Дидактична система Йогана Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти : посібник / Н. Федчишин; Терноп. експерим. ін-т пед. освіти. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. - 193 c. - Бібліогр.: 190 назв. - укp.

Федчишин Н. О. Сприйняття гербартіанської педагогіки в Австро-Угорщині (друга половина ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. О. Федчишин. // Науковий вісник Донбасу. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_1_50

Яланська С. П. Аналіз психологічних поглядів Й. Гербарта в контексті "Педагогічної Антропології" К. Д. Ушинського [Електронний ресурс] / С. П. Яланська, В. С. Лутфуллін // Наука і освіта. - 2015. - № 3. - С. 139-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_3_26

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.06.2020 10.34.45 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Переяслав :: Запитання: 44385  
Олена запитує:
Проблема наступності у навчанні старших дошкільників та молодших школярів англійської мови
Наша відповідь:
Олено, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Антонюк В. Проблема наступності в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу і школи / В. Антонюк // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 8. - С. 34-38. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Бураковська, А. В.Місточок із садка до школи// Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2018. - № 8 (серпень). - С. 93-104
Гавриш, Наталія.Проблема наступності між дошкільною та початковою ланками з погляду учасників освітнього процесу // Рідна школа. - 2015. - № 5-6. - С. 26-31.

Гавриш, Наталія.Дитячий садок - початкова школа: перезавантаження?! : роздуми про наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в контексті завдань Нової української школи // Дошкільне виховання. - 2019. - № 9. - С. 3-9.

Гончаровська Г. Наступність як принцип діяльності дошкільного закладу та початкової школи [Електронний ресурс] / Г. Гончаровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2009. - № 4. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2009_4_6

Коваленко О.Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти / О.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: збірник матеріалів [Редкол: К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін.]. – К. : КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. – C.34-39

Козлюк О. А. Сучасні проблеми забезпечення наступності в навчанні іноземної мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. А. Козлюк // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 65. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_20

Коломієць, Леся Ігорівна. Підготовка вчителя до забезпечення наступності навчання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / Леся Ігорівна Коломієць ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця : [б.в.], 2012. - 20 с. : іл.

Колесникова, Валентина Федорівна. Психолого-педагогічні умови наступності трудової підготовки старших дошкільників і молодших школярів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук / Валентина Федорівна Колесникова ; Інститут психології АПН України. - Київ : [б.в.], 1995. - 24 с.

Лобода О.В. Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку / О. Лобода // Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку: навч.-метод. посібник. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 100 с.

Лобода О.В. Актуальність проблеми наступності у навчанні іноземної мови старших дошкільників і учнів початкової школи. Наукові записки. Серія «Психолого–педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 4 – С. 40–43.

Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ.вищ.навч. закл. / О.В.Котенко, А.В.Соломаха [та ін.]. – К. : Київ. у-т ім. Б.Грінченка, 2013. – 356 с.

Назаренко, Ганна Іванівна. Організаційно-педагогічні умови забезпечення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / Ганна Іванівна Назаренко ; Криворізький державний педагогічний університет. - Кривий Ріг : [б.в.], 2002. - 18 с.

Онишків З. М. Навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад – початкова школа”: шляхи забезпечення наступності / З. М. Онишків // Пед. дискурс : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 10. - С. 372-376. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Підготовка дітей до школи. Наступність, перспективність : Зб. / уклад.: В. І. Войтенко; Упр. освіти і науки Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Хмельниц. гуманіт.-пед. ін-т. - Хмельниц. : Абетка-НОВА, 2002. - 138 c. - (Дошкіл. освіта). - укp.

Порядченко Л. А. Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис... канд. пед. наук / Л. А. Порядченко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О., 2007. - 21 c. - укp.

Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., 14 - 15 трав. 2009 р., Київ / ред.: К. І. Волинець, Г. Г. Кондратенко, Н. В. Кудіна, В. М. Вертугіна, Т. Д. Попова; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка, Київ. міськ. держ. адмін. - К., 2009. - 184 c. - укp.

Фадєєва Т. О. Наступність між дошкільним та початковим навчанням / Т. О. Фадєєва; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2002. - 226 c. - Бібліогр.: 187 назв. - укp.

Шкваріна Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (програма, методичні рекомендації): навч. посібник для вчителів раннього навчання англ. мови, студ. вищ. пед. навч. закладів / Т. М. Шкваріна. – Умань : Видав. – поліграф. підприємство, 2003. – 116 с.

Шкваріна Т. М. Заняття з англійської мови у дошкільному навчальному закладі (теорія і практика) : [навч. посібн. для вчителів раннього навч. іноземної мови, студентів вищих педагог. навч. закладів] / Т. М. Шкваріна. – Умань: Видав. – поліграф. підприємство, 2003. – 250 с.

Яценко С. Наступність дошкільної та початкової освіти крізь призму концепції нової української школи [Електронний ресурс] / С. Яценко // Молодь і ринок. - 2018. - № 9. - С. 76-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_9_16

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.06.2020 09.33.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Кам'янське :: Запитання: 44384  
Іван запитує:
Добрий день, потрібен матеріал про кейс-уроки. Бажано інтернет-ресурси. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване, скористуйтеся, будь ласка, наступною інформацією:
Дистанційний курс "Кейс-уроки: від ідеї до впровадження"[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://teach-hub.com/kejs-uroky/
Колядко Г. С. Работа с кейсами на уроках в школе. – М. : АСТ, 215. – 217 с.
Осіна Н. Ю. Кейс-метод як спосіб формування життєвих компетентностей учнів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/keys-metod-yak-sposib-formuvannya-zhittevih-kompetentnostey-uchniv-13118.html
Петриченко П. Метод кейсів: найбільші переваги й недоліки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/add-education/mba-ukraine/36530/
Плющ Є. С. Кейс-технології на уроках у початковій школі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osnova.com.ua/UserFiles/files/15-Плющ-МарафонОкт2017.pdf
Порецька І. Как украинец создал кейс-уроки, которые покупает весь мир [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://osvitanova.com.ua/posts/2901-kak-ukraynets-sozdal-keis-uroky-kotorye-pokupaet-ves-myr
Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / Упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – К.:Центр інновацій та розвитку, 2001.
Сурмін Ю. П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології:Кол. моногр. – К.: МАУП, 2005.
Гладких И.В. Методические рекомендации по разработке учебных кейсов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия: Менеджмент. — 2005. — Вып. 2. С. 169-194.
Михайлова Е. А. Кейс и кейс-метод: процесс написания кейса // Маркетинг. 1999. № 5. С. 113-120; № 6. С. 117-123.
Barnes L. B., Chistensen C. R., Hansen A. J. Teaching and the case method — Instructor’s Guide. — Harvard Business School Press. — 412 pp.
Baxter, P and Jack, S. (2008) Qualitative Case Study Methodology: Study design and implementation for novice researchers, in The Qualitative Report, 13(4): 544-559

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.06.2020 09.03.51 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Маріуполь :: Запитання: 44378  
Мар'яна запитує:
Доброго дня! Цікавлять логопедичні заняття для дошкільників. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Мар'яно! Пропонуємо переглянути літературу:
Геращенко С. І. Розвиток діалогічного мовлення у розумово відсталих учнів на логопедичних заняттях [Електронний ресурс] / С. І. Геращенко // Логопедія. — 2013. — № 3. — С. 24-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2013_3_5
Грежук О. Зима в лісі господарює : підгрупове логопедичне занятя для дітей старшої групи із ФФНМ / О. Грежук // Дошкільне виховання. — 2019. — № 11. — С. 34-35.
Зеленська Л. Гудзикотерапія : одна з нетрадиційних технологій у корекційній роботі з дітьми-логопатами / Л. Зеленська // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 10. — С. 22-25.
Казак Н. Лексико-граматичні ігри та завдання : професійна компетентність / Н. Казак // Логопед. — 2019. — № 5. — С. 13-18.
Кобилецька О. Їжачкові ребуси : конспект підсумкового заняття з підготовки до навчання грамоти : діти старшого дошкільного віку із ЗНМ / О. В. Кобилецька // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 11. — С. 118-119.
Корнієць К. Використання музики на логопедичних заняттях з дошкільниками [Електронний ресурс] / К. Корнієць // Соціально-гуманітарний вісник. — 2019. — Вип. 25. — С. 74-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_25_29
Лобанова Н. Частини тіла знати, правильно називати : заняття для молодших дошкільнят із ЗНМ II рівня / Н. Лобанова // Дошкільне виховання. — 2013. — № 2. — С. 30-31.
Мазур Н. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [с], [с'], [з], [з'], [ц], [ц'], [дз], [дз'] дітей дошкільного віку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Мазур, В. Романенко, Л. Федорович. — Вид. 2-е, випр. та допов. — Запоріжжя : ЛІПС, 2013. — 386 с.
Моргун Т. У пошуках скарбів : конспект заняття з підготовки до навчання грамоти : діти старшого дошкільного віку із ФФНМ / Т. Моргун // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 11. — С. 120-121.
Олефір О. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [ш], [ж], [ч], [дж] та звукосполучення [шч] дітей дошкільного віку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ольга Олефір, А. Патинка, Л. Федорович ; [за наук. ред. Л. О. Федорович]. — Вид. 2-ге, випр. та допов. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. — 270 с.
Савінова Н. В. Організація логопедичного заняття [Електронний ресурс] / Н. В. Савінова // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Соціально-педагогічна. — 2013. — Вип. 22(1). — С. 89-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_22(1)__13
Савінова Н. В. Сучасні класифікації, типи та види логопедичних занять [Електронний ресурс] / Н. В. Савінова // Актуальні питання корекційної освіти. — 2014. — Вип. 4. — С. 313-322. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2014_4_37
Татарченко Н. Диференціація звуків [с] - [ш] : логопедичне індивідуальне заняття / Н. Татарченко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 11. — С. 107-109.
Татарченко Н. Про сніжок м'якенький : логопедичне свято у групі РПК : старший дошкільний вік з ЗПР / Н. Татарченко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 12. — С. 76-79.
Тур Л. В нашім парку ходить осінь : бінарне заняття вихователя і логопеда для дітей з порушенням мовлення : 6-й рік життя / Л. Тур // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 2. — С. 57-59.
Тур Л. Годівничка для друзів : логопедичне заняття для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : 6-й рік життя / Л. Тур // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 2. — С. 64-66.
Федорович Л. Індивідуальне заняття з дітьми дошкільного віку як форма організації логопедичної допомоги [Електронний ресурс] / Л. Федорович, К. Гринь // Логопедія. — 2012. — № 2. — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2012_2_22
Яковенко А. О. Інноваційні технології для підвищення якості проведення логопедичних занять в сучасних умовах загальньоосвітнього простору [Електронний ресурс] / А. О. Яковенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2014. — Вип. 27. — С. 231-234. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_27_50

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.06.2020 14.53.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.983467 seconds