Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41319
   


Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 43152  
Олена запитує:
Педагогічна діяльність Я. Я. Яреми
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Педагог, психолог, учений. До 135-річчя від дня народження Я. Я. Яреми [Електронний ресурс] // Календар знаменних і пам’ятних дат. — 2019. — № 3. — С. 78-86.
Смолінська О. Є. Внесок Якима Яреми в розвиток педагогічної психології / О. Є. Смолінська // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2005. — № 3. — С. 130-136.
Яким Ярема / упоряд. С. Ярема; заг. ред. Д. Герцюк. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. — 243 с. — (Укр. педагогічна думка Галичини в іменах ; Вип. 1).
Яким Ярема, 1884–1964 : бібліогр. покажч. / упоряд. : С. Ярема, Л. Ярошевська ; ред. Л. Ільницька. – Львів : [б. в.], 1995. – 48 с. – (Наук.-довід. вид. Сер. 1 : Бібліогр. / НТШ, Комісія бібліогр. і книгознавства ; т. 4).
https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/download/11149/10676/.
Гапон Н. П. Історіософські погляди Якима Яреми в праці «Українська духовність в її культурно-історичних виявах» [Електронний ресурс] / Н. П. Гапон. — Режим доступу: http://www.asv.mil.gov.ua/content/nauka/editions/18/2012-18/126-136.pdf.
Гапон Н. Соціально-психологічні погляди Якима Яреми [Електронний ресурс] / Н. Гапон // Соціогуманітарні проблеми людини. — 2010. — № 4. — С. 181-187. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27422/18-Hapon.pdf?sequence=1.
З когорти рідношкільних діячів : (125 років від дня народження українського педагога, психолога, активного громадського і культурно-освітнього діяча Якима Яреми) [Електронний ресурс] // Історичний календар. —2009. — С. 301-313. — Режим доступу: http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Історичний-календар-Рідної-школи.doc.
Зверюк Р. Є. Виховання правдомовності як основи моральності особистості у педагогічній спадщині Якима Яреми [Електронний ресурс] / Р. Є. Зверюк //
Зверюк Р. Є. Лінгводидактичні ідеї Якима Яреми [Електронний ресурс] / Р. Є. Зверюк // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Іноземна філологія. – 2018. – Вип. 87. — С. 184-193. — Режим доступу:
Зверюк Р. Яким Ярема: типологія учителя на зламі типів педагогіки першої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / Р. Зверюк // Освітологічний дискурс. — 2018. — № 1-2 (20-21). — С. 38-48. — Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/viewFile/494/400.
Ярема Яким Якимович (1884-1964) — літературознавець, педагог, психолог, громадський діяч [Електронний ресурс] / уклад. Т. М. Сидорчук // Фонд № 12 / науковий архів наукової бібліотеки Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». — 32 с. — Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3308/Yakym_Yarema.pdf.
Крім того, перегляньте Віртуальна довідка - Розширений пошук - Довідка № 42926.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.05.2019 15.43.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Миколаїв :: Запитання: 43130  
Марія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підшукати тести, методики на перевірку готовності вихователів до професійного саморозвитку. Можливо, вдасться знайти і магістерські чи дисертаційні роботи на тему професійного зростання вихователя. Буду дуже вдячна!!!
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по проведению тренинга личностного роста психологов, педагогов, социальных
работников. - М.: Международная педагогическая академия, 1995. - 64 с.

Бойко, А. Філософія модернізації освіти в системі ринкових трансформацій: світоглядно-філософський аналіз [Текст] : автореф. дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.10 - філософія освіти / Бойко Анжела Іванівна ; [наук. консультант Андрущенко Віктор Петрович] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 31 с.

Бурлачук Л.Ф.Психодиагностика / Л.Ф.Бурлачук, Е.П.Савченко.— Киев : АЛД, 1995. — 198с.

Вайніленко Т.В. Діагностика готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення: методичні рекомендації. – К.: НПУ, 2005. – 52 с.

Вайніленко, Т. В.Критерії та рівні готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення [Текст] / Т. В. Вайніленко // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: Проблеми теорії і практики підготовки вчителя-вихователя-викладача : Матеріали Всеукр. наук.-практич. конференції, 29 березня - 1 квітня 2005 р.: До 170-ліття НПУ ім. М.П. Драгоманова, До 15-річчя кафедри пед. творчості / М-во освіти і науки України, АПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - Київ : НПУ, 2005. - С. 58-61 .

Вайніленко Т.В. Підготовка майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення: методичні рекомендації. – К.: НПУ, 2005. – 40 с.

Гальченко, В.Становлення особистості майбутнього вихователя як суб'єкта життєтворчості [Текст] / В. Гальченко // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2012 рік, 9-10 лютого 2013 року / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - С. 152-154

Гандабура, О. В. Особливості реалізації професійного саморозвитку майбутніх педагогів [Текст] / О. В. Гандабура // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / Національна академія педагогічних наук України, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут магістратури, аспірантури, докторантури, Інститут математики, фізики і технології освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут професійно-технічної освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. - Київ ; Вінниця, 2016. - Вип. 45. - С. 169-172.

Загородня, Людмила Петрівна. Формування основ педагогічної техніки в майбутніх фахівців дошкільного виховання : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 - дошкільна педагогіка / Загородня Людмила Петрівна ; [наук. керівник Артемова Любов Вікторівна] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2001. - 20 с

Зверева В.И. Диагностика педагогической деятельности учителя (фрагменты будущей книги). - М.: Новая школа, 1992. - 68 с.

Калинюк, Євгенія.Стимулюємо саморозвиток вихователя-методиста, або Електронний самоосвітній маршрут [Текст] / Євгенія Калинюк, Т. Шевеленко, Н. Назарук // Вихователь-методист дошкільного закладу : Щомісячний спеціалізований журнал. - 2016. - N 9. - С. 4-11

Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: навчальний посібникдля студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2004. – 424с.
Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических тестов / А.А. Карелин. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с.

Мільто, Людмила Олександрівна. Методика розв'язання педагогічних задач [Текст] : Навчальний посібник для студ. пед. вищ. навч. закладів / Л. О. Мільто ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків : Ранок-НТ, 2004. - 150 с.

Назаренко, Ганна. Технологія підтримки професійного та особистісного розвитку педагогів у процесі післядипломного навчання [Текст] / Г. Назаренко // Імідж сучасного педагога. - 2012. - № 10. - С. 10-13.

Никишина И.В. Диагностическая и методическая работа в дошкольных образовательных учреждениях. – Волгоград: Учитель, 2007. - 156 с.

Полєвікова, О. Б. Роль тестових технологій у лінгводидактичній підготовці майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу [Текст] / О. Б. Полєвікова // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки / Київський міжнар. ун-т. - Київ : КиМУ, 2009. - Вип. 13. - С. 233-241

Пономаренко Т.О. Культуровідповідне управління якістю дошкільної освіти:навчально-методичний посібник для управлінців у галузі дошкільної освіти, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів. - Луганськ: Альма-матер, 2006. – 230 с.

Притуляк, Л. М. Мотивація дошкільного працівника як основа заохочення до самовдосконалення [Текст] / Л. М. Притуляк // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2012. - Вип. 7. - С. 41-45

Професійний саморозвиток педагогічного працівника дошкільного навчального закладу у схемах і таблицях / для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. – Черкаси: видавництво ЧОІПОПП, 2012. – 25 с.
http://ippro.com.ua/library/attachments/article/273/працівника дошкільного навчального закладу у схемах і таблицях .pdf
Професійний розвиток педагогічних працівників:
практична андрагогіка: наук.-метод. посіб. / За заг. ред. Пуцова В.І., Набоки Л.Я. – К., 2007. – 228 с.

Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти : [посібник] / Є. В. Єгорова [та ін.]. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 228 с.
http://lib.iitta.gov.ua/709765/1/03_2644_Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти.pdf

Самоосвіта педагогічних працівників [Текст] // Практика управління закладом освіти : Щомісячний професійний журнал. - 2016. - N 7. - С. 24-29

Семиченко В.А. Проблема особистісного розвитку й саморозвитку в контексті неперервної професійної освіти /Валентина Анатоліївна
Семиченко //Педагогіка і психологія, 2010.-No2.- С.46-57.

Фрицюк, В. А. Діагностика ціннісного усвідомлення майбутніми педагогами необхідності цілеспрямованого професійного саморозвитку [Текст] / В. А. Фрицюк // Український педагогічний журнал : Науковий журнал. - 2016. - N 4. - С. 60-65.

Фрицюк, В. А. Підготовка майбутніх педагогів до професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / Національна академія педагогічних наук України, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут магістратури, аспірантури, докторантури, Інститут математики, фізики і технології освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут професійно-технічної освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. - Київ ; Вінниця, 2016. - Вип. 46. - С. 329-332. - Бібліогр. в кінці ст.

Фрицюк, Валентина Анатоліївна.Професійний саморозвиток майбутнього педагога : монографія / Валентина Анатоліївна Фрицюк. - Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. - 362 с. : табл.

Чаговець, А. І. Нормативно-правовий аспект проблеми заохочення дошкільних працівників до самовдосконалення в Україні [Текст] / А. І. Чаговець // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2012. - Вип. 7. - С. 57-60.

Шевеленко Т.А. Сучасний погляд на програму саморозвитку вихователя-методиста ДНЗ в розрізі освітніх реформ : метод. посібн. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 103 с.
https://www.slideshare.net/ssuserde793d1/ss-71848715

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.05.2019 19.19.14 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ОЛЕНА із міста: ЛЬВІВ :: Запитання: 43124  
ОЛЕНА запитує:
Дослідження емоцій у психології
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Вітенко І. С. Основи психології. Основи педагогіки : навч.-метод. посіб. / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко. – 2-ге вид. – Чернівці: Книги-ХХI, 2009. – 200 с.
Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посіб. для студ. / Т. В. Дуткевич ;
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2015. – 431 с.
Кокун О. М. Психофізіологія : навч. посіб. / О. М. Кокун. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 184 с.
Маклаков А. Г. Общая психология : [учеб.к для вузов] / А. Г. Маклаков. — СПб. : Питер, 2008. — 583 с.
Сергєєнкова О. П. Загальна психологія : навч. посіб. / О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 296 с.
Бакаленко О. А. Взаємовплив емоційних та розумових процесів: теоретико психологічні підходи [Електронний ресурс] / О. А. Бакаленко // Вісник Харків. нац. педагог. ун-ту імені Г. С. Сковороди. Серія: Психологія. – Харків, 2010. - №35. – С. 13-21.- Режим доступу: http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/4262/1/Бакаленко Вісник ХНПУ Вип. 35.pdf.
Душка А. Л. Генезис и проявление эмоций [Електронний ресурс] / А. Л. Душка // Вісник Одеського нац. ун-ту імені І. І. Мечникова. Сер. Психологія. – 2013. – Т. 18. Вип. 4. – С. 85-93. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5004/1/85-93.pdf.
Изард К. Э. Психологи я эмоций [Електронний ресурс] / К. Э. Изард. — СПб. : Питер, 2012 . — 464 с: ил. — (Серия «Мастер а психологии»). – Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/kerrolizard.pdf.
Лазуренко О. О. Емоційність як особливий психологічний феномен і предмет сучасних досліджень [Електронний ресурс] / О. О. Лазуренко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць. – 2013. - С. 236-243. – Режим доступу: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/25.pdf.
Літвякова І. А. Дослідження впливу емоцій на стан особистості [Електронний ресурс] / І. А. Літвякова, Н. В. Ханецька // Молодий вчений. – 2017. - № 11. – С. 806-809. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/195.pdf.
Льошенко О. А. Особливості формування поняття “емоційний інтелект” [Електронний ресурс] / О. А. Льошенко //
Полозенко О. В. Методика дослідження емоцій та почуттів [Електронний ресурс] / О. В. Полозенко // Основи загальної психології. – Т. 2. – Режим доступу: https://psy.wikireading.ru/20451.
Порушення емоцій і почуттів [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1728092437365/psihologiya/porushennya_emotsiy_pochuttiv. – Назва з екрану.
Лазуренко О. О. Психологічний аналіз основних напрямків дослідження емоційної сфери [Електронний ресурс] / О. О. Лазуренко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць. Сер. Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2015. – Т. 14. Ч. 5. – С. 83-93. – Режим доступу:
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/25.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.05.2019 22.49.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 43108  
Анна запитує:
Допоможіть знайти літературу на теми: "Рухова діяльність як один із головних аспектів розвитку дитини", "Методики діагностики рухової діяльності у дітей", "Методики рухової діяльності у дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42881. Додатково пропонуємо переглянути наступні джерела: – https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwjJh_mpp5jiAhVk-ioKHZXUC3k4ChAWMAB6BAgBEAI&url=http://ippobuk.cv.ua/images/Oleksyuk/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D0%86%D0%86/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0.doc&usg=AOvVaw02cR3HDc5e6QgKmpTsmFIW
http://sc-oberig.kiev.ua/index.php/obuchenie-detej/108-zasobi-fizichnogo-vikhovannya-ditej-doshkilnogo-viku
http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/13/2013/11/Teoriya-i-metoduka-fizuchnoho-vuhovannya-ditey-doshkilvogo-viky.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/2.pdf
http://vspu.edu.ua/content/hot/rey/doc2/a14.pdf
https://pidruchniki.com/15100827/meditsina/meta_zavdannya_zasobi_printsipi_fizichnogo_vihovannya
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635b3bd78b4d53a88521316c36_0.html
https://vseosvita.ua/library/organizacia-ruhovoi-aktivnosti-doskilnikiv-ak-pidgruntta-zdorovogo-sposobu-zitta-11588.html
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/10776/1/Pinchuk.pdf
https://ru.calameo.com/read/0046893835d06e8e59299
http://test.pdpu.edu.ua/images/vchena_rada_d41.053.03/Podgorna/disPodgorna.pdf
– Кравченко А.І. Корекція заїкання у дітей молодшого та середнього шкільного віку засобами комплексної фізичної реабілітації : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / А.І. Кравченко ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 16 с.: рис.
– Зайцева Т. М. Рухова діяльність дітей на прогулянці / Т. М. Зайцева // Бібліотечка вихователя дитячого садка : Часопис. - 2017. - № 5. - С. 31-32.
– Колишкін О. В. Розвиток мовлення учнів з розладами слуху у процесі рухової діяльності / О. В. Колишкін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. - Київ, 2010. - Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія, Вип. 16. - С. 80-84.
– Зубалій М. Ефективна форма підвищення рухової активності учнів початкових класів / Микола Зубалій // Початкова школа. - 2003. - № 6. - с. 43-44.
– Журавель В. Креативність розвиває рухова діяльність! / В. Журавель // Дошкільне виховання. - 2012. - № 12. - С. 13-16.
– Садова Т. А. Розвиток виразності рухів у дітей дошкільного віку / Т. А. Садова, Я. С. Остапюк // Молодий вчений. – 2018. – № 10. 1 (спецвипуск). – С. 92-96.
– Приходько В. В. Рухова активність. Звичка до занять фізичною культурою. Фізкультурна діяльність особи / В. В. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 1. – С. 293-305.
– Кривошеїна В. О. Фізична підготовленість дошкільнят 5-6 років з порушеннями мовлення //Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : журнал. Педагогічні науки. – 2018. – № 3. - С. 63-69.
– Єфименко М. Рух - це життя. Даруймо його дітям щодня : оптимальний руховий режим дошкільника // Дошкільне виховання. - 2014. - № 7. - С. 26-30.
– Єфименко М. Казкова фізкультура : про інноваційну програму з фізичного виховання дітей раннього й дошкільного віку // Дошкільне виховання. - 2015. - № 4. - С. 16-19.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.05.2019 12.25.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 43101  
Юлія запитує:
Добрий день! Підкажіть,будь ласка, літературу за темою "Нова українська школа" Дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антонів Т. В. Концептуальні підходи до викладання курсу інформатики в навчальних закладах : методичні орієнтири / Т. В. Антонів // Інформатика в школі. — 2019. — № 1. — С. 4-6.
Бібліотечка вчителя початкових класів : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2019. — № 1. — Таматична вкладка. — С. 1-48.
Бугайчук А. Педагогіка партнерства в НУШ : взаємодія вчителів, батьків та учнів / А. Бугайчук // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 10. — С. 2-9.
Вашуленко М. Про роботу за Букварем нового видання / М. Вашуленко, О. Вашуленко // Початкова школа. — 2018. — № 8. — С. 16-21.
Ващук Н. Правила, етикет, пам'ятки : на допомогу вчителю Нової української школи / Н. Ващук // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 18. — Методичний порадник. — 2018. — Вип. 9. — С. 20-29.
Волинець І. Відображення українського національного колориту в інокультурних творах та інших матеріалах зарубіжних письменників : нова українська школа / І. Волинець // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 1-2. — С. 2-9.
Всеукраїнська нарада з інклюзивної освіти : науковий форум // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2019. — № 1. — С. 9-14.
Гриневич Л. У контексті реформи : під час форуму "Освітні вимірювання в контексті Нової української школи" міністр освіти і науки Лілія Гриневич презентувала український переклад книги розробника і куратора дослідження Pisa Андреаса Шляйхера "Найкращий клас у світі: як створити систему освіти 21-го століття" / Л. Гриневич // Освіта України. — 2018. — 24 груд. — С. 4.
Грушко Н. Через терни до зірок : STEM-освіта для вчителів та учнів / Н. Грушко // Математика (Шкільний світ). — 2018. — № 16. — С. 34-41.
Єрьоменко О. Г. Досліди з яблуком : дослідницька діяльність в умовах НУШ / О. Г. Єрьоменко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 3. — С. 2-7.
Жайворонок Т. Громада-бібліотека-діти: напрацювання на шляху створення нового образу публічної бібліотеки : мережа бібліотек / Т. Жайворонок, Т. Нахова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 2. — С. 41-43.
Жеребкіна С. Г. Виклик сьогодення: як зацікавити читача процесом читання : методичний аспект / С. Г. Жеребкіна, Т. І. Писаренко // Шкільний бібліотекар. — 2018. — № 9. — С. 3-8.
Зарубіжна література. Мови та літератури в закладах загальної середньої освіти із навчанням або вивченням мов національних меншин : інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році : додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415 // Всесвітня література в сучасній школі. — 2018. — № 8. — С. 3-8.
Захарійчук М. Реалізація завдань Нової української школи на основі навчального змісту Букваря (авт. М. Захарійчук) / М. Захарійчук // Початкова школа. — 2018. — № 8. — С. 26-30.
Зеленюк В. Школа як життєвий простір лідерів учнівського самоврядування : тема / В. Зеленюк // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 7. — С. 32-60.
Ілляшенко Т. Реформування початкової школи: як допомогти дітям із труднощами в навчанні : як допомогти дітям-переселенцям / Т. Ілляшенко // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 23-24. — С. 20-29.
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 н. р. : освітні галузі: "Природознавство", "Біологія. Екологія", "Хімія" // Біологія і хімія в рідній школі. — 2018. — № 5. — С. 2-12.
Ісаєва О. О. Підручник для представника цифрової епохи в запитаннях і відповідях : про деякі особливості нового підручника "Зарубіжна література" 10 кл. / О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник. — Київ : УОВЦ "Оріон", 2018 : нова українська школа / О. Ісаєва // Всесвітня література в школах України. — 2018. — № 7-8. — С. 31-35.
Кириленко С. Оцінювання інноваційного розвитку закладу загальної середньої освіти / С. Кириленко // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 7. — С. 31-34.
Кійло О. НУШ: учитель і самоосвітня діяльність учнів : формування дослідницьких умінь і навичок молодших школярів / О. Кійло // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 6-19.
Кондратьєва Н. Курс на компетенції : технологія створення сучасного уроку / Н. Кондратьєва // Біологія (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 26-35.
Купава О. М. Go Pollock — сучасний помічник учителя : нові формати освіти / О. М. Купава // Економіка в школах України. — 2019. — № 1. — С. 4-9.
Кучеренко І. Особистісно зорієнтоване навчання – домінантна модель реалізації концепції "Нова українська школа" : [українська мова в контексті компетентнісної освіти 21 століття] / І. Кучеренко // Дивослово. — 2018. — № 11. — С. 9-14. — Продовж. Початок № 10, 2018.
Людські цінності : дидактичні матеріали до тематичного тижня у 1-му класі НУШ / А. В. Ордановська [и др.] // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 4-5. — С. 24-42.
Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закдадах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік / ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" ; Міністерство освіти і науки України // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 8. — С. 15-27.
Мороз О. О. У світі казок : кольоровий дидактичний матеріал до уроків математики у 1-му класі Нової української школи. Уроки 46-60 / О. О. Мороз // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 3. — С. 33-39.
Морозова А. Критичне мислення : використання технології на уроках математики : нова українська школа / А. Морозова // Математика (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 11-19.
Морозова О. НУШ очима дитини : [сценарій] / О. Морозова // Початкова школа. — 2018. — № 6. — С. 62.
Науменко О. Ігрова терапія: як зробити навчальний процес цікавим : psy-info / О. Науменко // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 12-29.
Ніколенко О. Про програми, підручники й нові книжки : нова українська школа / О. Ніколенко // Всесвітня література в школах України. — 2018. — № 7-8. — С. 2-5.
Овчарук О. Цифрова компетентність учителя: нові тренди та вимоги : тема / О. Овчарук // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 9. — С. 2-9.
Оніщенко І. В. Довіра до освіти починається з педагогіки партнерства : заняття з педагогами з елементами тренінгу / І. В. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 4-5. — С. 2-7.
"Прямий ефір" із міста Запоріжжя : [про роботу ІІ Всеукраїнського форуму "Асоціації молодих освітян" (АМО)] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 13. — С. 6-7.
Пономарьова К. Пріоритети в навчанні грамоти першокласників НУШ : (методичний коментар щодо роботи за навчально-методичним комплектом до Букваря К. Пономарьової) / К. Пономарьова // Початкова школа. — 2018. — № 8. — С. 21-26.
Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери : програма курсу для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл / уклад. Д. А. Шабанов, О.Г. Коленко; затв. Міністерством освіти і науки (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407) // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 12. — С. 13-24.
Приходько О. Професіограма вчителя української мови й літератури в контексті Нової української школи / О. Приходько // Дивослово. — 2019. — № 2. — С. 15-21.
Прокопенко Л. Фінансовий LEGOМАЙДАНС (з використанням матеріалів The LEGO Foundation) : нова українська школа / Л. Прокопенко, О. Шуляк // Економіка в школах України. — 2019. — № 1. — С. 10-12.
Пужайчереда Л. М. Висвітлюємо впровадження наскрізної лінії "Підприємливість та фінансова грамотність" : перелік інтегрованих уроків, інформаційних матеріалів, учнівських проектів та досліджень / Л. М. Пужайчереда // Економіка в школах України. — 2018. — № 10. — С. 5-11.
Пузіков Д. Теоретичні засади та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку закладу загальної середньої освіти / Д. Пузіков // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 7. — С. 35-93.
Савченко О. Попереду в усіх нас велика робота..." : підготувала Анастасія Бугайчук / О. Савченко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 15. — С. 53-63.
Савченко О. Сухомлинський і НУШ : точки дотику / О. Савченко // Освіта України. — 2018. — 22 жовт. — С. 14.
Сербіна Н. Дитячий садок, батьки та школа: форми ефективної взаємодії : спілкуємося з батьками / Н. Сербіна, І. Січкар, М. Молочко // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 1. — С. 43-47.
Сорока В. Осередок радості чи холодна інституція? : освіта для життя / В. Сорока // Освіта України. — 2018. — 10 верес. — С. 12-13.
Сорока В. Рухатись уперед і роззиратися довкола : педагогічна бібліотека / В. Сорока // Освіта України. — 2019. — 4 лют. — С. 8-9.
Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2019 році : постанова Кабінету Міністрів України, 27 лют. 2019 р. // Урядовий кур'єр. — 2019. — 28 лют. — С. 9.
Україна. Міністерство освіти і науки. Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти : наказ // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 8. — С. 58-80.
Харченко Н. Зміни в освіті : від червоної ручки до Концепції виховання / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2018. — № 17. — С. 5-7.
Хлонь І. Гаджет на занятті — допомога чи завада? : з досвіду використання завдань з QR-кодами на уроках літератури : нова українська школа / І. Хлонь // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 1-2. — С. 10-12.
Чайченко В. Методика навчання молодших школярів вимірювальних дій в умовах інновацій початкової освіти / В. Чайченко, В. Сарієнко // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 19-23.
Читацька компетентність : освітні дослідження // Освіта України. — 2019. — 11 берез. — С. 52.
Шепенюк І. Хімія в умовах НУШ: особливості, форми та методи роботи з учнями : наука / І. Шепенюк // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 76-92.
Щорічний конгрес з питань інклюзивної освіти : науковий форум // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2019. — № 1. — С. 15-17.
Ягупа І. Інтегровані заняття у 1 класі : методика навчання / І. Ягупа // Початкова школа. — 2019. — № 1. — С. 19-28.
Ялтанець Т. IV Міжнародна науково-практична конференція "Зарубіжні письменники й Україна" очима вчителя : хроніка : нова українська школа / Т. Ялтанець // Всесвітня література в школах України. — 2018. — № 12. — С. 8-10.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.05.2019 19.41.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.844153 seconds