Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40150
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Сквира :: Запитання: 42117  
Анастасія запитує:
Допоможіть у підборі літератури на тему: Значимість веб-ресурсів у оптимізації навчального процесу
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастісіє! Перегляньте наступні джерела:
Литвинова С. Г. Віртуальна учительська за хмарними технологіями / С. Г. Литвинова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 2 (106) – С. 23-25.
Литвинова С. Хмарні технології: особливості діяльності вчителів–предметників у віртуальних предметних спільнотах / С. Г. Литвинова // Теорія та методика електронного навчання. Випуск ІV. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2013. – С. 165–170.
Smart-освіта: ресурси та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 16–17 жовтня 2014 р.) : тези доповідей. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 350 с. – Режим доступу: https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/27c76eed8882ee254a932fe741d16af7.pdf.
Алєксєєва Г. М. Практичні аспекти використання сучасних освітніх технологій в управлінні навчальним закладом [Електронний ресурс] / Г. М. Алєксєєва // Актуальні питання природничо-математичної освіти. – 2017. – №9. – С. 145-151. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/4998/1/Alieksieieva.pdf.
Захарчук Т. В. Інноваційні технології навчання в сучасній школі [Електронний ресурс] : освітні технології / Т. В. Захарчук // Освіта регіону. – 2010. – № 2. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/26.
Литвинова С. Г. Хмаро орієнтоване навчальне середовище, віртуалізація, мобільність – основні напрямки розвитку загальної середньої освіти ХХІ століття [Електронний ресурс] / С. Г. Литвинова // Педагогіка вищої та середньої школи. – № 40. – С. 206-213. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9530/1/ Стаття-001-Стратегія-КрРіг.pdf.pdf.
Литвинова С. On-line навчальне середовище вчителя-предметника загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / С. Литвинова. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/356/313#.UnJjrHC8DR4.
Сінельнікова Н. О. Значимість веб-ресурсів у оптимізації навчального процесу [Електронний ресурс] / Н. О. Сінельникова // Початкова школа і сучасність. – 2015. – № 6-7. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1VPbZs8AAAAJ&hl=ru.
Ткачук Г. В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики [Електронний ресурс] : моногр. / Г. В. Ткачук ; Уман. держ педагог. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Вид-вець «Сочінський», 2011. – 177 с. – Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/215/1/monografia.pdf.
Ярошинська О. Середовищний підхід в професійній освіті: теоретичні засади та перспективи впровадження [Електронний ресурс] / О. Ярошинська // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2011. – № 4 (Ч. 1). – C. 104-109. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ppsv_2011_4(1)__19.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.06.2018 14.28.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: смт. Новгородка :: Запитання: 42115  
Євгенія запитує:
Доброго дня, підкажіть будь ласка літературу до написання дипломної роботи на тему "Ейдетика як засіб математичного розвитку старших дошкільників"
Наша відповідь:
Євгеніє, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Антощук Є.В. Учімося запам’ятовувати і пригадувати: швидка педагогічна допомога від Української школи ейдетики «Мнемозина» / Є.В. Антощук. – Київ: Вирій, 2007. – 156 с.

Васько, А. М."Ейдетика для дошкільнят" (програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики) [Текст] / А. М. Васько // Обдарована дитина : Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2013. - N 5. - С. 46-52

Гришко О.І.ЕЙДЕТИКА ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКА [Електронний ресурс ] / Гришко О.І., Клевака Л.П., Крупицька І.С. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/19dec2016/54.pdf. - Назва з екрана.

Ейдетика як засіб підготовки дитини до школи / Авт.-упоряд. М.Л. Кривоніс, О.Л. Дроботій. – Х.: Вид-во «Ранок», 2012. – 160 с.

Как запоминать цифры / И.Ю. Матюгин, Е.И. Чекаберия и др. – Донецк: Сталкер, 1997. – 448 c.

Коваленко О. Особливості використання дидактичних ігор та вправ в освітньому процесі / О. Коваленко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 12. – С. 40-44.

Кривоніс Л. М. Ейдетика як засіб підготовки дитини до школи / Авт. упоряд. М. Л. Кривоніс, О. Л. Дроботій. — Х.: Вид-во «Ранок», 2012. — 160 с. — (Дошкільна освіта).

Крупицька Ірина. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКА ЗАСОБАМИ ЕЙДЕТИКИ [Електронний ресурс ] / Ірина Крупицька. – Режим доступу:
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8796/1/Krupitska.pdf. - Назва з екрана.

Очеретна К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / К. С. Очеретна // Наука і освіта. - 2013. - № 5. - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_5_13

Пащенко О. Асоціативне мислення / О. Пащенко // Дошкільне виховання.
–2008. –No 12. –С.16-17.

Пащенко О. Асоціації за друдлами / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 4. – С. 24-25.

Пащенко, Ольга.Вивчаємо тварин з ейдетикою // Дошкільне виховання. - 2011. - № 7. - С. 24-26.

Пащенко, О. Ейдетика - що це? / О. Пащенко // Дошкільне виховання. - 2008. - № 11. - С. 16-17.

Пащенко, Ольга. Ейдетика для розвитку й навчання : [на заняттях з мовленнєвого та математичного розвитку] // Дошкільне виховання. - 2010. - № 10. - С. 16-17.

Пащенко, О. Ейдетика в навчанні / О. Пащенко // Дошкільне виховання. - 2010. - № 5. - С. 20-21.

Пащенко, О. Ейдетичні завдання для зимового навчання [Текст] / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. - 2011. - № 2. - С. 16-18. - Бібліогр.: 4 назви.

Панішева, О. Приийоми запам'ятовування навчального процесу [Текст] / О. Панішева // Математика в школі. - 2007. - № 8. - С. 24-28

Плетеницька Л. C., Крутій K. Л. Логіко математичний розвиток дошкільників. - Запоріжжя: ТОВ «ЛШС. Лтд», 2002. - 156 с.

Рикова, Світлана. Роль ейдетики у розвитку образної пам'яті дітей старшого дошкільного віку [Текст] / С. Рикова // Вісник інституту розвитку дитини (додаток) : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 5 : Матеріали III Міжнар. студ. наук.-практ. конференції "Дитинство. Освіта. Соціум", 20 лютого 2014 р. - С. 341-343

Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / за заг. ред. Н.П.Тарнавської., Н. Ю. Рудницької, Ю. М. Мурашевич – Житомир: ФОП «Левковець», 2015. – 430 с.

Цікаві цифри: Використання прийомів ейдетики при ознайомленні з цифрами / авт.упор. О.О. Яловська. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 128 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.06.2018 14.29.39 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 42107  
Інна запитує:
Тема "Метод веб квесту в навчанні мов". Підберіть, будь ласка, літературу до даної теми.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Веб-квест на уроках української мови та літератури як засіб активізації навчальної діяльності учнів [Електронний ресурс] : автор. посіб. / Л. Г. Гарбовська, І. Л. Рожок, Н. В. Сукач та ін. – Режим доступу: http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/ЗОШ №2 Укр мова Гарб Рожок...Веб-квест.pdf.
Гуревич Р. С. Веб-квест: історія та сучасність : навч.-метод. посібн. [Електронний ресурс] / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопалюк. – Вінниця : ТОВ Фірма «Планер», 2015. – 155 с. – Режим доступу: http://ito.vspu.net/repozitariy/gurevitc/book/cotyry2015g.pdf.
Дика С. М. Використання інноваційної освітньої технології «веб-квест» на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / С. М. Дика. – Орфей Украина: учебн. лит. по англ язику : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://orfey.com.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=209:vikoristannya-innovatsiynoyi-osvitnoyi-tehnologiyi-veb-kvest-na-urokah-angliyskoyi-movi&Itemid=544.
Домашенко І. К. Сучасні методи викладання іноземної мови: технологія веб-квест [Електронний ресурс] / І. К. Домашенко. – Наукова бібліотека Харків. нац. техн. ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка [веб-сайт]. – Режим доступу: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/2098.
Єфіменко В. М. Технологія веб-квест на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / В. М. Єфіменко// Методичний портал : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://metodportal.com/node/52443.
Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / О. В. Ільченко. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30113/.
Кононец Н. Технологія веб-квест у контектсі ресурсно-орієнтованого навчання сту- дентів [Електронний ресурс] / Н. Кононец // Витоки педагогічної майстерності. Сер.: Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 10. – С. 138–143. – Режим доступу: http: nbuv.gov.ua/j-pdf/ vpm_2012_10_32.pdf.
Концаренко О. Г. Webquest – інтернет проект, як засіб активації колективної діяльності [Електронний ресурс] / О. Г. Концаренко // Методичний портал : [веб-сайт]. – режим доступу: http://metodportal.com/node/67110.
Матюха Г. В. Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови [Електронний ресурс] / Г. В. Матюха, В. С. Ланцева // Вісник Дніпропетр. ун-ту імені Альфреда Нобеля. Сер. Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. – 2015. – № 2 (10). – С. 295-301.
Можаровська О. Е. Використання технології веб-квесту в іншомовній підготовці [Електронний ресурс] / О. Е. Можаровська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. - № 1 (35). – С. 236-244. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/2320/1/Vykorystannia tekhnolohii veb-kvestu.pdf.
Сокол І. М. Веб-квест як інноваційний метод формування творчої особистості [Електронний ресурс] / І. М. Сокол. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Otros_2013_2_8.pdf.
Статті про квести [Електронний ресурс] – Quest: [веб-сайт]. – Режим доступу: http://sopinairina.wixsite.com/quests/statti.
Філіпенко І. В. Впровадження веб-квестів як одна з форм підвищення ефективності навчання учнів в сучасних умовах [Електронний ресурс] : матер. обл. наук.-практ. інтернет-конф. «ХІІ Хмурівські читання» / І. В. Філіпенко ; каф. ТІМСО. – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/hmura12/2016/10/16/vprovadzhennya-veb-kvestiv-yak-odna-z-form-pidvyschennya-efektyvnosti-navchannya-uchniv-v-suchasnyh-umovah/.
Яценко Л. М. Роль навчального веб-сайту в навчанні професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту [Електронний ресурс] / Л. М. Яценко, Я. О. Дьячкова // Наук. вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Сер. Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2014. – Вип. 29. – С. 217-220. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2411-5991/article/viewFile/65896/61152.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.06.2018 10.30.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Тернопіль :: Запитання: 42106  
Оксана запитує:
Доброго вечора. Порадьте літературу для написання дипломної роботи: Використання інтерактивних технологій в процесі навчання ейдетики в роботі з дітьми дошкільного віку. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: практикум : навч. посіб. / М. І. Дичківська. – Київ : Видавничий дім «Слово», 2013. – 448 с.
Калуська Л. Інновації в дошкіллі / Л. Калуська, М. Отрощенко. – Тернопіль : Вид-во «Мандрівець», 2010. – 376 с.
Крутій К. Інноваційна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі: метод. аспект // К. Крутій, Н.Маковецька. – Запоріжжя : Видавництво ЛІПС, 2006. – 127 с.
Крутій К. Інноваційна діяльність у сучасному дошкільному навчальному закладі: метод. аспект // К. Крутій, Н. Маковецька. – Запоріжжя : Вид-во ЛІПС, 2006. – 127 с.
Пащенко О. B. Ейдетика – що це? / О. B. Пащенко // Дошк. виховання. – 2008. – № 11 – С. 16-17.
Пащенко О. Ейдетика в навчанні / О. Пащенко // Дошк. виховання. – 2010. – № 5. – С. 20-22.
Крутій К. Л. Термінологічне поле інновацій в дошкільній освіті : наук. вид. / К. Л. Крутій // Наук. записки Ніжин. держ. ун-ту імені Миколи Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол. Є. І. Коваленко та ін. – Ніжин : НДУ, 2006. –№ 5. – С. 6-9.
Швидка педагогічна допомога від «Школи ейдетики» : уривок з книжки Є. Антощука «8 уроків з техніки ефективного запам'ятовування» // Психолог. – 2015. – № 21/22. – С. 31-47.
Антощук Є. Таємниці ейдетики [Електронний ресурс] / Є. Антощук // Укр. педагогіка : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://ukped.com/statti/teorija-navchannja/5835-tayemnytsi-eydetyky.html.
Використання прийомів ейдетики у роботі з дошкільниками з особливими потребами [Електронний ресурс] // Центр РПРСА : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://paginec.rv.ua/417/.
Палій Є. М. Інноваційні технології в роботі над розвитком інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] : метод. розробки / Є. М. Палій // Освітній портал управління освіти Чернів. міськ. ради : Дошкілля : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.osvitacv.com/index.php/doshkillya/2015-04-08-12-23-32/143-2015-04-16-05-58-05/29608--45-l-r.
Смольянінова С. К. Використання основ ейдетики в роботі з дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / С. К. Смольянінова // Дошкільна освіта м. Кіровограда. Методист – Наталя Бабіч : [блог]. – Режим доступу: http://dnz.ucoz.net/blog/smoljaninova_s_vikoristannja_osnov_ejdetiki_v_roboti_z_ditmi_doshkilnogo_viku/2014-02-04-26.
Хало З. П. Ейдетика як інструмент розвитку пам’яті учнів молодших класів на уроках іноземної мови [Електронний ресурс] / З.П. Хало, М. М. Кравців // Молодий вчений. – 2017. – № 4.3 (44.3), апр. – С. 271-274. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4.3/64.pdf.
Хмельницька Н. Г. Використання елементів ейдетики в педагогічному просторі дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. Г. Хмельницька // Дошкільна освіта м. Кіровограда. Методист – Наталя Бабіч : [блог]. – Режим доступу: http://dnz.ucoz.net/blog/khmelnicka_n_g_vikoristannja_elementiv_ejdetiki_v_pedagogichnomu_prostori_doshkilnogo_navchalnogo_zakladu/2014-02-03-6.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.06.2018 22.05.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Запоріжжя :: Запитання: 42068  
Тетяна запитує:
доброго дня, допоможіть будь ласка з пошуком електронних матеріалів для доповіді на тему: Використання народної педагогіки (етнопедагогіки), як елемент національної системи виховання дітей. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня Тетяно, радимо скористатися відповіддю на питання довідки №20898 та джерелами інформації:

Березюк О., Масан Л. Основні джерела етнопедагогіки як складові полікультурної компетентності // http://eprints.zu.edu.ua/13077/1/11.pdf

Використання традицій української етнопедагогіки у навчально - виховному процесі // https://sheludko2013.wordpress.com/2015/12/30/використання-традицій-української-е/

Етнопедагогіка : навчально-методичний посібник // http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/4336/1/etnopedagogika.pdf

Етнопедагогіка - основа сучасної національної системи виховання // http://studopedia.com.ua/1_148184_etnopedagogika---osnova-suchasnoi-natsionalnoi-sistemi-vihovannya.html

Етнопедагогіка. Народна педагогіка // http://pidruchniki.com/15970122/pedagogika/etnopedagogika_narodna_pedagogika

Етнопедагогіка – національна система виховання // http://evolv.ho.ua/Ukraine_History_and_Culture/Ukraine_Kultura/Lozko/3.5 etnopedagogika_dityachiy_folklor.html

Етнопедагогіка як засіб виховання особистості // http://www.edudirect.net/sopids-1256-1.html

Етнопедагогіка як складова виховання дітей дошкільного віку
http://teremok7.zp.ua/index.php/--mainmenu-118/mainmenu-155/383-etnopedagogika-yak-skladova-vikhovannya-ditej-doshkilnogo-viku

Засоби народного виховання // http://stud.com.ua/28440/pedagogika/zasobi_narodnogo_vihovannya

Кулішенко Л. А. Етнопедагогіка - підґрунтя національного виховання (на матеріалі педагогічної преси сучасності // http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_SGD/Kulishenko_6.pdf

Українська етнопедагогіка // https://studfiles.net/preview/5263625/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.06.2018 09.40.44 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.137332 seconds