Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 39731
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 41693  
Марина запитує:
Доброго вечора! Допоможіть підібрати список літератури до курсової роботи "Ефективні прийоми опрацювання ліричних творів у старших класах середньої школи"
Наша відповідь:
Марино, добрий день! За вашим запитом підібрано ткі джерела інформації:

Аналіз поетичних творів : методический материал / упоряд.: Н. В. Жданова, І. В. Кузьменчук, Л. А. Петровицька. - Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. - 128 с. ; 20 см. - (Бібліотека "Шкільного світу").

Бондаренко Л. Г. Вивчення ліричних творів на уроках української літератури у взаємозв'язку із зарубіжною (9 - 11 класи) : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. Г. Бондаренко; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2001. - 19 c. - укp.

Вивчення ліричних творів всесвітньої літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2003. - № 2. - С. 7-11.

Глеб, Оксана. Роль інтерпретації при вивченні ліричних ліро-епічних творів української літератури в старшій школі / О. Глеб // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання : збірник статей. Вип. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - С .16-20

Глеб, О.Як перетворити "вірш поета" на "вірш читача"? : Оптимальні шляхи подолання труднощів в інтерпретації та шкільному аналізі старшокласниками ліричних і ліро-епічних творів / О. Глеб // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 9. - С. 93-100. - Бібліогр.: 11 назв.

Глеб, О.Формування навиків інтерпретації під час вивчення ліричних та лірико-епічних творів у старшій школі / О. Глеб // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 2. - С. 39-41. - Бібліогр. в кінці ст.

Глова, Б.Елементи компаративістики під час аналізу ліричних творів / Б. Глова // Дивослово. - 2004. - № 12. - С. 37-39

Голобородько В.В. Наукова робота учнів / В. В. Голобородько. – Харків : Основа, 2005. – 208 с .

Єрошенко, Рита. Ураховувати суб'єктний досвід учня : про організацію особистісно орієнтованого уроку з вивчення ліричних творів у старших класах / Р. Єрошенко. - С.15-17. - Бібліогр. в кінці ст.

Жарик, Анастасія. Методика компаративного вивчення творів сонетного жанру на уроках української і зарубіжної літератури / А. Жарик // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання : збірник статей. Вип. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - С .44-53

Марчук, Н. Ю. Особливості вивчення ліричних творів у 10 класі / Н. Ю. Марчук // Освіта та наука у вимірах XXI століття : матеріали студ. звітно-наук. конференції, 19-20 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С . 32-33

Молочко, С. Р. Вивчення ліричних творів у взаємозв'язку з музичним мистецтвом у світлі ідей Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків / С. Р. Молочко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя [Текст] : збірник наукових праць. Серія. Психолого-педагогічні науки. Вип. 3 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [голов. ред. Є. І. Коваленко]. - Ніжин : [б. и.], 2014. - С .208-211

Пелипейко, І. А. Вивчення ліричних творів у 8-10 класах [Текст] : посібник для вчителів / І. А. Пелипейко. - Київ : Радянська школа, 1982. - 141 с.

Поліщук, О. Ю. Особливості вивчення ліричних творів у шкільному курсі "Світова література" / О. Ю. Поліщук // Освіта та наука у вимірах XXI століття : матеріали студ. звітно-наук. конференції, 19-20 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С .40.

Ситченко А. Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах : навч. посіб. / А. Л. Ситченко. - К. : Ленвіт, 2011. - 291 c. - укp.

Уліщенко, В. В. Емоційно-ціннісний діалог під час вивчення ліричних творів / В. В. Уліщенко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 6. - С. 15-18. - Бібліогр. в кінці ст.

Урись, Т. Ю. Особливості вивчення ліричних творів / Т. Ю. Урись. // Освіта та наука у вимірах XXI століття : матеріали студ. звітно-наук. конференції, 19-20 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С .312-313

Черниш, Наталія. Теоретичні засади вивчення ліричних творів у 5-7 класах / Н. Черниш // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 18. 10-річчю кафедри українознавства присвячується / М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т ; редкол. С. С. Кіраль (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2009. - С .133-143.

Шевчук, Ольга.Використання мультимедійних презентацій як засобу поглибленого аналізу ліричних творів у старших класах загальноосвітньої школи [Текст] / Ольга Шевчук // Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції / Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Михайла Грушевського, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". - Бар, 2015. - С. 160-166. - Бібліогр. в кінці ст.

Мельник О ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ У СТАРШИХ КЛАСАХ.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjgten-87PZAhUC2aQKHegyAk0QFggmMAA&url=http://gnpu.edu.ua/files/meljnik.doc&usg=AOvVaw2OUQSkQeeHMji1j5l-n25F

Специфіка вивчення ліричних творів в основній і старшій школі
http://grinch-home.at.ua/load/inshi_disciplini/metodika_navchannja_ukrajinskoji_literaturi/specifika_vivchennja_lirichnikh_tvoriv_v_osnovnij_i_starshij_shkoli/69-1-0-321

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.02.2018 18.32.09 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Житомир :: Запитання: 41690  
Юлія запитує:
Доброго дня. Будь ласка підскажіть наукову літературу для магістерської роботи з методики літератури на тему "Формування естетичних смаків старшокласників у процесі вивчення ліричних (драматичних, епічних) творів."
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Бабенко К. П. Формування у старшокласників здатності до естетичного сприймання літературного твору засобами художньої ілюстрації (на матеріалі епічних творів) : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / К. П. Бабенко ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2001. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/www.nbuv.gov.ua.
2. Васюта С. Д. Методика розкриття образності ліричного твору в процесі навчання української літератури в 10 - 11 класах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. Д. Васюта ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. - 20 c.
3. Вітченко А. О. Теорія і технологія формування інтерпретаційної компетенції старшокласників у процесі вивчення світової драматургії : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.02 / А. О. Вітченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 40 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08vaovsd.zip.
4. Дятленко Т. І. Формування в учнів старших класів умінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Т. І. Дятленко ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2005. - 21 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05dtirhs.zip.
5. Замашна С. М. Виховання естетичного ставлення старшокласників до творів мистецтва української діаспори : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.07 / С. М. Замашна ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - Київ, 2005. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05zsmmud.zip.
6. Зацепіна Н. О. Формування естетичних смаків старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис... канд. пед. наук / Н. О. Зацепіна ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Луганськ, 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08znopzs.zip.
7. Кириленко В. Г. Формування художньо-естетичної культури старшокласників на уроках української та зарубіжної літератури і в позаурочний час / В. Г. Кириленко, М. О. Голубєва, І. В. Рябець // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Пед., психол. науки та соц. робота. - 2009. - Т. 97. - С. 31-35.
8. Лещенко Ю. П. Модель формування узагальнених умінь навчальної діяльності старшокласників у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу / Ю. П. Лещенко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 22. - С. 120-127.
9. Михайлова Л. М. Виховання естетичної культури старшокласників (на матеріалі творів світового мистецтва) : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.07 / Л. М. Михайлова ; Ін-т пробл. виховання АПН України. - Київ, 2001. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua.
10. Міхно О. П. Організація дослідницької діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. П. Міхно ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2010. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10mopvul.zip.
11. Назаренко Л. А. Формування предметної літературної компетентності старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. А. Назаренко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв, 2015. - 21 c.
12. Овдійчук Л. Вивчення життєпису письменника на уроках літератури (естетичний аспект) [Електронний ресурс] / Л. Овдійчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 11. - С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_11_6.
13. Овдійчук Л. М. Формування естетичних почуттів старшокласників на основі взаємодії мистецтв у процесі вивчення літератури : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. М. Овдійчук ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2005. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05olmpvl.zip.
14. Островська Г.О. Методика вивчення епічного твору параболічного типу в шкільному курсі зарубіжної літератури (11 клас) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Г.О. Островська ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2004. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04ogozlk.zip.
15. Уліщенко В. В. Методика вивчення епічних творів модернізму на уроках зарубіжної літератури : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. В. Уліщенко ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2004. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04uvvuzl.zip.
16. Шкловська О. Н. Формування читацької компетенції старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : автореф. дис... канд. пед. наук / О. Н. Шкловська ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2007. - 22 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07sonvzl.zip.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.02.2018 12.44.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Олевськ :: Запитання: 41675  
Анастасія запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Методика проводення інтегрованих уроків з української літератури". Буду вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 41203, 40828, 41470, 41629, 41658.
2. Бабич Н. А. Інтегроване вивчення української літератури та предметів естетичного циклу в 10 класі [Електронний ресурс] / Н. А. Бабич // Таврійський вісник освіти. - 2013. - № 1. - С. 217-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_1_40.
3. Василюк О. С. Методика проведення бінарних уроків з української літератури та історії України в учнів 8–х класів на прикладі долі жінки в історії України ХVI ст. (за твором О. Назарука "Роксолана") [Електронний ресурс] / О. С. Василюк // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 108. - С. 94-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_108_23.
4. Василюк О. С. Методика проведення бінарних уроків з української літератури та історії України в учнів 8–х класів на тему: "Українські землі у другій половині XVII століття" (за твором П. Куліша "Чорна Рада") [Електронний ресурс] / О. С. Василюк // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 110. - С. 105-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_110_26.
5. Василюк О. С. Методичні аспекти проведення бінарних уроків із Української літератури та історії України (на прикладі вивчення учнями 9 класів творчості Т. Г. Шевченка) [Електронний ресурс] / О. С. Василюк // Український педагогічний журнал. - 2016. - № 3. - С. 115-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2016_3_14.
6. Данько Н. П. Характерні особливості інтегрованих уроків та уроків з міжпредметними зв’язками [Електронний ресурс] / Н. П. Данько // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Засоби навчальной та науково-дослідної роботи". - 2010. - Вип. 32. - С. 36-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2010_32_8.
7. Комінарець Т. В. Особливість використання інтегрованих уроків у процесі викладання літератури в середній школі [Електронний ресурс] / Т. В. Комінарець // Таврійський вісник освіти. - 2014. - № 1(2). - С. 105-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_1(2)__20.
8. Лисицька О. О. Бінарні уроки як шлях реалізації інтегрованого навчання [Електронний ресурс] / О. О. Лисицька // Таврійський вісник освіти. - 2015. - № 2(1). - С. 231-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_2(1)__43.
9. Мануйлова Н. А. Реалізація компаративної змістової лінії на уроках української і світової літератур [Електронний ресурс] / Н. А. Мануйлова // Таврійський вісник освіти. - 2013. - № 1. - С. 182-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_1_33.
10. Мариновська О. Інтегроване навчання / О. Мариновська // Рідна школа. - 2014. - № 4/5. - С. 32-36.
11. Міщенко О. Форми інтерактивного навчання на уроках української літератури [Електронний ресурс] / О. Міщенко // Література та культура Полісся. - 2008. - Вип. 43. - С. 229-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2008_43_36.
12. Овчаров С. М. Інтегровані уроки як засіб розвитку креативності учнів [Електронний ресурс] / С. М. Овчаров // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2013. - Вип. 31. - С. 204-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2013_31_33.
13. Тебешевська О. С. Нестандартні уроки з української літератури : посіб. для вчителя / О. С. Тебешевська. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2006. - 111 с.
14. Токаренко О. Використання міжпредметних зв'язків на уроках української мови та літератури в загальноосвітньому навчальному закладі художньо-естетичного профілю [Електронний ресурс] / О. Токаренко // Естетика і етика педагогічної дії. - 2015. - Вип. 11. - С. 72-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2015_11_9.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.02.2018 21.28.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 41667  
Катерина запитує:
Добрий день! Будь ласка, допоможіть підібрати брейн-ринг до уроку англійської мови та літератури для учнів 6 класу за темою "Школа. Україна. Великобританія. США" Щиро дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо Вам наступні джерела інформації:
Комарницька О. Розклад уроків (6 клас, за підручником А. Несвіт) / О. Комарницька // Англійська мова та література. – 2016. – № 15. – С. 2-4.
Лисиченко Т. Мовний брейн-ринг / Т. Лисиченко, О. Малахова // Я вивчаю українську. – 2012. – № 12. – С. 28-29.
Мічуріна Т. Особливості використання проектної технології в початковій школі / Т. Мічуріна // Англійська мова та література. – 2016. – № 1-3. – С. 52-54.
Мічуріна Т. Полілог як різновид мовленнєвої діяльності / Т. Мічуріна // Англійська мова та література. – 2015. – № 4-5. – С. 52-54.
Птахова, Л. В. "Хто найрозумніший?" [Текст] : брейн-ринг : [англійська мова] / Л. В. Птахова // Англійська мова та література. – 2012. – № 29. – С. 36–37.
[Педагогічна творчість лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року -2013"] : [добірка статей]. Вип. 4 : Обличчя школи // Позакласний час. – 2013. – № 19-20. – С. 17-39.
Савченко, І. П. Brain Ring для учнів 3 класів [Текст] / І. П. Савченко // Англійська мова в початковій школі. – 2008. – № 9. – С. 27. – Свята та розваги.
Савченко, І. П. Brain-ring "Degrees of comparison" [Текст] = [Брейн-ринг "Ступені порівняння"] : 4 form : [урок англійської мови] / І. П. Савченко // Англійська мова в початковій школі. – 2013. – № 2. – С. 43–45. – Бібліогр. в кінці ст.
Слива, Т. П. Brain-ring : level pre-intermediate [Текст] / Т. П. Слива // Англійська мова та література. – 2008. – № 11. – С. 30-31. – Позакласний захід.
Слюсаренко, Н. В. Brain ring [Текст] : [брейн-ринг з англійської мови] / Н. В. Слюсаренко // Все для вчителя. – 2013. – № 9. – С. 58.
Суп, Володимир Die Erde gehort uns nicht - wir gehoren der Erde [Текст] = [Земля не слухає нас - ми слухаємо її] : брейн-ринг / Володимир Суп // Deutsch. Шкільний світ. – 2011. – № 22. – C. 15-17.
Сценарна мозаїка : виховні заходи січня : [добірка сценаріїв про героїчні сторінки історії України, Різдво, зимові свята, героїв Крут] // Позакласний час. – 2015. – № 12. – С. 7-18.
Телевна, Л. Брейн-ринг [Текст] : англійська мова : позакласний захід / Л. Телевна // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 3. – С. 61–63.
Телевна, Л. Брейн-ринг [Текст] : англійська мова : позакласний захід / Л. Телевна // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 5. – С. 55–61.
Теличко, Л. Г. Україна. Київ - столиця України : брейн-ринг [Текст] / Л. Г. Теличко // Англійська мова та література. – 2008. – № 2. – С. 8-9. – Нестандартний урок.
[Творчі доробки вчителів іноземної мови] : [добірка статей] // Все для вчителя. – 2013. – № 9. – С. 27-81.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.02.2018 16.31.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Татьяна із міста: Запоріжжя :: Запитання: 41662  
Татьяна запитує:
доброго дня, підберіть мені , будь ласка, літературу на тему Виховування громадської компетентності у дітей молодшого шкільного віку. дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Для Вас ми підібрали наступні джерела інформації:
Галкіна, Ірина. Громадянське становлення дитини: співпраця школи, сім'ї та громадськості [Текст] / Ірина Галкіна // Директор школи. - 2015. - Листопад, № 21/22. - С. 76-102.

Глобець, Ірина Василівна. Формування національної самосвідомості старших дошкільників [Текст] / І. В. Глобець // Професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи / Донецький обл. ін-т післядиплом. пед.освіти. - Донецьк, 2009. - С. 282-285.

Єрохіна, Н. М. Формування громадянської компетентності молоді за умов сучасного навчального закладу / Н. М. Єрохіна // Виховна робота в школі. - 2015. - № 12. - С. 4-12.

Князєва, Наталя. Формування громадянської компетентності : інтерактивні педагогічні прийоми формування громадянських чеснот / Князєва, Наталя // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2017. - № 12. - Методичний порадник. - 2017. - Вип. 6. - С. 20-23. - Бібліогр.: с. 23.

Кріль, Олена. Шляхи формування громадянської компетентності молодшого школяра : творча лабораторія / Кріль, Олена // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2012. - № 9. - С. 2-4. - Бібліогр.: с. 4.

Любарська Ю. М. Забезпечення формування громадянської компетентності в сучасному змісті шкільної освіти (громадянське виховання) / Ю. М. Любарська // Педагогічний вісник. – 2016. –№ 2. - С. 28-30.

Майнаєва, Олена. Формування громадянської позиції школярів на уроках української літератури / Майнаєва, Олена // Дивослово. - 2016. - № 2. - С. 8-10. - Бібліогр.: с. 9.

Мачулкіна, Олена. Формування громадянської компетентності на уроках математики в початкових класах / Мачулкіна, Олена // Початкова школа. - 2014. - № 7. - С. 24-27. - Бібліогр.: с. 27.

Нестеренко, Т. Громадянська компетентність учнів як складова громадянської освіти в початковій школі [Текст] / Т. Нестеренко // Зміст виховання у сучасній школі : хрестоматія / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2013. - С. 110-113.

Облаухова, Ольга. Формування громадянської компетентності молодшого школяра / Облаухова, Ольга // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2016. - № 6. - Методичний порадник. - 2016. - Вип. 3. - С. 4-8.

Овсієнко, С. М. Формування активної громадянської позиції особистості учня / С. М. Овсієнко, С. Г. Ільченко // Виховна робота в школі. - 2012. - № 2. - С. 28-36.

Пометун, О. Забезпечення формування громадянської компетентності у сучасному змісті шкільної освіти [Текст] / О Пометун // Історія та правознавство.Науково методичний журнал. - 2007. - N4. - С. 5-9.

Сенченко, О. Б. В. О. Сухомлинський: п'ять поглядів на проблему свободи і відповідальності в контексті громадянського виховання [Текст] : пед. читання / О. Б. Сенченко // Світ виховання : часопис для вчителів, батьків, дітей. - 2013. - № 2. - С. 23-26.

Скемська, Алла. Плекаємо члена суспільства : формування громадянської компетентності учнів / Скемська, Алла // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2010. - № 37. - С. 2-4. - Бібліогр.: с. 9.
Хомич, Ірина Іванівна.

Виховання дитини у дусі громадянства [Текст] / І. І. Хомич // Професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи / Донецький обл. ін-т післядиплом. пед.освіти. - Донецьк, 2009. - С. 254-256.

Штефан, Леся. Читання як засіб становлення громадянської свідомості : формування громадянської компетентності учнів / Штефан, Леся // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2010. - № 37. - С. 5-9. - Бібліогр.: с. 9.

Сіпліва М. Особливості формування громадянської компетентності у дітей молодшого шкільного віку http://eprints.zu.edu.ua/10380/1/Особливості формування громадянської компетентності у дітей молодшого шкільного віку.pdf

Формування громадянської компетентності молодших школярів http://teacher.at.ua/publ/formuvannja_gromadjanskoji_kompetentnosti_molodshikh_shkoljariv/19-1-0-8226

Формування громадянської компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до вимог нових державнихї освітніх стандартів http://library.ippro.com.ua/attachments/article/343/Формування громадянської компетентності d.pdf

Формування громадянської компетентності учнів початкової школи http://gromadjangayvoron.blogspot.com/2016/01/blog-post_9.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.02.2018 08.46.58 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.492588 seconds