Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41964
   


Автор запитання: Марина із міста: Львів :: Запитання: 43965  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати джерела до реферату, на тему «Розвиток галузей психології». Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Марино! Радимо Вам скористатися наступними джерелами інформації за Вашим запитом:
Вікова психологія як галузь психологічної науки [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikova-psihologia-ak-galuz-psihologicnoi-nauki-25221.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.04.2020.
Галузі психології (таблиця) [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/galuzi-psihologii-tablica-28072.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.04.2020.
Данилюк І. В. Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / І. В. Данилюк ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2010. — 507 с.
Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психології : монографія / С. В. Бондар [та ін.] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ : Педагогічна думка, 2008. — 224 с.
Історія становлення педагогічної психології як галузі психологічної науки [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/istoria-stanovlenna-pedagogicnoi-psihologii-ak-galuzi-psihologicnoi-nauki-25365.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 07.04.2020.
Москаленко В. В. Розвиток політичної психології в Україні: історична ретроспектива і новітній досвід : Автореф. дис… канд. психол. наук : 19.00.01 / В. В. Москаленко ; Харк. нац. ун-т ім. В.H.Каразіна. — Харків, 2006. — 20 с.
Москальова А. С. Психологія: вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник
/ А. С. Москальова, О. В. Брюховецька. — Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. — 216 с. — Режим доступу : http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/psy _ctr.pdf.
Посвістак О. А. Становлення психології сім'ї як галузі наукових знань у XIX–XX століттях : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / О. А. Посвіста ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 34 с.
Садова М. А. Психологічні складові професійної відповідальності особистості : монографія / М. А. Садова ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т. — Одеса : Букаєв Вадим Вікторивич [вид.], 2018. — 432 с. : табл. — (Новітні дослідження в галузі психології).

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.04.2020 15.12.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ржищів :: Запитання: 43939  
Тетяна запитує:
Прошу підібрати літературу для написання монографії на тему: "Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти".
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонумо Вам переглянути наступні дерела:
Закон України «Про фахову передвищу освіту» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/view/JH6F57LA?an=3. — Назва з екрана.
Кондур О. С. Система професійної підготовки майбутніх фахівців із якості освіти у закладах вищої освіти : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / О. С. Кондур ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 40, [1] с. : іл., табл.
Коновалова К. І. Формування професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / К. І. Коновалова ; М-во освіти і науки України, ДЗ ”Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. — Одеса, 2018. — 20, [1] с.
Коржова Т. В. Професійна підготовка фахівців зі зв’язків з громадськістю в закладах вищої освіти України : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Т. В. Коржова ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 16 с.
Професійна підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої освіти в контексті сучасних потреб ринку праці : [матеріали III Регіон. наук.-практ. конф. ”Екон.-гуманіт. проблеми сьогодення”: 15-16 листоп. 2018 р. / Н. Аксакова та ін. ; за заг. ред. Кравця В. А.] ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. — Краматорськ : Друкарський дім, 2019. — 177 с. : іл., табл.
Система забезпечення якості освіти в новому освітньому законодавстві [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles/1238-sistema-zabezpechennya-yakosti-osviti-v-novomu-osvitnomu-zakonodavstvi. — Назва з екрана.
Сучасна освіта – доступність, якість, визнання: збірник наукових праць XI Міжнародної науково-методичної конференції, 13-14 листопада 2019 року, м. Краматорськ / під заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського. — Краматорськ : ДДМА, 2019. — 280 с.
Україна. Закони. Закон України ”Про фахову передвищу освіту” : набрав чинності 9 серп. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. — Офіц. вид. — Харків : Право, 2019. — 122 с.
Україна. Закони. Закон України ”Про фахову передвищу освіту” : чинне законодавство станом на 25 верес. 2019 р. : (офіц. текст). — Київ : Паливода А. В., 2019. — 115 с. — (Закони України).

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.03.2020 14.10.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Луцьк :: Запитання: 43920  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати джерела до реферату, на тему «Психологія у «великому» синтезі наук XXI ст.» до дисципліни Філософія психології. Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.03.2020 20.00.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 43910  
Галина запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка підібрати джерела до реферату на тему "Аутсорсинг у психології".Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – https://marketing.wikireading.ru/817
https://www.b17.ru/article/141770/
http://oksanakorolovych.com/uk/socializaciya-ta-biznes-psikhologichniy-autsorsing
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/19670/806-816.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9429/1/IT-аутсорсинг та особливості його впровадження на підприємствах.pdf
https://studopedia.org/14-49565.html
https://www.psyoffice.ru/18-114957.htm
https://psyhelp4you.com/services/autsorsing-v-biznese/
– Бравар Ж. Ефективний аутсорсинг: розуміння, планування та використання успішних аутсорсингових відносин / Ж. Бравар, Р. Морган. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2007. – 288 с.
– Микало О. І. Підходи до визначення терміна “аутсорсинг” / О. І. Микало // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – Київ, 2010. – С. 111-115.
– Матвій І. Є. Аутсорсинг в діяльності промислових підприємств: основні переваги та загрози / І. Є. Матвій // Прометей : регіональний зб. наук. пр. з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2008. – № 1(25). – С. 184-189.
– Тридід О.М. Аутсорсинг : конспект лекцій / О.М.Тридід, К.М.Таньков, Т.О.Колодізєва ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2007. – 39 с.
– Бойченко В. С. Аутсорсинг в управлінні персоналом: сучасний стан / В. С. Бойченко // Економіка розвитку. – 2014. – № 2. – С. 60-63.
– Дубінський С.В. Управління персоналом машинобудівного підприємства на засадах аутсорсингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дубінський Сергій Володимирович ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Д., 2012. - 20 с. : рис., табл.
– 40
– Иванова-Якушко Е.Ю. Аутсорсинг как инновационный вариант социально-трудовых отношений в учреждениях высшего профессионального образования / Е. Ю. Иванова-Якушко // Социально-гуманитарные знания : Научно-образовательное издание. - 2014. - № 1. - С. 362-368 .
– Мамчин М.М. Аутсорсинг як інструмент управління персоналом / М. М. Мамчин, Т. В. Тунік-Чорна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2013. - № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. - С. 64-69.
– Бойченко В.С. Аутсорсинг в управління персоналом: сучасний стан В.С.Бойченко // Економіка розвитку. – 2014. – № 2 (70). – С. 60-64.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.03.2020 14.00.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: КАТЕРИНА із міста: Димер :: Запитання: 43898  
КАТЕРИНА запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка у написанні магістерської роботи на тему: "Педагогічні умови формування самостійності молодших школярів засобами проблемного навчання".
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам переглянути наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Бабовалова Д. Методи проблемного навчання як фактор розвитку пізнавальної активності молодших школярів [Електронний ресурс] // Система неперервної освіти вчителів початкової школи [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/94-vseukrainska-studentska-internet-konferentsiia-dlia-mahistrantiv-problemy-i-perspektyvy-rozvytku-osvity-khkhi-stolittia-11-12-lystopada-2019/346-metodi-problemnogo-navchannya-yak-faktor-rozvitku-piznavalnoji-aktivnosti-molodshikh-shkolyariv. — Назва з екрана. — Дата звернення 10.03.2020.
Басова Н. В. Педагогика и практическая психология : учеб. пособие / Н. В. Басова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. — 413 с.
Виступ на тему: «Проблемне навчання на уроках математики» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній портал [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/vistup-na-temu-problemne-navchannya-na-urokah-matematiki-65523.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 10.03.2020.
Жданов Д. Проблемне навчання як методологічна основа створення комплексного інтегрованого курсу природничих наук / Д. Жданов // Позашкілля (Шкільний світ). — 2015. — № 8. — С. 49-57.
Максимович О. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей / О. Максимович // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2011. — № 28. — Методичний порадник. — 2011. — Вип. 7. — С. 14-16.
Опис досвіду роботи за проблемною темою: «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній портал [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/opis-dosvidu-roboti-za-problemnoyu-temoyu-rozvitok-piznavalno-aktivnosti-molodshih-shkolyariv-34851.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 10.03.2020.
Порівняльна характеристика видів навчання [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/porivnalna-harakteristika-vidiv-navcanna-92764.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 10.03.2020.
Проблемне навчання на уроках природознавства [Електронний ресурс] // Освіта UA [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/40564/. — Назва з екрана. — Дата звернення 10.03.2020.
Проблемні методи навчання на уроках природознавства [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/problemni-metodi-navcanna-na-urokah-prirodoznavstva-21716.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 10.03.2020.
Ратушинська А. Педагогічні умови розвитку професійних якостей учителя початкових класів у процесі самоосвіти / А. Ратушинська // Початкова школа. — 2012. — № 10. — С. 12-15.
Рябовол Л. Т. Проблемне навчання правознавства: поняття та способи реалізації / Л. Т. Рябовол // Історія та правознавство. — 2016. — № 4-5. — С. 7-10. — Продовж. Початок № 3, 2016.
Стаття: «Проблемне навчання в початкових класах» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/statta-problemne-navcanna-v-pocatkovih-klasah-127593.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 10.03.2020.
Уманець Н. Я. Проблемне навчання як засіб підвищення пізнавальної активності учнів / Н. Я. Уманець // Обдарована дитина. — 2010. — № 2. — С. 23-25.
Формування в учнів початкових класів уміння самостійно працювати з підручником» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-v-ucniv-pocatkovih-klasiv-uminna-samostijno-pracuvati-z-pidrucnikom-26464.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 10.03.2020.
Формування самостійності молодших школярів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-samostijnosti-molodsih-skolariv-128020.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 10.03.2020.
Хом’юк І. Шляхи формування пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках математики [Електронний ресурс] / І. Хом’юк, Н. Родюк, В. Хом’юк // Молодий вчений. — 2019. — № 5. — С. 166-169. — Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5.2/37.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.03.2020 20.25.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.370021 seconds