Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41162
   


Автор запитання: Христина із міста: Калуш :: Запитання: 42402  
Христина запитує:
Обґрунтуйте тезу: "освіта - відкрита, динамічна й водно- час консервативна система"
Наша відповідь:
Добридень, Христино! Опрацювавши джерела інформації, запропоновані нами, ви знайдете обгрунтування тези "освіта - відкрита, динамічна й водно-
час консервативна система":

Алфімов Д.В. Інноваційна освітня система: шляхи відродження // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / Ред. кол. Л.І.Даниленко та ін. – К.: Логос, 2000. – С. 158-160.

Баніт О. ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВА
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/InternetKonf_2016_11.pdf

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія / В.Ю.Биков. — К. : Атіка, 2008. — 250 с.

Гофрон, Беата Консервативна і ліберальна філософія освіти та проблема нерівності в ній / Беата Гофрон // Вища освіта України. - 2004. - № 4. - С. 30-35

Бочар, Міхал. Диференціація дидактичних основ сучасних приватних навчальних закладів : ліберальна і консервативна альтернативи [Текст] / М. Бочар // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX - XXI ст.) : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Вроцлавський ун-т. - Львів, 2016. - Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку. - С. 315-333

Даниленко Л.І. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти // Післядипломна освіта в Україні. – 2003. - №3. – С.70-74.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник / І. М. Дичківська. –К.: Академвидав, 2014. –351 с.

Єрмакова С. С. Адаптивна, випереджаюча, відкрита освіта як засіб розвитку професійної свідомості майбутніх викладачів [Електронний ресурс] / С. С. Єрмакова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. - 2011. - № 3-4. - С. ВТНЗ 113-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2011_3-4_21

Козлова О.І. Основні стратегії педагогічного впливу при традийійному та інноваційному підходах до навчання // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / Ред. кол. Л.І.Даниленко та ін. – К.:Логос, 2000. – С. 239-245.

Коржилова О. Ю. Відкрита освіта як глобальна освітня система: стан та розвиток [Електронний ресурс] / О. Ю. Коржилова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 3. - С. 48-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_3_9

Кремень В.Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум.- К.:Грамота, 2007.- 576 с.

Круть П.П. Відкрита освіта: плюралізм інтерпретацій / П.П.Круть // Мультиверсум: філос. альманах. — К. : Центр духовної культури. — 2004. — № 42.

Левченко Т.І. Європейська освіта: конвергенція та дивергенція : монографія. – Вінниця : Нова книга, 2007. -¬ 656 с.

Лещенко М. П. Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених [Електронний ресурс] / М. П. Лещенко, А. В. Яцишин // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - Т. 39, вип. 1. - С. 1-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_39_1_3

Ликова В.А. Терапевтичний супровід реалізації компетентнісного підходу в освіті // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. - № 6.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjmroygn_7dAhWGiywKHaUJC9EQFjAJegQIARAC&url=https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/219/205&usg=AOvVaw2X0UIViRwCqj0j8vvw30I4

Локшина О. Відкрита освіта в європейському просторі: стратегія розбудови [Електронний ресурс] / О. Локшина // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2018. - № 2. - С. 75-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_2_10

Ляхоцька Л. Відкрита післядипломна педагогічна освіта: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. Ляхоцька // Нова педагогічна думка. - 2015. - № 3. - С. 119-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2015_3_32

Ляхоцька Л. Л. Відкрита освіта в Україні в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / Л. Л. Ляхоцька // Вісник післядипломної освіти. - 2010. - Вип. 2. - С. 90-97. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2010_2_14

Національна доктрина розвитку освіти . - К. : Парламент.вид-во, 2004. - С. 168-221.

Овчарук О.Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / / Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. –К.: «К.І.С.», 2003. – 296 с.

Остапчук О. Методологія інноваційних процесів – крок до розуміння сутності // Рідна школа. – 2004. – Листопад. – С.3-6.

Остапчук О.Є. Інноваційні процеси в освіті: пошук істини триває // Підручник для директора. – 2003. - №4. – С.3-8.

Оцінювання та відбір педагогічних інновацій : теоретико-прикладний аспект. Науково-методичний посібник. / За редакцією Л. Даниленка. –К. : Логос, 2001. – 185 с.

ПРИЙМА С.М., КРИТЕРІЇ ТА ПРИНЦИПИ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ ЯК СИСТЕМИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ТИПУ
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1389/1/10_распознан.pdf

Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: навч. посібн. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 308 с.

Сисоєва С.О.РОЛЬ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7107/1/С.О. Сисоєва РОЛЬ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ.pdf

Скубашевська О. С. Масова відкрита онлайн освіта як можливість навчання протягом життя [Електронний ресурс] / О. С. Скубашевська // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2016. - Вип. 46(1). - С. 140-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2016_46(1)__15

Ярошенко А.О.РОЗВИТОК ОСВІТИ ЯК “ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ” В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
http://novyn.kpi.ua/2007-3-1/13_Yaroshenko.pdf

.: Розділ: Освіта :: 11.10.2018 13.33.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Іршава :: Запитання: 42401  
Ірина запитує:
Добрий день. Будь ласка, допоможіть підібрати матеріал до теми реферату "Критичне мислення на уроках історії".Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/vykorystannya-tehnolohiji-rozvytku-krytychnoho-myslennya-na-urokah-istoriji/
http://shron1.chtyvo.org.ua/Pometun_Olena/Metodyka_rozvytku_krytychnoho_myslennia_na_urokakh_istorii.pdf
http://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2/
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/kritichne-mislennya-na-urokakh-istoriyi.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiWub7sgP7dAhUBlCwKHTopAKQQFjAFegQIARAC&url=http://files.nvk-zdomyshel5.webnode.com.ua/200000527-2977e2a7a2/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97.doc&usg=AOvVaw1jZ7lSpYT7vfh4Eq88JjW-
https://academia.in.ua/content/rozvytok-krytychnoho-myslennya-na-urokakh-istoriyi-yak-shlyakh-do-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/8/statti/3bondaryk.htm
http://nsadkova.blogspot.com/p/blog-page_73.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiWub7sgP7dAhUBlCwKHTopAKQQFjAJegQIABAC&url=http://moskovskiy-ruo.edu.kh.ua/Files/downloads/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E.%D0%91.,%20%D0%97%D0%9E%D0%A8%20%E2%84%96111.docx&usg=AOvVaw0Tc2rNt0zlgcCiPMqsv50M
http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/Posibnyky/Terno_Methodology.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/39_2/visnuk_8.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwicyt-5gv7dAhUH2SwKHWLWDMM4ChAWMAZ6BAgBEAI&url=http://zhydachivmk.at.ua/metoduchka/metodichka.docx&usg=AOvVaw3G17_487maAX2vtNCnGmlE
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_50_1/22.pdf
http://tatjanavaskivska.blogspot.com/p/blog-page_13.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=2ahUKEwi8ouuLg_7dAhUECCwKHaJbAmU4FBAWMAB6BAgJEAI&url=http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/konferencii/pedagogika/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0_%E2%84%964_1.doc&usg=AOvVaw2gQrOjPuWWbcDoPXqxivoM
http://vuzlib.com/content/view/184/84/
http://journal.osnova.com.ua/article/35596-Формування_громадянськості_учнів_через_розвиток_критичного_мисле
http://makogontetjana.blogspot.com/2015/11/blog-post.html
https://naurok.com.ua/vikoristannya-tehnologi-kritichnogo-mislennya-na-urokah-istori-z-metoyu-formuvannya-klyuchovih-kompetentnostey-uchniv-z-dosvidu-roboti-43685.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=35&ved=2ahUKEwjs_ejSg_7dAhUEWiwKHUWDCdg4HhAWMAR6BAgCEAI&url=http://berdyanschool.ucoz.ua/rozvitok_kitichnogo_mislennja_u_vikladanni_suspiln.doc&usg=AOvVaw0W6dXKi6nD_I3MIEvg7sGJ
https://www.historyua.com/2018/09/30/formuvannya-navychok-krytychnogo-myslennya-uchniv-v-protsesi-vykorystannya-internet-resursiv-na-urokah-istoriyi/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=41&ved=2ahUKEwiy_OeQhP7dAhUmhaYKHavFAsk4KBAWMAB6BAgJEAI&url=https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/wp-content/uploads/file/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB.doc&usg=AOvVaw3yuYbIlXu3a_pBAZ3hebJt
http://rmkvohayvoron.blogspot.com/2016/05/blog-post_13.html
– Любіченко Л. В. Створення сприятливого навчального середовища для розвитку критичного мислення на уроках історії / Л. В. Любіченко // Історія та правознавство. - 2014. - № 25/26. - С. 2-7.
– Ткаченко В. М. Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії як умова їхньої успішної соціалізації / В.М. Ткаченко // Таврійський вісник освіти. - 2014. - № 1(2). - С. 141-151.
– Любіченко Л. В. Структура уроку історії, спрямованого на розвиток критичного мислення учнів / Л. В. Любіченко // Історія та правознавство. - 2014. - № 22/23. - С. 17-20.
– Шило Т. О. Розвиток навичок критичного мислення учнів під час роботи з джерелами на уроках історії / Т.О. Шило // Таврійський вісник освіти. - 2016. - № 4. - С. 263-270.
– Ткаченко В. М. Використання методів і прийомів розвитку в учнів критичного мислення на уроках історії і правознавства / В.М. Ткаченко // Таврійський вісник освіти. - 2016. - № 4. - С. 173-178.
– Куштим Л. О. Формування критичного мислення на уроках історії / Л. О. Куштим // Історія та правознавство. - 2016. - № 15. - С. 2-8.
– Про урок у технології формування критичного мислення // Історія та правознавство. - 2013. - № 29. - Вкладка "Актуальні діалоги" №7 . - С. 16/12-16/16.
– Островський В. Технологія розвитку критичного мислення : у процесі вивчення шкільного курсу історії: [розробка уроку-узагальнення та систематизації знань] / В. Островський // Історія України. - 2008. - Жовт. (№ 37). - С. 13-15.
– Джафарова С. Г. Формування у старшокласників критичного мислення : (бінар. урок: історія інформатика в 11 кл.) / С. Г. Джафарова, О. В. Клейн // Наша школа. - 2010. - № 2(Спецвип.). - С. 119-121.
– Десятов Д. Формування навичок критичного мислення учнів в процесі використання інтернет-ресурсів на уроках історії / Д. Десятов // Історія в школі. - 2011. - № 1. - С. 21-23.
– Рассвєтова С. О. Формування громадянськості учнів через розвиток критичного мислення на уроках історії та правознавства / С. О. Рассвєтова // Історія та правознавство. - 2013. - № 13. - С. 7-8.
– Коструба М. Формування критичного мислення учнів на уроках історії / М. Коструба // Історія в школі. - 2013. - № 9. - С. 20-22.

.: Розділ: Освіта :: 11.10.2018 11.29.28 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Хорол :: Запитання: 42337  
Олександр запитує:
Допоможіть знайти матеріали на тему "Реалізація наскрізних змістовних ліній на уроках географії"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку / О. Є. Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял ринт, 2011. – 200 с.
Підліснюк В. В. Сталий розвиток суспільства: 25 запитань і відповідей: тлумачний посібник / В. В. Підліснюк. – Київ: Поліграф експрес, 2001. – 27 с.
Пустовіт Н. А. Особистісно орієнтовані технології екологічного виховання підлітків / Н. А. Пустовіт // Наукові записки. - 2001. – Вип. 5. - С. 59-62. – (Педагогіка і психологія).
https://e-ranok.com.ua/upload/demo-580033-.pdf
https://vseosvita.ua/library/realizacia-naskriznoi-liniiekologicna-bezpeka-ta-stalij-rozvitok-na-urokah-himii-4139.html
http://metodclaster.vn.ua/page/na_dop_met/3_2017/kaf_ekolog/lab_geograhy/geografia.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/naskrizni-zmistovi-liniyi

.: Розділ: Освіта :: 2.10.2018 06.48.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 42304  
Наталя запитує:
Доброго вечора! Допоможіть знайти інформацію по креативному конструюванню у ДНЗ.ДЯкую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Розвиток конструктивної діяльності в дошкільному віці
https://pidruchniki.com/10981205/psihologiya/rozvitok_konstruktivnoyi_diyalnosti_doshkilnomu_vitsi#96
https://img.yakaboo.ua/media/mediagallery/pdf/1/1/111_183.pdf
Організація конструювання з дошкільниками
http://zhuravlyk.uz.ua/organizaciya-zhittyediyalnosti-ditej-v-dnz/kreativnij-rozvitok/konstruktivna-diyalnist/
Розвиток конструктивно-модельних дій у дітей старшого дошкільного віку
http://vihovateli.com.ua/doklady-pedsovety-v-dou/4471-razvitie-konstruktivno-modelnykh-dejstvij-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
«Від маленької цеглинки – до розумної дитинки»
http://dorobok.edu.vn.ua
Чарівний світ LEGO-перетворень
http://doshkillya.ostriv.in.ua/publication/code-6DA3F23F3FF73/list-23D837DFF27
ЛЕГО - конструюванння на розвивальних заняттях психолога
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12202/3/Aliieva Lego.pdf
https://vseosvita.ua/library/navcalni-ta-didakticni-igri-iz-lego-dla-ditej-doskilnogo-viku-12106.html
http://osnova.com.ua/preview/book/5142/ДНВ038 Usi zanytya_2 mol grupa.pdf
https://naurok.com.ua/integrovane-zanyattya-dlya-ditey-starsho-grupi-dopomozhemo-kra-ni-kazkolend-14002.html

.: Розділ: Освіта :: 23.09.2018 19.42.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 42213  
Христина запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти наукові статті за темою: "Освіта в Норвегії"
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

Вишневська Н. Ю. Реформування шкільної освіти в Норвегії у 80-90-х роках XX століття : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. Ю. Вишневська ; Рівненський ін-т слов'янознавства Київського ін-ту "Слов'янський ун-т". - Рівне, 2000. - 299 л.

Волинець Л. Мистецько-культурна освіта у школах Норвегії / Л. Волинець // Директор школи. - 2004. - Грудень (№ 45). - С. 23-26

Іванюк І. Освіта в Норвегії: дитсадок і школа / І.Іванюк // Дошкільне виховання. - 2002. - № 2. - С. 24-25.

Іванюк І. В. З досвіду реформування системи шкільної освіти Норвегії / І.В.Іванюк // Педагогіка толерантності. - 2001. - № 1. - С. 109-112.

Карелина Д. Равнение на середину / Дарья Карелина // Вокруг света : украинское издание. - 2015. - № 6. - С. 34-45.

Корепанова И. А. Удивительные встречи в детских садах Бергена, или что происходит в норвежском детском саду / И. А. Корепанова // Детский сад: теория и практика. – 2012. – № 4. – С.102-112. - Библиогр. в конце ст.

Пономаренко О. Д. Школи Ізраїлю, Норвегії, України: мета одна, системи різні / О. Д. Пономаренко // Педагогічна майстерня.– 2016 – № 10 - С. 29-31.

Семілетко В. І. Система підготовки педагогічних кадрів у Норвегії : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / В. І. Семілетко ; Луганський держ. педагогічний ін-т. - Луганськ, 1996. - 162 л.

Филипповец Л. Ф. Обучение за рубежом. Страны Северной Европы : довідникове видання / Л. Ф. Филипповец. - М. : АСТ ; Восток-Запад, 2006. - 208 с.

Хара О. Королівська математика. Досвід шкільної математичної освіти Норвегії / О. Хара // Математика в сучасній школі. - 2012. - № 5. - С. 27-34.

Досвід Норвегії. Система освіти в Норвегії – рай для школярів і студентів // http://bhfoundation.com.ua/news.html?news_id=1040

Навчання та вища освіта в Норвегії – навчальні заклади Норвегії освіта за кордоном // http://kudapostupat.ua/navchannya-v-norvegiyi/
Норвегія // http://yourinsa.com/ua/2013-08-07-14-58-42/norvegiya

.: Розділ: Освіта :: 23.08.2018 13.17.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.896047 seconds