Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41319
   


Автор запитання: Лариса із міста: Маріуполь :: Запитання: 42669  
Лариса запитує:
застосування цифрових технологій у проектному навчанні майбутніх кваліфікованих робітників
Наша відповідь:
Доброго дня, Лариса! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Глущенко Е. Методика формирования энергоэффективной компетентности будущих специалистов рабочих профессий в профессионально-технических учебных заведениях / Е. Глущенко // Вопросы педагогики: материалы ІV междунар. науч. конф. 16-17 сентября 2015 г. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук Ч. ІІІ. М.: Литера, 2015. — № 10 (81), октябрь, — С. 45-48.
Глущенко О. Дослідно-експериментальна робота щодо формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників з професії «слюсар-електрик з ремонту електроустаткування». Науковометодичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітн. наук.-практ. конф. Ін-ту проф-техн. освіти НАПН України (м. Київ, 24-25 берез. 2014 р.): Т. 1 / за заг. ред. В. О. Радкевич; ІПТО НАПН України. Київ, 2014. — С. 112-113.
Глущенко О. Методика дослідження проблеми формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю. Науковий вісник Ін-ту проф-техн. освіти НАПН України: Професійна педагогіка: зб. наук. пр. / ІПТО НАПН України; ред. кол.: В. Радкевич (голова) та ін. Павлоград, ІМА-прес, 2017. — Вип. 13. — С. 95-101.
Глущенко О. Методичні рекомендації щодо формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю у ПТНЗ / О. Глущенко. Запоріжжя : Просвіта, 2017. — 66 с.
Глущенко О. Модель формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю [Електронний ресурс] : Теорія і методика професійної освіти: електрон. наук. вид. 2016. — Вип. № 11 (3). — Режим доступу: http://tmpo.ivetua.science/images/Vol.11/Glushchenko11.pdf. (дата звернення: 16.05.2017).
Глущенко О. Морально-етична складова енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників. Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства: матеріали І Міжнар. наук-практ. конф., 01 грудня 2016 р. / О. Глущенко, за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ : ІПТО НАПН України, 2016. — С. 270-272.
Глущенко О. Суть і структура енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю / О. Глущенко // Профтехн. освіта. — 2016. — № 4. — С. 46-49.
Глущенко О. Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю у ПТНЗ. / О. Глущенко // Профтехн. освіта. — 2012. — № 3. — С. 15-18.
Гуревич Р. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / Р. Гуревич, М. Кадемія, М. Козяр ; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р. С. – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», — 2012. — 502 с. — Режим доступу: http://ito.vspu.net/repozitariy/Kademiia/stati/15last/7_15zIKT.pdf.
Європа 2020: стратегія розумного, стійкого і всеосяжного зростання [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ec.europa.ua/evrope2020/indexen.htm. — мова укр.
Про Стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 роки [Електронний ресурс] / Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/2012. — мова укр.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. // Зб. наук. пр. Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. — Випуск 36. — 517 с.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми / Редкол. // Зб. наук. пр. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. — Випуск 42. — 471 с.

.: Розділ: Освіта :: 8.12.2018 18.59.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Львів :: Запитання: 42651  
Оля запитує:
Безпечне освітне середовище в школі
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37394, 41232,42522.

.: Розділ: Освіта :: 5.12.2018 23.56.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 42621  
Оксана запитує:
Добрий вечір! Допоможіть підібрати матеріали до теми "Сучасні підходи у навчанні англійської мови." Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Авсюкевич Ю. С. Методика навчання презентації англійською мовою студентів економічних спеціальностей: автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Ю. С. Авсюкевич. – Севастополь, 2009. – 24 с.
Буренко В. Стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти / В. Буренко, В. Редько // Іноземні мови в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 28-33.
Князян М. Структура інформаційно-технологічної компетентності та методичні аспекти її формування у майбутніх перекладачів // Наук. записки Кіровоград. держ. педаг. Ун-ту ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Вип. 81(2). - Кіровоград : Вид-во КДПУ, 2009. – С. 337-340.
Кушніров М. О. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: орієнтація на цінності особистісного розвитку й гуманізму / М. О. Кушніров // Педагог. науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. - № 8 (42). – С. 348-356.
Сажко Л. А. Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у школах з поглибленим вивченням іноземних мов / Л. А. Сажко // Іноземні мови. – 2011. – № 1. – С. 26–30.
Тарнопольський О. Б. Методика навчання англійської мови / О. Б. Тарнопольський. – Київ : Вища школа, 1993. – 167 с.
Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – Киев : Ленвит, 2004. – 192 с.
Хом’як А. Особистісно-діяльнісний підхід як важлива умова формування комунікативної компетентності учнів у процесі вивчення англійської мови / А. Хом’як // Молодь і ринок. – 2008. – № 2 (37). – С. 129-134.
Богданова Т. Г. Комунікативний підхід у викладанні англійської мови студентам-іноземцям [Електронний ресурс] / Т. Г. Богданова // Молодий вчений. – 2016. - № 9. – С. 212-215. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/88.pdf.
Василенко І. О. Комунікативна спрямованість вивчення іноземних мов студентами-економістами [Електронний ресурс] / І. О. Василенко. – Режим доступу: https://jf.kneu.edu.ua/get_file/7301/Комунікативна спрямованість вивчення іноземних мов студентами-економістами.doc.
Любечко О. В. Сучасні технології навчання та їх використання на уроці іноземної мови [Електронний ресурс] / О. В. Любечко // Всеосвіта : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/sucasni-tehnologii-navcanna-ta-ih-vikoristanna-na-uroci-inozemnoi-movi-3775.html.
Малінко О. Г. Сучасні підходи до вивчення іноземної мови у внз світу [Електронний ресурс] / О. Г. Малінко, З. А. Циганок // Сучасні концепції та тенденції навчання іноземної мови у глобальному світі. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 90-95. – Режим доступу: http://fm.kneu.edu.ua/get_file/5855/Сучасні підходи до вивчення іноземної мови у ВНЗ світу.doc.
Павлусенко О. В. Сучасні методи викладання англійської мови в технічних вузах [Електронний ресурс] / О. В. Павлусенко ; Київ. нац. ун-т технологій і дизайну. – Режим доступу: http://intkonf.org/pavlusenko-ov-suchasni-metodi-vikladannya-angliyskoyi-movi-v-tehnichnih-vuzah/.
Педагогічна майстерність у викладанні мовних дисциплін [Електронний ресурс] : тези доповідей міжвузів. наук.-метод. семінару, 4 квіт. 2016 р., м. Київ. - Київ.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 120 с. – Режим доступу: https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/f2f859a6b2a7349b41fddfdaa48f0461.pdf.
Тарнопольський О. Б. Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілей у немовних вишах [Електронний ресурс] / О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови. – 2011. - №3 (67). – С. 23-27. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/im_2011_3_4.pdf.
Якименко С. С. Інноваційні освітні технології у вивченні англійської мови [Електронний ресурс] / С. С. Якименко // Анг. мова та літ. – 2015. - № 25 (верес). – Режим доступу: http://journal.osnova.com.ua/article/52127-Інноваційні_освітні_технології_у_вивченні_англійської_мови.

.: Розділ: Освіта :: 29.11.2018 18.45.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Хуст :: Запитання: 42616  
Наталія запитує:
Доброго дня!Будь ласка,нам необхідна навчальна література для роботи з дітьми з розумово відсталими дітьми.Дякуємо.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Перегляньте наступні навчальні програми для роботи з дітьми:
Анотації до навчальних програм : комплекси програмно-методичного забезпечення розвитку дітей з легкою та помірною розумовою відсталістю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/do-navchalnikh-program.doc.
Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі [Електронний ресурс] / О. В. Гаврилов. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 311 с. - Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2003-p-zbirka.doc.
Пам’ятка для батьків [Електронний ресурс] : у частині загальної середньої освіти. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/pamyatka-dlya-batkiv-1.pdf.
Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі [Електронний ресурс] : навч.-наочн. посіб. / уклад. Т. Скрипник ; Ін-т спец. педагогіки. – Київ, 2015. – 63 с. - Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/texnologiyi-psixologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditej-z-autizmom.doc.
Крім того, перегляньте методичний посібник:
Дидактичні основи навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс]: метод. посіб. / уклад. Л. О. Прядко, О. О. Фурман. - Суми, 2015. - 114 с. - Режим доступу: http://www.soippo.edu.ua/images/Мобільна_сторінка/Інклюзивна_освіта/Навчально-методичне_забезпечення/Дидактичні_основи_навчання_дітей_з_порушеннями_інтелектуального_розвитку.pdf.

.: Розділ: Освіта :: 29.11.2018 14.17.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Чернігів :: Запитання: 42551  
Оксана запитує:
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, в ЕК ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є книга Завальнюка О. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917-1920 рр.) / О. М. Завальнюк. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. - 495 с. В описі сказано, що там є матеріали про Ісаака Мазепу. Мене цікавить на яких сторінках і як називається стаття. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Відповідь за Вашим запитом:
Мазепа Ісаак Прохорович // Історія Кам'янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918—1921 рр.)/ О. М. Завальнюк. — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. — С. 42-49.
Додатковий матеріал про І. Мазепу:
Феденко П. Ісаак Мазепа - борець за волю України [Електронний ресурс] / П. Феденко. - Лондон : Наше слово, 1954. - 117 с. - Diasporiana : [веб-сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1498/file.pdf. - Назва з екрану.
Гай-Нижник П. П. Мазепа Ісаак Прохорович [Електронний ресурс] / П. П. Гай-Нижник // Енциклопедія сучасної України : [веб-сайт]. - Електронні дані. - - Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=60338. - Назва з екрану.

.: Розділ: Освіта :: 14.11.2018 10.19.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.880722 seconds