Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39386
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 41321  
Катерина запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти джерела для повідомлення: Післядипломна педагогічна освіта в КНР. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Котельнікова Н. М. Особливості системи післядипломної педагогічної освіти КНР / Н. М. Котельнікова // Освіта на Луганщині. - 2011. - № 1. - С. 242-247..
Котельнікова Н. Періодизація історії розвитку післядипломної педагогічної освіти в КНР [Електронний ресурс] / Н. Котельнікова // Історико-педагогічний альманах. - 2011. - Вип. 2. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2011_2_13.
Котельнікова Н. Періодизація історії розвитку післядипломної педагогічної освіти в КНР [Електронний ресурс] / Н. Котельнікова // Історико-педагогічний альманах. - 2010. - Вип. 1. - С. 66-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2010_1_14.
Котельнікова Н. М. Стратегія розвитку післядипломної педагогічної освіти в КНР / Н. М. Котельнікова // Пед. пошук. - 2011. - № 4. - С. 7-9.
Професійна підготовка педагога: історичний досвід і виклики сучасності : зб. наук. пр. / ред.: Н. Скотна, М. Чепіль ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2013. - 291 c.
https://mydisser.com/en/catalog/view/238/239/10142.html

.: Розділ: Освіта :: 13.11.2017 17.47.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга Білобородько із міста: Полтава :: Запитання: 41312  
Ольга Білобородько запитує:
Прошу допомогти з підбором джерел для дисертаційного дослідження "Розвиток професійності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти України (1940-і рр.ХХ - початок ХХІ ст)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Ангельський О. В. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Чернівецька область / О. В. Ангельський, В. П. Андрущенко, В. О. Балух, В. М. Ботушанський, Б. І. Бунчук ; ред.: С. В. Мельничук, Т. В. Марусик, В. М. Ботушанський ; Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. - Київ : Знання України, 2011. - 279 c.
Везетіу К. В. Критерії та показники розвитку науково-методичної компетентності вчителів-філологів у післядипломній освіті [Електронний ресурс] / К. В. Везетіу // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2012. - Вип. 63. - С. 181-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_63_37.
Галус О. М. Порівняльна педагогіка : Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. Ч. 1 / О. М. Галус, Л. М. Шапошнікова ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Хмельниц. гуманіт.-пед. ін-т, Регіон. лаб. соц.-пед. пробл. адапт. студ. до умов навчання у вищ. навч. закл. - Хмельницький : ХГПІ, 2004. - 138 c.
До витоків становлення української педагогічної науки / ред.: В. Г. Кузь. - Київ : Наук. світ, 2002. - 323 c. - (Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини ; Спец. вип.).
Жорова І. Я. Зміст, форми і методи професійного розвитку вчителів у системі післядипломної освіти України: історико-педагогічна ретроспектива : навч. посіб. / І. Я. Жорова. - Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2014. - 223 c.
Жорова І. Я. Питання періодизації розвитку післядипломної освіти в історико-педагогічних дослідженнях [Електронний ресурс] / І. Я. Жорова // Педагогічний альманах. - 2014. - Вип. 22. - С. 280-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_22_47.
Картава Ю. К. Процес підвищення кваліфікації вчителів-філологів у системі післядипломної освіти України [Електронний ресурс] / Ю. К. Картава // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2012. - № 19(1). - С. 225-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_19(1)__35.
Компетентнісний підхід у неперервній освіті : колект. моногр. / Н. Б. Голуб, І. Г. Єрмаков, Л. О. Лузан, Л. І. Мацько, І. В. Родигіна ; ред.: І. Г. Єрмаков. - Донецьк : Каштан, 2012. - 259 c.
Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради. 70; історія та розвиток: учора, сьогодні, завтра / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. освіти. - Запоріжжя, 2009. - 120 c.
Кот Н. М. Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1940–1941 роки) [Електронний ресурс] / Н. М. Кот // Педагогічний пошук. - 2014. - № 4. - С. 3–5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2014_4_3.
Кот Н. М. Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1944 р. – початок 60-х рр.) [Електронний ресурс] / Н. М. Кот // Педагогічний пошук. - 2015. - № 1. - С. 16–23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_1_5.
Кот Н. М. Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1960-ті – початок 70-х років) [Електронний ресурс] / Н. М. Кот // Педагогічний пошук. - 2015. - № 2. - С. 17–22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_2_6.
Лузан Л. Управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної освіти [Електронний ресурс] / Л. Лузан. // Теорія та методика управління освітою. - 2012. - № 9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2012_9_22.
Олійник В. Центральному інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України - 55 років / В. Олійник, Н. Орєхова // Післядиплом. освіта в Україні. - 2008. - № 1. - С. 86-88.
Островський К. С. Підготовка фахівців в Україні: проблеми, перспективи на порозі третього тисячоліття (історико-освітній, психолого-педагогічний, соціальний аспекти) / К. С. Островський ; Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2002. - 345 c.
Примакова В. В. Вплив реформ 50–60-х років ХХ століття на розвиток післядипломної освіти вчителів в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. - 2014. - Вып. 45. - С. 26-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VzKipu_2014_45_7.
Примакова В.В. Діяльність інститутів підвищення кваліфікації вчителів України в 50—60-і роки хх століття [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. - 2014. - № 21. - С. 9-14 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2014_21_4.
Примакова В. В. Проблема розвитку післядипломної освіти вчителів у дослідженнях сучасних науковців [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2013. - Вип. 35. - С. 396-400. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_35_84.
Примакова В. В. Робота інститутів удосконалення кваліфікації учителів у 40-ві роки ХХ століття [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Педагогічний альманах. - 2012. - Вип. 16. - С. 284-291. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2012_16_50.
Професійна підготовка педагога: історичний досвід і виклики сучасності : зб. наук. пр. / ред.: Н. Скотна, М. Чепіль ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2013. - 291 c.
Червінська О. Ю. Становлення та розвиток післядипломної педагогічної освіти в Автономній Республіці Крим : автореф. дис... канд. пед. наук / О. Ю. Червінська ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - Київ, 2007. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07coyark.zip.
Чумак Л. В. Розвиток професійності вчителя-філолога: імпліцитність, експліцитність, інституціональність : монографія / Л. В. Чумак. - Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2014. - 271 c.
Шарко В. Д. Андрагогічний підхід до організації навчання вчителів в системі післядипломної освіти : метод. посіб. / В. Д. Шарко. - Херсон : Олді-плюс, 2003. - 94 c.
Якухно І. І. Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти: історія та розвиток / І. І. Якухно, М. Ю. Костриця, В. Ф. Денисенко. - Житомир : Полісся, 2007. - 112 c.

.: Розділ: Освіта :: 11.11.2017 15.53.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Станіслав із міста: Ужгород :: Запитання: 41311  
Станіслав запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи "Використання засобів сучасних інформаційних технологій в трудовому навчанні". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Особливості використання комп’ютерних та інтернет технологій у процесі практичних занять з трудового навчання учнів основної школи
http://lib.iitta.gov.ua/1940/1/Bisirkin_P_2013.pdf
Використання мультимедійних технологій на заняттях трудового навчання в основній школі
http://ito.vspu.net/repozitariy/shahina/видання/1_Grinsak.pdf
Створення та застосування мультимедійних презентацій на уроках трудового навчання
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_1_5.pdf
http://journal.osnova.com.ua/article/49243-Сучасна_наочність:_переваги_й_можливості_мультимедійної_презента
Використання інноваційних технологій навчання у практиці роботи вчителя трудового навчання
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2013_1_44.pdf
Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку креативного мислення учнів http://makemc.org/doc/everest/Zolotaya.pdf
Сидоренко О.Д., Токарчук Я.О. Застосування комп’ютерних технологій для розвитку технічного мислення в процесі трудового навчання
https://vspu.edu.ua/science/art/a152.pdf
Інновційні технології в діяльності вчителя http://93.183.203.244:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1275/019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Дидактичні можливості інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання
http://phm.kspu.kr.ua/nauka/konferentsii/fizyka-tekhnolohii-navchannia/97-2017/teoriia-ta-metodyka-tekhnolohichnoi-osvity/1100-dydaktychni-mozhlyvosti-informatsiyno-komunikatsiynykh-tekhnolohiy-na-urokakh-trudovoho-navchannya.html
http://ito.vspu.net/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Dysanyk/duplom_Dusanyk.htm
http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/vykorystannya-innovatsijnyh-tehnolohij-na-urokah-trudovoho-navchannya/
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/vikoristannya-informatsiino-komunikatsiinikh-tekhn-8.html
http://hm-rmk.ucoz.ru/pedvustavka/berezhanska_2.pdf
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/631/Demchenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Освіта :: 11.11.2017 14.53.05 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Степан із міста: Іршава :: Запитання: 41308  
Степан запитує:
Добрий день.Допоможіть підшукати літературу до теми -Національне виховання учнів школи-інтернат.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Степан!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Видолоб Н. Умови подолання психологічного дискомфорту підлітків / Н. Видолоб // Гуманітар. вісн. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" : наук.-теор. зб. - 2014. - Вип. 33. - С. 191-199.
Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 600-річчю м.Чернівці, 13 - 14 травня 2008 р. - Чернівці : Рута, 2008. - 568 c.
Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2012 р., Запоріжжя / ред.: В. М. Огаренко, О. М. Горбань, М. О. Фролов; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - 203 c.
Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 8 груд. 2016 р. : у 3 ч. Ч. 1 / ред.: Б. А. Бойченко, С. І. Дегтярьов, О. В. Зосименко. - Суми, 2016. - 233 c.
Приходченко К. І. Інтернаціоналізація та європеїзація вищої освіти України: вектор розвитку / К. І. Приходченко // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. Сер. Педагогіка, психологія і соціол. - 2012. - Вип. 2. - С. 19-28.
Сухоставська Л. З досвіду співпраці Черкаського національного університету із Шевченківською спеціалізованою школою-інтернатом / Л. Сухоставська // Рідна шк.. - 2011. - № 10. - С. 11-13.
Ткаченко А. В. Харківська трудова колонія імені М. Горького в умовах державної практики професійної освіти і працевлаштування вихованців інтернатних установ (20-і роки минулого століття) / А. В. Ткаченко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. - 2011. - № 4. - С. 106-113.
http://internat3.org.ua/nacionalno-patriotichne-vixovannya/

.: Розділ: Освіта :: 10.11.2017 19.43.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Едуард із міста: Ужгород :: Запитання: 41305  
Едуард запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у виховному процесі діяльності школи-інтернату". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Едуарде!
Пропонуємо Вам переглянути:
1. відповіді - Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 36014, 36202, 37474.
2. Дегтяренко Т. М. Поширення ідей упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему спеціальної освіти [Електронний ресурс] / Т. М. Дегтяренко // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2015. - Т. 46, вип. 2. - С. 11-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_46_2_4.
3. Дущенко О. С. Використання Інтернету в освіті: досвід зарубіжжя / О. С. Дущенко // Фіз.-мат. освіта. - 2016. - № 3. - С. 35-42.
4. Загальноосвітні школи-інтернати: навчально-методичний аспект : метод. посіб. / В. Д. Гаврішко, В. І. Очеретянко, І. М. Шоробура, Л. А. Машкіна ; Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. облрада, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. - Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2012. - 220 c.
5. Киба Н. Створення системи інноваційного середовища для розвитку соціальної компетентності та життєтворчості вихованців в умовах школи-інтернату / Н. Киба // Дир. шк., ліцею, гімназії. - 2007. - № 1. - С. 35-40.
6. Литвинова С. Г. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу : монографія / С. Г. Литвинова ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Київ : Компринт, 2016. - 356 c.
7. Мотилькова З. О. ІКТ-компетентність вчителя-предметника, як необхідна складова в сучасній спеціальній школі [Електронний ресурс] / З. О. Мотилькова // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - Т. 44, вип. 6. - С. 57-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_44_6_8.
8. Осадчий В. В. Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [Електронний ресурс] / В. В. Осадчий, К. П. Осадча // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2015. - Т. 48, вип. 4. - С. 47-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_48_4_6.
9. Поляновська О. Правове виховання дітей-сиріт молодшого шкільного віку, що перебувають у школах-інтернатах, через використання інтерактивних технологій [Електронний ресурс] / О. Поляновська // Молодь і ринок. - 2013. - № 12. - С. 58-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_13.
10. Постильна О. Сутність та зміст підготовки майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі духовно-морального виховання учнів [Електронний ресурс] / О. Постильна // Проблеми підготовки сучасного вчителя. - 2012. - № 5 (2). - С. 138-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_5(2)__22.
11. Скрипка Г. В. Формування в учнів навичок XXI століття засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] / Г. В. Скрипка // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2016. - Т. 54, вип. 4. - С. 99-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_54_4_10.
12. Соколюк О. М. Включення мережних соціальних сервісів у діючі моделі організації навчання учнів[Електронний ресурс] / О. М. Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2016. - Т. 55, вип. 5. - С. 55-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_55_5_7.

.: Розділ: Освіта :: 10.11.2017 12.55.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.43342 seconds