Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45804
   


Автор вопроса: Оля из города: Вінниця :: Вопрос: 47781  
Оля спрашивает:
Добрий день. Цікавить така тема: педагогіка співробітництва в освітньому процесі. Дякую
Наш ответ:
Добрий день. Радимо вам таку літературу:
Бєлова С. А. Педагогіка співробітництва у практиці експериментальних Бременських шкіл 20-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2017. — Вип. 17. — С. 60-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2017_17_18.
Бурбан Н. Місце педагогіки співробітництва в інноваційних освітніх процесах другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Бурбан // Молодь і ринок. — 2012. — № 12. — С. 155-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_12_34.
Возна З. О. Методика проектної діяльності старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / З. О. Возна; НАПН України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2014. — 20 c.
Гора Т. Організація міжособистісної взаємодії учнів загальноосвітніх шкіл як запорука їх самореалізації / Т. Гора // Рідна школа. — 2006. — № 4. — С. 12-13.
Григоренко Л. В. Групова робота в дидактичній системі школи / Л. В. Григоренко, А. О. Кравцова // Педагогіка вищ. та серед. школи. : зб. наук. праць. — Кривий Ріг, 2010. — Вип. 27. — С. 286-290.
Данькевич В. Г. Педагогіка співробітництва: досвід А. С. Макаренка і сьогодення / В. Г. Данькевич // Проф.-техн. освіта. — 2013. — № 4. — С. 8-10.
Дегтярьова Г. Принципи педагогічної взаємодії у професійній підготовці / Г. Дегтярьова // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2012. — № 6. — С. 9-17.
Коваленко Є. І. Групова навчальна діяльність учнів як інноваційна технологія / Є. І. Коваленко, Р. Микитуха // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя]. Сер. : Психолого-пед. науки: зб. наук. праць. — Ніжин, 2012. — № 1. — С. 81-85.
Ковшар О. В. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів методом проектів / О. В. Ковшар // Педагогіка вищ. та серед. школи. : зб. наук. праць. — Кривий Ріг, 2010. — Вип. 27. — С. 373-380.
Комар Т. В. Методологія проектної діяльності: теоретичний аспект / Т. В. Комар // Зб. наук. пр. Хмельницьк. ін-ту соціал. технологій Ун-ту «Україна». — Хмельницький, 2013. — № 2. — С. 102-107.
Лазаренко Н. Ю. Навчально групове співробітництво як засіб підвищення успішності студентів / Н. Ю. Лазаренко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. — 2011. — № 4. — С. 91-95.
Мазур Л. Психологія сприймання людини людиною та педагогіка співробітництва / Л. Мазур // Людинозн. студії / Дрогобиц. держ. пед ун-т ім. І. Франка. — 2000. — Вип. 1(9). — С. 74-85.
Маніта В. О. Шляхи актуалізації потреби сучасної дитини у колективній взаємодії в контексті педагогічної спадщини В. Сухомлинського / В. О. Маніта // Пед. альманах. — 2015. — Вип. 27. — С. 47-52.
Метод проектів за ідеями Софії Русової / [упоряд. Л. О. Синекоп]. — Київ : Шкільний світ, 2012. — 135 с.
Орос В. М. Використання триалогічного навчання у системі післядипломної освіти педагогів [Електронний ресурс] / В. М. Орос, В. М. Петечук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2020. — Вип. 1. — С. 180-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2020_1_37.
Орос В. М. Застосування діяльнісного підходу на уроках математики в контексті нової української школи [Електронний ресурс] / В. М. Орос, Ю. В. Петечук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2022. — Вип. 1. — С. 211-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2022_1_48.
Орос В. М. Педагогіка співробітництва при вивченні шкільної математики [Електронний ресурс] / В. М. Орос, Ю. В. Петечук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2023. — Вип. 1. — С. 129-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2023_1_27.
Сушенцева Л. Формування ключових компетенцій учнів ПТНЗ засобами спеціального курсу «Основи професійної мобільності» / Л. Сушенцева // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2012. — № 2. — С. 32-31.
Цікра І. О. Педагогіка співробітництва – основа Сучасної моделі навчально-виховного процесу у вищих військових навчальних закладах [Електронний ресурс] / І. О. Цікра, І. М. Куліда // Військова освіта. — 2013. — № 2. — С. 172-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2013_2_21.
Чачіна Г. Реалізація ідей педагогіки співробітництва в освітньому процесі [Електронний ресурс] / Г. Чачіна // Нова педагогічна думка. — 2020. — № 1. — С. 94-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_1_23.
Шевчук Л. М. Форми й види групової роботи учнів / Л. М. Шевчук // Педагогіка і психологія. — 2011. — № 2. — С. 54-62.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 30.04.2024 21.58.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марина из города: Київ :: Вопрос: 47779  
Марина спрашивает:
Добрий день. Потрібно підібрати електронні ресурси на тему: розвиток логічного мислення у дошкільників. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Марина, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Бородіна І. В. Логічні задачі для розвитку мислення дошкільнят [Електронний ресурс] / І. В. Бородіна // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/logicni-zadaci-dla-rozvitku-mislenna-doskilnat-458705.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Гаман І. Огляд додатків для розвитку логічного мислення дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / І. Гаман // Освітологічний дискурс. — 2023. — № 2. — С. 37-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2023_2_5.
Гордійчук М. Теоретичні засади розвитку логічного мислення старших дошкільників [Електронний ресурс] / М. Гордійчук // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2017. — Вип. 23(2). — С. 160-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2017_23(2)__29.
Єфіменко Л. М. Розвиток логічного мислення дошкільників [Електронний ресурс] / Л. М. Єфіменко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-logicnogo-mislenna-doskilnikiv-413902.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Імбер В. І. Розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. І. Імбер // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2012. — № 38. — С. 54-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2012_38_13.
Клак В. О. Психологічні особливості розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. О. Клак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. — 2019. — Вип. 9. — С. 21-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2019_9_6.
Колодкіна Ю. В. Розвиток логічного мислення у старших дошкільників [Електронний ресурс] / Ю. В. Колодкіна // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-logicnogo-mislenna-u-starsih-doskilnikiv-368234.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Куліш І. Розвиток логічного мислення як важливий компонент підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи [Електронний ресурс] / І. Куліш, С. Гой // Освітні обрії. — 2020. — № 2. — С. 58-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2020_2_14.
Любченко І. Дошкільне дитинство – період розвитку логічного мислення [Електронний ресурс] / І. Любченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 45. — С. 121-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_45_20.
Любченко І. І. Особливості розвитку логічного мислення у початковій ланці шкільництва [Електронний ресурс] / І. І. Любченко // Теорія та методика навчання та виховання. — 2011. — Вип. 30. — С. 79-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2011_30_13.
Любченко І. Розвиток логічного мислення у старших дошкільників як запорука успішного навчання і виховання [Електронний ресурс] / І. Любченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2014. — Вип. 3. — С. 209-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2014_3_29.
Матвійчук Л. В. Опис досвіду роботи на тему: «Розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку з використанням дидактичних ігор» [Електронний ресурс] / Л. В. Матвійчук // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/opys-dosvidu-roboty-na-temu-rozvytok-lohichnoho-myslennia-ditei-doshkilnoho-viku-z-vykorystanniam-dydaktychnykh-ihor-691630.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Подлєсна С. С. Стаття «Розвиток логічного мислення у дітей дошкільного віку» [Електронний ресурс] / С. С. Подлєсна // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/statta-rozvitok-logicnogo-mislenna-u-ditej-doskilnogo-viku-294980.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Радченко І. М. Консультація для батьків «Розвиваємо логічне мислення у дітей дошкільного віку» [Електронний ресурс] / І. М. Радченко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-rozvivaemo-logicne-mislenna-u-ditej-doskilnogo-viku-486054.html. — Дата звернення : 29.04.2024.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 28.04.2024 22.15.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анастасія из города: Луцьк :: Вопрос: 47778  
Анастасія спрашивает:
Добрий день. Необхідна ваша допомога. Шукаю літературу на наступну тему: вплив соціальних мереж на розвиток дитини. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день. Анастасія, радимо вам таку літературу:
Гущина Н. І. Проблема захисту учнів від негативних впливів у соціальних мережах [Електронний ресурс] / Н. І. Гущина // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2011. — № 7. — С. 13-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2011_7_7.
Добро творити просто, зі злом миритися не можна : [добірка матеріалів] // Позакласний час. — 2021. — № 1. — С. 59-64.
Леоненко Ю. Г. Соціальні мережі та їх вплив на учнів [Електронний ресурс] / Ю. Г. Леоненко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/socialni-merezi-ta-ih-vpliv-na-ucniv-284003.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Немеш О. М. Вплив спілкування в соціальних мережах на розвиток особистості підлітка [Електронний ресурс] / О. М. Немеш // Проблеми сучасної психології. — 2014. — Вип. 26. — С. 442-456. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_26_36.
Новікова І. О. Соціальні мережі та підлітки [Електронний ресурс] / І. О. Новікова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/socialni-merezi-ta-pidlitki-2848.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Пастущак М. В. Вплив соціальних мереж на формування особистості підлітків (презентація) [Електронний ресурс] / М. В. Пастушак // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vpliv-socialnih-merez-na-formuvanna-osobistosti-pidlitkiv-prezentacia-205920.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Пухальська Н. Жага інтернету : аддиктивні порушення в підлітків та соціально-психологічне коригування / Н. Пухальська // Дефектолог (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 8-15.
Рябих С. В. Формування особистості підлітків під впливом соціальних мереж [Електронний ресурс] / С. В. Рябих // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-osobistosti-pidlitkiv-pid-vplivom-socialnih-merez-448916.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Ткаченко Є. Селфіманія, або Обережно, ви у кадрі / Є. Ткаченко // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 34-39.
Цифрове життя : поговоримо про... : [добірка матеріалів] . Вип. 1 // Позакласний час. — 2019. — № 9. — С. 29-36.
Черниш О. О. Основні аспекти впливу соціальних мереж на соціалізацію особистості [Електронний ресурс] / О. О. Черниш // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 24(1). — С. 236-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_24(1)__47.
Швидка Г. «Обізнаний – означає озброєний!»: що варто знати про загрози школярів у соцмережах : педагогіка партнерства / Г. Швидка // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 88-95.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 28.04.2024 18.03.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Канів :: Вопрос: 47764  
Катерина спрашивает:
Доброго ранку. Підберіть матеріали: виховання дітей на основі В. Сухомлинського
Наш ответ:
Доброго дня Катерино! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Арабески до книги «Серце віддаю дітям» : 50 років — Василь Сухомлинський «Серце віддаю дітям» // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 9. — С. 23-27.
Бартошко С. Уроки мислення Василя Сухомлинського : урок-екскурсія «Екогармонії» : виховний простір / С. Бартошко // Шкільний світ. — 2021. — № 11-12. — С. 5-10.
Бех І. Плекаємо особистість: у діалозі з В. Сухомлинським : педагогічна спадщина : погляд сьогодні / І. Бех // Дошкільне виховання. — 2020. — № 11. — С. 3-5.
Бібліотечна секція «Роль шкільних бібліотек у розвитку художньо-емоційного світу дитинства» : наша професія / підгот. І. І. Хемчян // Шкільна бібліотека плюс. — 2021. — № 19-20. — С. 13-14.
Бондар Л. Світ міняється від слів магічних : Поетичний ранок до дня народження В. О. Сухомлинського (за мотивами оповідань педагога) / Л. Бондар // Початкова школа. — 2020. — № 9. — С. 57-58.
Гришина Р. Моральне виховання учнів засобами художнього слова на основі творів В. О. Сухомлинського : українська література, 5 клас / Р. Гришина // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 11. — С. 44-46.
Кашуба Є. Методичні родзинки у праці В. О. Сухомлинського «Як любити дітей» : флеш-занурення / Є. Кашуба // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 1-2. — С. 82-83.
Колісник Л. Обпалений добротою. В. О. Сухомлинський – поборник гуманістичних ідей у вихованні / Л. Колісник // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 9. — С. 58-59.
Кравчук Т. Формуємо вміння будувати діалог : на прикладі аналізу оповідань Василя Сухомлинського з використанням рольової гри «Шість капелюхів» : 5 клас / Т. Кравчук // Дивослово. — 2021. — № 4. — С. 5-9.
Літвінко Л. Де найкраще місце на землі? : заняття для дітей середнього дошкільного віку / Л. Літвінко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 23. — С. 36-40.
Маслюк Н. Завзята праця і веселий сміх врятують хлопчика від чарів злих : комплексне заняття з розвитку мовлення для дітей старшої групи за змістом оповідання В. Сухомлинського «Сніговий дідусь із крижаним серцем» / Н. Маслюк // Дошкільне виховання. — 2019. — № 10. — С. 27-29.
Медюк І. В. Людина має творити добро. Доброта врятує світ : урок-телепередача з курсу «Я у світі» у 3-му класі / І. В. Медюк // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 28-30. — С. 39-46.
Міненко Т. П. Урок доброти за Василем Сухомлинським : інтегрований урок / Т. П. Міненко, О. В. Торшина // Шкільний бібліотекар. — 2020. — № 1. — С. 14-17.
Молчанова А. В гості зайчика запросимо – горобиною пригостимо : комплексне заняття з розвитку мовлення для дітей середньої групи за змістом казки В. Сухомлинського «Зайчик і горобина» / А. Молчанова // Дошкільне виховання. — 2019. — № 10. — С. 24-26.
Нешкреба А. Дидактичний матеріал за творами В. О. Сухомлинського : українська мова, 5 клас / А. Нешкреба // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 10. — С. 35-36.
Нікуліна С. М. «Без сім'ї та свого роду немає нації, народу» : літературна година / С. М. Нікуліна // Виховна робота в школі. — 2019. — № 8. — С. 24-29.
Норинчак А. О. Бути людиною : конспект інтегрованого заняття з формування соціально-моральної, комунікативної компетентностей за твором В. Сухомлинського «Святковий обід» : старший дошкільний вік / А. О. Норинчак // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2022. — № 3-6. — Вкладка. — № 3-4. — С. 9-12.
Павленко Ю. Феномен педагогічної казки Василя Сухомлинського : виховна робота / Ю. Павленко // Шкільна бібліотека плюс. — 2021. — № 7-8. — С. 2-7.
Примоченко М. С. Значення спадщини Василя Сухомлинського в освітньому процесі / М. С. Примоченко // Виховна робота в школі. — 2019. — № 8. — С. 30-32.
Скрябіна О. В. Стежинами любові та добра : сценарій музичної розваги до дня народження В. Сухомлинського / О. В. Скрябіна, А. О. Воловик // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 4. — С. 39.
Стех Я. Його безмежна любов до дітлашні... : до 50-річчя від дня смерті прекрасного педагога Василя Сухомлинського / Я. Стех // День. — 2020. — 12-13 червня. — С. 13.
Сухомлинська Л. Гортаючи сторінки творів В. О. Сухомлинського. Як любити дітей : Василь Сухомлинський і нова українська школа / Л. Сухомлинська // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 9. — С. 43-50.
Хлановська, Н. В. «Людина починається з добра» : інтегрований урок : (за творами В. Сухомлинського) / Н. В. Хлановська, С. М. Новосельська // Шкільний бібліотекар. — 2020. — № 1. — С. 7-11.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 17.04.2024 10.08.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Біла Церква :: Вопрос: 47760  
Юлія спрашивает:
Добрий день. Досліджую питання етно педагогіки. Буду вдячна за джерела літератури для роботи.
Наш ответ:
Юлія, добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бакланова Н. М. Формування духовної культури особистості виховними засобами української етнопедагогіки [Електронний ресурс] / Н. М. Бакланова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 182. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2019_182_12.
Бакум З. П. Етнопедагогіка як джерело трудового виховання особистості [Електронний ресурс] / З. П. Бакум, А. П. Ємельова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 1. — С. 24-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2014_1_5.
Грицик Л. Українська етнопедагогіка – підґрунтя національного виховання дошкільнят [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Молодь і ринок. — 2013. — № 1. — С. 135-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_1_30.
Гудовсек О. Сучасні підходи до естетичного виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки [Електронний ресурс] / О. Гудовсек // Інноватика у вихованні. — 2020. — Вип. 12. — С. 132-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_12_17.
Єпіхіна М. А. Ефективність традицій української етнопедагогіки у трудовому вихованні молодших школярів [Електронний ресурс] / М. А. Єпіхіна, Т. В. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2017. — № 7(1). — С. 139-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_7(1)__17.
Князян М. О. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах етнопедагогіки [Електронний ресурс] / М. О. Князян // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — 2016. — Вип. 47. — С. 45-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2016_47_6.
Лемешенко Н. Народна педагогіка : вікторина для учнів 8-11-х класів : виховний простір / Н. Лемешенко // Шкільний світ. — 2021. — № 11-12. — С. 18-38.
Лемешенко Н. Українська народна педагогіка : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 59-84.
Мірошніченко В. І. Ментальність як визначальна категорія етнопедагогіки та основа формування національно-патріотичного світогляду особистості [Електронний ресурс] / В. І. Мірошніченко. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. — 2019. — Вип. 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_3_11.
Плахова С. Народні рухливі ігри – важлива складова національної культури і етнопедагогіки [Електронний ресурс] / С. Плахова // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — 2012. — Вип. 1. — С. 169-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2012_1_28.
Сівер О. Борисові Грінченку – 160: «...Ділами, не словами, оживе Вкраїна!» : своїм життям і працею вони возвеличували Україну / О. Сівер // Наука і суспільство. — 2023. — № 12. — С. 24-32.
Сорочук Л. Етнопедагогіка як феномен національно-культурного самовираження українців [Електронний ресурс] / Л. Сорочук // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 234-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_77.
Фурдуй С. Б. Українська етнопедагогіка як фактор збагачення виховного впливу на особистість [Електронний ресурс] / С. Б. Фурдуй // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2005. — № 11. — С. 401-406. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2005_11_54.
Юр’єва К. А. Експериментальна перевірка моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки [Електронний ресурс] / К. А. Юр’єва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — 2016. — Вип. 47. — С. 114-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2016_47_13.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 16.04.2024 21.38.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.303444 seconds