Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Liza із міста: Kiyv :: Запитання: 39643  
Liza запитує:
Нетрадиційні системи числення і фрактали з ними пов'язані
Наша відповідь:
Доброго дня, Liza!

Радимо продивитися такі джерела:
1. Борисенко, Алексей Андреевич. Биномиальный счет [Текст] : теория и практика / А. А. Борисенко. - Сумы : Университетская книга, 2004. - 170 с. - Библиогр.: с. 157-158.
2. Борисенко, Алексей Андреевич. Введение в теорию биномиального счета [Текст] / А. А. Борисенко. - Сумы : Университетская книга, 2004. - 88 с.
3. Василенко, Наталія Миколаївна. Використання фібоначчієвої системи числення для дослідження фрактальних властивостей математичних об'єктів зі складною локальною будовою [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Василенко Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т математики. - К., 2010. - 20 с.
4. Донина, Ирина Александровна. Системы счисления [Текст] : пособие для самостоятельной работы студентов / И. А. Донина ; Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. - 36 с. - Библиогр.: с. 35.
5. Лещенко, Юрій Юрійович. Числові системи [Текст] : навч. посіб. / Ю. Ю. Лещенко, Н. А. Тарасюк, В. В. Атамась ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 59 с. - Бібліогр.: с. 59. - 300 прим.
6. Микитюк, І. О. Нетрадиційні системи числення і фрактали, з ними пов’язані : автореф. дис. / І. О. Микитюк ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с.
7. Тадеєв, В.О. Системи числення: (нумерації) [Текст] / В. Тадеєв. - Тернопіль : [б.в.], 1994. - 34 с. - (Бібліотечка заочної математичної школи).
8. Чунихин, Александр Юрьевич. Введение в многомерные числовые системы. Теоретические основы и прикладные аспекты [Текст] / А. Ю. Чунихин ; Национальный научно-исследовательский центр оборонных технологий и военной безопасности Украины. - К. : Издательство НАСБ Украины, 2006. - 80 с. - Библиогр.: с. 74-77.

.: Розділ: Математика :: 1.11.2016 00.28.36 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Дубровиця :: Запитання: 39213  
Віка запитує:
Добрий день! Допоможіть з матеріалом у електронному вигляді на курсові роботи "Математичні моделі у економіці" або "Математичні моделі у біології". Щиро вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Великоіваненко Г. І. Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання [Текст] / Г. І. Великоіваненко, К. М. Мамонова // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. - 2012. - № 1. - С. 65-96.
2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - 2-ге вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2007. - 408 с.
3. Внукова Н. Модифікація моделі М. Калецького, що описує динаміку капіталу / Н. Внукова, А. Воронін // Економіка України. - 2010. - № 7. - С. 4-10.
4. Войцеховська Ю. В. Економіко-математична модель оптимізації регіональних інвестиційних програм / Ю. В. Войцеховська, В. В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - Л., 2011. - № 698 : Проблеми економіки та управління. - С. 11-15.
5. Економіко-математичне моделювання : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний, О. Д. Шарапов, П. І. Верченко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Вітлінського ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2008. - 536 с.
6. Ковальчук К. Ф. Розробка моделі управління фінансовими інструментами на ринку з використанням методу нечіткої апроксимації / К. Ф. Ковальчук, О. К. Никитенко // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. - 2012. - № 1. - С. 161-170.
7. Малярець Л. М. Економіко-математичне моделювання в прикладах і задачах : навч.-практ. посіб. / Л. М. Малярець, С. Б. Шеховцов, І. Л. Лебедєва ; Харк. нац. екон. ун-т. - Харків : ХНЕУ, 2008. - 151 с.
8. Маниліч М. І. Математичні моделі та інформаційні технології в економіці та освіті [Електронний ресурс] / М. І. Маниліч // Економіка і управління. - 2015. - № 4. - С. 122-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2015_4_21.
9. Математичні моделі в економіці [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс для студентів ОКР "магістр" / ТДАТУ, кафедра "Вища математика та фізика". - Електрон. текстові дані (9 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2013. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану.
10. Математичні моделі в економічних задачах [Електронний ресурс] : практикум (І курс) / уклад.: Ю. П. Буценко, О. О. Диховичний, О. А. Тимошенко. — Київ : НТУУ «КПІ», 2014. — 57 с. – Режим доступу: http://matan.kpi.ua/public/files/ВМдЕ.Практикум.pdf.
11. Омельченко К. Ю. Модель прогнозування економічних показників за двоїстою задачею [Електронний ресурс] / К. Ю. Омельченко // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 437-441. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_2_55.
12. Онищенко І. Агрегування нелінійної еколого-економічної балансової моделі Леонтьєва-Форда "витрати-випуск" / І. Онищенко // Економіст. - 2010. - № 3. - С. 55-58.
13. Самченко Н. К. Балансова структурно-функціональна модель рівноважної економіки / Н. К. Самченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 5. - С. 105-109.
14. Середюк В. Б. Застосування економіко-математичних методів для розв’язання економічних задач [Електронний ресурс] / В. Б. Середюк // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – Вип. 1 (52). – С. 69-73. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsed_2014_1_12.pdf.
15. Скіцько В. І. Використання генетичних алгоритмів у економіко-математичному моделюванні: проблеми, досвід та перспективи [Текст] / В. І. Скіцько, Т. Б. Третяк, Д. В. Бондарчук // Економіка та держава. - 2016. - № 2. - С. 78-81.
16. Твердохліб І. П. Класифікація математичних моделей технологічних укладів економіки / І. П. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. - 2010. - № 6. - С. 284-289.
17. Янків М. Дослідження сучасної економіки України в контексті її розміщення між Сходом і Заходом [Текст] / М. Янків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2012. - Вип. 4. - С. 153-154.
18. Математичне моделювання в економіці. Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html.
19. Кокура К. В. Розробка економіко-математичної моделі оцінювання конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку [Електронний ресурс] / К. В. Кокура // Економічний простір. - 2013. - № 73. - С. 185-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_73_20.
20. Коропецька Т. О. Використання ендогенних змінних у відкритих економіко-математичних моделях [Електронний ресурс] / Т. О. Коропецька, Н. А. Коропій // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка. - 2011. - № 4. - С. 63-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2011_4_11.
21. Паучок В. К. Математична модель можливої складної відкритої економіки України [Електронний ресурс] / В. К. Паучок // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.15. - С. 342-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
22. Іванець Г. В. Методика вибору математичної моделі залежності економічних показників від інших чинників на основі статистичних даних в умовах часткової невизначеності [Електронний ресурс] / Г. В. Іванець // Системи обробки інформації. - 2013. - Вип. 2. - С. 279-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2013_2_64.
23. Паучок В. К. Базова математична модель соціально-економічних процесів у країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. К. Паучок // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.3. - С. 362-. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
24. Філіпковська Л. О. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці [Текст] : навч. посіб. до практ. занять / Л. О. Філіпковська ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2016. - 91 с.

.: Розділ: Математика :: 25.08.2016 16.04.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Міжгір*я :: Запитання: 38931  
Мирослава запитує:
У двох ящиках знаходиться по 20 куль, причому в першому ящику білого кольору 9 куль, а другому – 12. З першого ящика навмання виймають кулю і кладуть у другий ящик. Ретельно перемішавши кулі в другому ящику, навмання вибирають з нього одну кулю, яка виявилась білою. Знайти ймовірність того, що куля, взята з першого ящика, була білого кольору.
Наша відповідь:
Доброго дня, Мирославо!
Уважніше читайте "Правила" нашої довідки: ми не розв'язуємо будь-які задачі за наших користувачів, а лише підбираємо літературу за темою. Пропонуємо Вам переглянути (зверніть увагу на списки літератури):
-Методичні рекомендації - http://prima.lnu.edu.ua/faculty/mechmat/Departments/mathstat/books/tims.pdf, http://www.diit.edu.ua/sites/facultet-obz/kafedra-highmath/ukr/pdf/1340.pdf
- http://www.ebooktime.net/book_72_glava_10_Задачі.html
- та підручники з курсу "Теорія ймовірностей"

.: Розділ: Математика :: 29.04.2016 16.01.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Конотоп :: Запитання: 38826  
Наталія запитує:
Здраствуйте,помогите найти информацию для курсовой роботы по математики на тему:Ознайомлення дітей зі складом числа.Методика ознайомлення старших дошкільників зі складом числа
Наша відповідь:
Наталіє, добридень! Радимо переглянути такі джерела інформації:

Дробенюк, Світлана. Вивчення складу числа : прийоми ейдетики / С. Дробенюк // Початкова освіта. - 2011. - № 28. - С. 25-31.

Князєва, О. Б. Дидактичні картки для роботи під час вивчення складу чисел 1-10 / О. Б. Князєва // Початкове навчання та виховання : науково-методичний журнал. - Харків : ТОВ "Видавнича група "Основа", 2004. - С.26-41.

Плоткіна, Тетяна. Склад числа з одиниць. Вимірювання. Геометричні фігури [Текст] : заняття гуртка з дітьми старшого дошкільного віку / Тетяна Плоткіна // Позашкілля. - 2014. - Вересень, № 9. - С. 69-71.

Сіра, Н. О. Цирк не звичний - математичний [Текст] : порівняння чисел у межах 10, запис числа 10 / Н. О. Сіра // Розкажіть онуку. - 2007. - Вересень, № 9. - С. 66-67.

Уроки, інтегровані з курсом розвитку продуктивного мислення : майстер-клас : [добірка статей] // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2011. - № 4. - Методичний порадник. - Вип. 1. - С. 19-31.

Чеснокова С. О. Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10 (методика навчання математики) / С. О. Чеснокова // Все для вчителя. - 2016. - № 1 . - С. 61-62.

Щербакова К.Й. Методика навчання математики дітей дошкільного віку. - К.: Вища школа. Головное изд-во, 1982. - 264 с.

Заняття з математики для дітей 5-6 років http://ped-kopilka.com.ua/blogs/jdanova-natalia/konspekt-nod-po-teme-chislo-i-cifra-7-ili-den-rozhdenija-pochemuchki.html

Методика навчання нумерації чисел від 1 - 10 та числа 0 http://studopedia.ru/18_62314_tema--metodika-navchannya-numeratsii-chisel-vid----ta-chisla-.html

Методика ознайомлення дітей зі складом числа з двох менших чисел http://www.studfiles.ru/preview/5454492/page:12/

Ознайомлення із складом числа з двох менших чисел http://studopedia.org/12-95573.html

Розвиток математичних уявлень у дошкільників http://bukvar.su/pedagogika/page,2,100879-Razvitie-matematicheskih-predstavleniiy-u-doshkol-nikov.html

Склад числа з одиниць http://www.2vg.ru/pedagogika/formuvannya_uyavlen_pro_lichbu_u_ditej_i9.html

Формування у дошкільників 6-7 років елементарних математичних уявлень http://ua-referat.com/Формування_у_дошкільників_6-7_років_елементарних_математичних_уявлень

Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку http://ua-referat.com/Формування_уявлень_про_лічбу_у_дітей_дошкільного_віку

.: Розділ: Математика :: 14.04.2016 23.23.37 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віта із міста: Рівне :: Запитання: 38688  
Віта запитує:
Література для написання курсової роботи з теми: Подвійний інтегранл та його застосування ???
Наша відповідь:
Віто, добрий день! Сподіваємося, що підібрані для вас джерела інформації допоможутть при написанні курсової роботи. Бажаємо гарної оцінки!

Босовський, Микола Васильович Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли : (навч.-метод. посіб.) / М. В. Босовський, О. Г. Демченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. — 88 с. : іл. — Бібліогр.: с. 88.

Вища математика. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля. [Текст] : навчально-методичний посібник / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; уклад.: Ю. Б. Гнучій, С. В. Шостак. - К. : ЦП "Компринт", 2014. - 146 с.

Дубовик, В. П. Вища математика [Текст] : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 3. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик ; рец. : Л. Ф. Баранник [та ін.]. - Х. : Веста, 2008. - 220 с.

Журба Я. Подвійні операторні інтеграли Рімана-Стілтьєса / Я. Журба, О. Константінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)).

Литвин О.М. Оптимальна за порядком точності кубатурна формула обчислення подвійних інтегралів від швидкоосцилюючих функцій на основі сплайн-інтерлінації / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер // Доповіді Національної академії наук України . -2006. - № 6. - С. 9-13

Литвинюк, Василь Парфенович. Кратні та криволінійні інтеграли [Текст] : навч.посіб./ В.П. Литвинюк. - Вінниця : ВДТУ, 2002. - 71 с.

Вища математика. Частина 1. Тестові завдання : навчальний посібник для підготовки до модульних та семестрових контролів: у двох частинах / П.І. Каленюк, О.В. Веселовська, В.М. Гук, Й.Р. Желізняк, І.М. Зашкільняк, І.Й. Куриляк, І.В. Мандзинець, М.І. Сорокатий. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 208 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з вищої математики за темою ”Кратні інтеграли та їх застосування” : для студентів усіх спеціальностей ф-тів МТ, МБ, ЕМБ, Е, АП, КІТ / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т ”Харків. політехн. ін-т” ; [уклад. Н. В. Черемська]. — Харків : НТУ ”ХПІ”, 2015. — 27 с. : іл.

Методичні вказівки з теми ”Кратні та криволінійні інтеграли” до виконання контрольних та розрахунково-графічних завдань / О. С. Манойленко, І. А. Зоріна, Є. В. Сокуренко, В. П. Борко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудув. ім. А. Макарова. — Миколаїв : НУК, 2006. — 59, [1] с. : іл., табл.(. — Методичні вказівки).

Підченко, Ю. П. Вища математика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. Ч. 2 Функції багатьох змінних. Кратні і поверхневі інтеграли. Ряди. Диференціальні рівняння. Елементи теорії поля / Ю. П. Підченко, С. М. Пастушенко. - К. : Діал, 2004. - 198 с.

Савенко П. О. Про найкраще середньоквадратичне наближення дійсної невід'ємної фінітної функції від двох змінних модулем подвійного інтеграла Фур'є. І / П. О. Савенко, Л. П. Процах, М. Д. Ткач // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2008. - № 1. - С. 53-64. - Бібліогр. наприкінці ст.

Токунова, Тетяна Вікторівна Кратні інтеграли. Теорія поля : навч. посіб. / Т. В. Токунова ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ : ДонДТУ, 2009. — 155 с. : іл. — Бібліогр.: с. 152.

Швачич Г.Г., Коноваленков В.С., Заборова Т.М. Вища математика. Розділ
«Подвійні та криволінійні інтеграли»: Навч. посібник. - Дніпропетровськ
: НМетАУ, 2011. – 36 с.
http://nmetau.edu.ua/file/030.pdf

ВИЩА МАТЕМАТИКА Розділ: КРАТНІ, КРИВОЛІНІЙНІ ТА
ПОВЕРХНЕВІ ІНТЕГРАЛИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ За напрямом 6.050504 "зварювання" ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НТУУ «КПІ» . – К., 2013. – 79 с.
http://library.weld.kpi.ua/sites/default/files/math_int.pdf

ВИЩА МАТЕМАТИКА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів усіх економічних спеціальностей денної та заочної
форм навчання / М. А. МАРТИНЕНКО О. М. НЕЩАДИМ В. М. САФОНОВ
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14643/1/1.pdf

1.6. Застосування подвійних інтегралів до задач геометрії
http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/knit/vm/2011/11-78/T1P16.html

1.7. Застосування подвійних інтегралів до задач механіки
http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/knit/vm/2011/11-78/T1P17.html

ТЕМА 1. КРАТНІ ІНТЕГРАЛИ
http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/knit/vm/2011/11-78/T1P11p.html

2.3.3. Подвійний інтеграл і його властивості
http://www.maths.ho.ua/show/233_podviynyy_integral_i_yogo_vlastyvosti_

Подвійний інтеграл
http://www.100balov.com/data23/bib/Matematijchnijii_analiz/Matematijchnijii_analiz._Metodijchni_vkazivkij.php

Пошукова робота на тему: Обчислення подвійного інтеграла в декартових і полярних координатах.
http://ua-referat.com/Обчислення_подвійного_інтеграла_в_декартових_і_полярних_координатах

.: Розділ: Математика :: 28.03.2016 20.07.49 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.266693 seconds