Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45741
   


Автор запитання: Магдалина із міста: Мукачево :: Запитання: 32396  
Магдалина запитує:
Музичне мистецтво - види,жанри,стилі в мистецьких дисциплінах
Наша відповідь:
Доброго дня, Магдалино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Безклубенко С. Д. Музичне мистецтво (початок дивись: Вісник КНУКіМ, Серія «Мистецтвознавство» N3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) // Вісник. — К., 2004. — Вип.10. — С.4–16.
Бєлікова, Валентина Венедиктівна. Історія української музики [Текст] : навч. посіб. для студ. ф-тів мистец. вищ. навч. закл. / В. В. Бєлікова ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Ф-т мистец., Муз.-пед. від-ня, Каф. музикознавства, інструмент. та хореогр. підготов. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. - 467 с.
Бойчук І. І. Психологія музичного мистецтва: від ідеалу до ідентичності (професійний та особистісний аспекти): навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. І. Бойчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 242 с.
Історія музичного мистецтва і культури // Музичне мистецтво і культура. — Одеса, 2002. — Вип.3. — С.99–174.
Кущова Е. В. Інноваційні процеси в музичному мистецтві: навч. посіб. / Е. В. Кущова; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2007. - 124 с.
Марік В. Б. Явища концепту і концептосфери в музичному мистецтві: до проблеми вічного образу: автореф. дис... канд. мистецтвознав. / В. Б. Марік; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. - О., 2008. - 16 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08mvbpvo.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Міхальова, Євгенія Яківна. Лекторська практика. Історія світової музичної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. музикознав. ф-тів муз. ВНЗ II-IV рівнів акредитації напряму підготов. 6.020204 "Музичне мистецтво" спеціалізаціїї "Музикознавство" / Є. Я. Міхальова ; Луган. держ. ін-т культури і мистец. - Луганськ : ЛДІКМ, 2012. - 133 с.
Музична україністика: сучасний вимір: Зб. наук. ст. на пошану д-ра мистецтвознав. Л.Пархоменко. Вип. 1 / ред.: Г. А. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. - К., 2005. - 190 с.
Музичне мистецтво // Мистецтвознавство України. — К., 2001. — Вип.2. — С.97–134.
Музичне мистецтво: традиції, досягнення, перспективи. : Зб. ст. / Донец. держ. консерваторія ім. С.С.Прокоф’єва; [Редкол.: Т.В.Тукова (голов. ред.) та ін.] — Донецьк, 1998. — 119, [1] с.
Музичне мистецтво ХХІ століття: матеріали наук. конф., 2009 р., Київ / ред.: В. Д. Сидоренко; Ін-т пробл. сучас. мистец. Акад. мистец. України. - К., 2009. - 224 с. - (Сучас. пробл. худож. освіти в Україні: зб. наук. пр.; Вип. 5).
Музичне мистецтво і культура = Music art and culture / ред.: О. В. Сокол. - О. : Друк. дім, 2006. - 431 с. - (Наук. вісн. Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової; Вип. 6, кн. 2).
Музичне мистецтво і культура: наук. вісн. Вип. 8, кн. 1 / ред.: О. В. Сокол; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. - О. : Друк. дім, 2007. - 290 с.
Олексюк, Ольга Миколаївна. Вступ до спеціальності. Музичне мистецтво [Текст] : навч. посіб. / Олексюк О. М., Кондратенко Г. Г., Ляшенко О. Д. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистец. - К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [2011] .Модуль 2. - 2011. - 131 с.
Опанасюк О. Про універсальні стилі в музичному мистецтві // Мистецтвознавчі записки. — К., 2006. — Вип.10. — С.27–35.
Поляковська С. П. Феномен стиля епохи у музичному мистецтві ХХ століття // Музичне мистецтво. — Донецьк, 2004. — Вип.4. — С.107–116.
Редя, Валентина Яківна. Міжкультурний діалог у музичному мистецтві перехідних періодів як «художній прогноз» // Матеріали науково-теоретичної конференції «Діалог культур: дослідження, практики, виклики». — К., 2011. — С. 101–103.
Сучасне музичне мистецтво [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; [упоряд.: Г. Ф. Пономарьова, В. М. Бескорса, О. О. Цуранова]. - Х. : Захарченко С. М. [вид.], 2012. - 247 с.
Українська музична енциклопедія. Т. 1. [А - Д] / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. - К., 2006. - 680 с.
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Kmuz/2012_42/13.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2009_2/15.html
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України (Київ). – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Музика :: 16.10.2013 19.19.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Елена із міста: Мариуполь :: Запитання: 31792  
Елена запитує:
Подскажите пожалуйста, очень нужны ноты Беркович концерт №2 для фортепиано с оркестром 1,2,3 часть.
Наша відповідь:
Добрый день, Елена! Предлагаем Вашему вниманию следующую информацию:
Нотный архив Бориса Тараканова. – Режим доступа: http://notes.tarakanov.net/p2.htm

Ноты для фортепиано. – Режим доступа: http://www.ale07.ru/music/notes/song/fortepiano/forte_koncerty.htm

Скачать бесплатно ноты и партитуры. – Режим доступа: http://ru.scorser.com/S/Ноты/Концерт Для 2 Фортепиано/-1/1.html

Скачать ноты бесплатно "Б". – Режим доступа: http://nsokolov.nnov.ru/b

Электронная нотная библиотека. – Режим доступа: http://217.26.11.115/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=fullw&S21ALL=(<.>A=РЗА$<.>)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Кроме того, в отделе искусств Донецкой областной научной библиотеки им.Н.К.Крупской есть ноты интересующего Вас произведения, с которых можно сделать ксерокопию.

.: Розділ: Музика :: 10.06.2013 19.03.31 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Абрамова Александра із міста: Горловка, Донецкая область :: Запитання: 31542  
Абрамова Александра запитує:
Подскажите, где можно найти ноты к произведению "Музыка" Георгия Струве? Может они есть в архивах библиотеки?
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://www.100not.ru/modules/notes/singlefile.php?lid=37
http://primanota.ru/g-struve/muzyka-sheets.htm

.: Розділ: Музика :: 30.04.2013 11.00.52 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Житомир :: Запитання: 31532  
Ольга запитує:
Розвиток джазового мистецтва в сучасному просторі України
Наша відповідь:

.: Розділ: Музика :: 29.04.2013 11.51.10 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єгор із міста: Київ :: Запитання: 31445  
Єгор запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти табулатуру до пісні групи "Океан Ельзи" "Обійми" в електронному вигляді.Буду дуже вдячний
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо проглянути те, що вдалося знайти:

http://www.pisni.org.ua/songs/2259414.html
http://www.pisni.org.ua/songs/4261333.html
http://music.portal-poisk.ru/melody/ Океан-Ельзи - Обійми

.: Розділ: Музика :: 20.04.2013 16.52.38 :.
.: Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара г. Севастополь :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.278893 seconds