Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44390
   


Автор запитання: Анастасiя із міста: Київ :: Запитання: 34459  
Анастасiя запитує:
Доброго дня! Допоможiть, будь ласка, знайти лiтературу для курсової роботи на тему "Соцiальнi вимiри безробiття молодi пiсля кризи 2008 р. в Українi та Європi". Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Анастасіє! Радимо наступні джерела для написання вашої курсової роботи:

Астахова, О. Молодіжне безробіття в Євросоюзі та європейський досвід реалізації молодіжної політики [Текст] / О. Астахова // Україна: аспекти праці. - 2014. - № 2. - С. 29-34. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Жидченко, В.Д. Проблеми безробіття та зайнятість в Україні [ Текст ] / Жидченко В.Д., Поглод В.В. // Соціально-економічні передумови переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку національної економіки : збірник наукових праць . 2010 . 210 с. ? С. 135-143 : табл.

Жук, І.Л. Проблеми зайнятості та працевлаштування населення в умовах прийняття нового Закону України "Про зайнятість населення" [ Текст ] / І.Л. Жук, Я.І. Юрик // ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА. 2013. № 10. ? С. 13-15. ? ( Економічна наука )

За молодіжне безробіття можна поплатитися демографічною кризою : парламентські слухання [Текст] // Голос України. - 2013. - № 220 (22 листоп.). - С. 3

Кононенко, К. А. Соціалізація молоді в контексті трансформаційних процесів в Україні / Кононенко Костянтин Анатолійович, Черненко Тетяна Василівна // СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ. 2013. № 1. ? С. 21-27. ? ( Політична система та громадянське суспільство) .

Кошеленко, В.В. Проблеми зайнятості молоді на ринку праці України [ Текст ] / В.В.Кошеленко // Проблеми розвитку та трансформаційні механізми становления ринкової економіки в Україні, її регіонах і на підприємствах . -2009 . -201 с. ? С.34-40.

Курсон, К.І. Безробіття в Україні: проблеми, сучасний стан та шляхи його подолання [ Текст ] / К.І. Курсон // ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА. -2013. - № 2. ? С. 131-133. ? ( Державне управління ) .

Лопатіна К.А. Стан та напрями ліквідації проблеми безробіття в Україні //Управління розвитком. – 2011. - №16(113). – С.85-86.

Оливко, О.А. Динаміка рівня безробіття в докризовий період у країнах ЄС [ Текст ] / О.А. Оливко // ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС. - 2011. - № 1/2. ? С.34-36 : табл. ? ( Світове господарство і міжнародні економічні відносини ).

Семенова, Д. А. Основні напрями подолання безробіття серед молоді в Україні [ Текст ] / Семенова Дар'я Андріївна // СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ. - 2012. - № 2. ? С.138-142. ? ( Соціальні реформи: стратегії, проблеми, перспективи ).

Транченко, Л.В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства [ Текст ] / Л.В. Транченко // ЕКОНОМІКА ТА ДЕРЖАВА. 2012. № 4. ? С. 12-15. : табл. ? ( Економічна наука).


Бортнік С.М. МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ : СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ / Бортнік С.М., Саган М.В
http://www.asconf.com/rus/archive_view/634

В світі зростає безробіття серед молоді : 2013 http://vnz.org.ua/statti/3109-v-sviti-zrostae-bezrobittja-sered-molodi

Гетьман, Єва. Молодіжне безробіття: втрачене покоління?
http://www.epravda.com.ua/publications/2013/10/2/397038/

Динаміка та географія безробіття в Україні та ЄС у 2012-2013 р.».[Електронний ресурс] – Режим доступу http://infolight.org.ua/content/dinamika-ta-geografiya-bezrobittya-v-ukrayini-ta-ies-u-2012-2013-rr

Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи /ЖалілоЯ.А., Бабанін О. С., Белінська Я. В. та ін. / за заг. ред. Я.А.Жаліла. - К.: НІСД, 2009.- 142 с
http://old.niss.gov.ua/book/vidannya/Ekon.kriza.pdf

Зеленєва Є. О. Проблеми безробіття серед молоді в Україні [Електронний ресурс] / Є. О. Зеленєва // Управління розвитком . - 2013. - № 14. - С. 64-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_14_28.pdf


ІНФОРМАЦІЙНА ЗАПИСКА "ЗАРУБІЖНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ У СУСПІЛЬСТВ : 2014 р. / Мельник С.В.,, Герасимов О.В., Мілованова К.А
http://www.lir.lg.ua/docs/publikacii/izsc.pdf

Купрій Т. Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної політики [Електронний ресурс] / Т. Купрій // Гілея: науковий вісник . - 2013. - № 75. - С. 338-341. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_75_142.pdf

Машика Юрій СТАН ТА ДИНАМІКА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/3000

МОЛОДЬ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1991-2011 роки)
ЩОРІЧНА ДОПОВІДЬ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ, ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПРО СТАНОВИЩЕ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
http://teenagerfund.org.ua/docs/ukr and rus materials/dopovid-molod11-ebook.pdf

Панас Я. В. Аналіз стану та причин молодіжного безробіття в Україні [Електронний ресурс] / Я. В. Панас, Н. І. Марців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку . - 2013. - № 769. - С. 386-392. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPM_2013_769_57.pdf

Поліщук О. А. Оцінка ринку праці молоді України: зайнятість й безробіття [Електронний ресурс] / О. А. Поліщук // Экономика Крыма . - 2013. - № 2. - С. 114-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econkr_2013_2_25.pdf

Семенюк Ю.В. Проблема безробіття в світі в умовах кризи / Семенюк Ю.В., Костинян Х.І.
http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67913.doc.htm

Торжевський М. В. Проблеми безробіття молоді та напрями їх вирішення [Електронний ресурс] / М. В. Торжевський // Економіка України . - 2014. - № 1. - С. 87-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2014_1_8.pdf265

Черненко Т. Проблеми соціалізації молоді в Україні". Аналітична записка (Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України)
http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1586&skip=1850

.: Розділ: Соціологія :: 11.05.2014 18.23.06 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Уляна із міста: Львів :: Запитання: 34435  
Уляна запитує:
Доброго дня, могли б ви мені допомогти знайти літературо до курсової на тему: "Конформізм у малій соціальній групі, вплив більшості на індивіда"
Наша відповідь:
1. Циба, Віталій Трохимович.
Системна соціальна психологія : Навчальний посібник /М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. н-т розвитку людини "Україна". - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 327 с. - Бібліогр.: с. 323-327

2. Циба, Віталій Трохимович.
Соціальна психологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Віталій Циба, Юрій Шайгородський. - Полтава : Дивосвіт, 2009. - 335 с. - Бібліогр.: с. 328-335

3. Майерс Дэвид
Социальная психология : Учеб. пособие для студ. вуз.: Пер. с англ. / Дэвид Майерс,; Гл. ред. В.Усманов. - СПб : ПИТЕР, 1997 [1999]. - 684 с. : ил. - (Сер. "Мастера психологии").

4. Корнєв Микола Ничипорович
Соціальна психологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Н.Корнєв,А.Б.Коваленко. - К. : Б.в., 1995. - 303 с. - Бібліогр.: с.269-270

5. Москаленко, Валентина Володимирівна.
Соціальна психологія : підручник для студентів вищих начальних закладів / Валентина Москаленко ; М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. - 2-ге вид., доп. і випр. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 687 с. - Бібліогр. с. 671-687

6. Орбан-Лембрик Лідія Ернестівна
Соціальна психологія : Посібник для студ. вищ. навч. закл. / Лідія Орбан-Лембрик,. - К. : Академвидав, 2003. - 446,[2] с. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 426-431. - Короткий термінолог. словник: с. 432-446

7. Калошин В.Ф.
Конформізм : сутність, причини, наслідки, шляхи подолання // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 3. - С. 58-62. - Бібліогр. : 10 назв.

8. Корман, Александр.
Подростковый конформизм: эффект стаи / Александр Корман // Мир семьи. - 2006. - № 3. - С. 70-73

9. Орбан-Лембрик , Лідія.
Специфіка міжособистісної і міжгрупової взаємодії в умовах міграції // Соціальна психологія. - 2008. - № 5. - С. 68-80. - Бібліогр. : 16 назв.

10. Різун, Володимир.
Правда і кривда: історія взаємин з точки зору медіаосвіти // Соціальна психологія. - 2008. - № 2. - С. 60-70

11. Утеча від свободи. Сучасні методи // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2009. - № 6. - С. 36

12. Федоренко, Юлія.
Внутрішньогруповий статус особистості як чинник підтримки групових норм // Соціальна психологія. - 2007. - № 4. - С. 97-104 : табл. - Бібліогр.:7 назв.
У статті аналізується рівень вивчення феномена конформізму. Подано результати дослідження автором процесу формування і трансляції групових норм. Розглядаються особливості привласнювання групових норм членами групи в залежності від статусу особистості.

13. Федорчук Т.
Молодіжне середовище вимагає толерантності? Конформізм у мовній поведінці білінгвів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - № 6. - С. 142-145

14. http://www.refine.org.ua/pageid-3785-1.html

15. http://5ka.at.ua/load/psikhologija/fenomen_konformizmu_v_malij_socialnij_grupi_vpliv_bilshosti_na_malu_socialnu_grupu_referat/50-1-0-10111

16. http://100pudov.com.ua/referat/33/2507/

17. http://www.kursaki.com/fenomen-konformizmu-v-malij-sotsialnij-hrupi-vplyv-bilshosti-na-malu-sotsialnu-hrupu/

18. http://psylib.org.ua/books/andrg01/txt12.htm

19. http://pidruchniki.ws/1821071239151/psihologiya/normativniy_vpliv_grupi

20. http://vocabulary.ru/dictionary/894/word/konformizm

.: Розділ: Соціологія :: 7.05.2014 10.33.39 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Біла Церква :: Запитання: 34129  
Анастасія запитує:
Будь-ласка, знайдіть джерела по темі "Соціально-психологічна характеристика неформальних груп", дякую!
Наша відповідь:
1. http://psystudy.ru/index.php/num/2011n6-20/576-dubovskaya20

2. http://www.grandars.ru/college/psihologiya/formalnye-i-neformalnye.html

3. http://nauka-pedagogika.com/psihologiya-19-00-05/dissertaciya-sotsialno-psihologicheskie-osobennosti-splochennosti-maloy-gruppy-i-neformalnyh-podgrupp

4. http://xreferat.ru/77/2865-1-social-no-pedagogicheskaya-rabota-s-malymi-neformal-nymi-gruppami-uchashihsya.html

5. http://www.coolreferat.com/Соціальні_групи_Психологічна_характеристика_груп

6. http://posibnyky.vntu.edu.ua/corner/131.html

7. http://www.zaochka.net/okompanii_p_5_p__p_5.html

8. http://on2.docdat.com/docs/4444037/index-116872-31.html

9. Андрєєва Г.М. Соціальна психологія. – М.: 1998.

10. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М., 1989.

11. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. – М., 1976.

12. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психологія малих груп. – М.: 1991.

13. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.,1997.

14. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія. – К., 2003.

15. Антипина Г.С. Вивчення малих груп у соціології і соціальній психології. – Л.: 1967.

16. Коломинский Я.Л. Психологія взаємин у малій групі. – Мінськ: 1976.

.: Розділ: Соціологія :: 2.04.2014 15.24.34 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Борис із міста: Київ :: Запитання: 34089  
Борис запитує:
Допоможіть будь ласка підібрати матеріал в інтереті на тему "Соціальна допомога".
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо Вам звернутись до наступних матеріалів:
http://osvita.ua/vnz/reports/gov_reg/17728/
http://gupszn.odessa.gov.ua/socaln-dopomogi/
http://www.br.com.ua/referats/Dergh_reguluvanya/27120.htm
А також радимо скористатися відповідями на запити 19032,26770,28022,34009 (Пошук - за номером питання)

.: Розділ: Соціологія :: 30.03.2014 11.32.32 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Крістіна із міста: Чишньовська :: Запитання: 33764  
Крістіна запитує:
Доброго вечора!Не могли б Ви мені допомогти із літературою з наступної теми:"Соціальні норми та девіації в уявленнях сучасних студентів"
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
Тоба, Маріана Мотиви нормативної поведінки студентів / Маріана Тоба // Соціальна психологія. - 2006. - № 5. - С. 70-80. - Бібліогр.: 5 назв.
Дідук, І.А. Соціально-нормативні настанови сучасних студентів / І.А. Дідук // Педагогіка і психологія. - 2007. - № 3. - С. 48-56
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Академія педагог. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кіровоград : Імекс-ЛТД. - 1999
Вип. 11. - 2008. - 449,[1] с.
http://studentam.net.ua/content/view/4288/114/
http://studentam.net.ua/content/view/1825/100/
http://pidruchniki.ws/1534122040342/logika/normi_regulyativi_praktichnih_diy
http://politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=57&c=1211
http://ua.worlddocuments.org/docs/index-1355.html?page=13
http://ukrref.com.ua/?id=MzcxNg==
http://mediclab.com.ua/index.php?newsid=30135
http://www.psyh.kiev.ua/Психологічні_умови_попередження_девіантної_поведінки_в_студентів
http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=2040
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnaya-deviaciya.html
http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnye-deviatsii-studenchestva-v-kontekste-pereotsenki-tsennostei-v-sovremennoi-ros
http://www.tsogu.ru/university/subdivisions/teachworkdep/kurator/kurator-studentu/osobennosti-raboty-so-studentami-deviantnogo-povedenija/
http://lib.rushkolnik.ru/text/3867/index-1.html
http://bukvar.su/psihologija/page,4,84054-Deviantnoe-povedenie-studencheskoiy-molodezhi.html

.: Розділ: Соціологія :: 24.02.2014 19.33.39 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.551493 seconds