Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Михайло із міста: Черкаси :: Запитання: 35858  
Михайло запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з джерелами для написання диплому на тему "Вплив ЗМІ на формування суспільної думки" (хотів би особливо зосередитись на російських ЗМІ) Щиро дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайле!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Бороденко Г. О. Роль американських та російських засобів масової інформації в регіональних конфліктах: південна Осетія (2008-2013) [Електронний ресурс] / Г. О. Бороденко // Європейські перспективи. - 2013. - № 7. - С. 186-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evpe_2013_7_32.pdf.
Брижко В. М. Інформаційне право: нормативні та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин : монографія / В. М. Брижко, М. Я. Швець ; Н.-д. центр прав. інформатики Акад. прав. наук України. - К., 2009. - 290 c.
Висоцька О. Є. Комунікація як основа соціальних перетворень (у контексті становлення постмодерного суспільства) : монографія / О. Є. Висоцька. - Д. : Інновація, 2009. - 316 c.
Гощук О. Формування глобальної культури під впливом ЗМІ [Електронний ресурс] / О. Гощук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Культурологія. - 2011. - Вип. 7. - С. 78-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2011_7_14.pdf.
Житарюк М. Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство : монографія / М. Г. Житарюк. - Л., 2008. - 416 c.
Запорожець О.Ю. Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Федерації) : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О.Ю. Запорожець ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05zoyurf.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Засоби масової інформації як один із чинників формування громадянського суспільства [Текст] : наук. дослідж., док. і матеріали / [Березовська О. В. та ін. ; упоряд.: В. Щербатюк, О. Березовський ; відп. і наук. ред. В. Щербатюк] ; Нац. спілка краєзнавців України [та ін.]. - К. : Синопсис, 2010. - 142 с. : фотогр. - (Історія регіонів України).
Іващук А. А. Вплив ЗМІ на політичну свідомість суспільства [Електронний ресурс] / А. А. Іващук // Актуальні питання масової комунікації. - 2006. - Вип. 7. - С. 62-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apmk_2006_7_10.pdf.
Калініченко Б.М. Влада засобів масової інформації: політологічний аналіз : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Б.М. Калініченко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 16 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09kbmipa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кондратюк М. О. Моделі, форми та способи впливу ЗМІ на аудиторію [Електронний ресурс] / М. О. Кондратюк // Наукові записки Інституту журналістики. - 2013. - Т. 50. - С. 14-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzizh_2013_50_4.pdf.
Краснящих П. Г. Роль средств массовой информации в паблик рилейшнз [Електронний ресурс] / П. Г. Краснящих // Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. - 2008. - 11, № 1. - С. 25-28.
Лемко Г. І. Вплив засобів масової інформації на формування суспільних цінностей / Г. І. Лемко
// Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань. — Х., 2009. — Ч. 1. — С. 166-167.
Матвєєнко І. В. Вплив засобів масової інформації на становлення громадянського суспільства: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / І. В. Матвєєнко // Університетські наукові записки. - 2010. - № 2. - С. 283-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2010_2_42.pdf.
Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації [Текст] : монографія / [В. В. Різун та ін. ; за ред. В. В. Різуна ; упоряд. Т. В. Скотникова] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2008. - 272 с.
Мучник А. М. Роль засобів масової інформації у формуванні політичної системи (управлінський аспект механізму впливу громадськості на публічну владу) [Електронний ресурс] / А. М. Мучник, П. В. Ворона // Теорія та практика державного управління. - 2009. - Вип. 3. - С. 123-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2009_3_19.pdf.
Ороховська Л. А. Телекратія та її вплив на суспільну свідомість [Електронний ресурс] / Л. А. Ороховська // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. - 2010. - № 1. - С. 52-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnau_f_2010_1_14.pdf.
Рудніченко Н.М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Н.М. Рудніченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09rnmkis.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Рябоконь О. Стереотип як механізм сприймання інформації і стереотипізація як метод впливу ЗМІ на масову свідомість [Електронний ресурс] / О. Рябоконь // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 26. - С. 100-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2010_26_11.pdf.
Свентицька О.В. Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / О.В. Свентицька ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07sovsmp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Система средств массовой информации России : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Журналистика»] / [Засурский Я. Н., Алексеева М. И., Болотова Л. Д. и др.] ; под ред. Я. Н. Засурского. — М. : Аспект-Пресс, 2003. — 257, [2] с.
Скуленко М. І. Психологія пропаганди : монографія / М. І. Скуленко; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2009. - 180 c.
Троханяк Н. Переоцінка суті й значення медіа-впливів на людину у ХХ столітті / Н. Троханяк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. пед. - 2008. - Вип. 24. - С. 198-208.
Філенко І. В. Політика Російської Федерації щодо євроінтеграційного курсу України (1991 - 2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / І. В. Філенко ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. - К., 2013. - 23 c.
Фурманкевич Н. М. Характер взаємодії засобів масової комунікації та громадської думки / Н. М. Фурманкевич // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. - 2011. - Вип. 3. - С. 118-121.
Ялова О. В. Імідж України на західному і російському векторах зовнішньої політики : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О. В. Ялова; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. - К., 2006. - 22 c.
http://gj.nmu.org.ua/pdf/2012/2-3/Moroz.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/21700/17 - Suhorukova.pdf?sequence=1
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Соціологія :: 12.01.2015 20.23.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влада із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 35308  
Влада запитує:
Проблеми влади і людини у суспільствознавстві та психології
Наша відповідь:
Доброго дня, Владо! Пропонуємо Вам скористатися такими матеріалами:
Мак’явеллістичний тип лідерства
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=21&c=196
Мотиваційний аспект здобуття влади
http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Politologia/66775.doc.htm
Особистісна потреба влади як чинник політичної свідомості студентів
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=43&c=865
Психологічні особливості мотивації влади
http://ua-referat.com/Психологічні_особливості_мотивації_влади
Психологія влади
http://moyaosvita.com.ua/istoriya/psixologiya-vladi/
Філософські проблеми права і влади в суспільстві, що трансформується
http://jenessi.net/fil_pravo/638-2.-flosofsk-problemi-prava-vladi-v.html

1.Адлер А. Психология власти // Психология и психоанализ власти. – Самара. – 1999. – С. 233 – 238.
2.Брехаря С. Г. Мотивація влади як чинник політичної діяльності // Наукові записки: Збірник. – Вип. 11. – К.: ІПіЕНД, 2000. – С. 340-347.
3.Блейхер В. М., Бурлачук Л. Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. – К., 1978.
4.Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону: Издательство „Феникс”, 1996. – 448 с.
5.Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология / Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Новая школа, 1996. – 352 с.
6.История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 3 / Ответ. ред. и составитель Ю. Н. Давыдов. – М.: Канон, 1997. – 448 с.
7.Кравченко А. И. Макиавелли: технология эффективного лидерства. // Психология и психоанализ власти. – Самара. – 1999. – С. 177 – 194.
8.Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. – СПб.: Прайм–Еврознак, 2001.

.: Розділ: Соціологія :: 4.11.2014 16.12.52 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 34646  
Андрій запитує:
Доброго ранку. Допоможіть знайти літературу за темою "Іновації рушійна сила прогресу"
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Перегляньте, будь ласка, наступне:
1. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : Монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. - К. : КНЕУ, 2005. - 394 с.
2. Березівський П.С. Системи технологій : Навч. посібник для вузів / П.С. Березівський, Н.І. Михалюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 288 с.
3. Гуцаленко, Л. А. Социальные инновации и квазиинновации в человеческом измерении [Текст] / Л. А. Гуцаленко // Социологические исследования. - 2011. - N 7. - С. 15-25. - Библиогр.: с. 25.
4. Ісаєнко, В. А. Оцінка ефективності інноваційних проектів [Текст] / В. А. Ісаєнко // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - N 5. - С. 26-27.
5. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : Навч. посібник для вузів / Є.П. Желібо, Д.В. Анопко, В.М. Буслик. - К. : Кондор, 2005. - 715 с.
6. Пашута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання : Навч. посібник для вузів / М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 118 с.
7. Скрипник А.В. Інноваційні перспективи України / А. В. Скрипник // Фінанси України. - 2008. - N 5. - С. 103-114.
8. Том'юк, Т. Поріняльний аналіз впливу інноваційних технологій в полярних економічних системах [Текст] / Т.Том'юк // Економіка. Фінанси. Право. - 2002. - № 9. - С. 3-6.
9. Україна. Кабінет Міністрів. Про утворення Державного комітету України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку : постанова від 7 квітня 2010 р. №290 // Офіційний вісник України. - 2010. - N 25. - С. 27.
10. Україна. Кабінет Міністрів. Питання Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку [Текст] : постанова від 31 травня 2010 р. №376 // Офіційний вісник України. - 2010. - N 41. - С. 13-19.

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29963/1/Монография_2012_МИИМ.pdf
Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536 с.
http://www.stattionline.org.ua/ekonom/57/7728-innovacijno-texnologichnij-progres-yak-rushijnij-chinnik-civilizacijnogo-postupu-suspilstva.html
Олійник В. Я., Буряк А. В., Дем’яненко І. В. ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС ЯК РУШІЙНИЙ ЧИННИК ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ СУСПІЛЬСТВА
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=73148
Процун Н.М. Трансформація економіки країн під впливом інноваційного прогресу
http://library.zntu.edu.ua/bibliograf_pokaz/teh_progress.pdf
Технічний прогрес: концепції, моделі, оцінки: Бібліографічний список літератури
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Соціологія :: 12.06.2014 11.49.30 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кіровоград :: Запитання: 34625  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти типові анкети для проведення оцінки залученості персоналу. Дякую за допомогу!!!
Наша відповідь:
http://www.grandars.ru/college/biznes/ocenka-personala.html
Оценка персонала

http://www.survio.com/ru/ankety-udovletvorennosti-sotrudnikov

http://pidruchniki.ws/1299101050741/menedzhment/metodi_otsinki_personalu
Методи оцінки персоналу

http://www.grandars.ru/college/biznes/ocenka-personala.html
Оценка персонала


http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/Методы_оценки_персонала
Методы оценки персонала

http://kdpconsulting.ru/primery-dokumentov/1686-anketirovanie-socialnyh-rabotnikov.html
Анкетирование социальных работников » Примеры документов. Анкета

Зозулев, А.
Методика разработки анкеты в ходе проведения маркетинговых исследований [Текст] / А.Зозулев // Персонал. - 1999. - № 4. - С. 64-66. - Бібліогр.: 4 назви

Брейс, Айан
Анкетирование [Текст] : Разработка опросных листов, их роль и значение при проведении рыночных исследований / Айан Брейс; Пер. с англ. В. О. Шагоян. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 311 с

.: Розділ: Соціологія :: 5.06.2014 15.34.12 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасiя із міста: Київ :: Запитання: 34607  
Анастасiя запитує:
Доброго дня! Допоможiть, будь ласка, знайти лiтературу, де описуються соцiологiчнi теорiї, що пояснюють безробiття. Дуже дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 2.06.2014 12.52.38 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 3.20716 seconds