Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44612
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 37021  
Анастасія запитує:
Добрий день, допоможіть будь ласка знайти відгук на автореферат та сам автореферат «Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій» ЗРАЖЕВСЬКА Ніна Іванівна
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 4.06.2015 15.07.58 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 36967  
Катерина запитує:
Історична пам'ять жителів сучасного Львова: на прикладі про репресій радянського режиму у Львові в червні-липні 1941р. в роботах соціологів
Наша відповідь:
Катерино, добрий день! Попрацюйте, будь ласка, з такими джерелами інформації:

Баран, Володимир Данилович. "Зачистка" : політичні репресї в західних областях України, 1939-1941 / Володимир Баран, Василь Токарський ; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. - Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2014.- 455 с. : табл.

Великочий В. С. Галичина у другій світовій війні (1939 - 1945 рр.) / В. С. Великочий, С. М. Дерев'янко, С. М. Кугутяк, В. І. Кучер, О. В. Марущенко, П. С. Федорчак; Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2001. - 116 c. - Бібліогр.: с. 106-115. - укp.

Гамалій Г. Бібліографічний покажчик "Репресії в УКРАЇНІ" [Електронний ресурс] / Г. Гамалій // Бібліотечна планета. - 2008. - № 2. - С. 34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bp_2008_2_14.pdf

Генега Р. Я. Участь львівського студентства в русі опору в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр. / Р. Я. Генега // Укр. іст. журн. - 2007. - № 3. - С. 97-112. - укp.

Дем’янчук Т.Д. Кримінально-виконавча система у боротьбі з «ворогами народу» в Західній Україні (вересень 1939 р. – червень 1941 р.). Історико-правовий аналіз. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2010.

Західноукраїнська трагедія 1941 / уклад. Романів, І. Федущак.. - Львів : Нью Йорк, 2002. 430 с.

Злочини комуністичної Москви в Україні вліті 1941 року. - Дрогобич: Відродження, 1991. - 95 с. : іл. -( Суспільно-політична бібліотека ; ; ч. 10).

Коваль М. В. 1941-й рік. Проблеми історичної пам’яті // Український історичний журнал. ? 2001.— No 3. — С. 77—91.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. — Париж—Нью-Йорк—Львів, 1993. — 659 с.

Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади (За ред. Я. Ляльки) — Львів, 1993. — Кн. 1. — 798с.; Львів, 1997. — Кн. 2. — 662 с.

Прокоп М. Організований український визвольний рух під час німецької окупації України 1941-1944 рр. // Прокоп М. Напередодні незалежної України. – Нью-Йорк?Париж?Сидней ?Торонто?Львів, 1993. – С. 19–122.

Реабілітовані історією : Львівська область / обл. редкол. : І.З. Держко (голова) ... [та ін.] ; Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України, Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ... [та ін.]. - Львів : Астролябія, 2009- - кн. : іл. -( Реабілітовані історією : у 27-ми томах / гол. редкол. П.Т. Тронько ... [та ін.]). (кн.1).

Сорока Ю. М. Політичні репресії серед населення Західної України в 1939 - 1941 рр. / Ю. М. Сорока // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. - 2003. - Вип. 20-21. - С. 393-404.

Токарський В. В. Політичні репресії в західних областях України у 1939 - 1941 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. В. Токарський; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2011. - 20 c.

Дерев'яний Ігор. Розстріли в'язнів в червні-липні 1941 р. Як це було
http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/06/24/43789/

Зі спогадів очевидців про масові вбивства українських в'язнів силами НКВС (літо 194) р.)
http://westudents.com.ua/glavy/30387-z-spogadv-ochevidtsv-pro-masov-vbivstva-ukranskih-vyaznv-silami-nkvs-lto-194-r.html

ЛУЦЬКИЙ О. ЛЬВІВ ПІД РАДЯНСЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ 1939–1941 РР.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/67207/04-Lutskyi.pdf?sequence=1

Луцький Олександр. 2. "Радянізація" Львова: вересень 1939 - червень 1941 pp. http://map.lviv.ua/statti/luckij2.html

Львів’ян закликають вшанувати сьогодні пам’ять жертв тоталітарних режимів
http://grim.in.ua/news/2015/05/08/20136

Місце злочину НКВД - «Тюрма на Лонцького». Фоторепортаж
http://galinfo.com.ua/news/136455.html

V. Найпідступніші методи нищення українського осердя
http://www.franko.lviv.ua/lknp/mova/jur6/ly/lyzanchuk-5.htm

.: Розділ: Соціологія :: 25.05.2015 20.43.05 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 36943  
Катерина запитує:
Історична пам'ять жителів сучасного Львова. на прикладі памяті про репресії радянського режиму у Львові в червні - липні 1941 року
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Бабенко Л. Л. Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918 - середина 1950-х рр.) : монографія / Л. Л. Бабенко. - Полтава : АСМІ, 2014. - 553 c.
Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 [Текст] : суспільно-політичний та історико-правовий аналіз : у 2 т. Кн. 2. / І. Г. Білас. - К. : Либідь, 1994. - 685 с.
Дерев'яний І. Розстріли в'язнів в червні-липні 1941 р. Як це було [Електронний ресурс] / І. Дерев'яний // Українська правда. Історична правда : [веб-сайт]. - Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/06/24/43789/. - Назва з екрана.
Кобринович І. М. Організація та діяльність репресивно-каральної системи більшовизму на Волині у 1939 - 1941 рр. / І. М. Кобринович // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2008. - № 612. - С. 148-151.
Кондратюк К. Галичина і Волинь у роки Другої світової війни (1939 - 1945) : навч. посіб. / К. Кондратюк ; МОНМС України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2011. - 160 c.
Ніколаєць Ю. О. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х - першої половини 1960-х років. Українська історіографія / Ю. О. Ніколаєць ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Вінниця. - 360 c.
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне : сборник документов : в 8 т. – Т. 2 : Начало : в 2 кн. – Кн. 1 (22 июня – 31 августа 1941 года). – М. : Русь, 2000. – 724 с.
Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст. : історичні нариси / Д. В. Архієрейський, О. Г. Бажан, Т. В. Бикова та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Наук. думка, 2002. – 952 с.
Радянський період 1939—1941 рр. [Електронний ресурс] // Тюрма на Лонцького : Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів : [веб-сайт]. - Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.lonckoho.lviv.ua/istoriya/istoriya-vyaznytsi/radyanskyj-period-1939-1941-rr. - Назва з екрана.
Репресії в Україні (1917 – 1990 рр.) : наук. до пом. бібліогр. покажч. /Нац. парлам. б ка Украї ни ; авт. упоряд. Є. К. Бабич, В. В. Патока ; Наук. ред. та авт. вступ. ст. С. І. Білокінь. – К.: Смоло скип, 2007. – 519 с.
Химка Джон-Пол. Львівський погром 1941-го : Німці, українські націоналісти і карнавальна юрба [Електронний ресурс] : пер. з англ. / Джон-Пол Химка // Українська правда. Історична правда : [веб-сайт]. - Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/research/2012/12/20/93550/. - Назва з екрана.
Пропонуємо Вам звернутися до бібліотек м. Львова-http://uk.wikipedia.org/wiki/Бібліотеки_Львова

.: Розділ: Соціологія :: 21.05.2015 16.45.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: катерина із міста: луцьк :: Запитання: 36852  
катерина запитує:
як етнос сприймає історичну пам'ять? Як історична пам'ять відображається в етносі?
Наша відповідь:
Шановна Катерино! Пропонуємо ознайомитися з наданими матеріалами:
Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу: національна та історична пам'ять. – Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/userupload/zbirka1.pdf
Історична пам'ять. – Режим доступу: http://subject.com.ua/political/dict/685.html
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ПОЛЕ ЗМАГАНЬ ЗА ІДЕНТИЧНІСТЬ:
матеріали “круглого столу”. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/vidannya/pamyat.pdf
Ковтун Н. Історична пам'ять у контексті становлення національної
ідентичності // Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІІ
Міжнар. наук.-теорет. конф. (19-20 травня 2011 року): зб.
матеріалів / за заг. ред. Сауха П. Ю.– Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка, 2011. – С133-135. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/6268/1/Ковтун Н історична память.pdf
Коник А. «ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ» ТА «ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ»
В ЕПОХУ МЕДІАКУЛЬТУРИ. – Режим доступу: http://journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk32/Visnyk32_P2_03_Konyk.pdf
Любовець О. М. НАЦІОНАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/histori/107/19999-nacionalna-pam-yat-v-ukraїni-regionalnij-aspekt.html
Мацькевич М. Історична пам'ять народу та сучасне українське державотворення. – Режим доступу: http://www.pravnuk.info/urukrain/954-istorichna-pam-yat-narodu-ta-suchasne-ukraїnske-derzhavotvorennya.html
Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії: монографії. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/istorychna_pamyat_mon_145.pdf
Симоненко І.М. Особливості структури історичної пам'яті українського народу та шляхи формування національного історичного наративу. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/10/8.pdf
Українська історична пам'ять. – Режим доступу: http://uamoderna.com/urok-istorii/hyrych-ist-pamiat-osvita-1
Кононенко П. До скарбниці українознавства: історична пам'ять, українська соборність та політична нація у дослідженнях Мая Панчука / П.Кононенко // Українознавство. – 2012. - №2. – С.22-26.
Симоненко І.М. Етноси України в історичній пам'яті українського народу / І.М.Симоненко // Стратегічні пріоритети. – 2011. - №2. – С.54-61.
Шандор Ф. Основні етапи становлення національної свідомості українців / Ф.Шандор // Вища освіта України. – 2011. - №4. – С.17-21.

.: Розділ: Соціологія :: 11.05.2015 16.42.53 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Суми :: Запитання: 36760  
Юля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали з теми: "Соціологія шлюбу. Функції та принципи."
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бабенко Н. Б. Соціологія сім'ї : yавч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Н. Б. Бабенко ; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. - К., 2004. - 255 c.
Бакуменко О. О. Соціологія : навч. посіб. / О. О. Бакуменко, В. В. Березовський, І. Г. Васильєва, Ю. М. Розенфельд, Г. П. Сукачова ; Укр. інж.-пед. акад. - Х., 2009. - 176 c.
Болотіна Є. В. Соціологія : глосарій / Є. В. Болотіна, В. Б. Мішура ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2007. - 47 c.
Борщ К. К. Особливості статусно-рольових трансформацій сім'ї на Закарпатті та Одещині : [монографія] / К. К. Борщ, О. В. Пелін ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 176 c.
Глазунов С. В. Соціологія сім'ї : yавч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / С. В. Глазунов ; Дніпропетр. держ. ун-т. - Д., 2000. - 140 c.
Городяненко В. Г. Соціологія : підруч. / В. Г. Городяненко, О. В. Гілюн, А. В. Демічева, С. В. Легеза, Н. А. Липовська. - 3-є вид., переробл., доповн. - К. : Акад., 2008. - 544 c. - (Альма-матер).
Градецька Н. М. Аналіз інституту сім’ї в правовому та соціологічному аспектах [Електронний ресурс] / Н. М. Градецька // Право і Безпека. - 2012. - № 5. - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2012_5_52.pdf.
Карасевич А. Зміст і структура готовності студентів до шлюбу і створення сім’ї / А. Карасевич // Гуманіт. вісн. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" : наук.-теор. зб. - 2013. - Вып. 28. - С. 138-143.
Кузьменко Т. М. Сучасна родина: основні характеристики й тенденції розвитку / Т. М. Кузьменко // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. - 2009. - № 2. - С. 16-21.
Масальський В. І. Соціологія у конспективному викладі : навч. посіб. / В. І. Масальський ; МОНМС України, Донец. нац. ун-т. - 3-тє вид., уточн. і доповн. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 317 c.
Навчальний посібник з дисципліни "Соціологія" : yавч. посіб. для студ. усіх спец. ден. і заоч. форм навчання / уклад.: В. М. Дорошенко, А. Я. Сенченко ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2005. - 176 c.
Соціологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Докаш, М. І. Пірен, С. Ю. Ципко, С. С. Яремчук, Н. Г. Каралаш ; ред.: В. І. Докаш; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - 2-ге вид., доопрац., доповн. - Чернівці : Рута, 2012. - 447 c.
Сушицька І. М. Соціально-культурні особливості сучасної української сім’ї (за матеріалами соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / І. М. Сушицька // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2014. - Вип. 33. - С. 247-255. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apitphk_2014_33_32.pdf.
Танчин І. З. Соціологія : навч. посіб. / І. З. Танчин. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 351 c.
Тарасенко В. Соціологічний портрет сучасної молоді: спроба аналітичного огляду / В. Тарасенко // Вища освіта України. - 2010. - № 2. - С. 59-67.
Щербина В. В. Норми та девіації сучасного шлюбу : автореф. дис... канд. соціол. наук / В. В. Щербина ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08cvvdss.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Соціологія :: 28.04.2015 21.20.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.326272 seconds