Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44612
   


Автор запитання: Олеся із міста: Миронівка :: Запитання: 36748  
Олеся запитує:
Доброго дня! Допоможіть з "Соціологія особистості: основні проблеми."
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 27.04.2015 16.34.40 :.
.: Бібліотека Сумського національного аграрного університету :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Тернопіль :: Запитання: 36495  
Катерина запитує:
Голодомор як елемент історичної пам'яті. Соціологічний погляд
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Ми вже частково відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 36282, 32799, 33029. Також радимо скористатись наступною інформацією:
Бровцева Н. Л. Историческое сознание как предмет исторического познания : авто-
реф. дис. … канд. философ. наук : спец. 09.00.01 Онтология и теория познания /
Н. Л. Бровцева. – Киров, 2003. – 20 с.
Е. Г. Позднякова-Кирбят’єва, СОЦІАЛЬНА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnyua_2013_4_18.pdf
М. Кащук ПРАВО НАРОДУ НА ІСТОРІЮ: ЗАКОНОДАВЧА БАЗА І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА – http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzlubp_2012_8_53.pdf
Назарова, Катерина. Сучасна українська історична наука й тема голодомору 1932 – 1933 рр.: аналіз соціокультурних передумов становлення та дослідження проблеми. // Наукові записки. — Кіровоград, 2010. — Вип. 13. — С. 296-304.
Постников П. Г. Историческое сознание как цель, ценность и результат образования
/ П. Г. Постников // История и обществознание в школе. – 2003. ? № 8. – С. 59?64.
Рикер П. Память, история, забвение / П. Рикер ; пер. с франц. – М. : Изд-во гуман.
лит., 2004. ? 728 с.
Толстых, Н. Голод как социально-экономическая проблема. // Соціальні виміри суспільства. — К., 2003. — Вип. 6. — С. 316-323.
http://www.day.kiev.ua/uk/article/politika/81-i-rokovini-velikoyi-tragediyi
http://www.memory.gov.ua:8080/ua/publication/content/1654.htm
http://readbookz.com/book/204/7742.html
http://library.if.ua/book/143/9552.html
http://library.if.ua/book/146/9736.html

.: Розділ: Соціологія :: 1.04.2015 21.21.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 36282  
Катерина запитує:
Проблематика Голодомору та Голокосту, міжетнічної толерантності у курсі соціології Голодомор і Голокост в Україні: міждисциплінарний вимір дослідження
Наша відповідь:
Шановна Катерино! Пропонуємо ознайомитися з наданою інформацією:
Голокост — штучний голодомор 1932—1933 рр. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/history/mitsyk_iu/part15/1502.htm
Голокост в Україні. – Режим доступу: http://www.big-lib.com/book/65_Golokost_v_Ykraini/6986__10_NAPEREDODNI_GOLOKOSTY_EVREI_V_YSRR_1920___1930_TIRR
Людмила ГРИНЕВИЧ: «Пока мы не осознаем, тем более — в 80-ю годовщину Голодомора-геноцида, что произошло в 1930-х гг., мы будем оставаться аморфным обществом». – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/ru/article/podrobnosti/osmyslenie-problematiki-golodomora-kak-panaceya
Грицак Я. Голокост і Голодомор: виклики колективній пам'яті. – Режим доступу: http://krytyka.com/ua/articles/holokost-i-holodomor-vyklyky-kolektyvniy-pamyati
Кульчицький С. Голодомор в Україні й український Голокост. – Режим доступу: http://www.holocaust.kiev.ua/news/jurnal_nodostup/Kulchytskyi.pdf
Мирський Р.Я. Голодомор і Холокост в Україні як всеукраїнська трагедія:(філософсько-політологічні роздуми). – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9403/1/49.pdf
МІЖЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. – Режим доступу: http://a-pelin.info/?go=pub&item=61
Подольский А. Украинское общество и память о Холокосте: попытка анализа некоторых аспектов. – Режим доступа: http://library.eajc.org/page70/news13510
Проблеми історії Голокосту. – Режим доступу: http://holocaust-ukraine.net/res/custom/files/scientific_literature/3_4_Holocaust_Studies_5.pdf
Рекомендації парламентських слухань від 11 січня 2012 року на тему: “Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kompravlud.rada.gov.ua/ kompravlud/control/uk/publish/article?art_id=46827&cat_id=45376
Романів О. Голодомор 1932—1933 рр.- геноцид України: (Причини, масштаби, наслідки). – Режим доступу: http://www.poshuk-lviv.org.ua/book_holodomor33/holodomor33-romaniv.htm
Рудницька Н. Міжнародна науково-практична конференція «ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту». – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/5317/1/6_21.pdf
Соціокультурні чинники формування міжетнічної толерантності в Україні. – Режим доступу: http://www.niisp.org.ua/defa~172.php
Татаренко Т. Етнічні кордони і міжетнічна толерантність. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=32&c=537
Бразуль-Брушковський Є.Г. Геноцид та злочини проти людства і людяності в історії / Є.Г.Бразуль-Брушковський // Висвітлення проблем Голодомору і Голокосту у курсах соціально-гуманітарних дисциплін вищої школи: (методологія і методика викладання): наук.-метод. посіб. / відп. ред. проф. Р.Я.Мирський. – Львів, 2008. – С. 12-19.
Бразуль-Брушковський Є.Г. Явище Голокосту та проблеми його сучасних інтерпретацій /Є.Г.Бразуль-Брушковський, Р.Я.Мирський // Філософські пошуки. – Вип. XXIII. – Львів-Одеса: Cogito – Центр Європи, 2006. – 267-282 с.
Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі: матеріали Міжнар. наук. конф. (18-20 листоп. 2003 р.) : зб. наук. праць/ відп. ред. - проф. Р.Я.Мирський. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – 200 с.
Гон М.М. Геноциди першої половини ХХ століття: порівняльний аналіз: навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / М.М.Гон. – Івано-Фрагнківськ: Лілея-НВ, 2009. – 180с.
XX століття - етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту : [зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 22 - 23 жовт. 2010 р., Житомир] / ред.: В.І. Гусєв, М.М. Гон, І.Я. Щупак; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Центр юдаїки, Ін-т політ. та етнонац. дослідж. ім. І. Кураса НАН України, Всеукр. Центр вивч. Голокосту "Ткума". - Д., 2011. - 499 c.
Мирський Р. Я. Деякі особливості увічнення жертв Голокосту у сучасній Україні або львівський синдром меншовартості національної пам’яті / Р.Я.Мирський // Україна та Польща у вимірі незалежності (1918-2008 рр.): зб. тез. – Львів: Вид-во ЛУБП, 2008. - C. 24–29.
Мирський Р. Я. Уроки Холокоста: политика и методология / Р.Я.Мирський // Проблеми історії Голокосту: наук. журн. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 108-115.
Мирський Р. Я. Уроки Голокосту і „нові парадигми” сучасної цивілізації / Р.Я.Мирський // Голокост в Україні в регіональному і загальнолюдському вимірі: зб. наук. праць. – Львів, 2005. – С. 5-9.
Мирський Р. Я. Явище Голокосту та проблема його сучасних інтерпретацій / Р.Я.Мирський // Філософські пошуки: зб. наук.праць. – Львів: Центр Європи; Одеса: Kogito, 2007. – Вип. XXIII. – C. 267–282.
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України / ред.: І. Ф. Курас. - К., 2002. - 253 с. - (Політол. і етнологія; Вип. 17).
Савка В. Проблематика Голодомору та Голокосту, міжетнічної толерантності у курсі соціології /B. Савка // Голодомор і Голокост в Україні: міждисциплінарний вимір дослідження : [навч.-метод. посіб.] / Регіон. наук.-освіт. центр з вивч. пробл. Голодомору і Голокосту , Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. Р. Мирський. — Л., 2009. — С. 66-135. — Бібліогр.: 8 назв.
Терський С.В. Голодомор 1932-1933 років в Україні / С.В.Терський // Висвітлення проблем Голодомору і Голокосту у курсах соціально-гуманітарних дисциплін вищої школи: (методологія і методика викладання): наук.-метод. посіб. / відп. ред. проф. Р.Я.Мирський. – Львів, 2008. – С. 19-28.

.: Розділ: Соціологія :: 9.03.2015 23.10.48 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Херсон :: Запитання: 36263  
Наталя запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою з теми "Кадровий менеджмент в соціальних службах"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Ажажа, М. А. Соціально-психологічний портрет майбутнього менеджера соціальної служби. // Гуманітарний вісник. — Запоріжжя, 2010. — Вип. 42. — С. 236-246.
Бех, В. П. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи. // Науковий часопис. — К., 2005. — Вип. 3. — С. 121-135.
Лук’янихін, В. О. Вплив соціально-екологічних факторів на кадровий менеджмент АПК. // Зб. наук. пр. — Луганськ, 2002. — N14 (26). — С. 100-102.
Лавренко, О. В. Соціально-психологічна служба підприємства: формування комунікативних якостей його менеджерів. // Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування. — К., 2005. — С. 543-549.
Оцінка ефективності роботи кадрових служб - http://library.if.ua/book/147/9816.html
Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб в сучасних умовах - http://library.if.ua/book/147/9761.html
Особливості функцій менеджменту соціальної роботи - http://library.sociology.kharkov.ua/books/mensocrab/11.html
Панасюк, М. Новий менеджеріалізм у соціальних службах Західної Європи та підготовка персоналу соціальних служб. // Науковий вісник. — Чернівці, 2002. — Педагогіка та психологія. — С. 103-111.
Пузіков, Д. О. Менеджмент соціальної служби на підприємстві. // Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування. — К., 2005. — С. 127-132.
Предмет, завдання і зміст кадрового менеджменту - http://library.if.ua/book/147/9750.html
Руженський, Микола Мусійович. Соціальний менеджмент [Текст] : [навч. посіб.] / М. М. Руженський ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : [ІПК ДСЗУ], 2011. - 255 с.
Серафим, Наталія Василівна. Система оцінки і формування кадрового потенціалу у готельному комплексі як складова соціально-орієнтованого менеджменту. // Міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій». — Суми, 2008. — [Секція 3]. — С. 72-74.
Функції та завдання системи менеджменту персоналу на промисловому пдприємств - http://www.google.com.ua/url?url=http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9912/1/39.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=kGj8VKmhMuGjyAO2v4GACw&ved=0CDYQFjAG&usg=AFQjCNGvOwGWVS66lQNACgLfWKlCk9al3Q
Шендеровський, Костянтин Сергійович. Тактичний менеджмент соціальної служби [Текст] : посіб. для кер. соц. служб / Шендеровський К. С. - К. : [б. в.], 2011. - 223 с.
http://studentam.net.ua/content/view/4271/114/
http://studentam.net.ua/content/view/4270/114/
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/menedzhment/part1/001.htm

.: Розділ: Соціологія :: 6.03.2015 16.53.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лириса із міста: Херсон :: Запитання: 36239  
Лириса запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу для магістерської роботи "Особливості соціальної роботи з сім'ями в сучасній Україні".
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Радимо використати такі джерела інформації:

Архипова, С. П. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посіб. / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : Слово, 2011. — 492, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр. в темах.

Болтівець, С. І. Психогігієна сімейного виховання як основна умова попередження психологічного насильства в родині [Текст] / С. І. Болтівець // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 1. - С. 60-61

Губенко , О. В. Творча діяльність як фактор реабілітації дітей, що зазнали насильства в сім'ї та мають затримки розумової діяльності [] / О. В. Губенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 12. - С. 29-33.

Куфтяк, Е. В. Совладающие с трудностями поведение в семье [Текст] / Е. В. Куфтяк // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - № 2. - С. 36-44.

Опанасюк, Г. Соціальний патронаж сімей [Текст] : модель роботи соціального педагога навчального закладу / Г. Опанасюк, Т. Козакова // Соціальний педагог. - 2010. - листоп., № 11. - С. 40-45. - Бібліогр.: 15 назв

Технології соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. для студентів напряму підгот. ”Соц. педагогіка” / [Заверико Н. В. та ін.; за заг. ред. Н. В. Заверико]; ДВНЗ ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя : ЗНУ, 2014. — 278 с. : іл., табл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк. — Бібліогр. наприкінці тем.

Капська, Алла Йосипівна. Соціальна робота : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Й. Капська; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — К. : Слово, 2011. — 399 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці підрозд.

Олексюк, Н. С. Соціально-педагогічна робота з сім'ями військовослужбовців в умовах реформування збройних сил України [Текст] : монографія / Н. С. Олексюк ; наук. ред. А. Й. Капська. - К. : Слово, 2011. - 304 с.

Соціальна і корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім'ї : навч.-метод. посіб. : в 2 т. / Міжнар. жіночий правозахис. центр "Ла Страда - Україна", Харк. нац. ун-т внутр. справ, Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України, Кримінол. асоц. України; [за заг. ред.: Бандурки О. М., Левченко К. Б., Трубавіної І. М.]. - К. ; Х. : Права людини, 2013-.

Соціально-педагогічна робота з сім'ями, які перебувають у кризовому стані [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 22-23 березня 2007 р., м. Черкаси / Черкаський обл. центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Черкаський нац. ун-т. - Черкаси : 2007. - 168 с.

Соціальна робота : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч.] / [К. М. Левківський та ін.]; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2011.

Соціальна робота в Україні : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [Звєрєва І Д., Безпалько О.В., Янкович О.І. та ін.]; За заг. ред. І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. Християн. дит. фонд.- 2-е вид., перероб. і допов. - К. : [ДЦССМ], 2004. - 254 с. : табл.

Соціальна робота : Навч. посіб. / [Редкол.: В.П.Андрущенко та ін.]; Ін-т вищої освіти АПН України, Держ. центр соц. служб для молоді. - К.,.-. Кн. 3 : Хрестоматія / [Уклад.: В.В.Аксьонова та ін.], 2002. - 395 с. : табл. - Бібліогр. в тексті. - Покажч.: с. 387-393.

Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей : З досвіду роботи центрів соц. служб для молоді / Укр. держ. центр соц. служб для молоді; [Упоряд.: Р.Г.Драпушко та ін.]. - [К.], 1999. - 140 с.

Соціальна робота з молодою сім'єю : Зб. теорет. та метод. матеріалів для працівників соц. служб для молоді / Укр. держ. центр соц. служб для молоді; [Упоряд. З.Г. Зайцева; Редкол.: З.Г.Зайцева та ін.]. - К. : А.Л.Д., 1995. - 97 с. : табл. - (Молода сім'я. Цикл; Вип.2).

Соціальна робота з сім'ями : метод. рек. до самост. роботи для студ. спец. 6.130102 "Соціальна робота" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т; [уклад. Н. Г. Ісхакова]. - К. : НАУ, 2012. - 50 с. - Бібліогр. наприкінці модулів.

Сімейно орієнтована соціальна робота : практ. аспекти : конспект лекцій / за заг. ред. В. О. Кузьмінського та С. С. Лукашова; [авт.-упоряд.: В. О. Кузьмінський, С. С. Лукашов]. - К. : Молодь, 2010. - 127 с. : іл., табл. - (Проект "Попередження вилучення дітей із сімейного середовища шляхом впровадження механізму гейткіпінгу в Україні" - Проект ЄС "Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав дітей") - Бібліогр.: с. 93-96.

Етнічні особливості сучасної сім`ї в соціальній роботі
http://ua-referat.com/Етнічні_особливості_сучасної_сім`ї_в_соціальній_роботі

Інноваційні форми і методи соціальної роботи з сім'єю
http://www.kazedu.kz/referat/198244

Інноваційні форми і методи соціальної роботи з сім'єю
http://refoteka.ru/r-207345.html

Молода сім'я в сучасній Україні:Соціально-філософський аналіз
http://referatu.net.ua/referats/7569/156102

Методика і технологія соціально-педагогічної роботи з сім'єю
http://ua.textreferat.com/referat-8940.html

Молода сім'я в Україні
http://works.doklad.ru/view/5Xq3y-tzvK0/all.html

Неповна сім'я як об'єкт соціальної роботи
http://ukrbukva.net/14856-Nepolnaya-sem-ya-kak-ob-ekt-social-noiy-raboty.html

Особливості соціальної роботи з молодою сім'єю в сучасній Україні
http://bookb.net/book_socologya-molod_701_page_79/

Особливості роботи соціального педагога з неповними сім'ями
http://www.parta.com.ua/ukr/referats/view/8568/

Особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей
http://www.virtual.ks.ua/students/4749-features-of-social-pedagogy-with-different-types-of-families.html

Особливості виховання та соціалізації дитини в сучасній українській сім'ї (реферат)
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=41265

Особливості сучасної сім'ї в Україні
http://allrefs.net/c12/4ewu5/p11/

Особливості соціальної роботи з молодими сім'ями
http://allref.com.ua/skachaty/Osoblivosti_social-noyi_roboti_z_molodimi_simyami/18

Особливості й перспективи розвитку
сучасної сім'ї
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/pedagogika/part5/024.htm

Проблеми в сімї
http://www.coolreferat.com/Проблеми_в_сімї

Положение современной семьи в Украине
http://www.f-mx.ru/sociologiya_i_obshhestvoznanie/polozhenie_sovremennoj_semi_v_ukraine.html

Положение современной семьи в Украине
http://www.bestreferat.ru/referat-223643.html

Сім'я як об'єкт соціальної роботи
http://pidruchniki.com/17540906/sotsiologiya/simya_obyekt_sotsialnoyi_roboti

СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМЄЮ
http://www.0zd.ru/sociologiya_i_obshhestvoznanie/specifika_socialnoi_roboti_z_simyeyu.html

Сучасні технологій в соціальній роботі з сім ями
http://vidminno.com/tag-28719.html

ТИПИ СІМЕЙ, ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СІМЕЙ
http://www.diplomus.in.ua/load/tipi_simej_osoblivosti_socialnoji_roboti_z_riznimi_tipami_simej/142-1-0-34278

Технології соціальної роботи з сім'ями, де панує насилля
http://studcon.org/tehnologiyi-socialnoyi-roboty-z-simyamy-de-panuye-nasyllya

.: Розділ: Соціологія :: 3.03.2015 08.47.43 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.608249 seconds