Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44895
   


Автор запитання: Юля із міста: Суми :: Запитання: 36760  
Юля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали з теми: "Соціологія шлюбу. Функції та принципи."
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бабенко Н. Б. Соціологія сім'ї : yавч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Н. Б. Бабенко ; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. - К., 2004. - 255 c.
Бакуменко О. О. Соціологія : навч. посіб. / О. О. Бакуменко, В. В. Березовський, І. Г. Васильєва, Ю. М. Розенфельд, Г. П. Сукачова ; Укр. інж.-пед. акад. - Х., 2009. - 176 c.
Болотіна Є. В. Соціологія : глосарій / Є. В. Болотіна, В. Б. Мішура ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2007. - 47 c.
Борщ К. К. Особливості статусно-рольових трансформацій сім'ї на Закарпатті та Одещині : [монографія] / К. К. Борщ, О. В. Пелін ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 176 c.
Глазунов С. В. Соціологія сім'ї : yавч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / С. В. Глазунов ; Дніпропетр. держ. ун-т. - Д., 2000. - 140 c.
Городяненко В. Г. Соціологія : підруч. / В. Г. Городяненко, О. В. Гілюн, А. В. Демічева, С. В. Легеза, Н. А. Липовська. - 3-є вид., переробл., доповн. - К. : Акад., 2008. - 544 c. - (Альма-матер).
Градецька Н. М. Аналіз інституту сім’ї в правовому та соціологічному аспектах [Електронний ресурс] / Н. М. Градецька // Право і Безпека. - 2012. - № 5. - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2012_5_52.pdf.
Карасевич А. Зміст і структура готовності студентів до шлюбу і створення сім’ї / А. Карасевич // Гуманіт. вісн. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" : наук.-теор. зб. - 2013. - Вып. 28. - С. 138-143.
Кузьменко Т. М. Сучасна родина: основні характеристики й тенденції розвитку / Т. М. Кузьменко // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. - 2009. - № 2. - С. 16-21.
Масальський В. І. Соціологія у конспективному викладі : навч. посіб. / В. І. Масальський ; МОНМС України, Донец. нац. ун-т. - 3-тє вид., уточн. і доповн. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 317 c.
Навчальний посібник з дисципліни "Соціологія" : yавч. посіб. для студ. усіх спец. ден. і заоч. форм навчання / уклад.: В. М. Дорошенко, А. Я. Сенченко ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2005. - 176 c.
Соціологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Докаш, М. І. Пірен, С. Ю. Ципко, С. С. Яремчук, Н. Г. Каралаш ; ред.: В. І. Докаш; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - 2-ге вид., доопрац., доповн. - Чернівці : Рута, 2012. - 447 c.
Сушицька І. М. Соціально-культурні особливості сучасної української сім’ї (за матеріалами соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / І. М. Сушицька // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2014. - Вип. 33. - С. 247-255. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apitphk_2014_33_32.pdf.
Танчин І. З. Соціологія : навч. посіб. / І. З. Танчин. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 351 c.
Тарасенко В. Соціологічний портрет сучасної молоді: спроба аналітичного огляду / В. Тарасенко // Вища освіта України. - 2010. - № 2. - С. 59-67.
Щербина В. В. Норми та девіації сучасного шлюбу : автореф. дис... канд. соціол. наук / В. В. Щербина ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08cvvdss.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Соціологія :: 28.04.2015 21.20.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Миронівка :: Запитання: 36748  
Олеся запитує:
Доброго дня! Допоможіть з "Соціологія особистості: основні проблеми."
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 27.04.2015 16.34.40 :.
.: Бібліотека Сумського національного аграрного університету :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Тернопіль :: Запитання: 36495  
Катерина запитує:
Голодомор як елемент історичної пам'яті. Соціологічний погляд
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Ми вже частково відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 36282, 32799, 33029. Також радимо скористатись наступною інформацією:
Бровцева Н. Л. Историческое сознание как предмет исторического познания : авто-
реф. дис. … канд. философ. наук : спец. 09.00.01 Онтология и теория познания /
Н. Л. Бровцева. – Киров, 2003. – 20 с.
Е. Г. Позднякова-Кирбят’єва, СОЦІАЛЬНА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnyua_2013_4_18.pdf
М. Кащук ПРАВО НАРОДУ НА ІСТОРІЮ: ЗАКОНОДАВЧА БАЗА І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА – http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzlubp_2012_8_53.pdf
Назарова, Катерина. Сучасна українська історична наука й тема голодомору 1932 – 1933 рр.: аналіз соціокультурних передумов становлення та дослідження проблеми. // Наукові записки. — Кіровоград, 2010. — Вип. 13. — С. 296-304.
Постников П. Г. Историческое сознание как цель, ценность и результат образования
/ П. Г. Постников // История и обществознание в школе. – 2003. ? № 8. – С. 59?64.
Рикер П. Память, история, забвение / П. Рикер ; пер. с франц. – М. : Изд-во гуман.
лит., 2004. ? 728 с.
Толстых, Н. Голод как социально-экономическая проблема. // Соціальні виміри суспільства. — К., 2003. — Вип. 6. — С. 316-323.
http://www.day.kiev.ua/uk/article/politika/81-i-rokovini-velikoyi-tragediyi
http://www.memory.gov.ua:8080/ua/publication/content/1654.htm
http://readbookz.com/book/204/7742.html
http://library.if.ua/book/143/9552.html
http://library.if.ua/book/146/9736.html

.: Розділ: Соціологія :: 1.04.2015 21.21.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 36282  
Катерина запитує:
Проблематика Голодомору та Голокосту, міжетнічної толерантності у курсі соціології Голодомор і Голокост в Україні: міждисциплінарний вимір дослідження
Наша відповідь:
Шановна Катерино! Пропонуємо ознайомитися з наданою інформацією:
Голокост — штучний голодомор 1932—1933 рр. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/history/mitsyk_iu/part15/1502.htm
Голокост в Україні. – Режим доступу: http://www.big-lib.com/book/65_Golokost_v_Ykraini/6986__10_NAPEREDODNI_GOLOKOSTY_EVREI_V_YSRR_1920___1930_TIRR
Людмила ГРИНЕВИЧ: «Пока мы не осознаем, тем более — в 80-ю годовщину Голодомора-геноцида, что произошло в 1930-х гг., мы будем оставаться аморфным обществом». – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/ru/article/podrobnosti/osmyslenie-problematiki-golodomora-kak-panaceya
Грицак Я. Голокост і Голодомор: виклики колективній пам'яті. – Режим доступу: http://krytyka.com/ua/articles/holokost-i-holodomor-vyklyky-kolektyvniy-pamyati
Кульчицький С. Голодомор в Україні й український Голокост. – Режим доступу: http://www.holocaust.kiev.ua/news/jurnal_nodostup/Kulchytskyi.pdf
Мирський Р.Я. Голодомор і Холокост в Україні як всеукраїнська трагедія:(філософсько-політологічні роздуми). – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9403/1/49.pdf
МІЖЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. – Режим доступу: http://a-pelin.info/?go=pub&item=61
Подольский А. Украинское общество и память о Холокосте: попытка анализа некоторых аспектов. – Режим доступа: http://library.eajc.org/page70/news13510
Проблеми історії Голокосту. – Режим доступу: http://holocaust-ukraine.net/res/custom/files/scientific_literature/3_4_Holocaust_Studies_5.pdf
Рекомендації парламентських слухань від 11 січня 2012 року на тему: “Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kompravlud.rada.gov.ua/ kompravlud/control/uk/publish/article?art_id=46827&cat_id=45376
Романів О. Голодомор 1932—1933 рр.- геноцид України: (Причини, масштаби, наслідки). – Режим доступу: http://www.poshuk-lviv.org.ua/book_holodomor33/holodomor33-romaniv.htm
Рудницька Н. Міжнародна науково-практична конференція «ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту». – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/5317/1/6_21.pdf
Соціокультурні чинники формування міжетнічної толерантності в Україні. – Режим доступу: http://www.niisp.org.ua/defa~172.php
Татаренко Т. Етнічні кордони і міжетнічна толерантність. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=32&c=537
Бразуль-Брушковський Є.Г. Геноцид та злочини проти людства і людяності в історії / Є.Г.Бразуль-Брушковський // Висвітлення проблем Голодомору і Голокосту у курсах соціально-гуманітарних дисциплін вищої школи: (методологія і методика викладання): наук.-метод. посіб. / відп. ред. проф. Р.Я.Мирський. – Львів, 2008. – С. 12-19.
Бразуль-Брушковський Є.Г. Явище Голокосту та проблеми його сучасних інтерпретацій /Є.Г.Бразуль-Брушковський, Р.Я.Мирський // Філософські пошуки. – Вип. XXIII. – Львів-Одеса: Cogito – Центр Європи, 2006. – 267-282 с.
Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі: матеріали Міжнар. наук. конф. (18-20 листоп. 2003 р.) : зб. наук. праць/ відп. ред. - проф. Р.Я.Мирський. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2005. – 200 с.
Гон М.М. Геноциди першої половини ХХ століття: порівняльний аналіз: навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / М.М.Гон. – Івано-Фрагнківськ: Лілея-НВ, 2009. – 180с.
XX століття - етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту : [зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 22 - 23 жовт. 2010 р., Житомир] / ред.: В.І. Гусєв, М.М. Гон, І.Я. Щупак; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Центр юдаїки, Ін-т політ. та етнонац. дослідж. ім. І. Кураса НАН України, Всеукр. Центр вивч. Голокосту "Ткума". - Д., 2011. - 499 c.
Мирський Р. Я. Деякі особливості увічнення жертв Голокосту у сучасній Україні або львівський синдром меншовартості національної пам’яті / Р.Я.Мирський // Україна та Польща у вимірі незалежності (1918-2008 рр.): зб. тез. – Львів: Вид-во ЛУБП, 2008. - C. 24–29.
Мирський Р. Я. Уроки Холокоста: политика и методология / Р.Я.Мирський // Проблеми історії Голокосту: наук. журн. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 108-115.
Мирський Р. Я. Уроки Голокосту і „нові парадигми” сучасної цивілізації / Р.Я.Мирський // Голокост в Україні в регіональному і загальнолюдському вимірі: зб. наук. праць. – Львів, 2005. – С. 5-9.
Мирський Р. Я. Явище Голокосту та проблема його сучасних інтерпретацій / Р.Я.Мирський // Філософські пошуки: зб. наук.праць. – Львів: Центр Європи; Одеса: Kogito, 2007. – Вип. XXIII. – C. 267–282.
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України / ред.: І. Ф. Курас. - К., 2002. - 253 с. - (Політол. і етнологія; Вип. 17).
Савка В. Проблематика Голодомору та Голокосту, міжетнічної толерантності у курсі соціології /B. Савка // Голодомор і Голокост в Україні: міждисциплінарний вимір дослідження : [навч.-метод. посіб.] / Регіон. наук.-освіт. центр з вивч. пробл. Голодомору і Голокосту , Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; відп. ред. Р. Мирський. — Л., 2009. — С. 66-135. — Бібліогр.: 8 назв.
Терський С.В. Голодомор 1932-1933 років в Україні / С.В.Терський // Висвітлення проблем Голодомору і Голокосту у курсах соціально-гуманітарних дисциплін вищої школи: (методологія і методика викладання): наук.-метод. посіб. / відп. ред. проф. Р.Я.Мирський. – Львів, 2008. – С. 19-28.

.: Розділ: Соціологія :: 9.03.2015 23.10.48 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Херсон :: Запитання: 36263  
Наталя запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою з теми "Кадровий менеджмент в соціальних службах"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Ажажа, М. А. Соціально-психологічний портрет майбутнього менеджера соціальної служби. // Гуманітарний вісник. — Запоріжжя, 2010. — Вип. 42. — С. 236-246.
Бех, В. П. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи. // Науковий часопис. — К., 2005. — Вип. 3. — С. 121-135.
Лук’янихін, В. О. Вплив соціально-екологічних факторів на кадровий менеджмент АПК. // Зб. наук. пр. — Луганськ, 2002. — N14 (26). — С. 100-102.
Лавренко, О. В. Соціально-психологічна служба підприємства: формування комунікативних якостей його менеджерів. // Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування. — К., 2005. — С. 543-549.
Оцінка ефективності роботи кадрових служб - http://library.if.ua/book/147/9816.html
Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб в сучасних умовах - http://library.if.ua/book/147/9761.html
Особливості функцій менеджменту соціальної роботи - http://library.sociology.kharkov.ua/books/mensocrab/11.html
Панасюк, М. Новий менеджеріалізм у соціальних службах Західної Європи та підготовка персоналу соціальних служб. // Науковий вісник. — Чернівці, 2002. — Педагогіка та психологія. — С. 103-111.
Пузіков, Д. О. Менеджмент соціальної служби на підприємстві. // Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування. — К., 2005. — С. 127-132.
Предмет, завдання і зміст кадрового менеджменту - http://library.if.ua/book/147/9750.html
Руженський, Микола Мусійович. Соціальний менеджмент [Текст] : [навч. посіб.] / М. М. Руженський ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : [ІПК ДСЗУ], 2011. - 255 с.
Серафим, Наталія Василівна. Система оцінки і формування кадрового потенціалу у готельному комплексі як складова соціально-орієнтованого менеджменту. // Міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій». — Суми, 2008. — [Секція 3]. — С. 72-74.
Функції та завдання системи менеджменту персоналу на промисловому пдприємств - http://www.google.com.ua/url?url=http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9912/1/39.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=kGj8VKmhMuGjyAO2v4GACw&ved=0CDYQFjAG&usg=AFQjCNGvOwGWVS66lQNACgLfWKlCk9al3Q
Шендеровський, Костянтин Сергійович. Тактичний менеджмент соціальної служби [Текст] : посіб. для кер. соц. служб / Шендеровський К. С. - К. : [б. в.], 2011. - 223 с.
http://studentam.net.ua/content/view/4271/114/
http://studentam.net.ua/content/view/4270/114/
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/menedzhment/part1/001.htm

.: Розділ: Соціологія :: 6.03.2015 16.53.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.258956 seconds