Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44071
   


Автор запитання: Наталія із міста: Конотоп :: Запитання: 39285  
Наталія запитує:
допоможть знайти інформацію до курсової роботи на тему: Технології сімейної допомоги людям похилого віку
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступними документами (Ви не могли помилитися з темою? Можливо, замість «сімейної» «соціальної»?):

1. Бобровська І. Ю. Психологічні аспекти особистісного і соціально-психологічного розвитку людини у похилому віці [Електронний ресурс] / І. Ю. Бобровська // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2013. - Вип. 4. - С. 50-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2013_4_6
2. Вакуленко С. М. Соціологія сім'ї. Навч.-метод. пос. – X. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2003. – 159 с.
3. Види соціальної терапії. – Режим доступу: http://studme.com.ua/17190512/sotsiologiya/vidy_sotsialnoy_terapii.htm
4. Житинська М. О. Деякі аспекти соціального захисту людей похилого віку в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Житинська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. - 2014. - Вип. 19. - С. 154-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_19_25
5. Житинська М. О. Забезпечення якості життя людей похилого віку як соціальна проблема [Електронний ресурс] / М. О. Житинська // Освітологічний дискурс. - 2015. - № 1. - С. 116-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2015_1_13
6. Кабаченко Н. В. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах: міжнародний досвід. [Електронний ресурс] / Н. В. Кабаченко // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - 2013. - Т. 149. - С. 62-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2013_149_13
7. Короткий курс лекцій з дисципліни «Технологія соціальної роботи». – Режим доступу: http://studme.com.ua/1584072013167/sotsiologiya/tehnologiya_sotsialnoy_raboty.htm
8. Мацкевіч, Юліана Рафаїлівна Соціальна робота з людьми похилого віку : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Ю. Р. Мацкевич ; ДВНЗ ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2014. — 339 с. : табл. — Бібліогр. наприкінці тем.
9. Методика соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [уклад.: І. В. Ковальчук, В. С. Филипчук]. — Чернівці : ЧНУ, 2009. — 183 с. : табл. — Бібліогр.: с.174-181.
10. Савельчук І. Б.Інноваційні методи соціальної роботи з людьми похилого віку: специфика та особливості впровадження / І. Б. Савельчук // Молодий вчений. — 2015. — № 2 (Ч. 4). — С. 95-99
11. Соціальна робота з людьми похилого віку / Т. І. Коленіченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2011. — № 4. — С. 20-25. - Розглянуто особливості соціальної роботи з людьми похилого віку, визначено дифініцію ”людина похилого віку”, проаналізовано завдання та обов’язки соціального працівника в цій сфері
12. Соціальна робота: технологічний аспект: навч. посіб. / за ред. А. Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.
13. Соціально-педагогічні, соціально-психологічні та соціально-медичні технології вирішення проблем різних категорій населення. – Режим доступу: http://studme.com.ua/18421120/sotsiologiya/sotsialno-pedagogicheskie_sotsialno-psihologicheskie_sotsialno-meditsinskie_tehnologii_resheniya_problem_.htm#51
14. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку : навч. посіб. / Т. О. Голубенко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — 160 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці глав.
15. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/73057/sotsiologiya/tehnologiyi_sotsialnoyi_roboti_lyudmi_pohilogo_piku
16. Технології соціальної роботи з сім'єю. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/73058/sotsiologiya/tehnologiyi_sotsialnoyi_roboti_simyeyu#14
17. Тополь О. В. Інноваційна модель соціальної роботи з людьми похилого віку [Електронний ресурс] / О. В. Тополь // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 96. - С. 279-283. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_72
18. Тополь О. В.Інноваційна модель соціальної роботи з людьми похилого віку / О. В. Тополь // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 96. — С. 279-282.
19. Чаплін І. В. Сенс життя людини та соціальний аспект формування страху смерті у людей похилого віку [Електронний ресурс] / І. В. Чаплін // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 5. - С. 16-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_5_5
20. Чернявська О.В. Технології соціальної роботи :навчальний посібник для викладачів та студентів. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 149 с.

.: Розділ: Соціологія :: 16.09.2016 22.26.25 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Конотоп :: Запитання: 39273  
Наталія запитує:
Допоможіть знайти інформацію для курсової роботи на тему:Соціальна робота з особами без певного місця проживання.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бандура Р. Соціальна робота з мігрантами [Електронний ресурс] / Р. Бандура // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 81-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_25.
2. Боделан М. В. Вулична соціальна робота: сутність і специфіка / М. В. Боделан // Наука і освіта. - 2016. - № 1. - С. 28-31.
3. Віннікова Л. В. Нові проблеми й шляхи надання соціальної допомоги безпритульним в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Віннікова. // Науковий вісник Донбасу. - 2013. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_3_17.
4. Герасимова Е. М. Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів : навч. посіб. / Е. М. Герасимова, Н. Є. Доній, О. В. Тополь. - Чернігів : ЧНТУ, 2015. - 153 c.
5. Гудзь А. О. Соціальні послуги бездомним особам та безпритульним дітям за законодавством України [Електронний ресурс] / А. О. Гудзь // Митна справа. - 2013. - № 6(2.1). - С. 320-325 . - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж16417/2013/6(2.1).
6. Гудзь А. О. Становлення та розвиток законодавства про соцiальний захист бездомних осiб i безпритульних дiтей [Електронний ресурс] / А. О. Гудзь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. - 2013. - Вип. 5. - С. 88-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2013_5_22.
7. Давидюк О. О. Проблемні аспекти реінтеграції бездомних осіб, які втратили житло внаслідок позбавлення волі [Електронний ресурс] / О. О. Давидюк // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - № 2. - С. 129-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_2_12.
8. Дубович О. В. Сутність явища бездомності та його соціально-правова оцінка: історія та сучасність [Електронний ресурс] / О. В. Дубович // Питання боротьби зі злочинністю. - 2013. - Вип. 25. - С. 209-219 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2013_25_20.
9. Євтух М. Б. Соціальна робота в зарубіжних країнах : навч. посіб. / М. Б. Євтух, М. О. Носко, С. В. Грищенко. - Київ : Чалчинська Н. В., 2014. - 303 c.
10. Іваненко Ю. Л. Бродяжництво як маргінальне соціально негативне явище у суспільстві [Електронний ресурс] / Ю. Л. Іваненко // Право і суспільство. - 2012. - № 3. - С. 197-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2012_3_43.
11. Ільчук Л. І. Соціальні послуги в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Л. І. Ільчук, Н. П. Баранова, В. М. Балаценко, В. В. Болюбах, О. О. Давидюк; ред.: І. І. Тарабукіна, Л. І. Ільчук ; Центр персп. соц. дослідж. М-ва соц. політики України та НАН України. - Київ : Журавель, 2011. - 359 c.
12. Кабаченко Н. В. Дитяча бездомність в Україні / Н. В. Кабаченко // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Пед., психол. науки та соц. робота. - 2010. - Т. 110. - С. 60-65.
13. Кабаченко Н. В. Політика щодо бездомних: теорія та практика : [монографія] / Н. В. Кабаченко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : НаУКМА, 2014. - 252 c.
14. Калашник Л. С. Соціальне сирітство як невизнана проблема сучасної педагогічної науки в КНР [Електронний ресурс] / Л. С. Калашник // Наука і освіта. - 2014. - № 1. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_1_19.
15. Кожура Л. О. Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. О. Кожура ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2013. - 18 c.
16. Мамай Н. М. Соціально-економічні та психологічні фактори існування осіб без певного місця проживання [Електронний ресурс] / Н. М. Мамай, А. З. Шайхатдінов // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. - 2010. - Т. 146, Вип. 133. - С. 40-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2010_146_133_10.
17. Рекомендації по організації соціальної роботи з бездомними громадянами в регіонах / ред.: Л. І. Ільчук, О. В. Суліма ; М-во праці та соц. політики, НАН України, Центр перспект. соц. дослідж. М-ва праці та соц. політики України та НАН України. - Київ : Вишемирський В.С., 2009. - 210 c.
18. Рябчук А. М. Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.03 / А. М. Рябчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 18 c.
19. Суханова А. Є. Критерії ефективності процесу соціально-педагогічної реабілітації безпритульних підлітків [Електронний ресурс] / А. Є. Суханова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2012. - Вип. 36. - С. 287-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_36_34.
20. Тихолоз В. В. Історія соціальної роботи : навч.-метод. посіб. для студентів спец. "Соціальна робота" / В. В. Тихолоз ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2014. - 407 c.
21. Тищенко О. В. Сутність соціальної роботи як складової соціального забезпечення [Електронний ресурс] / О. В. Тищенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2013. - № 3. - С. 97-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2013_3_21.
22. Якубова Л. А. Особливості соціально-педагогічної роботи з бездоглядними та безпритульними дітьми та молоддю [Електронний ресурс] / Л. А. Якубова // Педагогічний дискурс. - 2012. - Вип. 13. - С. 432-436. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_13_102.

.: Розділ: Соціологія :: 15.09.2016 10.25.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 39009  
Катерина запитує:
Історична пам'ять у формуванні ідентичностей поколінь (на прикладі сучасної української сім'ї)у контексті соціології
Наша відповідь:
Шановна Катерино, скористайтеся, будь ласка, наступними матеріалами:
1. Артюх В. А. Зміст поняття історична пам’ять на тлі українських реалій / В. А. Артюх . – Режим доступу : http://soippo.narod.ru/documents/konf_zhuk/artuh.doc
2. Вашкевич В. М. Історична пам’ять як функція історичної свідомості / В. М. Вашкевич // Політичний менеджмент. – 2004. – № 6. – С. 23-31.
3. Дудар В. П. Феномен історичної пам’яті у формуванні національної свідомості : матеріали Всеукраїнської наукової конференції / В. П. Дудар, В. В. Дудар // Національна ідея в духовній культурі України ХІХ-ХХ ст. – Полтава, 1993. – С. 26 – 28.
4. Зашкільняк Л. О. Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії / Л. О. Зашкільняк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 15. – Львів, 2006–2007. – C. 855–863.
5. Зерній Ю. О. Генеза та сучасний зміст поняття історичної пам’яті / Ю. О. Зерній. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/6/6.pdf
6. Зерній Ю. О. Державна політика пам’яті як чинник утвердження української національної ідентичності : Дис. к. і. н. 23.00.05 – Етнополітологія та етнодержавознавство / Ю. В. Зерній ; Національний інститут стратегічних досліджень]. – К., 2009.
7. Історична пам’ять як поле змагань за ідентичність : матеріали «круглого столу», 22.04.2008 / за заг. ред. Ю. О. Зерній. – К. : НІСД, 2008. – 68 с. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/vidannya/pamyat.pdf
8. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності : виклики глобалізації : монографія / М. А. Козловець. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.
9. Масненко В. В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості / В. В. Масненко // Український історичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 49–62.
10. Нагорна Л. П. Історична пам'ять : теорії, дискурси, рефлексії / Л. П. Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 328 с. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/istorychna_pamyat_mon_145.pdf
11. Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність : український контекст Л. Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 405 с.
12. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М. Т. Степико. – К. : НІСД, 2011. – 336 с. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Ident-62307.pdf
13. Солдатенко В. Ф. Пам’ять. Історична пам’ять. Національна пам’ять / В. Ф. Солдатенко // Українознавство. – 2011. – № 2. – С.139–140.
14. Тимків Ірина. Вплив історичної пам’яті на формування національної ідентичності / І. Тимків. – Режим доступу: http://nauka.uagate.com/wp-content/uploads/2014/04/Tymkiv2.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14042/1/41_251-256_Vis724_Armiya.pdf
http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/33/naumova.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-text-11412.html
http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/2/2-1-Zernij.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 15.05.2016 19.13.51 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 38917  
Ольга запитує:
Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, написати есе на тему "Дослідження профорієнтаційних уподобань учнів випускних класів, яке існує в українському суспільстві". Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:

1. Александровская Э. М. и др. Психологическое сопровождение школьников. - М.: Академия, 2002. - 208 с.

2. Балл Г. Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації школярів// Психолог. - 2004. - № 8 (лютий). - С. 2-11.

3. Варнавських Н. М. Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових перетворень// Педагогіка і психологія. - 2002. - №4. - С 109-115.

4. Волкова Є. Особистісно орієнтована профорієнтаційна робота в школі// Директор школи. - 2003. - № 4. - С. 9-Ю.

5. Габай Т. В. Учебная деятельность и её средства. - М.: МГУ, 1988. - 256 с.

6. Дружиніна М. Активізуючі методики у профорієнтаційній роботі// Психолог. -2003.-№18-19.-С. 1546.

7. Зеер Э. Ф. Психология профессий. Учебное пособие для студентов вузов. -М.: Академ. Проект, 2003. - 336 с.

8. Кон И. С. Психология старшеклассника. - М.: Просвещение, 1980. - 192 с.

9. Корнієнко І. О. Професійні орієнтації в системі життєвих стратегій старшокласника// Практична психологія і соціальна робота. - 2000. - №5. - С. 35-38.

10. Коробка Л. Особливості психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення старшокласників// Завуч. - 2000. - №16 (червень). - С. 74-76.

11. Литовченко Н. Ф. Професійно-орієнтований тренінг самопізнання та саморегуляції: Навч. метод, матеріали для тренінгових занять студ. пед. вузів. -Ніжин, 2002.-72с.

12. Лоос В. Г. Промышленная психология. -К.: Техніка, 1980. -184 с.

13. Маркова А. К. и др. Формирование мотивации учения. - М.: Просвещение, 1990. -192 с.

14. Муранова Н. Вітчизняний освітній досвід і сучасна допрофесійна підготовка старшокласників// Рідна школа. - 2004. - №11. - С. 62-65.

15. Плотнікова О. Професійне самовизначення учнів// Психолог. - 2004. - №42 (листопад). - С. 21-23.

16. Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред. Митиной И. М. - М.: Флинта, 2003. - 180 с.

17. Рибалка В. В. Підготовка учнівської молоді в системі професійної освіти// Психологічна газета. - 2004. - №2 (січень). - С. 13-17.
18. Самоукина Н. В. Активизация школьников в профессиональном самоопределении// Вопроси психологии. - 1990. - №1. - С. 69-77.
19. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. -М.:ЭКМОС, 1999.-352 с.
20. Сарженко И. В., Сарженко О. П. Программа «Психологические основы выбора профессии»// Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - №2-3.-С. 64-65.
21. Суворов В. Індивідуальні особливості учнів при виборі професії// Психолог. -2003.-№18-19.-С 19.

22. Тименко М. П. Мельник О. В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах ринку праці// Педагогіка і психологія. -1995.-№3.-С. 109-116.

.: Розділ: Соціологія :: 27.04.2016 08.15.09 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 38903  
Олена запитує:
Доброго дня допоможіть будь ласка написати одне із питань диплому ЗМІСТ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДІТЯМ, ХВОРИМ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Бєлкова Т. О.Підготовка дошкільників із ДЦП до інтегрованого навчання засобами самостійних занять фізичними вправами в умовах реабілітаційного центру / Бєлкова Т. О. // № 12 (14).// Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини ”Україна” [та ін.]. — Київ, 2015. — № 12 (14). — С. 86-98.
2. Вознюк Л. М.Проблематика стосунків між фахівцями та батьками дітей з ДЦП / Вознюк Л. М. // Вип. 28.// Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — Вип. 28. — С. 41-45.
3. Мартынюк Ю. А.Психологические особенности семей, воспитывающих ребенка с диагнозом ДЦП / Мартынюк Ю. А. // Серія: Психологія.// Вісник Одеського національного університету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — Т. 18, вип. 23. — С. 198-204.
4. Корадіні М. О.Актуальність і соціальна необхідність реабілітації дітей із ДЦП / Корадіні М. О.// Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку. — К., 2009. — Ч. 3. — С. 3-5.
5. Кравчук Л. С.Психофізіологічні аспекти тижневої динаміки розумової працездатності студентів із ДЦП з різним розвитком пізнавальних процесів / Кравчук Л. С.// Науковий часопис / Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — Вип. 16. — С. 99-103. — Серія 19: Корекційна педагогіка та психологія.
6. Гусев А. И.Развитие социальной и личностной идентичности лиц с остаточными явлениями ДЦП / Гусев А.И.// Наука и религия в духовном возрождении общества. — Одесса, 2007. — Т. 2. — С. 41-50.
7. Долинний Ю. О.Методичне забезпечення корекційної роботи з дітьми дошкільного віку хворіючих на ДЦП, методом фізичного виховання.// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 2006. — N1. — С. 32-34.
8. Соколовська І. С.Матері дітей з ДЦП: стратегії подолання кризової ситуації / І.С.Соколовська, І.М.Клещерова.// Соціальна педіатрія. — К., 2005. — Вип. 3. — С. 336-339.
9. Прусс В. П.Професійна реабілітація та соціальна адаптація дітей і підлітків з ДЦП в санаторно-курортних умовах / В.П.Прусс, С.С.Стригіна.// Соціальна педіатрія. — К., 2005. — Вип. 3. — С. 315-317.
10. Марченко, Інна Сергіївна Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекц. педагогіки і психології. — 2-ге вид. — Київ : Слово, 2015. — 94 с. : іл., [4] арк. кольор. іл. — Бібліогр.: с. 68–76.
11. Активні форми психокорекційної роботи з підлітками, хворими на ДЦП / [Гриценок Л.І., Ілляшенко Т.Д., Ком’ягіна Г.В. та ін.] ; За ред. Т.Д.Ілляшенко ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи та ін. — К. : Ніка-Центр, 2002. — 44 с. : табл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
12. Методичні питання психологічної реабілітації підлітків з ДЦП / [Гриценок Л.І., Ілляшенко Т.Д., Ком’ягіна Г.В. та ін.] ; За ред. Т.Д.Ілляшенко ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи та ін. — К. : Ніка-Центр, 2002. — 39 с. : іл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjDksuX46vMAhUqEpoKHRLGDnkQFggaMAA&url=http://www.mlsp.gov.ua/document/100769/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.doc&usg=AFQjCNGPVgn6CFpO4g0la6vGoFaczXY2Og&bvm=bv.120551593,d.bGs&cad=rja
http://ua-referat.com/Соціальна_реабілітація_дітей_з_порушеннями_опорно-рухового_апарату
http://ukrbukva.net/print:page,1,64563-Metodicheskie-osobennosti-social-no-pedagogicheskoiy-raboty-s-bol-nymi-s-narusheniem-oporno-dvigatel-nogo-apparata-na-primere-OGUSO-RC-Sosnovaya-gorka.html
http://pidruchniki.com/10651009/pedagogika/robota_sotsialnogo_pedagoga_molodimi_invalidami_hvorimi_obdarovanimi_uchnyami
http://ebooktime.net/book_156_glava_100_§_5._Зміст_реабіл?.html
http://www.slideshare.net/loolspu/ss-25279400
http://ua-referat.com/Дитячий_церебральний_параліч
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/VKPI_soc_2013_4_18.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 24.04.2016 20.45.14 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.312602 seconds