Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Єлізавета із міста: Вінниця :: Запитання: 43661  
Єлізавета запитує:
Доброго дня, підберіть літературу для написання курсової роботи на тему:"Методика формування іншомовної компетентності у діалогічному мовленні"
Наша відповідь:
Добрий день, Єлізавето! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Барсук С. Л.Педагогічні умови формування іншомовного професійного мовлення майбутніх судноводіїв на засадах комунікативно-когнітивного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. Л. Барсук; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2016. - 20 c. - укp.

Бегека Д. А.Формування іншомовної комунікативної компетенції : метод. посіб. / Д. А. Бегека; МОНМС України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2011. - 212 c. - Бібліогр.: 44 назв - укp.

Бзовська, Н. П.Діалогічне мовлення - один з основних видів формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках англійської мови [Текст] / Н. П. Бзовська // Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини : збірник науково-методичних праць / Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Вінницькій області. - Вінниця, 2014. - Вип. 6. - С. 193-198. - Бібліогр. в кінці ст.

Гайдукова, Л. В.Система вправ для формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійської мови [Текст] / Л.В. Гайдукова // Іноземні мови. - 2007. - № 4. - С. 26-32.

Златина, А. В. Обучение диалогической речи в процессе преподавания иностранного языка в школе [Текст] / А. В. Златина // Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. - 2015. - № 28/29. - С. 2-6

Канюк О. Л. До питання моделювання комунікативних ситуацій для формування вмінь іншомовного ділового спілкування / О. Л. Канюк // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 19, ч. 3. - С. 39-46. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Клочко В. І.Формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій : монографія / В. І. Клочко, М. Г. Прадівлянний; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2009. - 196 c. - Бібліогр.: с. 138-153. - укp.

Ковальчук Л. О. Стратегії іншомовної комунікації : колект. моногр. / Л. О. Ковальчук, Я. А. Костін, І. Д. Ярощук, Р. С. Луців, А. В. Грицьків, О. І. Дуда, І. М. Гумовська, С. М. Рибачок, Л. В. Сандій, Н. В. Рибіна, Т. В. Пятничка, Л. В. Собчук, Н. Є. Кошіль, О. Л. Лотоцька, О. Б. Боднар; ред.: А. В. Грицьків. - Т. : ТНЕУ, 2011. - 162 c. - Бібліогр.: с. 145-158. - укp.

Кузьменко, Ю. В. Вимоги до вправ для формування соціокультурної компетенції в учнів основної школи у процесі навчання англійського діалогічного мовлення [Текст] / Ю.В. Кузьменко // Іноземні мови. - 2006. - № 2. - С. 6-15.

Кузьмінський А. І. Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу : навч.-метод. посіб. / А. І. Кузьмінський, О. І. Вовк; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 315 c. - укp. - англ.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях : [навч. посібник] / [С. Ю. Ніколаєва, С. В. Гапонова, Е. Г. Арванітопуло та ін.]. – К. : Ленвіт, 2004. – 208 с.

Ніколаєва С. Ю. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах : Посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Ю. Ніколаєва, С. В. Гапонова, Н. К. Скляренко, Е. Г. Хоменко, Л. П. Голованчук. - 2-е вид., доповн. і переробл. - К. : Ленвіт, 2004. - 360 c. - англ.

Паршикова О. О. Комунікативно-ігровий метод навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект) : монографія / О. О. Паршикова; Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. - Донецьк : Вебер, 2009. - 295 c. - Бібліогр.: с. 257-293. - укp.

Преснер, Руслана. Комунікативно орієнтований підхід до навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах [Текст] / Р. Преснер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2017. - Серія : Педагогіка, Вип. 4. - С. 12-19. - Бібліогр. в кінці ст.

Редько В. Г. Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов. Теорія і практика : монографія / В. Г. Редько. - К. : Генеза, 2012. - 222 c. - Бібліогр.: с. 211-222 -

Рибенок В. В. Комунікативний підхід як стратегія формування іншомовної мовленнєвої компетенції [Електронний ресурс] / В. В. Рибенок, О. В. Поливяна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2017. - Вип. 64(2). - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_64(2)__39

Середа, Л. А. Організація навчання діалогічного мовлення за комунікативною методикою : методичний матеріал / Л. А. Середа // Англійська мова та література. - 2009. - № 33. - с. 9-17

Терещук Д. Г. Особливості розвитку іншомовних комунікативних стратегій у говорінні / Д. Г. Терещук // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. - 2012. - № 3. - С. 74-78. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Ураєва І. Г. Спроби аналізу добору мовленнєвого, мовного, ілюстративного та інформаційного матеріалу для оволодіння змістом іншомовної комунікативної компетентності [Електронний ресурс] / І. Г. Ураєва // Педагогічний пошук. - 2016. - № 4. - С. 60–64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2016_4_18

Черниш В. В. Засоби формування іншомовної комунікативної компетенції у діалогічному мовленні / Валентина Василівна Черниш // Іноземні мови. – 2011. – № 3. – С. 15 – 22.

Черниш В. В. Контроль рівня сформованості компетенції у діалогічному мовленні / Валентина Василівна Черниш // Іноземні мови. – 2012.. - №1. – С. 9 – 16.

Юхименко, В. О. Психолого-педагогічні чинники формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх офіцерів [Текст] / В. О. Юхименко // Іноземні мови : Науково-методичний журнал. - 2019. - № 3. - С. 18-25. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.12.2019 19.23.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 43587  
Софія запитує:
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати ґрунтовну інформацію до теми "Залишки форм двоїни в сучасній українській літературній мові". Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Перегляньте, будь ласка, такі ресурси:
1. Дика, Л. Форми двоїни в говірках полісько-середньонаддніпрянського пограниччя [Електронний ресурс] / Людмила Дика. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12588/Dyka_Formy_dvoyiny_v_hovirkakh.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 21.11.2019). – Назва з екрана.
2. Залишки форм двоїни (у значенні множини) в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / Студопедія : Ваша школопедія. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу https://studopedia.com.ua/1_28342_zalishki-form-dvoini-u-znachenni-mnozhini-v-suchasniy-ukrainskiy-movi.html ( дата звернення 21.11.2019). – Назва з екрана.
3. Категорія двоїни в українській мові [Електронний ресурс] / StudFiles : файловий архів студентів. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу https://studfile.net/preview/5258830/page:4/ (дата звернення 21.11.2019). – Назва з екрана.
4. Коць, Т. Категорія двоїни і становлення морфологічної норми української мови [Електронний ресурс] / Тетяна Коць // Українська мова, 2011. - №2. – С. 68-74. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/42847/06-Kots.pdf?sequence=1 (дата звернення 21.11.2019). – Назва з екрана.
5. Сердунич, Л. Двоїна – ознака української мови [Електронний ресурс] / Любов Сердунич ; ВСВІТІ. – Електрон. дан. – 2011 - 2019. – Режим доступу http://vsviti.com.ua/ukraine/60983 (дата звернення 21.11.2019). – Назва з екрана.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.11.2019 22.48.37 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія Ціфрак із міста: М. Ужгород :: Запитання: 43554  
Наталія Ціфрак запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали для реферату на тему "Русинські словники"!
Наша відповідь:
Добридень, Наталіє! Ми підібрали для вас джерела інформації, які допоможуть у написання реферату. Уважно прочитайте передмови до словників. Бажаємо успіхів!

Алмашій, М. Орфографично-орфоепичный словарь русинського языка : пособник на пом?ч гуманітарным нар. шк., журналистам, редакторам русин. изд., каждому пишущому по-русинськы / М. Алмашій ; Закапрат. обл. науч.-культурол. о-во им. А. Духновича, Языкознателна секція. - Ужгород : Повч Р. М., 2014. - 175 с. - (Серія "Бібліотека русина").
Алмашій, Михайло. Русинсько-українсько-російський словник: біля 7000 слів [Текст] / М. Алмашій [та ін] ; Научно-културологичноє Общество им. А.Духновича, Общество карпатських русинов. - Ужгород : Видавництво В.Падяка, 2001. - 153 с.
Алмашій, Михайло Іванович.Русинсько-російсько-украйинсько-латинськый словарь лінґвістичної термінолоґії [Текст] : [493 термінув] / М. І. Алмашій, М. М. Ухаль ; Закарпат. обл. науч.-культоролог. о-во им. А. Духновича. - Ужгород : [б. в.], 2014 (ПП Повч Р. М.). - 80 с. - (Бібліотека русина).
Белей А.РУСИНСЬКІ СЛОВНИКИ ЗАКАРПАТТЯ: НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ ЧИ ТЕХНОЛОГІЯ [Електронний ресурс] . - Режим доступу:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjop6DvoOTlAhUS0qYKHf_wAVYQFjADegQIBRAC&url=http://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/download/18/15/&usg=AOvVaw1jSe4m-sI6qZt-xeANC5v6
Енциклопедія історії та культури карпатських русинів / уклад.: Павло Роберт Магочий, Іван Поп ; пер. з англ. мови Н. Кушко. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. - 856 с. : іл., портр
Керча, Іґорь Словник русинсько-руськый [Текст] = Русинско-русский словарь : у 2-х т. : верьх 58 000 слов / Іґорь Керча. - Ужгород : ПоліПрінт, 2007. - Текст русинською, російською мовами.
Т. 1 : А - Н. - 2007. - 608 с.
Т. 2 : О - Я. - 2007. - 608 с.
Краєзнавчий словник русинів-українців.Пряшівщина [Текст] / П. Алеш [та ін.] ; голов. ред. Ф. Ковач. - Пряшів : Союз русинів-українців Словацької республіки, 1999. - 499 с.: фот. - Бібліогр.: с.498
Крушко, Степан. Короткий словник русинської говірки села Хмельова [Текст] = Kratky Slovnik rusinskeho narecia obce Chmel'ova / С. Крушко, О. Бріндова. - Presov : [s. n.], 2010. - 128 с. : іл. - Текст словац., укр. мовами.
Нечай, С..Російсько-український (московсько-руський або москвинсько-русинський) медичний (лікарський) словник з іншомовними назвами [Текст] : більше 20 000 слів / С. Нечай ; Українське лікарське товариство у Києві, Благодійний фонд "Третє тисячоліття". - 2., випр. та доп. - К. : [б.в.], 2001. - 592 с. - Альтернативна назва : Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами.
Нечай, С. Короткий українсько-білоруський (русько-, русинсько-литвинський) медичний (лікарський) словник [Текст] = Кароткі ўкраінска-беларускі (русь(с)ка-крыўскі, -вялікалітовскі) медыцынскі (лекарскі, урачэбны) слоўнік : близько 3.000 слів / С. Нечай. - Київ : [б. в.], 2015. - 25 с.
Поп, Димитрій І.Русинський синонімічний словник з українськими відповідниками [Текст] / Д. І. Поп, Д. Д. Поп. - 1.вид. - Ужгород : Видавництво В.Падяка, 2001. - 48 с. - Альтернативна назва : Русинськый синонімічный словарь.
Русинськый ортоґрафічный словарь [Текст] : (з ґраматичныма таблами) / Вседержавное Русинськое Самосправованя, Русинський науч. ін-т им. Антонія Годинкы ; сост. М. Капраль. - Будапешт : [б. в.], 2017. - 224 с.
Сірка, Йосиф. Короткий словник говірки села Ублі [Текст] / Й. Сірка, А. Баушенко. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2017. - 96 с. - Бібліогр.: с. 89-90. -
Ткачов, Сергій Васильович.Словник порівнянь русинської літературної мови [Текст] / С. В. Ткачов. - Тернопіль : [б.в.], 1992. - 88 с. - (Наукові праці. Сер. русиністики / Тернопільський педагогічний ін-т. Лабораторія славістичних студій ; вип. 1)
Федонюк В.Довідник про українців Пряшівщини / В. Федонюк // Нар. творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - С. 108-109.
Чорі, Юрій Семенович. Словарь русинського языка [Текст] / Юрій Семенович Чорі. - Ужгород : [б. в.], 2001 - 2009.
Т. 1 : А - Б - В - Г - г - Д. - 2001. - 337 с.
Т. 2 : Е - Є - Ж - З - И - І - Ы - Й. - 2003-2004. - 294 с.
Т. 3 : К - Л - М - Н. - 2004-2005. - 284 с.
Т. 4 : О-П. - 2006. - 284 с.
Т. 5 : П - Р / вступ. сл.: О. Мейсарош, В. С. Фединишинець. - 2007-2008. - 498 с.
Т. 6 : С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Ю - Я / вступ. сл.: И. Петровцій ; В. Сочка-Боржавин ; М. Фединишинець. - 2009. - 414 с.
Чорі, Юрій Семенович.Фразеолоґізмы русинського языка [Текст] : у 2 т. / Ю. С. Чорі. - Ужгород : ІВА, 2015 - (в опр.).
Т. 1 : А - Н. - 2015. - 594 с.
Т. 2 : О - Я. - 2015. - 500 с.
Т. 3 : А - Я : (додаток до 1-го и 2-го тома). - 2015. - 240 с.
Т. 4 : А - Я : (додаток до 1-3-го том?в). - 2016. - 138 с.
Т. 5 : А - Я : (додаток до 1-4-го том?в). - 2017. - 142 с.
Т. 6 : А - Я : (додаток до 1-5-го том?в). - 2018. - 188 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.11.2019 21.17.29 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріна із міста: Дніпро :: Запитання: 43533  
Каріна запитує:
Допоможіть знайти цікаві матеріали до Дня писемності та мови.Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 6.11.2019 12.33.57 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 43504  
Людмила запитує:
Особливості організації та проведення уроку іноземної мови в умовах НУШ
Наша відповідь:
Людмило, доброго ранку! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Бочковська О. Вивчення іноземної мови в ранньому шкільному віці / О. Бочковська // Ігри в початковій школі на уроках англійської / упоряд. Л. Мудрик. – Київ : Шк. світ, 2010. - 128 с. - (Бібліотека «Шкільного світу»).

Галушка Г. М. Формуємо соціокультурну компетенцію з допомогою казок / Г. М. Галушка. - Харків: Основа. 2008. - 95 с - (Б-ка журн. «Англійська мова та література. Вип. 10).

Гуменюк, І.Б. Вивчення англійської мови в умовах Нової української школи
http://imso.zippo.net.ua/wp-content/uploads/2018/08/20180813_statja_7.pdf

Гунько С Новий підхід до вивчення англійської мови на початковому етапі / С. Гунько // Початкова школа. - 2011. - № 8. - С 32-34.

Давидова М. В. Підвищуємо якість навчання школярів іноземних мов / М. В. Давидова. – Харків : Основа. 2016. - 111 с - (Б-ка журн. «Англійська мова та література. Вип. 10).

Денисенко М. Побачив - запам'ятав - навчився: як правильно використовувати наочність при навчанні читання англійською мовою учнів початкової школи / М. Денисенко // Іноземні мови в навчальних закл. - 2007. - № 3. - С. 112-116.

Джуряк, Л. Ю.Застосування інноваційних методів під час викладання та вивчення англійської мови // Англійська мова та література (Основа). - 2019. - № 1-3. - С. 46-50.

Душніцька і. і. Важливість вивчення іноземних мов у сучасному світі та роль навчальної гри у цьому процесі /І. і. Душніцька // Англійська мова та література: науково-метод. журн. - 2018. - № 19-21. - С 30-35.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу в 2018/2019 навчальному році // Іноземні мови в школах України: науково-метод. журн. - 2018. - № 4. - С 2-9.

Колесник О. Фонетичні й орфографічні ігри на початковому етапі / О. Колесник // Ігри в початковій школі на уроках англійської/упоряд. Л. Мудрик. - Київ: Шк. світ. 2010. - 128 с - (Бібліотека «Шкільного світу»).

Матеріали для викладання англійської мови В НУШ
http://nus.org.ua/articles/do-uvagy-vchyteliv-pilotnyh-shkil-materialy-dlya-vykladannya-anglijskoyi-movy/

Марченко, Лариса. Бінарний урок з природознавства та англійської мови "Книга скарг тварин планети Земля. The book of animal complaints of the planet Earth" : з елементами проектної роботи (International conference) // Початкова школа. - 2019. - № 4. - С. 28-31.

Мар'яненко Л. Формування пізнавальної діяльності в молодших школярів / Л. Мар'яненко - Київ: Ред. загальнопед. газ.. 2014. - 122 с - (Б-ка «Шк. світу»).

Морозова О. НУШ очима дитини / О. Морозова // Поч. школа. - 2018. - № 6. - С 62.

Нестандартні уроки в початковій школі / упоряд. О. Кондратюк. - Київ: Ред. загальнопед. газ.. 2005. -128 с - (Б-ка «Шк. світу»).

Осадченко Т. Використання ігор на початковому етапі навчання в процесі формування іншомовної комунікативної компетенції учнів /Т. Осадченко // Ін. мови в навч. закладах. - 2016. - № 6. – С. 49-51.

Погребняк, О. М. Англійська мова в умовах НУШ : мій досвід // Англійська мова в початковій школі. - 2019. - № 5. - С. 26-38.

Редько В. Оновлення змісту навчання іноземних мов у сучасній шкільній освіті - прерогатива Нової української школи // Іноземні мови в школах України. - 2018. - № 4. - С 10-15.

Савченко О. Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи / О. Савченко // Рідна школа. - 2018. -№1-2. - С.3-7.

Харченко Ю. Ю. Формування ключових життєвих компетентностеи в умовах сучасної модернізації освітніми засобами ІКТ: давайте обговоримо /Ю. Ю. Харченко //Англійська мова та література. - 2018. -№1/3. – С. 24-26.

Харченко О. В. Нова українська школа: завдання і перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Харченко // Постметодика. - 2016. - № 2. - С. 2-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2016_2_3

Як це – сучасно викладати іноземні мови
https://nus.org.ua/view/yak-tse-suchasno-vykladaty-inozemni-movy/

Шуть М. Школа ігромайстерності / М. Шуть. – Київ : Вид. дім «Шк. світ»: Вид. Л. Галіцина. 2006. - 128 с. - (Б-ка «Шк. світу).

Ярова Є. Ігри під час вивчення граматики англійської мови / Є. Ярова // Поч. шк. - 2007. - № 1. - С.18-19.

.: Розділ: Мовознавство :: 28.10.2019 16.55.51 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.468101 seconds