Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 45272  
Максим запитує:
Добрий день! Необхідна література про міфологію давніх слов'ян. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Максиме! Пропонуємо вам наступні джерела:
Берегова Г. Гілозоїзм і слов’янська міфологія [Електронний ресурс] / Г. Берегова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2012. — Вип. 49. — С. 78-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_49_9.
Велесова Книга — Волховник / уклад.: Г. Лозко. — 4-те вид. — Вінниця: Континент-прим, 2007. — 520 с.
Голіченко Т. Слов'янська міфологія та антична культура / Т. Голіченко ; НАН України, Інститут філософії. — Київ : Наук.думка, 1994. — 92 с.
Гнатюк В. Нарис української міфології / В. Гнатюк. — Львів : Ін-т народознав. НАН України, 2000. — 264 c.
Історія західних і південних слов'ян : з давніх часів до XX ст.: навч. посіб. для студ. іст. спец. вищих навч. закл. / В. Яровий [та ін.] ; ред. В. І. Яровий. — Київ : Либідь, 2003. — 630 с.
Костомаров М. Слов’янська міфологія : вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. Костомаров. — Київ : Либідь, 1994. — 384с.
Лисюк Н. Міфологічний хронотоп : матеріали до курсів "Міфологія", Міфологія слов'ян. і світова" / Н. Лисюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2006. — 198 c.
Міфологія: Скандінавські та германські країни, слов'янські країни, Індія, Китай, Японія : дитяча енциклопедія / авт.-упоряд. О. Могила, С. Чумаков. — Київ : Школа, 2001. — 496 с.
Мосенкіс Ю. Трипільська міфологія : корот. слов. термінів / Ю. Мосенкіс. — К., 2003. — 74 c. — (Трипіль. культура - укр. мова: Наук.-навч. енциклопед. сер; Вип. 1).
Писаренко Ю. Символ ключа в народній обрядовості та міфології / Ю. Писаренко // Нар. творчість та етнографія. — 2002. — N 5-6. — С. 97-101.
Про слов'ян, їх бога Рода і граде Родень : канівський збірник / над зб. працювали Л. Я. Пілат [та ін.]. — Київ : [б.в.], 2008. — 111 с.
Сележан Й. Основи національного виховання. Українознавство: ритуально-міфологічна культура українців: Хрестоматія / Й. Сележан. — Чернівці: Книги - ХХІ, 2005. — 272 с.
Степанська О. Слов'янська міфологія як фактор стилеутворення в українській і російській опері другої половини ХІХ сторіччя. "Різдвяна ніч" Лисенка та "Ночь перед Рождеством" Римського-Корсакова: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / О. Степанська ; Нац. акад. України ім. П.І.Чайковського. — Київ, 1999. — 19 с.
Таран Я. Образ дракона в міфологічному просторі східних слов'ян / Я. Таран // Магістеріум. Культурологія. — 2007. — Вип. 26. — С. 66-73.
Темченко А. Міфологія простору: семантика горизонталі в традиційних уявленнях східних слов’ян (на матеріалі замовлянь) [Електронний ресурс] / А. Темченко // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2017. — № 4. — С. 42-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2017_4_8.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 22.03.2021 09.53.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 45260  
Ольга запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про іспанську міфологію. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Барандиаран Х. М. Баскская мифология / Х. М. Барандиаран. – М. : Герника, 2009. – 432 с.
Оболенская Ю. Л. Mitos y leyendas de Espana=Легенды и предания Испании : с обширными лингвокультурологическими, историческими, грамматическими комментариями / Ю. Л. Оболенская. – ООО Ленанд, 2015. – 224 с.
Оболенская Ю. Л. Легенды и предания народов Испании / Ю. Л. Оболенская. – М. : Высш. шк., 2004. – 128 с.
Esparza C. V. Mitologia popular (Campo de Montiel) [Електронний ресурс] / Carlos Villar Esparza // Revista de folklore. – 2004. – N 282. – P. 183-195. – Режим доступу: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/94698 (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=934289).
Cabo J. C. Gnomos: Guia de los seres migicos de Espana [Електронний ресурс] / J. C. Cabo. – Режим доступу: https://books.google.co.ve/books?id=kE6vSFdWL8wC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false.
Бандуа – персонаж галисийской мифологии [Електронний ресурс] // Spaincome.ru : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://spaincome.ru/bandua/. – Назва з екрана.
Дякун О. М. Міфологічний дискурс прози Мігеля Анхеля Астуріаса [Електронний ресурс]: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / О. М. Дякун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04dommaa.zip.
Испанская мифология и фольклор [Електронний ресурс] // Bestiary.us : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.bestiary.us/culture/1964. – Назва з екрана.
Козловская Е. В. Функционирование мифологем испанского языка в лингвокультурном контексте [Електронний ресурс] / Е. В. Козловская // Вестник Омского гос. педагог. ун-та. Серия : Гуманитарные исследования. – 2018. – № 4 (21). – С. 62-65. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionirovanie-mifologem-ispanskogo-yazyka-v-lingvokulturnom-kontekste.
Козловская Е. В. Этапы формирования испанской мифологической картины мира [Електронний ресурс] / Е. В. Козловская // Вестник Челябинского гос. ун-та. Серия : Филологические науки. – 2017 . – № 3. - Вып. 105. – С. 41-44. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-formirovaniya-ispanskoy-mifologicheskoy-kartiny-mira/viewer.
Мариненко П. І. Історія та сучасне фунціонування концепту duende в іспанській лінгвокультурі іберійського мовного ареалу [Електронний ресурс] / П. І. Мариненко // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – 2017. – Вип. 3. - С. 149-154. – Режим доступу: http://tsj.journal.kspu.edu/index.php/tsj/article/download/243/373.
Мифология Астурии [Електронний ресурс] // The-spain.com : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://the-spain.com/blog/mifologiya-asturii. – Назва з екрана.
Муросы и Моуры: мифические персонажи Галисии [Електронний ресурс] // Spaincome.ru : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://spaincome.ru/murosy/. – Назва з екрана.
Оболенская Ю. Л. Иберийские мифонимы как объект лингвокультурологического исследования [Електронний ресурс] / Ю. Л. Оболенская // Вестник РУДН. Серія : Лингвистика. – 2004. – № 6. – С. 92-98. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/iberiyskie-mifonimy-kak-obekt-lingvokulturologicheskogo-issledovaniya/viewer.
Фрейденберг О. М. Миф и литература древности [Електронний ресурс] / О. М. Фрейденберг. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Восточная лит. РАН, 1998. – 800 с. – Режим доступу: http://yanko.lib.ru/books/sacra/freydenberg=mif_i_lit_drevn.pdf.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 18.03.2021 16.20.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павло із міста: Одеса :: Запитання: 45030  
Павло запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про фольклор гагаузів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Павло!Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - № 33771. Також радимо Вам додатково попрацювати з такими джерелами:
Арнаут Ф. Некоторые особенности мотивов любви и смерти в гагаузских лирических песнях [Електронний ресурс] / Ф. Арнаут // Східний світ. — 2011. — № 1. — С. 153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2011_1_25.
Арнаут Ф. Пісні у гагаузів. Поняття жанру "тюркю" [Електронний ресурс] / Ф. Арнаут // Сходознавство. — 2008. — № 43. — С. 9-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2008_43_4.
Георгієв М. До питання про походження одного з cимволічних атрибутів гагаузької весільної обрядовості [Електронний ресурс] / М. Георгієв, А. Шабашов // Записки історичного факультету. — 2014. — Вип. 25. — С. 7-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2014_25_3.
Диханов В. Календарна обрядовість болгар та гагаузів Південної України : Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.05 / В. Диханов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2001. — 16 c.
Докіна С. Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів [Електронний ресурс] / С. Докіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Гендерні дослідження. — 2016. — Вип. 2. — С. 118-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2016_2_14.
Дрига І. Три події в гагаузознавстві [Електронний ресурс] / І. Дрига // Східний світ. — 2008. — № 4. — С. 137-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2008_4_27.
Сырф В. Гагаузская фольклористика (историографический обзор) [Електронний ресурс] / В. Сырф // Сходознавство. — 2012. — № 57-58. — С. 127-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhodoz_2012_57-58_13.
Чижов Г. До питання про періодизацію історії етнологічного вивчення болгар і гагаузів південно-західної України [Електронний ресурс] / Г. Чижов // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 207, Вип. 195. — С. 116-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_207_195_24.
Юзвяк І. Сакральна культура гагаузького народу та її відображення у релігійній термінології гагаузької мови [Електронний ресурс] / І. Юзвяк // Мовні і концептуальні картини світу. — 2014. — Вип. 47(2). — С. 560-569. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_47(2)__63.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 15.12.2020 20.07.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Киъв :: Запитання: 44970  
Світлана запитує:
Доброго дня, можливо підібрати літературу до реферату "Мотиви і образи українських народних пісень про кохання". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Бобровицька Н. В. Ліричні пісні про кохання та сімейне життя : специфіка віршування / Н. В. Бобровицька // Слов’янський світ. –2016. – Вип.15. – С. 2012-228.
Будівський П. О. Українська народна лірика про сім’ю та побут / П. О. Будівський. – Київ, 1993. – 129 с.
Дмитренко М. Генетичний код нації / М. Дмитренко // Літ. Україна. – 2006. – № 46. – С. 7.
Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору / Я. Гарасим. – Львів, 2010. – 376 с.
Єфремова Л. Стиль народних пісень Подніпров’я : (за матер. сучасних експедиц. досліджень) / Л. Єфремова // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 27–33.
Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : навч. посіб. / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 591 c.
Народні пісні Полтавщини : (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та вст. Ст. Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ : Логос, 2016. – 752 с. : ноти, карти.
Українська фольклористика : словник-довід. / уклад. і заг. ред. М. Чорнопиского. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с.
Бокало І. М. Українські народні пісні про кохання : морально-етичні виміри [Електронний ресурс] : дис… канд. філолог. наук : 10.01.07 – фольклористика / І. М. Бокало ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2019. – 228 с. – Режим доступу: http://etnolog.org.ua/doc/specrada/bokalo_dys.pdf.
Кобиленко Н. К. Про деякі особливості значень слів-символів (на матеріалі текстів казок та пісень) [Електронний ресурс] // Вісник Луган. нац ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2010. – № 18. – С. 30-34. – Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/260/1/№ 18_205_2010_ФН.pdf#page=31.
Мелешко В. А. Ліричні пісні про кохання полтавського фольклорного регіону [Електронний ресурс] : мистецтвознавство / В. А. Мелешко, А. Мелешко // Рідний край. – 2018. – № 1. – С. 173-176. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9859/1/37.pdf.
Петленко Л. П. Образність символів українських народних пісень про кохання [Електронний ресурс] / Л. П. Петленко // Філологічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – Режим доступу: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29420/1/Tkachenko_172-176.pdf.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 4.12.2020 09.18.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андріана із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 44861  
Андріана запитує:
Доброго дня! потрібно скласти картотеку українського народного ігрового фольклору, можете порадити якісь цікаві збірки?) P.SДякую))
Наша відповідь:
Доброго дня, Андріано! Радимо Вам використати наступні збірки: – Гуси, гуси, додому! : укр. нар. ігри / оброб. й переповіли В.Бойко, Є.Горева ; мал. А.Львов. - Київ : Веселка, 1966. - 23 с. : іл.
– Збірник ігор для дошкільнят : дит. садок. Бібліотека / упоряд. Т.Вороніна. - Київ : Шкільний світ : Видавець Л.Галіцина, 2005. - 127 с. - (Бібліотека "Шкільного світу").
– Скуратівський В.Т. Покуть / В.Т.Скуратівський ; худож. А.М.Буртовий. - Київ : Довіра, 1992. - 236 с. - (Відродження).
– Українці : народні вірування, повір'я, демонологія / упоряд. А.П.Пономарьова, Т.В.Косміної, О.О.Боряк ; вступ. ст. А.П.Пономарьова ; іл. В.І.Гордієнка. - 2-е вид. – Київ : Либідь, 1992. - 638 с. : іл. - (Пам'ятки історичної думки України).
– Українське дошкілля : пісні, ігри, танці, вірші й загадки / худож. С.І.Іванов. - Київ : Музична Україна, 1992. - 142 с. : ноти.
– Підгірянка М. Зіллюся з серцем народу : вірші та поеми, вірші, загадки, ігри для дітей / М.Підгірянка ; худож. О.Є.Кондратюк. - Ужгород : Редакційно-видавничий відділ Закарпатського обласного управління по пресі, 1992. - 145 с. : іл.
– Горохова скриня : укр. нар. ігри / упоряд., передм. В.Пепи ; худож. Л.Постних. - Київ : Веселка, 1993. - 95 с. : іл.
– Дитяча розвага : укр. нар. пісні, забави та ігри. - Київ : Музична Україна, 1993. - 103 с. : ноти.
– Цьось А.В. Українські народні ігри та забави : навч. посібник. - Луцьк : Надстир'я, 1994. - 95 с.
– Жмундуляк Д. Українознавство : для 5-9 кл. / Чернівец. наук.-метод. ін-т освіти. - Чернівці, 1996. - 206 с.
– Майданська С. Христос воскрес! / С.Майданська ; мал. В.Тарана. – Київ : Купина, 1993. - 24 с. : ілюстр., ноти
– Струманський В.П. Народознавство Поділля : хрестоматія / В.П.Струманський. - Хмельницький : Поділля, 1995. - 443 с. : іл.
– Супруненко В.П. Ми – українці : у 2 кн. : енцикл. українознав. Кн. 1 / В.П.Супруненко ; мал. Н.Музиченко ; макет К.Ткаченка. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999. - 410 с. : іл.
– Кругляк О.Я. Від гри до здоров'я нації : рухливі та укр. нар. ігри, естафети на уроках фіз. культури : метод. посіб. / О.Я.Кругляк ; худож. оформ. С.Демчак. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2000. - 80 с. : іл.
– Дзига : укр. дит. й молодечі нар. ігри та розваги / композ. П.Черемського ; уклад. В.Семеренський, П.Черемський. - Харків : Друк, 1999. - 528 с. : іл.
– Літала сорока по зеленім гаю : дитячі та молодіжні укр. нар. ігри / упоряд., прим. Г.В.Довженок ; худож. С.Г.Урбарська . - Київ : Молодь, 1990. - 157 с.
– Гавриленко Л.А. Джерело : посіб. з укр. народознавства / Л.А.Гавриленко. - Запоріжжя : Просвіта, 2001. - 178 с.
– Чумарна М.І. Цокає годинничок : звичаєвий календар українців у віршах, приказках, прислів'ях... / М.І.Чумарна ; худож. О.Мазур. - Львів : Аверс, 2003. - 96 с. : ілюстр.
– Кузь В.Г. Українські народні дитячі ігри : посіб. для студ. філол. ф-тів... / В.Г.Кузь ; Уманський державний педагогічний університет; Лабораторія "Етнологія Черкаського краю". - Київ : Науковий світ, 2003. - 32 с.
– Воропай О. Звичаї нашого народу : етнограф. нарис. Т. 2 / О.Воропай ; відп. за вип. С.І.Білокінь. - Репр. вид. - Київ : Оберіг, 1991. - 447 с.
– Зайцева В.Ю. Ігровий калейдоскоп / В.Ю.Зайцева ; худож. В.Стецюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. - 64 с.
– Яланський П.Г. А я квача не боюся! : нар. ігри / П.Г.Яланський ; літ. опрацюв., передм. В.Мазного ; мал. А.Василенка. - Київ : Веселка, 1981. - 88 с. : ілюстр.
– Ставаймо в коло : зб. дит. ігор / упоряд. В.Г.Войта, Н.Л.Лобода ; худож. оформ. Ю.В.Раєвського. – Київ : Молодь, 1979. - 120 с. : ілюстр.
– Котилася торба : укр. нар. дит. ігри / упоряд. В.Бойко ; худож. О.Петренко. - Київ : Веселка, 1990. - 32 с. : ілюстр.
– Мудрик С.Б. Рухливі ігри за народним календарем : метод. рек. / С.Б.Мудрик. - Луцьк, 2005. - 38 с.
– Зайцева В.Ю. Ігровий калейдоскоп / В.Ю.Зайцева ; худож. В. Стецюк ; дизайн обкл. С. Бєдної. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 64 с. : ілюстр.
– Ходить котик по лавочці : забави для наймол. / уклад. Л. П'ятночко ; намал. О. Гижа ; худож. обкл. Ю. Крукевич. - Львів : Свічадо : Колесо, 2008. - 64 с. : ілюстр.
– Кругляк О.Я. Рухливі ігри та естафети в школі : посіб. для вчителя / О.Я.Кругляк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 112 с. : ілюстр.
– 745 ігор для дошкільників : 2-6 років : дидакт. ігри, сюжет.-рольові ігри... / уклад. О. А. Шевцова. - Харків : Основа, 2010. - 366, [1] c. - (ДНЗ. Вихователю, Дошкільний навчальний заклад).

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 10.11.2020 16.14.55 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.03022 seconds