Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Юля із міста: Львів :: Запитання: 46167  
Юля запитує:
Доброго дня. Допоможіть найти інформація по темі "Перехід інших частин мови в іменники та прикметники (субстантивація та ад?єктивація)" Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юля! Перегляньте таку літературу:
Бойко В. М. Вивчення перехідних явищ у системі службових частин мови [Електронний ресурс] / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2016. — № 4. — С. 68-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_4_15.
Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. — Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. — 398 c. — (Академ. граматика укр. мови).
Горпинич В. О. Дидактичний матеріал з української морфології : Навч. посіб. для студ.-філологів III - IV рівнів акредитації / В. О. Горпинич, О. П. Бодик; Дніпропетр. нац. ун-т, Краматор. екон.-гуманіт. ін-т. — Дніпропетровськ: Пороги, 2003. — 92 c.
Гринчишин Д. Г. Явище субстантивації в українській мові : (субстантивація прикметників) / Д. Г. Гринчишин ; АН УРСР, Ін-т сусп. наук. — Київ : Наук. думка, 1965. — 112 с.
Добосевич У. Субстантивація як вияв транспозитних можливостей різних частин мови [Електронний ресурс] / У. Добосевич // Лінгвістичні студії. — 2011. — Вип. 22. — С. 91-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2011_22_20.
Кіклевич А. Про вплив сучасної української мови на російську: субстантивація прикметника круглый у текстах футбольних репортажів он-лайн [Електронний ресурс] / А. Кіклевич // Мовознавство. — 2013. — № 1. — С. 9-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2013_1_3.
Костусяк Н. Категорійні ознаки віддієслівних іменників / Н. Костусяк // Лінгвіст. студії : зб. наук. пр. — 2018. — Вип. 35. — С. 39-48.
Лихошерстова Н.Є. Семантико-стилістичний аспект субстантивації дієприкметників в українській мові: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.Є. Лихошерстова ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2001. — 17 с.
Малюга Н. М. До питання про перехідність у системі частин мови [Електронний ресурс] / Н. М. Малюга // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2013. — Вип. 9(2). — С. 88-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2013_9(2)__15.
Перехід прикметників в іменники (субстантивація) [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/perehid-prikmetnikiv-v-imenniki-substantivacia-430784.html. — Дата звернення : 28.12.2021.
Погорлецька Н. Відприкметникова субстантивація в українській та англійській мовах [Електронний ресурс] / Н. Погорлецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2017. — Вип. 27. — С. 50-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2017_27_10.
Українська мова. Морфологія. Система частин мови [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ukrainska-mova-morfologia-sistema-castin-movi-230840.html. — Дата звернення : 28.12.2021.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 26.12.2021 18.35.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46147  
Лариса запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про політичні міфи: поняття та характерні риси. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Зубрицька Л. Й. Сутність, особливості та функції полтичного міфу / Л. Й. Зубрицька // Політологічний вісник: зб. наук. праць. – Київ : Знання України, 2002. – № 11. – С. 56–65.
Тіщенко Ю. В. Концептуальний підхід до визначення правового міфу / Ю. В. Тіщенко // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса : Юрид. літ., 2006. – Вип. 29. – С. 29-34.
Фишман Л. Г. Политический миф и идеология: «опасное сближение»? // Полис. – 2006. – № 4. – С. 74-86.
Головатий М. Ф. Політична міфологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Ф. Головатий. — Київ : МАУП, 2006. — 144 с. — Режим доступу: http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/24066fb5-ce04-4188-b1a3-355e345eabc3.pdf.
Жданович Я. Соціально-політичний міф: теоретико-методологічні аспекти дослідження [Електронний ресурс] / Я. Жданович // Магістерський наук. вісник. Тернопіл. нац. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. - 2019. - Вип. 32. - С. 69-72. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13054/1/Zhdanovych (2).pdf.
Лисенко В. Символи позбавляються шат, або Руйнування штучних політичних міфів [Електронний ресурс] / В. Лисенко. – Режим доступу :
http://narodna.pravda.com.ua/rus/politics/468e168719b97/.
Тіщенко Ю. В. Політичний та правовий міф: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Ю. В. Тіщенко // Актуальні проблеми держави і права. - 2007. - № 36. - С. 144-149. - Режим доступу: http://apdp.onua.edu.ua/index.php/apdp/article/view/2708/2578.
Шайгородський Ю. Ж. Об’єднавчий потенціал сучасного політичного міфу [Електронний ресурс] / Ю. Ж. Шайгородський // Укр.й соціум. - 2012. - № 2 (41). - С. 135-146. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Usoc_2012_2_14.pdf.
Щурко О. М. Архетип, стереотип і міф в міжнародному образі держави [Електронний ресурс] / О. М. Щурко // Гілея. - Вип. 115. - С. 411-414. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gileya_2016_115_103.pdf.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 20.12.2021 09.54.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Київ :: Запитання: 45907  
Кирило запитує:
Мені необхідна інформація із книжок про легенди давніх славян. Можливо щось є у бібліотеці. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Кононенко О. А. Перун та всі інші : міфи, казки і римовані рядки / О. А. Кононенко ; мал. В. Кононенка. - Київ : Либідь, 2015. - 131 с. : іл.
Кононенко О. Сонце і місяць : казки та легенди про давніх славян / О. Кононенко ; худож. Я. Кернер-Вернер. - Київ : ФОП Зеленський В. Л., 2018. - 175 с. : іл.
Кононенко О. А. Українська міфологія : божества і духи / О. А. Кононенко ; графіка і мал. В. А. Кононенка ; худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова. - Харків : Фоліо, 2020. - 189 c. : іл.
Кононенко О. А. Українська міфологія : фольклор, казки, звичаї, обряди / О. А. Кононенко ; графіка і мал. В. А. Кононенка ; худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова. - Харків : Фоліо, 2020. - 157 c. : іл.
Міфи України : за кн. Г. Булашева "Український народ у своїх легендах...": [посіб. з народознав.] / Пер. Ю. Буряка. - Київ : Довіра, 2003. - 383 с.
Хаткіна М. О. Міфи давніх слов'ян : дітям 6-12 р. / М. О. Хаткіна ; худож. С. Ю. Донець ; пер. з рос. Т. І. Ілика. - Донецьк : БАО, 2006. - 48 с. : іл.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 5.10.2021 08.44.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: П'ятихатки :: Запитання: 45697  
Аліна запитує:
Доброго дня.Надайте,будь ласка,цікаву інформацію про свято Івана Купала в народознавстві і в літературі.
Наша відповідь:
Шановна Аліно, скористайтеся , будь ласка, наступною інформацією:
1. Супруненко, В. Ми – українці/ Володимир Супруненко. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999.- С. 79-81: іл.
2. Воропай, О. Звичаї українського народу/ Олекса Воропай.- К.: Школа,2009.- С.315-335: іл.
3. Українська минувшина /А.П.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміна.- К.: Либідь, 1994. – С.195-196: іл.
4. http://konstlib.net/node/15431
5. https://authenticukraine.com.ua/blog/kupala
6. https://www.factday.net/5-26-istoriya-svyata-ivana-kupala.html

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 6.07.2021 10.39.20 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Конотоп :: Запитання: 45380  
Віктор запитує:
Доброго дня! мені потрібна література про фольклор м. Олександрії Кіровоградської області.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Жарко А. Ми – Олександрійці / А. Жарко.- Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015.- 196 с.
Олександрівщина. Минуле. Сучасне. Майбутнє : матер. конф.-презентації, трав., 2008 р., Кіровоград / уклад. В. В. Білошапка ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка, Кіровогр. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців, Олександр. район. краєзн. музей. - Донецьк : АРТ-ПРЕС, 2008. - 188 c.
Павлов О. Вербальна магія українців : наук. та навч.-метод. матер. до курсів: фольклор, етнографія, звичаєве право, л-ра, мовознав., філос., філософ. антропологія / О. Павлов, Т. Полковенко, В. Фісун ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Б-ка українця, 1998. - 96 c. - (Фольклор. Етнографія. Звичаєве право; Вип. 1).
Пісні записані на Кіровоградщині : зб. / передм., упоряд. Г. Самаріна. - Кіровоград : Б. в., 1958. - 77 с.
Росовецький С. К. Український фольклор у теоретичному висвітленні : підручн. для студ. вищих навч. закл. / С. К. Росовецький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : [б.в.], 2008. - 623 с.
Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. - 2-е вид., стер. - Київ : Академія, 2012. - 300 с. - (Альма-матер).
Семеног О. М. Український фольклор : навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. М. Семеног. - Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. - 256 с.
Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування : моногр. / М. Дмитренко [та ін.] ; [за ред. М. К. Дмитренка] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського , Від. фольклористики. - Київ : Паливода А. В., 2014. - 251 с.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 11.04.2021 11.01.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.918522 seconds