Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41153
   


Автор запитання: Іванна із міста: Київ :: Запитання: 42952  
Іванна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти наукову літературу з ел.режимом доступу за темою: Категорія прислівника у китайській мові
Наша відповідь:
Доброго дня,Іванно! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Исламова И. Ф. Теоретические вопросы категории модальности / И. Ф. Исламова // Научный Татарстан. — 2011. — № 4. — С. 195-198.
Колодко С. А. Іменники в китайській мові / С. А. Колодко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Східні мови та літератури. — Київ, 2000. — Вип. 3. — С. 35-38.
Колодко С. А. Предикативність іменника як одна з його функцій при утворенні прислівниково-іменникових сполучень / С. А. Колодко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Східні мови та літератури. — Київ, 2001. — Вип. 5 — С. 32-35.
Колодко С. А. Прислівник у сучасній китайській мові / С. А. Колодко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Східні мови та літератури. — Київ, 1999. — Вип. 2. — С. 41-43.
Колодко С. А. Проблема ідентифікації китайського прислівника / С. А. Колодко // Мова та історія: періодичний збірник наукових праць. — Київ, 2005. — Вип. 75/76/77 — С. 54-61.
Колодко С. А. Стилістичні особливості та етимологія прислівників китайської мови // Збірник наукових праць Київського національного лінгвістичного університету: Проблеми семантики слова, речення та тексту. — Київ, 2005. — Вип. 13 — С. 366-372.
Колодко С.А. Прихований граматичний зв'язок та умови формування прислівниково-іменникових сполучень у китайській мові / С. А. Колодко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Східні мови та літератури. — Київ, 2000. — Вип. 4 — С. 21-25.
Колодко С.А. Сполучуваність якісних прислівників китайської мови зі словами інших лексико-граматичних груп / С. А. Колодко // Мова та історія: періодичний збірник наукових праць. — Київ., 2005. — Вип. 78 — С. 50-58.
Рагозина Е. В. О составе модальных значений и особенностях их реализации в вопросительных предложениях / Е. В. Рагозина // Вестник ВолГУ. Серия 2. — 2008. — № 1(7). — С. 32-36.
Седых А. П. Пропозиция, модус, диктум в национальных языках // А. П. Седых / Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». — 2008. — Т. 5, № 2. — С. 51-56.
Солганик Г. Я. Очерки модального синтаксиса : монография /Г. Я. Солганик. — М. : Флинта : Наука, 2010. — 136 с.
Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики: синтаксис, семантика, и прагматика языка изолирующего строя (на примере китайского языка) / Аошуан Тань. — М. : Языки славянской культуры, 2002. — 898 с.
Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. / [А. В. Бондарко, Е. И. Беляева, Л. А. Бирюлин и др.]. — Л. : Наука, 1990. — 263 с.
Чжао Юнь-Пин. Сопоставительная грамматика русского и китайского языков / Юнь-пин Чжао. — М. : Прогресс, 2003. — 456 с.
Яковлев Г. Ю. О перспективном методе исследования природы китайского языка (на примере российской научной традиции) / Г. Ю. Яковлев // Вестник НГУ. Серия «История, філологія». — 2008. — Вып. 4, т. 7. — С. 87-91.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.03.2019 10.00.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 42949  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти інформацію для курсової роботи "Словотвір як один з найвиразніших аспектів ідіостилю М.Вінграновського" та "Стилістична характеристика сучасного мовного етикету (на матеріалі української прози новітнього періоду)"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Архангельська А. М. Нові процеси на номінаційному полі фемінності в сучасній чеській мові / А. М. Архангельська // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 20 (2). – Рівне – Острог : Вид-во НаУ «Острозька академія», 2012. – С. 48-52.
Бабій І. М. Структурно-семантична характеристика авторських неологізмів у романі-баладі «Дім на горі» В. Шевчука / І. М. Бабій // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : V Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 7 – 8 апреля 2011 г.) : материалы / составитель Т. С. Пристайко. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2011. – С. 17-20.
Вихованець І. Р. Могуть самодзвонного слова [Електронний ресурс] / І. Р. Вихованець. – Режим доступу : www.kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/Magazine41-1.pdf
Вокальчук Г. М. Проблеми уніфікації лексикографічного опису авторських новотворів у сучаних неологічних словниках / Г. М. Вокальчук, В. В. Максимчук // Словотворчість шістдесятників. Ліна Костенко. Микола Вінграновський: Збірник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог : Вид-во НаУ «Острозька академія», 2010. – С. 22-40. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія». Вип. 3).
Горнятко-Шумилович А. Й. Боротьба за «автентичну людину» : Проза Валерія Шевчука як віддзеркалення екзистенціалізму / А. Й. ГорняткоШумилович. – Львів : Каменяр, 1999. – 49 c.
Мацько Л. І. Стилістика української мови : [підручник] / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 462 с.
Потебня О. О. Естетика і поетика слова / О. О. Потебня. – Київ : Наукова думка, 1985. – 255 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.03.2019 11.20.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Львів :: Запитання: 42944  
Інна запитує:
Доброго дня))) Допоможіть,будь ласка, підібрати список усіх можливих словників-довідників з культури мовлення. Зазделегідь, щиро дякую)))
Наша відповідь:
1. http://filvukrytas.blogspot.com/2017/09/blog-post_93.html

2. http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=26489

3. http://rodovyi-vidminok.wikidot.com/slovnyk-dovidnyk

4. Волощак, Марія Йосипівна. Неправильно - правильно : Довідник з українського слововживання / Марія Волощак; Авт. пеpедм. Й.Лось. - 3-тє, доповнене виданя. - К. : Марія Волощак, 2007. - 222,[1] с

5. Культура мови на щодень : словник / Авт. кол.: Н.Я.Дзюбишина-Мельник, Н.С.Дужик, С.Я.Єрмоленко та ін. ; НАH України; Ін-т укр. мови. - К. : Довіра, 2000. - 169 с. - (Бібліотека "Словники України")

6. Словник-довідник з культури української мови / Дмитро Гринчишин, Анатолій Капелюшний, Олександра Сербенська, Зеновій Терлак,. - К. : Знання , 2006. - 367,[1] с

7. Струганець Любов Василівна
Культура мови : Словник термінів ; Ред. Б.Є. Будний. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2000. - 87 с. - Бібліогр.: с.86-87

8. Коваль, Алла Петрівна.
Культура ділового мовлення : Писем. та усне ділове спілкування: Довідник,. - 3-є вид. - К. : Вища шк. Вид-во при КДУ, 1982. - 287 с. - Бібліогр.: с. 280-284

9. Культура української мови : Довідник / За ред. В.М.Русанівського ; Авт. кол.: С.Я.Єрмоленко (керівник), Н.Я.Дзюбишина-Мельник, К.В.Ленець та ін. - К. : Либідь, 1990. - 301,[1] с. - Бібліогр.: с.292.

10. Росінська, Олена Анатоліївна.
Культура сучасної української мови. Довідник для всіх. - Донецьк : БАО, 2009. - 447 с

11. Бабич, Н. Основи культури мовлення . – Л. : Світ, 1990. – 232 c.

12. Довідник з культури мови: посібник – К. : Вища школа, 2005. – 399 с.

13.Антоненко-Давидович Борис Дмитрович
Як ми говоримо / Борис Антоненко-Давидович; сост. Я.Б.Тимошенко; Авт.пеpедм. Б.О.Тимошенко. - К. : "KM Academia", 1994. - 254,[1] с

14. Головащук Сергій Іванович
Українське літературне слововживання : Словник-довідник . - К. : Наукова думка, 2004. - 446 с

.: Розділ: Мовознавство :: 20.03.2019 16.08.14 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 42925  
Софія запитує:
Доброго дня, порадьте, будь ласка, літературу до теми "Основні поняття етнолінгвістики". Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/194527/mod_resource/content/1/література.pdf – література.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Етнолінгвістика – література.

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/298/1/N. M. Sharmanova - Etnolinguistika.pdf – книга.

http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/19512-Ukraїnska_etnolіngvіstika_n/1.html - книга.
http://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/2802/1/Barilova1.pdf - книга.

http://philology.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Etnolingvistyka-1.pdf – література.

https://ukrainianlanguageandliterature.wordpress.com/2016/11/07/поняття-про-етнолінгвістику/

http://studentam.net.ua/content/view/8280/97/

Жайворонок, Віталій Вікторович.
Українська етнолінгвістика : нариси: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Віталій Жайворонок ; відпов. ред. Г. П. Півторак ; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - К. : Довіра, 2007. - 261,[1] с. : портр. - Бібліогр. с. 249-261. - ISBN 978-966-507-202-7

Актуальні проблеми сучасної лінгвістики : курс лекцій / І. О. Голубовська,
Р. Корольов. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – 223 с.

Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). – К.: Фітосоціоцентр, 1999.–148 с.
Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля – К, 2008. – 712 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 14.03.2019 17.36.37 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тамара із міста: Київ :: Запитання: 42917  
Тамара запитує:
Допоможіть знайти літературу до курсової роботи з української мови за темою "Абстрактна лексика"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Тамаро!Подібне запитання можна знайти за відповіддю: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 41310.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.03.2019 12.10.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.72334 seconds