Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Ольга із міста: Камянець-Подільський :: Запитання: 42911  
Ольга запитує:
Доброго дня!Допоможіть,будь ласка, з літературою на тему "Поетико-стильові особливості французьких запозичень в англійській мові " для курсової роботи.
Наша відповідь:
Добридень, Ольго! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка : учеб. пособие / И.В. Арнольд. – 2-е изд., перераб. – М.:ФЛИНТА : Наука, 2012. – 376 с.

Биховець Н.М. Запозичення серед англійських неологізмів / Н.М. Биховець // Мовознавство. - 1998 . - № 6. - С. 18-21.

Верба Л. Г.Історія англійської мови. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів /Л.Г.Верба. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 296 с.

Винокурова В.М.Закономірності розвитку семантичної структури лексичних запозичень в сучасній англійській мові / В.М. Винокурова – Мн.: Наука i технiка, 1993. – 208 с.

Добровольська О. Я. Французькі запозичення в середньоанглійській мові, зафіксовані на антропонімному рівні / О. Я. Добровольська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2008. - Вип. 38. - С. 121-124. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Демченко Н. Шляхи утворення неологізмів в англійській мові // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. Випуск XVII. - Херсон: Видавн. ХДУ, 2002. - 123 с.

Жлуктенко Ю.А. Английские неологизмы. – Київ : Наукова думка, 1983. - 60 с.

Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю.А. Зацний. – Львів: ПАІС, 2007. – 228 с.

Зацний Ю.А. Збагачення словникового складу сучасної англійської мови / Ю.А. Зацний. - Запоріжжя: ЗДУ, 2001. - 243 с.

Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Contrative Typology of the English and Ukrainian Languages : Навч. посібник / І.В. Корунець. – 2-е вид., доп.і перероб . – Вінниця : Нова книга, 2003 . – 459 с.

Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. - Київ : Видавничий Центр "Академія", 2004. - 368 с.

Лебедева Н.Неологизмы и их функционирование в различных сферах общения / Лебедева Н., Шепель А. // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск XX. – Херсон : Видавн. ХДУ, 2003.- 230 с.

Левицький А.Е. Актуальні проблеми розвитку неології (на матеріалі сучасної англійської мови) А.Е. Левицький // Вісник. Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. - № 23. - С. 16-21.

Міхеєва М. И. Французские заимствования в английском языке XVI - XVIII веков и проблемы их перевода: дис… кандидата филол. наук: 10.02.20/ Михеева, Мария Игоревна. – М., 2010. – 196 с.

Мороховский А.Н. Стилистика английского языка / Мороховский А.Н., Ворооьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. - Київ : Вища школа, 1991. – 273 с.

Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови : підруч. для ін-тів і фак. інозем. мов. – Харків: Основа, 1993. -256 с.

Неологизмы в английском языке // Іноземна філологія. - 1991. - № 6. - С. 10-14.

Рабош Г.Запозичення на тлі глобалізаційних процесів (французько-англійські мовні контакти) [Електронний ресурс] / Г. Рабош // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2016. - Вип. 38. - С. 360–367. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2016_38_39

Тиховець Н.М. Запозичення серед англійських неологізмів (70-ті роки) //Мовознавство. - 1988. - № 6. - С 57-63

Шапошникова И. В. История английского языка : учеб. пособие / И. В. Шапошникова. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 508 с.

Шило В. В. Структура та семантика іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких правових запозичень XI - XIX ст.) : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / В. В. Шило; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2005. - 20 c.

Шило В. В. Словотворча активність французьких основ у похідних іменниках англійської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. праць. – К.: КНЛУ, 2003. – Вип. 9. – С. 422 – 430.

Верховцова О. ФРАНЦУЗЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ЛЕКСИКОНІ [Електронний ресурс] / Ольга Михайлівна Верховцова. – Режим доступу:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiu8Ori2fngAhUJlosKHdNwAioQFjADegQIBxAC&url=http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/15118/1/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%E2%84%962.doc&usg=AOvVaw2-aDcDI064Or1C9pcew0CC

Вплив запозичень на обсяг словника і семантичну структуру англійської мови. Орфографічний вплив французької мови [Електронний ресурс]. - Режим доступу: HTTP://STUDEPEDIA.ORG/INDEX.PHP?VOL=1&POST=65266

ЛІБІНСОН М. ФРАНЦУЗЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ [Електронний ресурс]: НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ / ЛІБІНСОН МАРІЯ ЮРІЇВНА. – Режим доступу:
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/151608/Либинсон М. Диплом.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Процес запозичення французької лексики англійською мовою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5857774/page:7/

Формування та функціонування неологізмів в сучасній англійській мові [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://stud24.ru/foreign-language/formuvannya-ta-funkconuvannya-neologzmv-v/40818-128366-page1.html

.: Розділ: Мовознавство :: 9.03.2019 18.44.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: м. Кам'янець-Подільський :: Запитання: 42890  
Ірина запитує:
Прошу допомогти у підборі літератури(джерел) для написання курсової роботи на тему : "Метафора у сфері сучасної англійської політичної комунікації: перекладацький аспект" на прикладах політичних промов Барака Обами
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Горбань Т. Обама йде : п’ять виступів 44-го президента США, що надихають [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tsn.ua/specialprojects/obama/.
Зорівчак Р. П. Семантична структура словесного образу: до методології перекладознавчого аналізу. / Р. П. Зорівчак // Іноземна філологія : укр. наук. зб. - 1999. – Вип.11. – С. 218-224.
Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 564 с.
Лобода Ю. А. Відтворення експресивних засобів політичних промов українською мовою (на матеріалі публічних виступів політиків Великої Британії та США) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. філолог. наук: спец. 10.02.16 ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / Ю. А. Лобода. – Київ, 2011. – 21 с.
Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій [Електронний ресурс] : зб. матер. Міжвузів. круглого столу / за заг. ред. С. В. Шепітько. – Маріуполь, 2016. – 109 с. – Режим доступу: http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2016/aktualni_problemi_mizhkulturnoji_komunikaciji-pere.pdf.
Догадко М. Ю. Специфіка перекладу публічних промов та інтерв’ю з англійської мови [Електронний ресурс] : дипломна робота маг. / М. Ю. Догадко. – Дніпро, 2018. - 87 с. - Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/151561/Догадко М. Диплом.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Калініченко І. П. Гумор в політичному дискурсі на прикладі промов Барака Обами [Електронний ресурс] / І. П. Калініченко // Перекладацькі інновації : матер. VІІІ Всеукр. студент. наук.-практ. конф. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2018. – С. 128-130. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/323868394_PEREKLADACKI_INNOVACII_MATERIALI_VIII_VSEUKRAINSKOI_STUDENTSKOI_NAUKOVO-PRAKTICNOI_KONFERENCII.
Каліщук Д. Концептуальна метафора в політичному дискурсі: гендерний аспект [Електронний ресурс] / Д. Каліщук, Н. Приймак // Наук. вісник Східноєвропейського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – 2015. - № 4. – С. 43-49. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/7808/1/10.pdf.
Лосєва І. В. Мовностилістичні особливості політичної полеміки кандидатів у президенти США (на матеріалі інтернет-дискурсу) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. філолог. наук: спец. 10.02.04 ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка / І. В. Лосєва. – Львів, 2016. – 261 с. – Режим доступу: http://phd.znu.edu.ua/page/dis/02_2016/Losyeva_dis-pdf.pdf.
Навчати вчитися перекладу [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. С. О. Швачко. – Суми : Сумський держ. університет, 2015. – 215 с. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/42327/1/pereklad.pdf.
Підсумкова науково-практична конференція слухачів, курсантів та студентів секції № 4: Гуманітарні науки. Підсекція № 4.1: Проблеми мовної комунікації: перекладацький аспект [Електронний ресурс] : зб. тез доповідей (28.04.2016, м. Харків) / Нац. академія Нац. гвардії України. – Харків, 2016. – 244 с. – Режим доступу: http://nangu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/Збірник-тез-ВНТК-2016_секція-4.pdf.
Тхір М. Прямі номінації в контексті мікроструктури дискурсу політичної промови президента США Барака Обами [Електронний ресурс] / М. Тхір // Наук. записки Вінниц. держ. педагог. університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2014. – Вип. 20. – С. 190-194. – Режим доступу: https://www.vspu.edu.ua/science/art/a123.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 28.02.2019 20.00.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лена із міста: Київ :: Запитання: 42875  
Лена запитує:
ЗНО з різних предметів
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — №42861.

.: Розділ: Мовознавство :: 25.02.2019 22.02.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Ніжин :: Запитання: 42859  
Аліна запитує:
Допоможіть у підбору літератури за темою: Словотвір у сучасному англійському слензі
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте нвступні джерела:
Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови / Ю. А. Зацний. – Запоріжжя : ЗДУ, 1998. – 431 с.
Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю. А. Зацний. – Львів : ПАІС, 2006. – 228 с.
Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз : навч.-метод. посіб. / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 240 с.
Кухаренко В. А. Практикум з стилістики англійської мови (A Book of Practice in Stylistics) : підручник/ В. А. Кухаренко. – 2-ге вид., перегл. та пошир. – Вінниця : Нова книга, 2000. – 160 с.
Потятиник У. О. Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалах періодики США) : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.04 / У. О. Потятиник ; Львівський національний ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 246 с.
Глущук Н. В. Лінгвопрагматика сучасного англомовного сленгу: витоки, класифікаційні та семантичні ознаки [Електронний ресурс] / Н. В. Глущук // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – 2013. – Вип. 21. – С. 22-36. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlnu_in_mov_2013_21_6.pdf.
Клименко О. Л. Сленг і американський мовний стандарт: особливості взаємодії [Електронний ресурс] / О. Л. Клименко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2015. - № 2. – С. 246-251. – Режим доступу: Vznu_fi_2015_2_36.pdf.
Рассоха І. І. Словотвір в сучасному англійському слензі [Електронний ресурс] / І. І. Рассоха // Вісник психології і педагогіки : зб. матер. Студентської наукової конференції «Сучасна іншомовна освіта очима студентів» / Педагог. інститут Київ. університету імені Бориса Грінченка, Ін-т психології і соціальної педагогіки Київ. університету імені Бориса Грінченка. – Київ, 2014. – Вип. 14. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Рассоха_І.І._Словотвір_в_сучасному_англійському_слензі.
Стрига Е. В. Комп'ютерний сленг у сучасній англійській мові: походження та функціонування / Е. В. Стрига [Електронний ресурс] // Записки з романо-германської філології. – 2014. – Вип 1 (3). – С. 186-191. – Режим доступу: http://rgnotes.onu.edu.ua/article/download/41545/38009.
Тимошенко Т. І. Лексичні особливості англійського молодіжного сленгу (на прикладі неформальних висловлювань американських студентів) [Електронний ресурс] / Т. І. Тимошенко // Вісник психології і педагогіки : зб. матер. Студентської наукової конференції «Сучасна іншомовна освіта очима студентів», 28 лют. 2013 р., м. Київ / Педагог. інститут Київ. університету імені Бориса Грінченка, Ін-т психології і соціальної педагогіки Київ. університету імені Бориса Грінченка. – Київ, 2013. - – Вип. 11. Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11081/1/T_Tymoshenko_VPIP_11_GI.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 21.02.2019 09.03.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антонінв із міста: м.Київ :: Запитання: 42820  
Антонінв запитує:
Допоможіть будь ласка знайти літературу для дипломної на тему «Побутова лексика у словнику української мови(Білицький,Носенко)
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніна! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Білецький-Носенко П. Словник української мови / П. Білецький-Носенко ; підгот. до вид. В. В. Німчук; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ: Наук. думка, 1966. — 421, [1] с. — (Пам'ятки української мови).
Галас Б. Про співвідношення словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка / Б. Галас // Шевченкознавчі студії : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2011. — Вип. 14. — С. 197-208.
Гриценко С. П. Українська побутова лексика латинського походження Київського періоду [Електронний ресурс] / С. П. Гриценко // Publishing house Education and Science s.r.o. : архив научных публикаций : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_DNI_2009/Philologia/43462.doc.htm. — Назва з екрана.
Жур П. Дума про Огонь. З хроніки життя і творчості Тараса Шевченка / П. Жур. — Київ : Дніпро, 1985. — 434 с.
Зеров М. Аполог в українській літературі XIX–XX вв. / М. Зеров // Українське письменство : [упоряд. М. Сулима; післям. М. Москаленка]. — Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. — 1301 с.
Івахненко Н. Хто вірою і правдою служив Україні / Н. Івахненко // Освіта. — 1994. — 16 липня. — С. 15.
Німчук В. Перший великий словник української мови Павла Білецького-Носенка / В. Німчук // Павло Павлович Білецький-Носенко. Словник української мови. — Київ : Наукова думка, 1966. — С. 5–37.
Русанівський В. Історія української літературної мови : підручник / В. М. Русанівський. — Київ : АртЕк, 2001. — 392 с.
Сніжко Н. Зведений словник української мови: джерела і засади укладання [Електронний ресурс] / Н. Сніжко // Культура слова. — 2015. — №83’. — С. 90-99. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/112517/18-Snizhko.pdf?sequence=1
Українська мова як інструмент реанімації національної свідомості удачная [Електронний ресурс] // ІЗБОРНИК : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/rusaniv/ru07.htm. Назва з екрана.
Швидкова Т. А. З історії ткацького терміна «Основа» в українській мові [Електронний ресурс] / Т. А. Швидкова // Молодий вчитель : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/07oct2015/17.pdf
Шевченко Т. Музыкант / Т. Шевченко // Зібрання творів : У 6 т. — Київ, 2003. — Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. — С. 178-239.

.: Розділ: Мовознавство :: 13.02.2019 16.56.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.980612 seconds