Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41153
   


Автор запитання: Анна із міста: Вінниця :: Запитання: 42596  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для дипломної роботи на тему "Концептуальний простір сучасного англомовного інтернет-фольклору".
Наша відповідь:
Доброго дня, Анна! Перегляньте наступні джерела:
Баранцев К. Т. Английские пословицы и поговорки / К. Т. Баранцев. — Київ : Рад. шк., 1973. — 175 с.
Дмитренко В. А. Деякі типологічні риси текстів малих форм фольклору з комічними елементами / В. А. Дмитренко, Л. М. Григор’єва // Проблеми семантики слова, речення та тексту : [зб. наук. ст.]. — Київ : Вид. центр КДЛУ, 2000. — Вип. 4. — С. 83-90.
Єремеєва Н. Ф. Концептуальний простір англійської народної казки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Н. Ф. Єремеєва ; Київ. держ. лінгвіст. ун-т. — Київ, 1997. — 19 с.
Корень О. В. Системно-функціональні особливості англійських прислів’їв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / О. В. Корень ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. — Харків, 2000. — 20 с.
Актуальні проблеми сучасної англійської мови [Електронний ресурс] : матер. регіон. студент. наук.-практ. конф., м. Херсон, 30 лист. 2016 р. / за заг. ред. І.В. Гайдаєнко. – Херсон, 2017. – 112 с. – Режим доступу: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Матеріали студентської конференції Актуальні проблеми англійської мови.pdf?id=a2bbc941-30d9-49f4-a755-d6eb26d98eae.
Бачинська Н. Я. Класифікація жанрів англійського фольклору [Електронний ресурс] / Н. Я. Бачинська // Наук. вісник Міжнар. гуманітар. ун-ту. Сер. Філологія : зб. наук. праць. – Одеса, 2017. -
Вип. 29. – Т. 2. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v29/part_2/6.pdf.
Гайбатова З. Н. Сатира та сарказм в англомовному комунікативному інтернет-просторі [Електронний ресурс] / З. Н. Гайбатова // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов в дослідженнях студентів : зб. наук. праць ; відпов. Н. А. Онищенко ; Нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – 2017. - Вип. 13. - С. 24-30. - Режим доступу: http://foreign-languages.karazin.ua/resources/b81560fd07775425e43b92c23dcfbf1d.pdf.
Золочевська А. О. Особливості взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації у міжкультурному діалогічному інституціональному дискурсі [Електронний ресурс] /.А. О. Золочевська // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов в дослідженнях студентів : зб. наук. праць ; відпов. Н. А. Онищенко ; Нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – 2017. - Вип. 13. - С. 71-77. – Режим доступу: http://foreign-languages.karazin.ua/resources/b81560fd07775425e43b92c23dcfbf1d.pdf.
Задирака Костянтин Іванович. Бітард як персонаж фольклору анонімних форумів / Задирака К. І. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. - 2017. - Т. 191. - С. 26-28. - Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12160/Zadyraka_Bitard_yak_personazh.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Малышева Я. В. Особенности англоязычной ICQ-коммуникации на примере интернет-чатов [Електронний ресурс] / Я. В. Малышева, О. А. Кирияк // Россия в период трансформации : имидж вуза в истории государства : 6-я междунар. научн.-практ. конф. студентов и аспирантов. – 2012. – С. 71-75. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25634985.
Мосієнко О. В. Квантифікативний аспект конструювання подій у новинному інтернет-дискурсі [Електронний ресурс] / О. В. Мосієнко // Наук. вісник Міжнар. гуманітар. ун-ту. Сер. Філологія : зб. наук. праць. – Одеса, 2017. - Вип. 29. – Т. 2. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v29/part_2/22.pdf.
Соколова І. В. Типологічні характеристики інтернет дискурсу (на матеріалі англомовних інтернет ресурсів) [Електронний ресурс] / І. В. Соколова ; Запоріз. нац. ун-т // Нова філологія. – 2012. – Вип. 49. - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/57908/5/Sokolova_Internet_Discourse.pdf.
Тараненко Л. І. Просодичні засоби актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. …. докт. філол.. наук : 10.02.04 / Л. І. Тараненко ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. Ін.-т” . – Київ, 2016. – 661 с. – Режим доступу: http://foreign-languages.karazin.ua/resources/4e056b5fc968ebed8baddac25826db53.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 25.11.2018 18.25.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Житомир :: Запитання: 42591  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для магістерської дипломної роботи на тему "Людина в ідіоматичному просторі англійської мови: на матеріалі лексикографічних джерел (перекладацький аспект)"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Гриднєва Л. Формування реєстру англо-українського навчального словника / Л. Гриднєва, В. Перебийніс // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Філологічні науки, 2009. – Вип. 45. - С. 27 – 29.
Дубичинский В. Лексикография русского языка: учеб. пособие / В. Дубичинский. – М.: Наука: Флинта, 2008. – 432 с.
Карпова О. Английская лексикография: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений / О. Карпова. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с.
Кашароков Б. Пословицы русского, немецкого и кабардино-черкесского языков – источник изучения культурно-языкового сознания (структурно-семантический и лингвокультурный аспекты) : [монография] / Б. Кашароков. – Черкесск : КЧ РИПКРО, 2003. – 246 с.
Красных В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / В. Красных. – М. : Гнозис, 2002. – 284 с.
Кунин А. О переводе английских фразеологизмов : [монография] : [Електронний ресурс] / А. Кунин. – Режим доступа : http://zhurnal.lib.ru/w/wagapow_a_s/transl/-bookkunin.shtml.
Латышев Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания / Л. Латышев, А. Семенов. – М. : Академия, 2003. – 192 с.
Любчук Н. Еквівалентність фразеологізмів з етнокультурним компонентом / Н. Любчук // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – Київ, 2000. – 224 с.
Мирам Г. Профессиональный перевод : [учеб. пособ.] / Г. Мирам, А. Гон. – Київ : Эльга Ника-Центр, 2003. – 136 с.
Основи перекладу / [Г.Е. Мірам, В.В. Дейнеко, Л.А. Тарантуха та ін.]. – Київ : Ельга Ніка-Центр, 2003. – 240с.
Перебийніс В. Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями / В. Перебийніс, Е. Рукіна, С. Хідекель. – Київ : Вежа, 2002. – 424 с.
Перебийніс В. Англо-український та україно-англійський словник / В. Перебийніс, Е. Рукіна,С. Хідекель. – Харків : Фоліо, 2001. – 368 с.
Перебийніс В. Англо-український, україно-англійський словник для початківців / В. Перебийніс, Е. Рукіна, С. Хідекель. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 624 с.
Перебийніс В. Типологія навчальних словників / В. Перебийніс, Т. Бобкова // Вісник Житомирського державного ун.-ту ім. І. Франка. – 2008. – Вип. 38. – С. 81-84.
Перебийніс В. Традиційна та комп’ютерна лексикографія. Навч. посібник / В. Перебийніс, В. Сорокін. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2009. – 218 с.
Рецкер Я. Пособие по переводу с английского языка на русский / Я. Рецкер. – М. : Наука, 1974. – Ч. 1 : Лексико-фразеологические основы перевода. – 1974. – 388 с
Фразеологія: знакові величини : [навч. посіб. для студ. факультетів іноземних мов] / [Я. А. Баран, О. М. Білоус, І. М. Зимомря та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 256 с.
Шніп Ю. Переклад англійських фразеологічних одиниць з компонентом «Час» українською мовою [Електронний ресурс] // Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1. Факультет Лінгвістики НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/shnip_pereklad.pdf. — Назва з екрана.

.: Розділ: Мовознавство :: 24.11.2018 14.26.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Вінниця :: Запитання: 42567  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, зібрати список літератури для курсової роботи на тему: Актуалізація концепту вибачення в сучасному англомовному дискурсі Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Алексенко С. Ф. Варіативність інтонаційної моделі висловлення-вибачення у мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення) : автореф. дис. ... канд. філол. наук / С. Ф. Алексенко, Київ. нац. лінгв. ун-т. — Київ, 2004. — 20 с.
Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика : язык тела и естественный язык / Г. Е. Крейдлин. – Москва : Новое литературное обозрение, 2002. – 592 с.
Крейдлин Г. Е. Семиотика, или Азбука общения : учеб. пособие / Г. Е. Крейдлин, М. А. Кронгауз. – Москва : Флинта: Наука, 2009. – 5-е изд. – 240 с.
Кузьмина С. Г. Средства выражения межличностных отношений в текстах молодежной сферы общения (грамматический аспект) : автореф. дис. … канд. филол. наук / С. Г. Кузьмина. – Москва, 2000. – 23 с.
Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации / Т. В. Ларина. – Москва : Языки славянских культур. – 2009. – 507 с.
Морозова И. И. Коммуникативные стратегии вежливости в стереотипном речевом поведении викторианской женщины : дис. на соискание ученой степени канд.. філол. наук: 10.02.04 / И. И. Морозова.– Харьков, 2004. – 208 с.Сайфеева К. М. Этикетные формулы : десемантизация и новые смыслы / К. М. Сайфеева // Русская речь. – 2015. – № 3. – С. 68-75.
Серякова И. И. Невербальный знак коммуникации в англоязычных дискурсивних текстах / И. И. Серякова – Киев : Изд.центр КНЛУ, 2012. – 280 с.
Чарікова І. В. Варіативність інтонаційної моделі висловлення-подяки у мовленнєвій комунікації: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / І. В. Чарікова ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с.
Шевченко И. С. Концепты коммуникативного поведения и дискурс / И. С. Шевченко // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1071. – Вип. 75. – С. 15-21.
Шипіцина Ю. В. Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгвопрагматичний та семантико-когнітивний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Ю. В. Шипіцина ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2007. — 20 с.
Бабій О. Р. Прагматика контекстуальної вербалізації концепту «Ввічливість» [Електронний ресурс] / О. Р. Бабій, О. В. Лопатюк // Наук. вісник Міжнар. гуманітарного ун-ту. - Сер.: Філологія. – 2017. - № 31. – Т. 2. – С. 12-14. - Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v31/part_2/Filologi31_2.pdf#page=12.
Бердіна О. О. Семантика дієслів руху з градуальною семою в англійській мові [Електронний ресурс] / О. О. Бердіна // Філологічні трактати.- 2013. - Т. 5. - № 2. - С. 5-12. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Filtr_2013_5_2_2.pdf.
Бєлова С. Є. Структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості непрямих відповідей адресата в різних типах англомовного дискурсу [Електронний ресурс] : дис. … канд. філолог. наук: 10.02.04 / С. Є. Бєлова ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. – 219 с. – Режим доступу: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/12884/2/Bielova_dis.pdf.
Буренко Т. М. Прагматична модель вибачення в англомовному дискурсі [Електронний ресурс] / Т. М. Буренко // Філологічні трактати.- 2013. - Т. 5. - № 2. - С. 19-24. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Filtr_2013_5_2_2.pdf.
Гнатковська О. М. Комунікативні інтенції „Я - висловлень” у сучасному англомовному дискурсі : лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. філолог. наук: 10.02.04 / О. М. Гнатковська. – Чернівці, 2009. – 30 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gomlpa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Гладуш Н. Ф. Імпліцитність англомовної вербальної поведінки [Електронний ресурс] / Н. Ф. Гладуш // Studia Philologica.Філологічні студії. – 2013. - № 2. – С. 53-56. - Режим доступу: http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/49/62.
Деревянко Ю. М. Особливості етикету як знакової системи [Електронний ресурс] / Ю. М. Деревянко ; Запоріз. нац. ун-т // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2017. – № 70. - С. 51-58. – Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/nova_filologia//issues/nf-2017-70.pdf.
Жигадло О. Ю. Парадоксальні висловлення в англомовному художньому дискурсі: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти [Електронний ресурс] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О. Ю. Жидкало , Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2006 // Веда : [веб-сайт]. – Електронні дані. -Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/138219.html. - Назва з екрану.
Таценко Н. В. Типи вербальних атракторів концепту емпатія в сучасному англомовному дискурсі [Електронний ресурс] / Н. В. Таценко ; Запоріз. нац. ун-т // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2017. – № 70. - С. 201-206. – Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/nova_filologia//issues/nf-2017-70.pdf.
Турченко В. Скромність як поведінковий концепт в англомовному дискурсі [Електронний ресурс] / В. Турченко // Лінгвістика. – Вип. 21. – С. 141-146. - Режим доступу: http://www.linguisticj.stateuniversity.ks.ua/archive/2014/21/38.pdf.
Шпак О. В. Реалізація комунікативної категорії контакт у сучасному англомовному дискурсі [Електронний ресурс] : дис. … канд філолог. наук: 10.02.04 / О. В. Шпак ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 238 с. - Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/10964/3/dis_Shpak.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.11.2018 14.06.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Львів :: Запитання: 42564  
Леся запитує:
Сучасний урок української літератури
Наша відповідь:
Доброго вечора, Лесю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42548, 42538.
Маслова О. Методика використання інноваційних технологій на уроках української літератури / О. Маслова // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. - Вип. 5. - С. 273-280.
Сергієнко А. Реалізація комунікативного та діяльнісного підходів до навчання на уроках української літератури / А. Сергієнко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - № 5. - С. 20-24.
Сергієнко Ю. Інтерактивні методи навчання у процесі викладання української мови та літератури як ефективний шлях до забезпечення належного рівня мовленнєвої компетенції учнів / Ю. Сергієнко // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал. - 2016. - № 12. - С. 44–47.
Шуляр В. Сучасний урок української літератури : монографія / В. Шуляр ; М-во освіти і науки України, Миколаївський обл. ін-т післядиплом. пед.ї освіти. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 553 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 15.11.2018 23.23.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Кихв :: Запитання: 42532  
Ярослав запитує:
Доброго дня, мене цікавлять ресурси та література по ремонту приміщень для мого нового сайту на різних мовах https://бригада-будівельників.укр/, буду вдячний за підказку
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 12953, 39094.

.: Розділ: Мовознавство :: 8.11.2018 23.32.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.93483 seconds