Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41260
   


Автор запитання: Ярослав із міста: Виноградів :: Запитання: 42648  
Ярослав запитує:
Біблійна фразеологія в українській мові
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Фразеологізми біблійного походження
https://dovidka.biz.ua/frazeologizmi-bibliynogo-pohodzhennya/
Особливості варіантності біблійних фразеологізмів в українській мові
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvchu_rsd_2013_659_15.pdf
Специфіка структурно-граматичних типів українських фразеологічних одиниць біблійного походження
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45988/42-Gilmutdinova.pdf?sequence=1
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Polono_Ruthenica/Acta_Polono_Ruthenica-r2000-t5/Acta_Polono_Ruthenica-r2000-t5-s275-284/Acta_Polono_Ruthenica-r2000-t5-s275-284.pdf
Релігійна культура та свідомість і формування фразеологічного фонду української мови
http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/viewFile/53/43
Біблійні вислови, які стали крилатими
http://slovovchitelyu.org/journal/nom09/biblijni-vyslovy/
https://vseosvita.ua/library/slovnicok-ucna-frazeologizmi-biblijnogo-pohodzenna-73093.html
http://ua-referat.com/Відтворення_біблеїзмів_при_перекладі_на_українську_мову

.: Розділ: Мовознавство :: 5.12.2018 20.05.00 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна Олексіївна із міста: Київ :: Запитання: 42646  
Анна Олексіївна запитує:
Засоби експресивності в художній мові С.Жадана
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно Олексіївно!
Пропонуємо Вам ознайомитися з наступними матеріалами:
https://bit.ly/2Sywr8t
Бондаренко Л. ПОРІВНЯННЯ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ СЕРГІЯ ЖАДАНА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ЦИТАТНИК»)
http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=40981
Зі «6.6. Використання мовностилістичних засобів для увиразнення та посилення експресивності у прозі С. Жадана»
https://studopedia.org/7-14582.html
Соціальні діалектизми як засоби відтворення сучасних реалій у творах С. Жадана
https://lingvj.oa.edu.ua/articles/2016/n62/13.pdf
Берест, Т. М. ПОЕТОНІМИ В СЛОВНИКУ ПОЕЗІЇ 80-90 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
https://bit.ly/2UkoLsb
Гречанова А. Термін як художній троп (на матеріалі поетичних творів)
*******************
1. Битько, В. Сергій Жадан як прозаїк [Текст] / В. Битько // Українська мова та література. - 2009. - N 17/19. - С. 22-25.
2. Біла, А. Від ломки до ломки: лірика Сергія Жадана [Текст] / А. Біла // Слово і час. - 2002. - N 1. - С. 35-48.
3. Булкіна, І. Сергій Жадан. Інтернат [Текст] / І. Булкіна // Критика. - 2018/1. - N 1/2. - С. 18-19.
4. Гаврилюк, Н. Літературний псалом: Сергій Жадан [Текст] / Н. Гаврилюк // Слово і час. - 2017. - N 7. - С. 31-35.
5. Негодяєва, С. Проблема екзистенційної кризи сучасника на зламі тисячоліть (на матеріалі роману Сергія Жадана "Ворошиловград") [Електронний ресурс] / С. Негодяєва // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. - 2011. - №10. - С. 265-272.
6. Родик, К. Інфернат: зло не покаране, PR - просунуте? [Текст] / К. Родик // Україна молода. - 2018. - 7 березня. - С. 13.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Мовознавство :: 5.12.2018 13.08.56 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 42637  
Марія запитує:
Допоможіть підібрати літературу до теми "іменинники іншомовного походження в романі Винниченка "сонячна машина" (походження і семантика)
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алейникова Е. Художественная моти¬вация поведения Николая Ставрогина в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» Актуальные проблемы современной духовной культуры. — Волгоград, 2003. — С. 143-146.
Бабенко Л. Лингвистический анализ художественного текста: Учебник. Практикум / Л. Бабенко, Ю. Казарин. 3-е изд., испр. Москва: Флинта, Наука, 2005. — 496 с.
Бибик С. Усна літературна мова в українській культурі повсякдення / С. Бибик. — Ніжин : Видавництво «Апект-Поліграф», 2013. — 589 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. В. Г. Бусел]. — Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. — 1440 с.
Винниченко В. Вибрані твори / В. Винниченко. — Харків : Веста: Вид-во «Ранок», 2003. — 352 с.
Винниченко В. Вибрані твори: Оповідання. Повість. Романи / В. Винниченко. — Київ : Грамота, 2005. — 929 с.
Винниченко В. Твори: в 2-х т. — Т. 1 / В. Винниченко. — Київ : Дніпро, 2000. — 584 с.
Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академічна граматика укр. мови / І. Вихованець, К. Городенська. — Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. — 400 с.
Гнідан О. Володимир Винниченко: Життя. Діяльність. Творчість / О. Гнідан, Л. Дем’янівська. — Київ : Четверта хвиля, 1996. — 256 с.
Горпинич В. Морфологія української мови : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Горпинич. — Київ : ВЦ «Академія», 2004. — 336 с.
Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / за ред. проф. А. М. Поповського. — Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2012. — Вип. 11. — 320 с. — Режим доступу: http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/ffil/program_56d351a243ce4.pdf.
Єрмоленко С. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Єрмоленко, С. Бибик, О. Тодор. — Київ : Либідь, 2001. — 224 с.
Наукові записки. — Випуск 27. [Електронний ресурс]. — Серія: Філологічні науки (українське літературознавство). — Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2000. — 208с. — Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/download/nauk_zapiski/2000_vipusk_27_zamovlennya_1920.pdf
Сучасна українська літературна мова : підручник / А. Грищенко, Л. Мацько, М. Плющ та ін. — 2-ге вид. перероб. і допов. — Київ : Вища шк., 1997. — 493 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 4.12.2018 08.45.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Вінниця :: Запитання: 42596  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для дипломної роботи на тему "Концептуальний простір сучасного англомовного інтернет-фольклору".
Наша відповідь:
Доброго дня, Анна! Перегляньте наступні джерела:
Баранцев К. Т. Английские пословицы и поговорки / К. Т. Баранцев. — Київ : Рад. шк., 1973. — 175 с.
Дмитренко В. А. Деякі типологічні риси текстів малих форм фольклору з комічними елементами / В. А. Дмитренко, Л. М. Григор’єва // Проблеми семантики слова, речення та тексту : [зб. наук. ст.]. — Київ : Вид. центр КДЛУ, 2000. — Вип. 4. — С. 83-90.
Єремеєва Н. Ф. Концептуальний простір англійської народної казки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Н. Ф. Єремеєва ; Київ. держ. лінгвіст. ун-т. — Київ, 1997. — 19 с.
Корень О. В. Системно-функціональні особливості англійських прислів’їв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / О. В. Корень ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. — Харків, 2000. — 20 с.
Актуальні проблеми сучасної англійської мови [Електронний ресурс] : матер. регіон. студент. наук.-практ. конф., м. Херсон, 30 лист. 2016 р. / за заг. ред. І.В. Гайдаєнко. – Херсон, 2017. – 112 с. – Режим доступу: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Матеріали студентської конференції Актуальні проблеми англійської мови.pdf?id=a2bbc941-30d9-49f4-a755-d6eb26d98eae.
Бачинська Н. Я. Класифікація жанрів англійського фольклору [Електронний ресурс] / Н. Я. Бачинська // Наук. вісник Міжнар. гуманітар. ун-ту. Сер. Філологія : зб. наук. праць. – Одеса, 2017. -
Вип. 29. – Т. 2. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v29/part_2/6.pdf.
Гайбатова З. Н. Сатира та сарказм в англомовному комунікативному інтернет-просторі [Електронний ресурс] / З. Н. Гайбатова // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов в дослідженнях студентів : зб. наук. праць ; відпов. Н. А. Онищенко ; Нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – 2017. - Вип. 13. - С. 24-30. - Режим доступу: http://foreign-languages.karazin.ua/resources/b81560fd07775425e43b92c23dcfbf1d.pdf.
Золочевська А. О. Особливості взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації у міжкультурному діалогічному інституціональному дискурсі [Електронний ресурс] /.А. О. Золочевська // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов в дослідженнях студентів : зб. наук. праць ; відпов. Н. А. Онищенко ; Нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – 2017. - Вип. 13. - С. 71-77. – Режим доступу: http://foreign-languages.karazin.ua/resources/b81560fd07775425e43b92c23dcfbf1d.pdf.
Задирака Костянтин Іванович. Бітард як персонаж фольклору анонімних форумів / Задирака К. І. // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. - 2017. - Т. 191. - С. 26-28. - Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12160/Zadyraka_Bitard_yak_personazh.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Малышева Я. В. Особенности англоязычной ICQ-коммуникации на примере интернет-чатов [Електронний ресурс] / Я. В. Малышева, О. А. Кирияк // Россия в период трансформации : имидж вуза в истории государства : 6-я междунар. научн.-практ. конф. студентов и аспирантов. – 2012. – С. 71-75. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25634985.
Мосієнко О. В. Квантифікативний аспект конструювання подій у новинному інтернет-дискурсі [Електронний ресурс] / О. В. Мосієнко // Наук. вісник Міжнар. гуманітар. ун-ту. Сер. Філологія : зб. наук. праць. – Одеса, 2017. - Вип. 29. – Т. 2. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v29/part_2/22.pdf.
Соколова І. В. Типологічні характеристики інтернет дискурсу (на матеріалі англомовних інтернет ресурсів) [Електронний ресурс] / І. В. Соколова ; Запоріз. нац. ун-т // Нова філологія. – 2012. – Вип. 49. - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/57908/5/Sokolova_Internet_Discourse.pdf.
Тараненко Л. І. Просодичні засоби актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. …. докт. філол.. наук : 10.02.04 / Л. І. Тараненко ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. Ін.-т” . – Київ, 2016. – 661 с. – Режим доступу: http://foreign-languages.karazin.ua/resources/4e056b5fc968ebed8baddac25826db53.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 25.11.2018 18.25.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Житомир :: Запитання: 42591  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для магістерської дипломної роботи на тему "Людина в ідіоматичному просторі англійської мови: на матеріалі лексикографічних джерел (перекладацький аспект)"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Гриднєва Л. Формування реєстру англо-українського навчального словника / Л. Гриднєва, В. Перебийніс // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Філологічні науки, 2009. – Вип. 45. - С. 27 – 29.
Дубичинский В. Лексикография русского языка: учеб. пособие / В. Дубичинский. – М.: Наука: Флинта, 2008. – 432 с.
Карпова О. Английская лексикография: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений / О. Карпова. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с.
Кашароков Б. Пословицы русского, немецкого и кабардино-черкесского языков – источник изучения культурно-языкового сознания (структурно-семантический и лингвокультурный аспекты) : [монография] / Б. Кашароков. – Черкесск : КЧ РИПКРО, 2003. – 246 с.
Красных В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / В. Красных. – М. : Гнозис, 2002. – 284 с.
Кунин А. О переводе английских фразеологизмов : [монография] : [Електронний ресурс] / А. Кунин. – Режим доступа : http://zhurnal.lib.ru/w/wagapow_a_s/transl/-bookkunin.shtml.
Латышев Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания / Л. Латышев, А. Семенов. – М. : Академия, 2003. – 192 с.
Любчук Н. Еквівалентність фразеологізмів з етнокультурним компонентом / Н. Любчук // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – Київ, 2000. – 224 с.
Мирам Г. Профессиональный перевод : [учеб. пособ.] / Г. Мирам, А. Гон. – Київ : Эльга Ника-Центр, 2003. – 136 с.
Основи перекладу / [Г.Е. Мірам, В.В. Дейнеко, Л.А. Тарантуха та ін.]. – Київ : Ельга Ніка-Центр, 2003. – 240с.
Перебийніс В. Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями / В. Перебийніс, Е. Рукіна, С. Хідекель. – Київ : Вежа, 2002. – 424 с.
Перебийніс В. Англо-український та україно-англійський словник / В. Перебийніс, Е. Рукіна,С. Хідекель. – Харків : Фоліо, 2001. – 368 с.
Перебийніс В. Англо-український, україно-англійський словник для початківців / В. Перебийніс, Е. Рукіна, С. Хідекель. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 624 с.
Перебийніс В. Типологія навчальних словників / В. Перебийніс, Т. Бобкова // Вісник Житомирського державного ун.-ту ім. І. Франка. – 2008. – Вип. 38. – С. 81-84.
Перебийніс В. Традиційна та комп’ютерна лексикографія. Навч. посібник / В. Перебийніс, В. Сорокін. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2009. – 218 с.
Рецкер Я. Пособие по переводу с английского языка на русский / Я. Рецкер. – М. : Наука, 1974. – Ч. 1 : Лексико-фразеологические основы перевода. – 1974. – 388 с
Фразеологія: знакові величини : [навч. посіб. для студ. факультетів іноземних мов] / [Я. А. Баран, О. М. Білоус, І. М. Зимомря та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 256 с.
Шніп Ю. Переклад англійських фразеологічних одиниць з компонентом «Час» українською мовою [Електронний ресурс] // Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1. Факультет Лінгвістики НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/shnip_pereklad.pdf. — Назва з екрана.

.: Розділ: Мовознавство :: 24.11.2018 14.26.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.809447 seconds