Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41162
   


Автор запитання: Катерина із міста: Суми :: Запитання: 42808  
Катерина запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для реферату за темою:"Номенклатура як сукупність термінів символів і назв". Українська мова за професійним спрямуванням. Дякую.
Наша відповідь:
Катерино, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

1.Булик-Верхола С.З. Формування і розвиток української музичної термінології // Українська термінологія і сучасність. Зб. наук. пр. Вип. V / Відп. ред. Л.О. Симоненко. – К.: КНЕУ, 2003.– С. 41–45.
2.Вовк А. Наукова мова і політика: 55 років української термінології в УРСР // Cучасність. – Мюнхен, 1979. – Ч. 7–8. – С. 87–95.
3.Д’яков А.С.Основи термінотворення: семантичні та соціолінґвістичні аспекти /Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б.– К.: Вид. дім “КМ Academia”, 2000. – 218 с.
4.Караванський С. Секрети української мови. – К.: Кобза, 1994. – 152 с.
5.Карпова В.Л. Термін і художнє слово. – К.: Наук. думка, 1967. – 130 с.
6.Кияк Т.Р. До питання про “своє” та “чуже” в українській термінології // Мовознавство. – К., 1994. – № 1. – С. 22–25.
7.Ковалик І.І. Вчення про словотвір. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1958. – Вип. 1. – 79 с.
8.Ковалик І.І. Вчення про словотвір. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1961. – Вип. 2. – 84 с.
9.Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – 307 с.
10.Комова М.В.Українська термінографія (1948–2002): Бібліографічний покажчик. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 112 с.
11.Коридон, П. В. Номенклатура: термінологічні інтерпретації в історіографії / П.В. Коридон // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - С. 171-183
12.Кочан І.М. Синонімія у термінології // Мовознавство. – К., 1992. – № 3. – С. 32–34.
13.Кочан І.М. Теоретичні засади вироблення термінологічних стандартів в українській мові // Мова і культура нації. – Львів, 1991. – С. 40–49.
14.Кочерга О.Д. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української наукової термінології // Сучасність. – К., 1994. – № 7–8. – С. 173–182.
15.Кротевич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.:
Вид-во Акад. наук УРСР, 1957. – 236 с.
16.Куньч З.Й. Українська риторична термінологія: історія і сучасність. –Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – 216 с.
17.Мацюк Г.П. Зміни значень загальновживаних слів у терміносистемах // Українське мовознавство. – К.: Вища шк., 1988. – Вип. 15. – С. 10–14.
18.Наконечна Г.В. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення. – Львів: Кальварія, 1999. – 110 с.
19.Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах / Відп. ред. Л.О. Симоненко. – К.: Наук. думка, 1993. – 230 с.
20.Павлова Ольга ТЕРМІНИ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ І НОМЕНКЛАТУРНІ ЗНАКИ (ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ) http://vlp.com.ua/files/09_38.pdf
21.Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.
22.Полюга Л.М. Здобутки і втрати української термінології та термінографії за десять років Незалежності // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 2002. – № 453: Проблеми української термінології. – С. 21–24.
23.Проблеми української науково-технічної термінології // Тези доп. 1–10 Міжнар. конф. – Львів, 1992–2008.
24.Процик І. Українська фізична термінологія на зламі ХIХ – ХХ століть. – Львів: ВЦ Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2004. – 252 с.
25.Секунда Т. Про принципи складання української технічної термінології // Вісник ІУНМ. – К., 1930. – Вип. 2. – С. 11–21.
26.Сербенська О.А. Формування і розвиток української наукової термінології // Наукове товариство імені Тараса Шевченка і українське національне відродження. Зб. наук. пр. і матеріалів першої наукової сесії НТШ (березень 1990). – Львів, 1992. – С. 141–147.
27.Склад і структура термінологічної лексики української мови. – К.: Наук. думка, 1984. – 195 с.
28.Терміни, професіоналізми та номенклатурні назви. Творення професіоналізмів та номенклатурних назв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://helpiks.org/8-30282.html. - Назва з екрана.
29.Термінологічна лексика в системі професійного мовлення: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / укл.: Г.Л. Вознюк,
С.З. Булик-Верхола, М.В. Гнатюк, Н.І. Голубінка, Н.З. Дрівко, З.Й. Куньч, О.Г. Литвин, І.Б. Ментинська, Г.В. Наконечна, А.Я. Середницька, Ю.В. Теглівець, І.Д. Шмілик. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 92 с.
30.Цимбал, Наталія. Формування української термінології органічної хімії [Текст] / Наталія Цимбал // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2014. - № 12. - С. 25-27. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Мовознавство :: 9.02.2019 22.22.23 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Ужгород :: Запитання: 42782  
Ангеліна запитує:
Доброго вечора. Допоможіть, будь-ласка підібрати матеріал на тему "Емоційна лексика у творах Ольги Кобилянської. Лексика на позначення смутку" (з зазначенням доступу до матеріалу). Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ангеліно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Вісник Сумського державного університету. Сер. Філологічні науки. N 19 / ред.: І. О. Ковальов. - Суми, 2000. - 126 с. - укp. - рус.
- Ольга Кобилянська - письменниця і громадянка: національне і загальнолюдське / ред.: Б. І. Бунчук. - Чернівці : Кн. - ХХІ, 2004. - 338 с. - (Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер. Слов'ян. філол.; Вип. 216 - 217). - укp.
- Слов'янська філологія : Зб. наук. пр. / ред.: Н. В. Гуйванюк. - Чернівці, 1999. - 204 с. - (Наук. вісн. Чернів. ун-ту; Вип. 81). - укp. - рус.
- Слов'янська філологія / ред.: Н. В. Гуйванюк. - Чернівці : Рута, 2001. - 198 с. - (Наук. вісн. Чернів. ун-ту; Вип. 116). - укp.
- Ткач Л. О. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. : моногр / Л. О. Ткач; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Кн.-ХХІ, 2007. - 703 c. - Бібліогр.: с. 525-553. - укp.
- Гуйванюк Н. В. Слово - Речення - Текст : вибр. пр. / Н. В. Гуйванюк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2009. - 664 c. - укp.
- Мясоєдова С. В. Лексико-семантичні й прагматичні особливості непрямих спонукальних висловлень у творах Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / С. В. Мясоєдова // Молодий вчений. - 2016. - № 9. - С. 228-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_9_52
- Руснак Н. Лексика портретного опису в повісті О. Кобилянської "Земля” [Електронний ресурс] / Н. Руснак, Л. Мацьків // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. - 2011. - Вип. 547-548. - С. 253-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2011_547-548_44
- Руснак Н. Весільна обрядова лексика у творах О. Кобилянської (на матеріалі повістей "Земля” та "В неділю рано зілля копала…”) [Електронний ресурс] / Н. Руснак, Ю. Руснак // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. - 2014. - Вип. 732-733. - С. 278-283. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2014_732-733_48
- Гурдуз, Андрій. Витоки міфопоетичної парадигми повісті Ольги Кобилянської "Земля" (міфологеми поля і лісу) / А. Гурдуз // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2004. - № 5-6. - С. 194-198. - Бібліогр.: 14 назв
- Кандинська, Віра. Рецепція естетизму й дендизму в новелі Ольги Кобилянської "Valse melancolique" / Віра Кандинська // Слово і час. - 2013. - № 5. - С. 32-42. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: "Valse melancolique". - Бібліогр. в кінці ст.
- Кутова Т. Колір у психологічній характеристиціі поведінки персонажів повісті Ольги Кобилянської "Земля" / Т. Кутова // Рідна школа. - 2016. - № 8-9. - С. 47-51. - Бібліогр.: 14 назв
- Нікітчина, Галина. Символіка "Білого птаха" та новели Ольги Кобилянської "Битва" : Зразок психоаналітичної інтерпретації / Галина Нікітчина // Українська мова та література. - 2005. - № 9 (березень). - С. 19-21. - Бібліогр.: 6 назв
Сивокінь Григорій.Таке містке поняття - меланхолія : рецензія / Григорій Сивокінь // Літературна Україна. - 2003. - 20 лютого. - С. 6
- Українська література за новою програмою. Конспекти уроків. 10 клас // Українська мова та література. - 2010. - № 38-40 (жовтень). - С. 14-46
- Шевченко, Зоя. Нові підходи до вивчення повісті О. Кобилянської "Земля" / З. Шевченко // Українська мова і література в школі. - 2005. - № 8. - С. 27-29. - Бібліогр.: 6 назв.. - Бібліогр.: 6 назв.
- Яценко, Таміла. Проза О. Кобилянської - найяскравіша модель раннього українського модернізму : Вивчення повісті О. Кобилянської "Людина" в 10 класі / Таміла Яценко // Українська мова і література в школі. - 2005. - № 3 . - С. 17-21
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37669/03-Matviyas.pdf?sequence=1
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/19426/1/Кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян.pdf
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine44-6.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/712367/1/Література_10_2018-08-03_v3.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Naukovi_zapysky_Chernivetskyi_derzhavnyi_univ/Tom_V_Seriia_filolohichnykh_nauk_Vypusk_1.pdf
http://bdpu.org/wp-content/uploads/2018/02/Збірник-УКРАЇНСЬКА-МОВА-НА-ПОРУБІЖЖІ-ХХ–ХХІ-СТОРІЧЧЯ-2017-1.pdf
http://karpenko.in.ua/wp-content/uploads/2013/02/Savrey10.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 1.02.2019 22.43.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Попасна :: Запитання: 42769  
Альона запитує:
Доброго вечора. Підкажіть будь-ласка літературу для написання магістерської роботи з теми "Стилістичні особливості синтаксису в поезії Василя Стуса". Заздалегідь дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Біловус Л. І. Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості В. Стуса та І. Світличного) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Л. І. Біловус ; Тернопільський державний педуніверситет ім. В. Гнатюка, 2003. – 20 с.
Будний В. Порівняльне літературознавство: підручник / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.
Бондаренко А. І. Час вибору: Вивчення творчості Василя Стуса в школі / А. І. Бондаренко, Ю. І. Бондаренко. – Київ : Академія, 2003. – 232 с.
Бондаренко А. Спроба аналізу філософських творів Василя Стуса. / А. Бондаренко // Дивослово. –1998. – № 8. – С. 8-11.
Дзюрак О. Роздуми про сенс людського життя у світлі творчості Василя Стуса : 11 клас / О. Дзюрак // Дивослово. - 2018. - № 6. - С. 16-19.
Довгань М. А світ - нехай святиться : рік Василя Стуса / М. Довгань // Слово Просвіти. - 2018. - 10-16 трав. - С. 8-9.
Калинець І. Василь Стус у Львові : слідами наших виступів / І. Калинець // Слово Просвіти. - 2018. - 28 черв.-4 лип. - С. 14.
Мельникова О. Василь Стус. Наш : 4 вересня - 33 роки по смерті геніального українця / О. Мельникова // День. - 2018. - 4 верес. - С. 2.
Шаф О. Лірика Василя Симоненка, Василя Стуса, Тараса Мельничука: гендерно-психологічні домінанти / О. Шаф // Бібліотечка "Дивослова". - 2018. - № 1. - С. 2-60.
Шуткевич О. Зрозуміти й оцінити Стуса : науково-практична конференція, присвячена поету, зібрала у Вінниці понад сотню учених із 20 інституцій / О. Шуткевич // День. - 2018. - 24 квіт. - С. 6-7.

.: Розділ: Мовознавство :: 27.01.2019 22.27.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алкаді Тетяна із міста: Oleshki :: Запитання: 42735  
Алкаді Тетяна запитує:
Допоможуть підібрати літературу для лекцій з арабського мовознавства. Тема:"Комуникативные стратегии арабского языка".Бажано російською мовою, можливо і українською
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно!
Рекомендую переглянути такі джерела:
Арабский язык и некоторые аспекты межкультурной коммуникации
https://cyberleninka.ru/article/n/arabskiy-yazyk-i-nekotorye-aspekty-mezhkulturnoy-kommunikatsii
Социолингвистические, лингвокультурологические и функционально-прагматические особенности речевого поведения носителей арабского и русского языков
http://www.dslib.net/sravnit-jazykoved/sociolingvisticheskie-lingvokulturologicheskie-i-funkcionalno-pragmaticheskie.html
Специфика арабского речевого этикета в сфере официально-деловой коммуникации
http://cheloveknauka.com/spetsifika-arabskogo-rechevogo-etiketa-v-sfere-ofitsialno-delovoy-kommunikatsii
Ассимиляция арабских заимствований на фразеологическом уровне http://www.gramota.net/materials/2/2014/11-1/1.html
Адаптация межкультурных визуальных коммуникаций
https://moluch.ru/archive/62/9421/
Арабский мир: пути познания. Межкультурная коммуникация и арабский язык
http://mirknig.su/knigi/guman_nauki/114094-arabskiy-mir-puti-poznaniya-mezhkulturnaya-kommunikaciya-i-arabskiy-yazyk.html
Арабский язык в рамках социальных сетей (на примере ресурса Фейсбук)
https://nauchkor.ru/pubs/arabskiy-yazyk-v-ramkah-sotsialnyh-setey-na-primere-resursa-feysbuk-587d36585f1be77c40d58d2d
Коммуникативные неудачи арабских учащихся в ситуациях межкультурного речевого взаимодействия как методическая проблема
http://www.dissercat.com/content/kommunikativnye-neudachi-arabskikh-uchashchikhsya-v-situatsiyakh-mezhkulturnogo-rechevogo-vz
Методика преподавания арабского языка
http://islameducation.ru/methodology/arablang
Коммуникативная ситуация «Живое общение» как стратегия в преподавании РКИ
http://lingvodnu.com.ua/arxiv-nomeriv/lingvistika-lingvokulturologiya-2012/kommunikativnaya-situaciya-zhivoe-obshhenie-kak-strategiya-v-prepodavanii-rki/

.: Розділ: Мовознавство :: 14.01.2019 11.15.11 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 42713  
Софія запитує:
Доброго дня, підберіть, будь ласка, джерела для курсової на тему "Морфологічні та синтаксичні особливості говірки с. В.Лази Ужгородського райну". Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Перегляньте наступні джерела:
Авксентьєв Л. Г. Сучасна українська мова. Фразеологія / Л. Г. Авксентьєв. – Харків : Вища школа, 1988. – 134 с.
Албул О. Кличний відмінок у сучасних слов’янських літературних мовах / О. Албул // Українсько-словацькі діалоги. Мовознавство. Studia Slovakistica 4. – Ужгород, 2005. – С. 7–16.
Бевзенко С. П. До характеристики синтаксичних особливостей українських діалектів / С. П. Бевзенко // Наук. записки Ужгород. ун-ту. – Ужгород, 1955. – Т. XIV. – С. 205–219.
Бевзенко С. П. Відмінності української діалектної мови на морфологічному рівні / С. П. Бевзенко // Українська діалектна морфологія. – Київ : Наук. думка, 1969. – С. 5–14.
Вихованець І. Р. Прикметник / І. Р. Вихованець // Теоретична морфологія української мови : академічна граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська ; за ред. І. Р. Вихованця. – Київ : Пульсари, 2004. – С. 121–150.
Герман К. Ф. Українські говірки Північної Буковини в історичному та лінгвогеографічному аспекті : фонетика, фонологія : [моногр.] / К. Ф. Герман. – Чернівці : Рута, 1995. – 391 с.
Горпинич В. О. Українська морфологія : [навч. посіб.] / В. О. Горпинич. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – 350 с.
Ґрещук В. Південно-західні діалекти в українській художній мові / В. Ґрещук, В. Ґрещук. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2010. – 309 с.
. Добош В. І. Синтаксис українських південнокарпатських говорів : текст лекцій / В. І. Добош. – Ужгород, 1971. – 120 с.
Добош В. І. Синтаксис українських південнокарпатських говорів (прийменникові конс трукції) : текст лекцій / В. І. Добош. – Ужгород, 1972. – 48 с.
Івченко А. О. Українська народна фразеологія : ареали, етимологія / А. О. Івченко. – Харків : Око, 1996. – 158 с.
Історія української мови. Морфологія / [С. П. Бевзенко, А. П. Грищенко, Т. Б. Лукінова та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1978. – 545 с.
Лесюк М. П. Динамічні процеси в говорах Прикарпаття / М. П. Лесюк // Мовознавство. – 2011. – № 4. – С. 22–35.
Матвіяс І. Г. Варіанти української літературної мови / І. Г. Матвіяс. – Київ, 1998. – 162 с.
Матвіяс І. Г. Засади української діалектології / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. – 2000. – № 1. – С. 3–9.
Хом’як І. Взаємодія літературної мови і діалектів / І. Хом’як // Дивослово. – 2000. – № 10. – С. 12–14.
Шевельов Ю. В. Історична фонологія української мови / Ю. В. Шевельов ; пер. з англ. С. Вакуленко, А. Даниленко. – Харків : Акта, 2002. – 1055 с.
Українська мова. Енциклопедія / [редкол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін.]. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Вид-во ,,Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.
Український правопис / НАН України; Інститут мовознавства імені О. О. Потебні; Ін-т української мови. – Київ : Наук. думка, 2012. – 288 с.
Білоконенко А. І. Архаїчні граматичні форми іменних частин мови в українській фразеології [Електронний ресурс] : дис. … канд. філолог. наук: 10.02.01 – українська мова/ А. І. Білоконенко. – Кропивницький, 2016. – 324 с. - Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Bilokonenko_Alina/Arkhaichni_hramatychni_formy_imennykh_chastyn_movy_v_ukrainskii_frazeolohii.pdf.
Громик Ю. В. Діалектологія української мови [Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріали для студ. спеціальності “Українська мова та література” / Ю. В. Громик. – Луцьк : Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 90 с. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/494/3/dialektologiya.pdf.
Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті [Електронний ресурс] / уклад. С. Є. Панцьо, Н. О. Cвистун // Studia methodologica. – Вип. 27. – Тернопіль: Ред.-видавн. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – 158 с. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/stydia_metod/studia27.pdf.
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича [Електронний ресурс] : зб. наук. праць. – Вип. 428-429 : Слов’янська філологія / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2008. – 350 с. – Режим доступу: http://library.chnu.edu.ua/res/library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2008_0428_0429.pdf.
Німчук В. В. Закарпатський говір [Електронний ресурс] / В. В. Німчук // Ізборнік : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/ukrmova/um162.htm.
Прокопчук Л. В. Українська діалектологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0203: Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література / Л. В. Прокопчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 191 с. – Режим доступу: http://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/1061/1/ukrainska_dialectologya_2013.pdf.
Торчинська Н. М. Українська діалектологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. М. Торчинська. – Хмельницький, 2017. – 158 с. – Режим доступу:
Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами [Електронний ресурс] / ред. колегія : М . А . Ж овтобрюх, Р . Вихованець, Н. П. Марчук, І. Г . Матвіяс, Т . В. Назарова. – Київ : Наук. думка, 1977. – 103 с. – Режим доступу: http://www.inmo.org.ua/assets/files/lib/Ukr. lit. mova v yiyi vzayemodiyi z ter. dialektamy (1977).pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.12.2018 11.41.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.793827 seconds