Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38681
   


Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 40623  
Людмила запитує:
Добрий день. підкажіть, будь ласка, у якій бібліотеці Києва є такий документ: Шендельс Е.И. Грамматическая метафора // Филологические науки. - 1972. - № 3. - с. 48-57 Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило!
Зверніться, будь ласка, до Віртуальної служби Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : http://nbuv.gov.ua/node/550. В електронному каталозі бібліотеки нам вдалося знайти запис: Филологические науки / Министерство образования и науки РФ ; ред. Г. Виноградов. - М. : [б. в.], 1958 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1958.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.04.2017 10.20.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кропивницький :: Запитання: 40611  
Наталія запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему курсової роботи:"Найменування їжі тваринного походження у говірках Центральної України" Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Наталіє! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія / Історико-етнографічне дослідження / відп. ред. Горленко В. Ф. – К. : Наукова думка, 1977. – 153 с.

Бабий Ф. И. Некоторые лексико-семантические группы названий пищи в украинских говорах / Ф. И. Бабий // Совещание по общеславянскому атласу. – М., 1975. – С. 204 – 207.

Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К. : Вища школа, 1980. – 246 с.

Бульда І. Структурно-семантична характеристика назв бджіл у говірці села Драбівці Золотоніського району Черкаської області / І. Бульда// Мовне обличчя міста: Черкаси-2011 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., м. Черкаси, 1 трав. 2011 р. / редкол.: А. І. Мацько (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси , 2011. . - С. 271-275.

Ващенко В. С. Словник полтавських говорів / В. С. Ващенко. – Вип. 1. – Х. : Вид-во ХДІ,
1960. – 107 с.

Ващенко В. С. З історії та географії діалектних слів (Матеріали до вивчення лексики середньої та нижньої Наддніпрянщини) / В. С. Ващенко / [відп. ред. доц. В. О. Шадура]. – Харків : ХДУ, 1962. – 176 с.

Вешторт Г. Ф. Из истории названия некоторых древних названий пищи / Г. Ф. Вешторт // Актуальные проблемы исторической лексикографии восточнославянских языков : тезисы докладов и сообщений всесоюзной научной конференции (Днепропетровск, ноябрь 1975 г.) / гл. ред. Ф. Филин. – Днепропетровск, 1975. – С. 44 – 45.

Волошинова М. О. Назви молока та молочних продуктів в українських східнослобожанських говірках / М. О. Волошинова // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ, 2011. – № 3, ч. І. – С. 56–65.

Говірки Західної Полтавщини: зб. діалект. текстів / упоряд. Г.І. Мартинова. Черкаси. 2012.

Говірки Південної Київщини [Текст] : зб. діалектних текстів / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 369 с.

Говірка села Машеве Чорнобильського району [Текст] : монографія. Ч. 2 Тексти / М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської. - К. : Довіра, 2003. - 607 с.

Говірки Черкащини [Текст] : зб. діалектних текстів / НАН України, Ін-т укр. мови, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 882 с.

Говірки історичної Уманщини та суміжних земель : монографія /Г. Г. Березовська, І. І. Кривошея, Т. М. Тищенко та ін. / за ред. Т. М. Тищенко.– Умань : РВЦ «Софія», 2008. – 259 с.

Григоренко, Т. В. Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови / [Т. В. Григоренко]. — Умань : Жовтий, 2010. — 215 с. — Бібліогр.: с. 184–215.

Діалекти української мови : навч. посіб. / В. М. Пачева ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2012. — 84 с. — Бібліогр.: с. 83–84.

Євтушок О. М. Вивчення лексики говірок Рівненщини / О. М. Євтушок. – Рівне, 1997. – 164 с.

Загнітко Н. Г. Загальні назви їжі в східностепових говірках / Н. Г. Загнітко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Вип 17. – С. 247 – 252.

Загнітко Н. Г. Лексика на позначення часу споживання їжі в українських східностепових говірках / Н. Г. Загнітко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 3, кн. 2. – С. 95 – 100.

Загнітко Н. Назви м’ясних страв у східностепових говірках Донеччини / Надія Загнітко // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 65–72.

Залеський А. М. Діалектна основа фонологічної системи української мови / А. М. Залеський // Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами : зб. ст. / [ред. М.А. Жовтобрюх]. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 50 – 96.

Кацалапенко К. В. Назви м’ясних страв української кухні у східноподільських говірках /К. В. Кацалапенко // Лінгвістика : зб. наук. пр. – Луганськ, 2008. – № 3. – С. 83–89.

Козырева З. Г. История названий продуктов питания и пищи в украинском языке : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / З. Г. Козырева. – К., 1984. – 20 с.

Мартинова, Г. Середньонаддніпрянський діалект. Фонологія і фонетика [Текст] : монографія / Г. Мартинова. - Черкаси : Тясмин, 2003. - 366 с.

Мартинова Г. Говірки Західної Полтавщини: до проблеми класифікації / Г. Мартинова // Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення [Текст] : зб. праць наук.-практ. читань до 85-річчя Г. Р. Передрій, 4-5 лютого 2010 р., м. Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2010. - С. 23-32.

Мартинова Г. "Черкаський говір" як джерело дослідження особливостей середньонаддніпрянського діалекту / Г. Мартинова // Діалектологічні студії [Текст] : [зб. наук. ст.]. Ч. 3 Збірник пам'яті Ярослави Закревської / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Л., 2003. - С. 268-274.

Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори / І. Г. Матвіяс; [відп. ред. П. Ю. Гриценко]; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1990. – 168 с.

Матвіяс І. Г. Українська літературна мова і територіальні діалекти в їх взаємодії на різних історичних етапах / І. Г. Матвіяс // Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами : зб. ст. / [ред. М. А. Жовтобрюх]. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 5 – 31.

Могила А. П. Деякі фонетичні особливості (консонантизм) говірок Західної Черкащини / А. П. Могила // Наукові записки КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К. : 1958. – Т. 17, вип. 2. – С. 165–182.

Німчук В. В. Про походження українських діалектів / В. В. Німчук // Україна : Наука і культура. – К., 1993. – Вип. 26 – 27. – С. 233 – 250.

Тищенко Т. Номінація риб у говірках Східного Поділля / Т. Тищенко// Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2009. - С. 94-101.

Тищенко Т. Назви бджіл у говірках Східного Поділля / Т. Тищенко.// Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 4 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2007. - С. 168-174.

Українська стародавня кухня : довідник / [упоряд. Т. Л. Шпаковської]. – К. : Спалах ЛТД,1993. – 238 с.

Чабаненко В.А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини: В 4 т. / Віктор Антонович Чабаненко. – Запоріжжя, 1992.
Т.1.: А– Ж. – 324 с.;
Т.2.: З – Н. – 372 с.;
Т.3.: О – П. – 304 с.;
Т.4.: Р – Я. – 363 с.

Юсікова О. Динаміка говірки як об’єкт дослідження / О. Юсікова // Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти. – Глухів : РВВ ГДПУ. 2005 – С. 97–101.

Яценко С. Назви продуктів харчування, страв, напоїв у говірці села Степанівка Ємільчинського району Житомирської області / С. Яценко // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 2010. – № 22 (1). – С. 317 – 327.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.04.2017 13.28.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Кропивницький :: Запитання: 40610  
Євгенія запитує:
Доброго дня! Потребую Вашої допомоги з курсовою.Тема " Способи творення іменників зі значенням подібності". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгеніє!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Тилик, Ольга Федорівна. Іменники зі значенням подібності: способи творення та сфери використання : Автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.01 / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 19 с.
2. Воропай, С. В. Система конфіксального творення іменників в українській мові XIX – XX ст. : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.02.01 / С.В. Воропай ; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2001. — 22 с.
3. Шпачук, Л. Р. Лексико-семантичний спосіб творення іменників на позначення особи (на основі метафоризації) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.02.01 / Л.Р. Шпачук ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Дніпропетровськ, 1997. — 23 с.
4. Білих, О. П. Іменниковий словотвір української літературної мови кінця XVIII – середини XIX ст. (на матеріалі мови творів І.П.Котляревського, Г.Ф.Квітки-Основ’яненка, Є.П.Гребінки й Т.Г.Шевченка) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.02.01 / О.П. Білих ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1997. — 16 с.
https://mydisser.com/ua/catalog/view/312/862/20837.html
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:327823/Source:default
http://ua-referat.com/Способи_утворення_самостійних_частин_мови
http://pidruchniki.com/1292052240545/dokumentoznavstvo/slovotvir
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/dis_harkivska.pdf
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/2147.pdf
file:///C:/Users/Наталья Птица/Downloads/1409-2852-1-SM.pdf
http://westudents.com.ua/glavy/10891--6-sposobi-slovotvorennya.html

.: Розділ: Мовознавство :: 18.04.2017 09.16.57 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павло із міста: Кропивницький :: Запитання: 40605  
Павло запитує:
Підкажіть будь ласка хто вперше закликав до незалежності України через окремишність української мови? Тобто хто автор ідеї незалежної України і хто мотивував це тим, що оскільки в українців є своя мова, то має бути і своя держава? Якщо можна, то наведіть джерела будь ласка. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Павло!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Наєнко Г. Історія української мови. Практикум з фонетики й фонології : навч. посіб. / Г. Наєнко, О. Суховій ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 303 с.
Цвілюк С. А. Духовний код нації: з історії української мови і писемності: історико-лінгвістичні етюди / С. А. Цвілюк. - Одеса: Друк, 2007. – 408 с.
Посилання:
http://litopys.org.ua/links/inmovozn.htm
http://litopys.org.ua/shevelov/shev03.htm
http://litopys.org.ua/ohukr/ohu03.htm
http://litopys.org.ua/ohukr/ohu15.htm
http://litopys.org.ua/rusaniv/ru07.htm
http://litopys.org.ua/ohukr/ohu06.htm
http://litopys.org.ua/istkult/ikult01.htm
http://litopys.org.ua/ohukr/ohu28.htm
http://litopys.org.ua/hrushrus/iur10101.htm
http://litopys.org.ua/krypcult/krcult27.htm

.: Розділ: Мовознавство :: 14.04.2017 11.45.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 40594  
Катерина запитує:
Порадьте будь ласка літературу на тему курсової роботи: Стилістичні функції омонімів у художньому дискурсі
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Абрамов Р. А. Міжонімна омонімія (омонімія власних назв) в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / Р. А. Абрамов // Записки з ономастики. - 2013. - Вип. 16. - С. 18-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2013_16_104.
2. Білозуб А. І. Лексико-семантичні прийоми мовної гри в українському постмодерному тексті [Електронний ресурс] / А. І. Білозуб // Дослідження з лексикології і граматики української мови. - 2012. - Вип. 12. - С. 124-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dlgum_2012_12_17.
3. Блинова І. Стилістичні можливості каламбуру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі творчості Мюріел Спарк) [Електронний ресурс] / І. Блинова // Теоретична і дидактична філологія. - 2014. - Вип. 18. - С. 160-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2014_18_35.
4. Бук С. Корпус текстів у лінгводидактиці (на матеріалі омонімії у корпусі великої прози Івана Франка) [Електронний ресурс] / С. Бук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2012. - Вип. 57. - С. 106-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_57_14.
5. Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н. Ф. Венжинович. - 3-тє вид., виправл. і доповн. - Київ : Знання, 2008. - 303 c. - (Вища освіта XXI ст.).
6. Вєтрова Е. С. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія, фразеологія, лексикографія : навч. посіб. / Е. С. Вєтрова ; Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. - Макіївка : Дмитренко Л.Р., 2009. - 118 c.
7. Вінтонів Т. М. Реальна онімія як засіб образності в історичній оповіді [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.15 / Т. М. Вінтонів ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2008. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08vtmoio.zip.
8. Демська О. М. Запозичування й омонімія [Електронний ресурс] / О. М. Демська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 58. - С. 354-356. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_58_135.
9. Єнь Л. Ю. Стилістичні особливості функціонування омонімів в українській мові [Електронний ресурс] / Л. Ю. Єнь // Управління розвитком. - 2014. - № 12. - С. 112-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_12_58.
10. Кійко С. Омонімія в мові і мовленні : монографія / С. Кійко ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Родовід, 2014. - 542 с.
11. Кузьменко Г. І. Омонімія як явище та її стилістичні функції в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" [Електронний ресурс] / Г. І. Кузьменко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2000. - Вип. 1. - С. 55-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2000_1_9.
12. Кузьменко Г. І. Особливості семантичної двовимірності омонімів у поетичному тексті [Електронний ресурс] / Г. І. Кузьменко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2001. - Вип. 2. - С. 78-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2001_2_12.
13. Мартинюк О. Мовні засоби вираження порівняльних конструкцій у французькому художньому дискурсі(на матеріалі роману Ясміна Кадра "Чим день завдячує ночі") [Електронний ресурс] / О. Мартинюк // Актуальні питання іноземної філології. - 2015. - № 2. - С. 143-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akpif_2015_2_27.
14. Пашковська Н. Ф. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Графіка. Орфографія. Лексика : навч. посіб. / Н. Ф. Пєшковська ; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Київ ; Ізмаїл ; Умань : ПП Жовтий, 2010. - 131 c.
15. Сапожник І. В. Номінативно-когнітивні та семантико-дискурсивні характеристики термінів комерційного права в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук / І. В. Сапожник ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2007. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07sivsam.zip.
16. Соколова С. В. Транспозиційний потенціал прислівників у сучасній українській мові [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. В. Соколова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ssvsum.zip.
17. Солдатова Л. П. Розмежування явищ повної лексичної омонімії та полісемії (словниковий та функціонально-стилістичний аспекти) : автореф. дис... канд. філол. наук / Л. П. Солдатова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2007. - 23 c. - - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07slpfsa.zip.
18. Різників О. С. Одноримки. Словник омонімів та схожословів / О. С. Різників; ред.: Б. Будний, І. Дем'янова. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Богдан, 2011. - 407 c.
19. Універсальний словник української лексики. Синоніми, антоніми, омоніми / уклад.: Л. І. Нечволод. - Харків : Торсінг плюс, 2009. - 768 c.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.04.2017 15.37.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.427714 seconds