Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40478
   


Автор запитання: Андріана із міста: Вінниця :: Запитання: 42428  
Андріана запитує:
Доброго дня, допомжіть, будь ласка підірати джерела до магістерської роботи на тему: "Повтор як засіб фокалізації в сучасному англомовному середовищі". Зазадалегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Андріана! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гудирева О. М. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу / О. М. Гудирева // Інформ. технології в освіті: зб. наук. пр. — 2010. — Вип. 6. — С. 101-112.
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – Київ : Університет «Україна», 2014. – Вип. 30. – 322 с.
Жалдак М. Комп’ютер на уроках математики / М . І. Жалдак. — Київ : Техніка, 1997. — 304 с.
Жалдак М. Математика с комп’ютером: Пособие для учителей / М. Жалдак, Ю. Горошко, Е. Винниченко. — Києв : РУНЦ «ДИНИТ», 2004. — 251 с.
Мови та літератури у полікультурному суспільстві : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17 листопада 2016р.) / за заг. ред. к.філол.н., доцента Н. Назаренко. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 240 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.10.2018 00.48.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Запоріжжя :: Запитання: 42412  
Марина запитує:
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, де можна знайти наступні джерела: - Макаренко Е. И. Жанрово-стилистическая доминанта в переводе: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / Макаренко Елена Игоревна. ? Одесса, 1989. ? 16 c. - Тесленко Т.Н. Жанровая специфика перевода научной фантастики: Дис. канд. филол. наук. Симферополь, 1989. – 203 с.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Зверніться до електронних каталогів бібліотек:
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Національна бібліотека ім. В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

.: Розділ: Мовознавство :: 13.10.2018 22.18.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Львів :: Запитання: 42393  
Вікторія запитує:
Доброго вечора. Підскажіть літературу до теми магістерської роботи "Мовний образ України та людини в ній в публіцистиці та епістолярії Василя Симоненка". Дякую!
Наша відповідь:
День добрий, Вікторіє! Для вас підібрані такі джерела інформаціЇ :

Бейдик, Олександр. Співець України та краєзнавець від Бога : до 75-річчя від дня народження поета Василя Симоненка / Бейдик, Олександр// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2010. - № 12 (березень). - С. 3-7. - Бібліогр.: с. 7.

Власенко В. В. Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні Василя Симоненка / В. В. Власенко // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. - 1999. - Вип. 4. - С. 50-53. - Бібліогр.: 6 назв. - укp

Кіпоренко М., В мене власна погорда єсть. Спогади про В. Симоненка-студента // Симоненко B. Вибрані твори / упоряд. А. Ткаченко, Д. Ткаченко. -вид. 3-є, випр.. - Київ, 2015. - С. 713–726.

Колісник С. Страшна війна очима Василя Симоненка // Українська мова та література.- 2006.- № 14/15. – С. 34.

Кореневич, Л. Невиправний мрійник [Текст] : Василь Симоненко на рипучім гіллі газетного красномовства / Л. Кореневич // Урядовий кур'єр. - 2004. - 9 жовтня. - С. 8-9

Мазоха, Г. Синкретизм жанрово-стильового мислення в епістолярії В. Симоненка [Текст] / Г. Мазоха // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. - 2004. - № 15. - С. 28-31.

Марко, В. Осяяння в художній концепції Василя Симоненка [Текст] / В. Марко // Дивослово. - 2007. - № 4. - С. 21-25. -

Моренець В. П. Василь Симоненко: Філософія почуття // Моренець В. На відстані серця : літ.-крит. статті, нариси, ессе. - Київ, 1986. - С. 82–105.

Омельченко, В. Є. Тема України в творчості Василя Симоненка, Ліни Костенко, Василя Стуса : урок літератури в 11 класі / В.Є. Омельченко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - № 14. - С. 18-21. - Библиогр. в конце ст.: 13 назв.

Палієнко, Галина. Василь Симоненко "Ти знаєш, що ти - людина?" : громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики / Палієнко, Галина // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2018. - № 1-2. - С. 18-21. - Бібліогр.: с. 21.

Печарський, Андрій. У новелістичній краплині поетичного всесвіту Василя Симоненка / Андрій Печарський // Слово і час. - 2013. - № 9. - С. 34-43. - Бібліогр. в кінці ст.

Печарський, Андрій. Поетика любові у творчості Василя Симоненка: історія, факти, інтерпретація / Андрій Печарський // Слово і час. - 2013. - № 1. - С. 23-30 : фот. - Бібліогр. в кінці ст.

Писарєва, Олена. "Ти знаєш, що ти - людина?". Осмислення духовної величі людини через життя й поезію В. Симоненка : 11-й клас : [конспект уроку] / Писарєва, Олена // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2011. - № 22-23. - С. 40-45.

Плітко, В.Василь Симоненко. Патріотичні мотиви в поезії "Лебеді материнства" : українська література / Валентина Плітко // Українська мова й література у сучасній школі. - 2013. - № 12. - С. 55.

Романенко, Юлія.Найперше - знати мову, якою пишеш : урок української мови в 10 класі / Романенко, Юлія// Дивослово. - 2015. - № 1. - С. 14-18. - Бібліогр.: с. 14.

Романова, Наталія. Альтернативна модель суспільства в сатиричній творчості Василя Симоненка / Наталія Романова // Слово і час. - 2010. - № 1. - С. 52-56. - Бібліогр. в кінці ст.

Романова Н. В. Публіцистика Василя Симоненка [Електронний ресурс] / Н. В. Романова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 1. - С. 267-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_1_55

Сеник, Любомир.Василь Симоненко: архетип образу матері [Текст] / Любомир Сеник // Слово і час. - 2015. - № 1. - С. 43-51. - Бібліогр. в кінці ст.

Трифонов Р. А .СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ЛИСТАХ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА / Трифонов Р.А., Яновська Г. // Наукові записки НаУКМА. Том 137. Філологічні науки (Мовознавство). – К., 2012. – С. 133-136.

Тарнашинська Л. Високі регістри Василя Симоненка // Василь Симоненко: «Україно, ти моя молитва...» : біобібліогр. нарис / Л. Тарнашинська; ббліограф-упоряд. Г. Гамалій ; наук. ред.В. Кононенко ; Нац. парлам. б-ка України. – К., 2007. – С.4-38.
http://nplu.org/resourses/nashi_vydannya/b-symonenko.pdf

Терещенко, Аліна. "Наука любові" в новелістиці Василя Симоненка і Григора Тютюнника [Текст] / А. Терещенко // Збірник праць Симоненківських читань : До 75-річчя з дня народження Василя Симоненка, 8 січня 2010 року / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2010. - С. 108-113

Хоменська І. В. Семантико-функціональні особливості концептосфери "Україна" у поетичному дискурсі Василя Симоненка / І. В. Хоменська // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2014. - № 7. - С. 24-30. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Цеков, Юрій. "Драматизм руху тексту у вирі часу" : (кілька зауваг до сучасних тлумачень одного з шедеврів Василя Симоненка) / Юрій Цеков // Науковий світ. - 2011. - № 12. - С. 13.

Чернов, Анатолій.Василь Андрійович Симоненко: "Я українець. Оце і вся моя біографія" [Текст] / Анатолій Чернов // Українське слово. - 2015. - 1-14 січня. - С. 10-11

Чухліб Т. Лінгвостилістика інтимного епістолярію Василя Симоненка) [Електронний ресурс] / Т. Чухліб, Л. Скуратівська // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. - 2017. - Вип. 36. - С. 80-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2017_36_15

Шаф, Ольга. Лірика Тараса Мельничука та Василя Симоненка: світоглядно-естетичні паралелі в контексті шістдесятництва / О. Шаф // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". - Ужгород : Говерла, 2011. - Вип. 15. - С. 304-307

Шулінова Л. В. Ідіостилістичні особливості поетичного мовлення Василя Симоненка: синестетичність світосприйняття [Електронний ресурс] / Л. В. Шулінова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2013. - Вип. 27. - С. 120-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2013_27_13

Юзьків, Г. Еволюція любовної лірики Василя Симоненка / Г. Юзьків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство : научное издание / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2011. - Вип. 32 : Матеріали Міжнар. наук. конференції "Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України" : до 140-річчя від дня народження акад. В. Гнатюка. - С. 169-172.

Горнятко-Шумилович Анна. Феномен креативності Василя Симоненка :літературознавчий та лінгвістичний аспекти / Анна Горнятко-Шумилович, Тетяна Космеда ; за заг. ред. проф. Тетяни Космеди. - Познань 2016. - 266 с.
https://vasylsymonenko.org/books/Fenomen-kreatyvnosti-V.Symonenka-2016.pdf

Юзьків, Галина Іванівна.Еволюція любовної лірики Василя Симоненка / Г. І. Юзьків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2011. – Вип.32: Літературознавство. – С. 169-172.

ОБРАЗ УКРАЇНИ В ПОЕЗІЇ В. СИМОНЕНКА
http://www.wikipage.com.ua/1x113.html

.: Розділ: Мовознавство :: 9.10.2018 21.06.20 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Вінниця :: Запитання: 42382  
Ангеліна запитує:
Здрастуйте, допоможіть знайти літературу (бажано електронні ресурси) на теми "Повтор та його види", "Засоби фокалізації". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ангелвно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Кагановська О. Текстові концепти художньої прози: когнітивна та комунікативна динаміка (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя): Дис. ...д-ра філол. наук: 10.02.05. ? Київ, 2003. – 502 с
Марко В. Три долі: Повісті та оповідання / В. Марко. – Харків, 2006. – 350 с.
Почепцов Г. Теорія комунікації / Г. Почепцов. — Київ, 2001. – 656 с.
Ткачук О. Наратологічний словник / О. Ткачук. – Тернопіль, 2002. – 173 с.
http://school22.com.ua/index.php/metodichnij-ofis/metodichnij-kabinet/metodichnij-poradnik/117-povtorennya-yak-neobkhidna-skladova-navchalnogo-protsesu
http://eprints.zu.edu.ua/7061/1/Ольга Тимошенко.pdf
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/page/view.php?id=2503

.: Розділ: Мовознавство :: 8.10.2018 12.17.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Ужгород :: Запитання: 42319  
Олександра запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми : "Роль мови в оволодінні майбутньою професією" .
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро!
Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:
Кацавець, Руслан Сергійович. Українська мова: професійне спрямування : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Руслан Кацавець ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 252,[1] с. - Бібліогр.: с. 249
Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навчальний посібник / Інна Зайцева [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 394,[2] с. - Бібліогр. с. 389-395
Діловодство, яким воно має бути : практичний посібник / укл. Давид Лівшиц. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 534 с. : табл.
Кацавець, Руслан Сергійович. Мова у професії юриста : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Руслан Кацавець. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 303,[1] с. - Бібліогр.: с. 300
Зубков, Микола Григорович. Сучасне українське ділове мовлення : навчальний посібник / Микола Зубков. - Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. - 445,[2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 437-441
Пивоваров, Василь Миколайович. Ділова українська мова : навч. посібник / Василь Пивоваров, Любов Савченко, Юлія Калашник ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2008. - 119 с. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.; Бібліогр.: с. 118-119
Сукиасян, Эдуард. Наш особый язык [Текст] / Эдуард Сукиасян // Библиотека. - 2006. - № 11. - С. 59-60
Головата, Лариса Михайлівна. Формування професійного мовлення у студентів факультету фізичного виховання [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Головата Лариса Михайлівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. - Тернопіль, 1997. - 251 л. - л. 150-167
Штепа, Олена Григорівна. Рольові ігри в системі формування професійної мовленнєвої майстерності педагога [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Штепа Олена Григорівна ; Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 1996. - 190 л.
Лісовий, Микола Іванович. Формування професійного мовлення майбутніх медичних працівників у вищих медичних навчальних закладах [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лісовий Микола Іванович ; Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. М.Коцюбинського. - Вінниця, 2006. - 196 арк. - арк. 159-178
Сукачова, Ганна Павлівна. Формування професійного мовленнєвого етикету майбутніх інженерів-педагогів у навчально-виховному процесі [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Сукачова Ганна Павлівна ; Українська інженерно-педагогічна академія. - Х., 2007. - 273 арк.: табл. - арк. 183-198
Кретова, Олена Іванівна. Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів на основі системного підходу [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кретова Олена Іванівна ; Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 1997. - 174 с. - с. 160-174
Романова, Лідія Яківна. Формування професійного функціонального мовлення учнів ліцею при вивченні економічних дисциплін [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Романова Лідія Яківна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 2000. - 222 арк. - арк. 175-198
Тоцька, Наталія Леонідівна. Формування професійно зумовленого мовлення студентів технічного ВНЗ (з технологічних спеціальностей легкої промисловості) [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Тоцька Наталія Леонідівна ; Херсонський держ. педагогічний ун-т. - Херсон, 2001. - 215 арк. - арк.151-166
Костриця, Наталія Миколаївна. Формування українського професійного мовлення у студентів вищих навчальних закладів економічної освіти України [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Костриця Наталія Миколаївна ; Національний аграрний ун-т. - К., 2002. - 234 арк.: рис., табл. - арк. 181-200
Козієвська, Олена Іванівна. Особливості формування культури мовлення у професійній діяльності державних службовців [Текст] : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / Козієвська Олена Іванівна ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2003. - 275 арк. - арк. 177-200
Крсек, Ольга Євгенівна. Формування професійної мовленнєвої культури у студентів медичних університетів як компоненти їх духовності [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Крсек Ольга Євгенівна ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2006. - 243 арк.: рис., табл. - арк. 186-206
https://pidruchniki.com/1004062848786/dokumentoznavstvo/mova_profesiya
http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/pages/view/560
http://referat-ok.com.ua/movoznavstvo/znachennya-movi-v-zhitti-suspilstva-ta-lyudini-mova-yak-osnovnii-zasib-spilkuvannya-ta-viraz-osobistosti-v-suspilnomu-zhitti-ta-profesiinii-diyalnosti
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21778/2/X_VSNTK_2017v2_Romanashenko_I-The_role_of_language_is_245.pdf
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN22/13slvomf.pdf
http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-4-5-2011/problemi-vdoskonalennya-movlennyevoї-kompetenciї-majbutnogo-faxivcya/

.: Розділ: Мовознавство :: 25.09.2018 17.05.11 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 2.055268 seconds