Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 39970
   


Автор запитання: Соломія із міста: Ужгород :: Запитання: 41916  
Соломія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на курсову з темою "Обрядова лексика у" Наддністрянському регіональному словнику" Г. Шила".
Наша відповідь:
Соломіє, добридень! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Бондар О.І. Українське діалектне словникарство початку ХХ століття // Вісник Одеського національного університету. Т. 17, вип. 4. – Одеса, 2012. – С.5-26.
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/2714/5-26.pdf;jsessionid=F385F57DD275A0129DCCC5F0B45B22DD?sequence=1

ЛИЧУК С. НОМЕНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ “ЯМА” В ДІАЛЕКТНОМУ МОВЛЕННІ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ / Світлана Личук // ЕТНОС І КУЛЬТУРА. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / [голов. ред. В. І. Кононенко]. – Івано-Франківськ, 2015–2016. – No12–13. – С. 82-87
http://www.pu.if.ua/depart/EtnosCul/resource/file/Етнос 12-13.pdf

Миголинець О. Зі спостережень над лексикою весільного обряду: назви молодих в українських Закарпатських говірках [Електронний ресурс] / О. Миголинець // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2017. - Вип. 22. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2017_22_9

Наддністрянських говір
http://uahrofjoy.ru/rizne/13720-naddnistrjanskih-govir.html

Полюга Л. Професор Г. Ф. Шило та його "Наддністрянський регіональний словник" // Шило Г. Ф. Наддністрянський регіональний словник. – Львів, 2007. – С. 18–27.

Руснак Ю. Назви головних весільних персонажів у буковинському діалекті / Руснак Ю., Руснак Н.// Актуальні питання суспільних наук та історії медицини . – 2014. – № 3 (3). – С. 64-69.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0ahUKEwik_MuGnL7aAhXIXiwKHXZCAiQ4ChAWCFYwBg&url=http://e-apsnim.bsmu.edu.ua/article/download/2411-6181.3.2014.41/89370&usg=AOvVaw2n0zgxqc1OOkACbvDQBb8D

Хібеба Н. Весільна лексика в „Наддністрянському регіональному словнику” Гаврила Шила // Мовознавчі студії. Вип. 3. Діалект у лінгвокультурологічному просторі (За матеріалами Міжнар. наук. конф. на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила). – Дрогобич : Швидкодрук, 2010. – С. 350–358.

Шелемех Віра.НАЗВИ СТРАВ ТА КУХОННОГО НАЧИННЯ В НАДСЯНСЬКОМУ ТА НАДДНІСТРЯНСЬКОМУ ГОВОРАХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiqo7rki77aAhUIiSwKHaGlBTYQFgg3MAI&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spml_2008_12_58.pdf&usg=AOvVaw2RwYWDi_LWQDqtUMUbqRvE

Шило Гаврило. Наддністрянський регіональний словник. - Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2008. – (Серія "Діалектологічна скриня"). - 288 с.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Наддністрянський_реґіональний_словник

.: Розділ: Мовознавство :: 15.04.2018 13.29.44 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Вінниця :: Запитання: 41894  
Ангеліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на такі теми: "наративніособливочті у творах британських письменників" та "мультикультурна поліфонія у творах зарубіжних та українських письменників". Буду дуже вдячна!
Наша відповідь:
Ангеліно, добридень! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі / Бехта І.А.– К. : Грамота, 2004. – 304 с.

Бойніцька О. Специфіка наративних особливостей в англійському історіографічному романі // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Іноземна філологія. – 2012. - № 45. – С. 51-53.

Гижа Л. Семантика організації наративу в романі Д.Конрада «Серце темряви» / Леся Гижа // Studia Methodologica [гол. ред. О. Лещак]. – Вип. 16. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2005. – С. 314-322.

Дроздовський Д. Наративні особливості роману "Хмарний атлас" Д. Мітчелла: між фантастикою і сцієнтизмом [Електронний ресурс] / Д. Дроздовський // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. - 2015. - Вип. 23. - С. 57-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2015_23_12

Коробова Д.М. Нарративные структуры романов В. Вулф «По морю прочь», «Орландо», «Волны», «Между актов» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9: Филология. Востоковедение. Журналистика. - 2008. - № 4/2. - С. 39-45.

Мазін Дмитро СИНКРЕТИЧНИЙ НАРАТИВ РОМАНІВ САлМАНА РУШДІ (ФУНКЦІЇ Я-ОПОВІДІ) – Режим доступу:
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2918/Mazin_Synkretychnyi_naratyv_romaniv_Salmana_Rushdi.pdf;jsessionid=8EA7ED407AA7CCFD11317694799E30D4?sequence=1

Мараховська, Наталя Владиславівна.Наративна стратегія роману Рейчел Каск "Arlington Park" [Текст] / Н. В. Мараховська // Вісник Маріупольського державного університету. Сер., Філологія. - 2012. - Том Вип., N 7. - С. 37-43.

Матійчак А. А. РОЛЬ БАГАТОРІВНЕВИХ НАРАТИВНИХ СТРУКТУР ТА ГРАФІЧНИХ ІНСТАЛЯЦІЙ У СТВОРЕННІ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В ІМЕРСИВНОМУ РОМАНІ С.ХОЛЛА “THE RAW SHARK TEXTS” // Мільйон історій:поетика пригод у літературі та медіа: [зб. наук. Матеріалів конференції (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.)]/ [гол. ред. О.П.Новик].–Бердянськ: БДПУ, 2016.– С. 104-107. - – Режим доступу
http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Жаркова-Р.-Виростати-в-історіях-виховні-можливості-пригодницьких-творів-дитячої-літератури.pdf

Назаренко, Надія Іванівна. Наративні моделі малої прози В. С. Моема [Текст] / Н. І. Назаренко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер., Філологія. - 2013. - Том Вип., N 8. - С. 72-79.

Новикова О. Пол Остер «Стеклянный город». К вопросу о постмодернизме // Новый берег. – 2011. - № 32. – Режим доступу
http://magazines.russ.ru/bereg/2011/32/no18-pr.html

Петрусь О. В. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі Пітера Акройда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та філол. наук : 10.01.04 / О. В. Петрусь. - Дніпропетровськ. нац. ун-т. - Дніпропетровськ, 2008. - 20 с.

Петрусь О.В. Особливості наративної організації „Біографії Шекспіра” Пітера Акройда // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: Всеукр. зб. наук. пр. Число 11: Том 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 109 – 114.

Петрусь О.В. Гра з жанром як наративний засіб у дослідженні „Лондон. Біографія” Пітера Акройда // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – С. 75 – 78.

Сизоненко Н. А. Наративні стратегії в історичній романістиці британського постмодернізму // Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ Серія Філологія.Педагогіка.Психологія. Випуск 27. – 2013. – С. 213-220. - Режим доступу:
http://journals.uran.ua/index.php/2411-5991/article/viewFile/80577/76162

ТАРАНІК КАТЕРИНА-ТКАЧУК. РОЗВИТОК НАРАТИВНОЇ МОДЕЛІ АНГЛІЙСЬКОГО РОМАНУ У ТВОРЧОСТІ ГЕНРІ ФІЛДІНГА (« ІСТОРІЯ ТОМА ДЖОНСА, ЗНАЙДИ») // Філологічні науки. - 2016. –No 22. – С. 49-54. - Режим доступу:
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6836/1/Taranik.pdf

Четова Н. Й. Особливості мовної та наративної реалізації елементів готики у жанрі фентезі (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна) [Електронний ресурс] / Н. Й. Четова, Л. В. Лучит // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки. - 2014. - Кн. 2. - С. 265-268. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2014_2_55

Шмид В. Нарратология / Шмид В. – М. : Языки славянской культуры, 2003.– 312 с.

Бандровська О. Поняття “english/british” у визначенні літературної традиції Великої Британії // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. - 2016. - Вип. 23. – С. 138-144.

Козлик І. ПРОБЛЕМА „ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ” У ПЛОЩИНІ
МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ (Стаття друга) [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://194.44.152.155/elib/local/203.pdf

Лук'яненко Я.В. "Антимемуари" А. Мальро: специфіка жанру та нарації: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Я.В. Лук'яненко ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Семененко, Л.Поліфонічність художнього хронотопу у творчості Володимира Стецюка / Л. Семененко // Рідна школа. - 2005. - № 7. - С. 24-26. –

Сіверська С. Вплив мультикультурності на наративні особливості автобіографічного інтертексту кінця ХХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / С. Сіверська // Питання літературознавства. - 2009. - Вип. 78. - С. 306-311. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2009_78_36

Слоневська І. Б. Мультикультуралізм як реакція на культурну поліфонію постмодерністського світу [Електронний ресурс] / І. Б. Слоневська // Педагогічний дискурс. - 2009. - Вип. 6. - С. 169-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2009_6_40

.: Розділ: Мовознавство :: 5.04.2018 22.33.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 41893  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для дипломної роботи на тему: "Ідіостиль як відображення авторської картини світу у романі Сергія Жадана "Anarchy in the Ukraine". Буду вдячна за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
1. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 37922.
2. Бахтаров А. Рецепція радянського минулого в романі Сергія Жадана "Anarchy in the Ukr" [Електронний ресурс] / А. Бахтаров // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. - 2014. - Вип. 19. - С. 230-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_45.
3. Гаврилюк Н. Літературний псалом: Сергій Жадан / Н. Гаврилюк // Слово і час. - 2017. - № 7. - С. 31-35.
4. Коваль Н. Особливості музичних алюзій у романі С. Жадана "Anarchy in the Ukr" [Електронний ресурс] / Н. Коваль // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 32. - С. 108-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_32_13/
5. Магдиш P. О. Автор-персонаж у подорожньому нарисі Сергія Жадана "Anarchy in the Ukr" [Електронний ресурс] / P. О. Магдиш // Література в контексті культури. - 2011. - Вип. 21(2). - С. 181-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvk_2011_21(2)__31.
6. Шаф О. В. Мотив мандрів у творчості Сергія Жадана в контексті "Маскулінної безпритульності" [Електронний ресурс] / О. В. Шаф // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). - 2012. - Вип. 14. - С. 91-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_14_14.

.: Розділ: Мовознавство :: 5.04.2018 20.56.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 41887  
Наталія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для дипломної роботи "Назви осіб за внутрішніми властивостями в мовній картині світу українця XIX ст.". Позицій в списку потрібно близько 50, саме тому звернулася до Вас. Буду дуже вдячна за будь-яку допомогу (це можуть бути праці про назви осіб в словотвірному, лексичному та будь-якому іншому аспекті).
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Кровицька О. Назви осіб в українській мовній традиції. Семантика і словотвір - http://shron1.chtyvo.org.ua/Krovytska_Olha/Nazvy_osib_v_ukrainskii_movnii_tradytsiy_XVI-XVIII_st_Semantyka_i_slovotvir.pdf
2. Сніжко Н. Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukrm_2016_3_5.pdf
3. Вдовиченко Н. В. Вербалізація морально-етичних концептів в українській мовній картині світу - http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/science/rada philology/Дисертація_Вдовиченко.pdf
4. Решетняк О. О. Лінгвокультурологічні особливості вербалізації домінантних морально-етичних бінарм старого й нового заповіту - http://bdpu.org/philology/ua/files/2014/3/6.pdf
5. За ред. Попової І. С. Український смисл - http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/ffil/program_56d374341848a.pdf
6. Александров О. Номінації особи в українській мові початку 19 ст.: структурно-семантичні особливості - http://mova.dn.ua/studentska-storinka/321----------.html
7. Валюх З. Іменники «межових» моделей творення: національний та словотвірний аспекти - http://ddpu.drohobych.net/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2013-8.pdf
8. Дмітрієв С. В. Когнітивно-ономасіологічний аналіз номінацій особи в сучасних українських соціолектах - http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/science/rada philology/Дмитрієв_дис.pdf
9. Корольова В. В. Оцінні номінації осіб у соціокультурному контексті - http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/viewFile/544/513
10. Пузиренко Я. В. До проблеми номінації осіб жіночої статі в українській мові - http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9805/Puzyrenko_Do_problemy_nominatsiyi.pdf
11. Маслова Ю. П. Специфіка найменувань осіб жіночої й чоловічої статі та категорія роду в газетних текстах - http://eprints.oa.edu.ua/3977/1/21.pdf
12. Мовознавчий вісник - http://eprints.cdu.edu.ua/390/1/visnyk_11.pdf
13. Воловенко І. В. Словотвірні варіанти назв жіночої статі за родом діяльності - http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3665/1/Volovenko.pdf
14. Марчук А. О. Особливості семантики і функціонування іменників на позначення осіб жіночої статі - https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/download/253/112
15. Архангельська А. М. Фемінінні інновації в новітньому українському назовництві - http://movoznavstvo.org.ua/component/attachments/download/273.html
16. Булах М. Б. Перифраз як засіб вторинної номінації у мас-медійному тексті - http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2012_41_1/140_150.pdf
17. Азарова Л. Є., Лепко Г. В. Непряма номінація осіб за метафоричним перенесенням - http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2011_36/008_015.pdf
18. «Я»-номінація - http://lib.chdu.edu.ua/pdf/monograf/26/7.pdf
19. Редько Є. О. Типи і способи номінування осіб в українських арготичних системах - http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/K08.051.05/autoreferat_569c1cd51556a.pdf
20. Бабій І. Індивідуально-авторська номінація осіб - http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6442/1/Babiy.pdf
21. Наумова Т. М. Номінація особи у комунікативно-прагматичному аспекті - http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/13442/украиновед._p11 (с. 287).pdf?sequence=1
22. Денисевич О. В. Лексика в структурі мовної картини світу українців - http://eprints.zu.edu.ua/17846/1/Денисевич_О._автореферат.pdf
23. Вербальні культурні коди сучасної української мови - http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/ПРОГРАМА-2017-Вербальні-коди.pdf
24. Мовний простір слов’янського світу: досвід і перспективи - http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9517/Movnyi_prostir_slovianskoho_svitu_.pdf?sequence=3&isAllowed=y
25. Лисак Л. К. Українська мова за професійним спрямуванням (тема 6. С. 48) - http://www.dgma.donetsk.ua/metod/ugo/um/zo/kl.pdf
26. Наукові записки. Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Мова і світ: дослідження та викладання - https://www.cuspu.edu.ua/download/nz_2011_95_1.pdf
27. Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи - https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2017/ukr_mova_30112017.pdf
28. Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект - http://nuczu.edu.ua/img/articles/1794/mova_prof_2017.pdf
29. Наукові записки. Філологія - https://www.cuspu.edu.ua/download/nz_2012_104_2.pdf
30. Мовні і концептуальні картини світу - http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/mikks/mikks_2013_43_02.pdf
31. Совтис Н. М. Українсько-польський лінгвокультурний діалогг у творах Л. Е. Венглінського - http://www.inmo.org.ua/assets/files/disser/Sovtys_dis.pdf
32. Актуальні проблеми сучасної філології - http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/aktualni-problemi-suchasnoyi-filologiyi-21-ljutogo-2017-r..pdf
33. Рідне слово в етнокультурному вимірі - http://ddpu.drohobych.net/native_word/wp-content/uploads/2016/04/Рідне-слово_2012.pdf
34. Наука – двигун прогресу - http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/22.09.2017-частина-2.pdf
35. Мацюк З., Фенко М. Фраземіка в контексті епістолярію Лесі Українки - http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/6791/1/19.pdf
36. Карпенко О. Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв - http://karpenko.in.ua/wp-content/uploads/2012/12/48.pdf
37. Трифонов Р. А. Слово на перетині ідіолектів - http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/download/671/616
38. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації - http://www.pu.if.ua/depart/FrancePhilology/resource/file/збірник конф_.pdf
39. Кононенко П. П. Концепти в мовній картині світу - http://ndiu.org.ua/images/book/12.pdf
40. Глуховська М. С. Асоціативність як чинник виникнення новотворів суспільно-політичного дискурсу - http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/lingvistics/article/view/391/385

.: Розділ: Мовознавство :: 3.04.2018 22.14.52 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дар'я із міста: м. Кропивницький :: Запитання: 41886  
Дар'я запитує:
Доброго дня, чи є у вас література до теми: функціонально - семантичні властивості умовного способу української мови?
Наша відповідь:
1. Горпинич В. О. Морфологія української мови: Підручник для студентів
вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ „Академія”, 2004. – 336 с.


2. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академ.
граматика укр. мови / І. Вихованець, К. Городенська; За ред. І. Вихованця. – К.:
Унів. вид-во „Пульсари”, 2004. – 400 с.


3. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.:
Наук. думка, 1988. – 256 с.


4. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика
української мови: Морфологія. – К.: Либідь, 1993. – 336 с.


5. Енциклопедія українознавства : Словникова частина / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003

6. http://litmisto.org.ua/?p=8201

7. http://www.info-library.com.ua/books-text-10664.html

8. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1019/1/Костусяк.pdf

9. http://shron1.chtyvo.org.ua/Horpynych_Volodymyr/Morfolohiia_ukrainskoi_movy.pdf

10. http://subject.com.ua/ukrmova/gramatica/60.html

.: Розділ: Мовознавство :: 3.04.2018 16.23.43 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.515823 seconds