Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 38831
   


Автор запитання: Ольга із міста: Рівне :: Запитання: 40756  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, правильно оформити список літератури для дипломної роботи. Наперед дякую! 1. Азарова, Л.Є. Структурна організація складних слів (концепція "золотої пропорції"): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Л.Є. Азарова. – К., 2002. – 32 с. 2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. - М.: Наука, 1959. – С.150. 3. Бургман Н.Г. Сложные существительные в современном английском языке Л.: Наука, 1955. - С.70. 4. Василевич А.П. Концепт телосложения в восприятии наивного носителя языка: часть и целое // Язык и когнитивная деятельность / Под ред. Р.М. Фрумкиной. – М.: Изд-во АН СССР. – 1989. – С. 114-125. 5. Васильєва, О.Г. Концептуальна семантика субстантивних композитів –бахуврихі (на матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О.Г. Васильєва. – К., 2006. – 20 с. 6. Верба, Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: посібник [для перекла- дацьких відділень вузів] / Л.Г. Верба. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 160 с. 7. Волков В.В. О регулярности реализации типовой словообразовательной парадигмы русских прилагательных со значением цвета // Филологические науки. – 1989. – № 1. – С. 42-46. 8. Гинзбург Е.Л. Синтаксическая типология сложных слов (“Внутренний” синтаксис сложений) // Проблемы структурной лингвистики. – М.: Наука, 1968. – С. 203-239. 9. Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис. – М.: Наука, 1979. – 264 с. 10. Гонта И.А. Структурные и семантические особенности композит-метафор в американском сленге: Дис... канд. филол. наук: 10.02.04. – К., 2000. – 194 с. 11. Горпинич, В.О. Словотворення і словотвір української мови / В.О. Горпинич: [текст лекцій] / Державний комітет України з питань науки і технологій. – К., 1995. – 68 с. 12. Деменчук О.В. Когнітивно-ономасіологічні особливості ідіоматичних бахуврихі антропосемічного поля в англійській мові. // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Т. 7. –№2. - К.: КНЛУ, 2004 – С.41 – 44. 13. Деменчук О.В. Колоративна композита і текст: інтерпретація через призму колірної категоризації // Тези V-ої Всеукраїнської конференції “Нові підходи до філології у вищій школі” / За ред. А.М. Науменко. – Запоріжжя: Запорізьк. держ. ун-т. – 2002. – С. 300-301. 14. Деменчук О.В. Колоративна композита у когнітивно-ономасіологічному аспекті // Тези Всеукраїнської наукової філологічної конференції “Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики” / За ред. В.К. Шпака. – Черкаси: Черкаськ. інженер.-тех. ін-т. – 2001. – С. 66-67. 15. Деменчук О.В. Колоративна композита у мовній картині світу української та англійської націй: досвід когнітивно-ономасіологічного аналізу // Проблеми зіставної семантики. Зб. наук. статей / Відп. ред. М.П. Кочерган. – К.: Київськ. держ. лінгв. ун-т. – 2001. – Вип. 5. – С. 85-89. 16. Деменчук О.В. Колоративна композита: особливості семантичної структури // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. статей. – К.: Київськ. нац. лінгв. ун-т. – 2001. – Вип. 7. – С. 65-71. 17. Дюжикова Е.А. Некоторые особенности семантической организации сложных существительных, образованных способом словосложения в современном английском языке // Словосочетания и сложные слова в терминосистемах и литературной норме. – Владивосток: Дальневост. науч. центр АН СССР. – 1984. – С. 43-57. 18. Дюжикова Е.А. Ономасиологическое исследование формирования значений субстантивных композитов современного английского языка // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т. – 1987. – С. 90-99. 19. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті–90-ті роки ХХ століття: Автореф. дис... д-ра филол. наук: 10.02.04 / Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – 32 с. 20. Ибрагимоходжаева И.И. Лексикология английского язика М.: Наука, 1978. – С.185. 21. Иванова Е.В. Сложные существительные с метонимическим переносом // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т. – 1985. – С. 88-95. 22. Иванова И.П. О характеристике сложного слова в английском языке. - Л.: Издательство Ленингр., ун – та, 1967. – С.132. 23. Каращук П.М. Роль семантических факторов в образовании сложных прилагательных в английском языке // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т. – 1978. – Вып. 5. – С. 14-21. 24. Карпіловська Є.А. Конструювання складних словотворчих одиниць. – К.: Наук. думка, 1990. – 156 с. 25. Кибрик, А. А. Функционализм / Кибрик А. А., Плунгян В. А. // Фундаментальные направления современной американской лингвистики / Под ред. А. А. Кибрика, И. М. Кобозевой, И. А. Секериной. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – С. 276–339 Studia Linguistica. Випуск 3/2009 160 26. Крайняк, Л.К. Композити з першим дієслівним компонентом у сучасній англійській мові: се- мантико-когнітивний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Л.К. Крайняк. – К., 2001. – 19с. 27. Кращук П.М. Словообразование английского языка. - М.: Высшая школа, 1977. – С.303. 28. Кубин Е.П. Синтаксическая типология сложных слов. - М.: Наука, 1969. - С.196. 29. Кубрякова Е.С. Словообразование. В кн.: Общее языкознание. Внутриняя структура языка. - М.: Наука, 1972. - С.393. 30. Кубрякова Е.С. Словосложение как процесс номинации и его отличительные формальные и содержательные характеристики // Теоретические основы словосложения и вопросы создания сложных лексических единиц. – Пятигорск: Изд-во Пятигорск. гос. пед. ин-та иностр. яз., 1988. – С. 3-23. 31. Кубрякова, Е.С. Словосложение как процесс номинации и его отличительные формальные и содержательные характеристики / Е.С. Кубрякова // Теоретические основы словосложения и вопросы создания сложных лексических единиц: [межвуз. сборн. науч. трудов] / Пятигорский гос. пед. ин-т иностр. яз. – Пятигорск, 1988. – С. 3-23 32. Лопатин В.В., И.С. Улуханов Лексикология современного английского языка. - М.: Наука, 1973. – С.180. 33. Мейе А. Словообразование в английском языке. - Л.: наука, 1961. – С.176. 34. Никитина Ф.А. Сложные слова как проявление тенденции к семантическому подчеркиванию // Омосемия и омография в естественных и машинных языках. – Владивосток: Дальневост. науч. центр АН СССР. – 1986. – С. 47-58. 35. Никошкова Е.В. Соотносительность сложных слов и словосочетаний. - Уч. зап. I МГПИИЯ. М.: Наука, 1969. - С.199. 36. Омельченко Л.Ф. Английская композита: структура и семантика: Дис... д-ра филол. наук: 10.02.04. – К., 1989. – 493 с. 37. Сейлус Т. Лексикология английского языка. - Л.: Наука, 1957. – С.129. 38. Селіванова О.О. Складне слово: мовні моделі світу /основи зіставної композитології російської та української мов/. – Черкаси: Черкаськ. держ. ун-т. 1996. – 297 с. 39. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М.: Изд-во литературы на иностр. языке, 1956. – С.291. 40. Уоррен Б. Словосложение в современном английском языке. Л.: Наука, 1960. – с.100. 41. Хаскина Е.М. Продвинутые способы словообразования в современном английском языке. - М.: Наука, 1953. – С.258. 42. Хидекель С.С. Словообразование английского языка. - М.: Наука, 1980. – С.261. 43. Царев П.В. Сложные прилагательные типа blue-eyed в современном английском языке. - М.: Наука, 1952. – С.418. 44. Царев П.В. Сложные слова в английском языке. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 126 с. 45. Шубин Е. П. Синтаксическая типология сложных слов. М.: Наука, 1969. – С.196. 46. Ball A.M. Compounding in the English Language. - New York, 1951. – P. 521. 47. Bloomfield L. Language. – In: Khidekel S.S., Ginzburg R.S., Knyazeva G. Y., Sankin A.A. Readings in modern English Lexicology. - Moskow Higher School Publishing House, 1969. - P.238. 48. Carr Ch. Nominal Compounds in Germanic. - Oxford, Oxford University Press, 1939. – P.67. 49. Ginzburg R.S. A Course in Modern English Lexicology. - Moscow Higher School Publishing House, 1966. – P.172. 50. Jesperson O. A Modern English grammar. - London, 1954. - P. 342. 51. Marchand H. The categories and types of present – day English word – formation. - Wiesbaden, 1969. – P.120. 52. Marchand H. Modern English. - London, 1970. – P. 376. 53. Potter R. Compounding in the English Language. - New York, 1963. – P.280. 54. Англійські структурно-складні бахуврихі [Електрон.ресурс] / Л.Ф. Омельченко, О.О. Жихарєва // Бібліотека наукових статей, - Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/filologiya/31/1873-anglijski-strukturno-skladni-baxuvrixi.html 55. Hornby A. S. Oxford Advanced Learner's Dictionary / A. S. Hornby. – Oxford: Oxford University Press, 2010. – 1796 с. Словники з мережі Інтернет: 1. The Free Dictionary [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.thefreedictionary.com. 2. Словник української мови в 11 томах (СУМ-11) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh. 3. Merriam Webster Dictionary [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.merriam-webster.com.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Ваш запит дуже об'ємний. Ми відредагували тільки половину джерел. Задайте це ж питання ще раз, але з № 21.
1. Азарова Л.Є. Структурна організація складних слів (концепція "золотої пропорції"): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Л. Є. Азарова. – Київ, 2002. – 32 с.
2. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка : учебник / И. В. Арнольд. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Наука, 2012. - 376 с.
3. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка / И. В. Арнольд. – М. : Наука, 1959. – С. 150.
4. Бургман Н.Г. Сложные существительные в современном английском языке / Н. Г. Бургман. - Л. : Наука, 1955. - С. 70.
5. Василевич А. П. Концепт телосложения в восприятии наивного носителя языка: часть и целое / А. П. Василевич // Язык и когнитивная деятельность / под ред. Р.М. Фрумкиной. – М. : изд-во АН СССР. – 1989. – С. 114-125.
6. Васильєва О. Г. Концептуальна семантика субстантивних композитів –бахуврихі (на матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. Г. Васильєва. – Київ, 2006. – 20 с.
7. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: посібник [для перекла- дацьких відділень вузів] / Л.Г. Верба. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 160 с.
8. Волков В. В. О регулярности реализации типовой словообразовательной парадигмы русских прилагательных со значением цвета / В. В. Волков // Филологические науки. – 1989. – № 1. – С. 42-46.
9. Гинзбург Е. Л. Синтаксическая типология сложных слов (“Внутренний” синтаксис сложений) / Е. Л. Гинзбург // Проблемы структурной лингвистики. – М. : Наука, 1968. – С. 203-239.
10. Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис / Е. Л. Гинзбург. – М. : Наука, 1979. – 264 с.
11. Гонта И. А. Структурные и семантические особенности композит-метафор в американском сленге [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / И. А. Гонта ; Киевский гос. лингвистический ун-т. - Київ, 2000. - 194 с.
12. Горпинич В. О. Словотворення і словотвір української мови / В.О. Горпинич: [текст лекцій] / Державний комітет України з питань науки і технологій. – Київ, 1995. – 68 с.
13. Деменчук О. В. Когнітивно-ономасіологічні особливості ідіоматичних бахуврихі антропосемічного поля в англійській мові. / О. В. Деменчук // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Т. 7. – № 2. – Київ : КНЛУ, 2004 – С. 41 – 44.
14. Деменчук О. В. Колоративна композита і текст: інтерпретація через призму колірної категоризації / О. В. Деменчук // Тези V-ої Всеукраїнської конференції “Нові підходи до філології у вищій школі” / за ред. А.М. Науменко. – Запоріжжя : Запорізьк. держ. ун-т. – 2002. – С. 300-301.
15. Деменчук О. В. Колоративна композита у когнітивно-ономасіологічному аспекті / О. В. Деменчук // Тези Всеукраїнської наукової філологічної конференції “Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики” / за ред. В.К. Шпака. – Черкаси : Черкаськ. інженер.-тех. ін-т. – 2001. – С. 66-67.
16. Деменчук О. В. Колоративна композита у мовній картині світу української та англійської націй: досвід когнітивно-ономасіологічного аналізу / О. В. Деменчук // Проблеми зіставної семантики. Зб. наук. статей / відп. ред. М. П. Кочерган. – Київ : Київськ. держ. лінгв. ун-т. – 2001. – Вип. 5. – С. 85-89.
17. Деменчук О. В. Колоративна композита: особливості семантичної структури / О. В. Деменчук // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. статей. – Київ: Київськ. нац. лінгв. ун-т. – 2001. – Вип. 7. – С. 65-71.
18. Дюжикова Е. А. Некоторые особенности семантической организации сложных существительных, образованных способом словосложения в современном английском языке / Е. А. Дюжикова // Словосочетания и сложные слова в терминосистемах и литературной норме. – Владивосток : Дальневост. науч. центр АН СССР. – 1984. – С. 43-57.
19. Дюжикова Е. А. Ономасиологическое исследование формирования значений субстантивных композитов современного английского языка / Е. А. Дюжикова // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток : Дальневост. гос. ун-т. – 1987. – С. 90-99.
20. Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті–90-ті роки ХХ століття: Автореф. дис... д-ра филол. наук: 10.02.04 / Ю. А. Зацний // Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 32 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.05.2017 23.23.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 40754  
Ірина запитує:
Доброго дня!Прошу допомогти з пошуком матеріалів до теми:"Термінолексика української фольклористики:становлення,розвиток,системна організація". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино. Пропонуємо вам переглянути наступні джрела:
З історії формування терміносистеми українського фольклору
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3Tb9UuYdcFcJ:http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11866/1/22.pdf+Терміни фольклору&safe=strict&hl=ru-UA&gbv=2&ct=clnk
Синоніми та варіанти у термінолексиці української фольклористики
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VNULPUT_2014_791_29.pdf
Структурне моделювання терміносистеми української фольклористики
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2012_27_20.pdf
Дериваційні особливості термінолексики української фольклористики
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk733/TK_wisnyk733_4_mjahkota.htm
http://nayrok.com.ua/teorialiteratyru/2965-rozvitok-ukrayinskoyi-folkloristiki.html
а http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mik_2014_17_4_25.pdf
http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/43_2010/43_2010_Sokil_H.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108835/34-Maslikova.pdf?sequence=1

.: Розділ: Мовознавство :: 20.05.2017 11.50.14 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Чернівці :: Запитання: 40739  
Галина запитує:
Доброго вечора. Підскажіть літературу до реферату "Класифікація текстів у науковій літературі". дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 13.05.2017 19.18.32 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Львів :: Запитання: 40691  
Юля запитує:
доброго вечора. підскажіть будь ласка рекомендовану літературу на тему реферату "Німецька філософія 18 ст. та її вплив на Вільгельма фон Гумбольдта".
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлю!
Ми вже відповідали на цей запит раніше. Див.: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 40498.
Кришко А. Гумбольдтівська модель університетської освіти [Електронний ресурс] / А. Кришко // Порівняльно-педагогічні студії. - 2014. - № 1. - С. 67-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2014_1_13.

.: Розділ: Мовознавство :: 3.05.2017 20.16.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Кропивницький :: Запитання: 40687  
Євгенія запитує:
Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти інформацію з теми " Структурно-семантичні особливості юридичних термінів". Дякую.
Наша відповідь:
Євгеніє, доброго дня! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Артикуца, Наталія Володимирівна. Мова права і юридична термінологія [Текст] : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н. В. Артикуца ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". Центр інноваційних методик правничої освіти. - К. : Стилос, 2004. - 277 с. - (Серія "Правнича лінгвістика").

Баланаєва, Оксана Василівна. Лексико-семантична, словотворча і синтаксична структура сучасної юридичної терміносистеми (на матеріалі російської, української, німецької термінологій) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Баланаєва Оксана Василівна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 20 с.

Вакулик, Ірина Іванівна. Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридичних та економічних термінів української, російської, німецької, французької, англійської мов) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Вакулик Ірина Іванівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут філології. - К., 2004. - 240 с. - с.173-206.

Вербенєц, Мая Богуміла. Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Вербенєц Мая Богуміла ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут філології. - К., 2004. - 242 арк. - арк. 187-224.

Головченко, Валентин Васильович. Юридична термінологія [Текст] : довідник / В. В. Головченко, В. С. Ковальський. - К. : Юрінком Інтер, 1998. - 219 с.

Грицьків, Андрій. Діахронічні та синхронічні аспекти взаємодії юридичної та економічної термінолексики [Текст] / Андрій Грицьків, Ірина Гумовська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2013. - Вип. 17. - С. 108-114. - Бібліогр. в кінці ст.

Зінченко, О. В. Універсалізм юридичних конструкцій в контексті їх функціонального застосування [Текст] / О. В. Зінченко // Держава і право : збірник наук. праць. - 2014. - Вип. 64. - С. 51-57. - Бібліогр. в примітках.

Клочко, М. Джерела походження та способи творення юридичних термінів України / М. Клочко // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 4. - С. 223-231. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Ляшук, Анна Миколаївна. Семантична структура юридичних термінів української та англійської мов [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Ляшук Анна Миколаївна ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2007. - 335 арк. - арк. 196-226.

Прадід, Ольга. Формування юридичної лінгвістики як окремої науки в Україні / Ольга Прадід // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2012. - № 12. - С. 30-34. - Бібліогр. в кінці ст.

Рязанов, М. Про слов'янську юридичну термінологію та її використання у сучасному українському праві / М. Рязанов // Право України. - 2013. - № 1/2. - С. 401-406. - Бібліогр. в кінці ст.

Ходаківський, Михайло Дмитрович. Юридична термінологія в історико-правовому дослідженні [Текст] / Михайло Дмитрович Ходаківський // Часопис Київського університету права : Науково-теоретичний часопис. - 2015. - № 3. - С. 45-48.

Шевченко, М. Р. Юридичні терміни в українській фразеології / М. Р. Шевченко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2013. - № 28. - С. 7-11. - Бібліогр. наприкінці ст.

Янчук, І. А. Особливості семантичної природи юридичних термінів [Текст] / І. А. Янчук // Приватне право і підприємництво : зб. наук. пр. / редкол. О. Д. Крупчан [та ін.]. - К., 2010. - Вип. 9. - С. 72-75.

Левицька Р.І., к.ф.н. Архелюк В.В. Структурно-семантичні особливості юридичних термінів http://intkonf.org/levitska-ri-kfn-arhelyuk-vv-strukturnosemantichni-osoblivosti-yuridichnih-terminiv/

Структурно-семантичні особливості юридичних термінів та їх переклад https://www.kazedu.kz/referat/153680/4

.: Розділ: Мовознавство :: 3.05.2017 06.29.19 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.426173 seconds