Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43917
   


Автор запитання: Надя із міста: Прилуки :: Запитання: 45808  
Надя запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна література про джонджолі (чагарник). Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку! Перегляньте наступні джерела:
Дойко Н. М. Біологічні основи інтродукції деревних рослин в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис.... канд. біол. наук : 03.00.03 / Н. М. Дойко / Нац. ботан. сад імені М. М. Гришка НАН України. – Київ, 2004. – 20 с.
Машковська С. Однорічні ліани в озелененні / С. Машковська, Л. Комлева // Квіти України. – 2006. – № 1. – С. 22-25.
Червона книга України: рослинний світ. – Київ : Вид-во Укр. енцикл., 1996. – 608 с.
Червона книга України : рослинний світ / під заг. ред. Я. П. Дідуха ; худож. І. В. Маханьков [та ін.] ; фото О. С. Мандзюк, І. В. Маханьков. - Київ : Глобалконсалтинг, 2009. - 911 с. : іл., карти, фотогр.
Горбенко Н. Є. Малопоширені інтродуковані ліани України [Електронний ресурс] / Н. Є. Горбенко, Л. І. Улейська // Бюллетень Гос. Никитского ботан. сада. - 2012. - Вип. 104. - С. 49-52. - Режим доступу: http://boolt.nbgnsc.ru/download/104/9(104).pdf.
Джонджолі - що це за дерево [Електронний ресурс] // Paralleli.if.ua : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: http://paralleli.if.ua/6318-dzhondzholi-shcho-tse-za-roslina-yak-prigotuvati-klekachku-kolkhidskuyu-za-retseptom-gruzinskoyi-kukhni.html. - Назва з екрана.
Джонджоли [Електронний ресурс] // Vkusnoblog.net : [блог]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://vkusnoblog.net/products/dzhondzholi. - Назва з екрана.
Свистун О. В. Клокичка периста (Staphylea Pinnata L.) – перспективний вид для декоративного озеленення [Електронний ресурс] / О. В. Свистун, М. І. Парубок // Наук. вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23 (6). - С. 236-239. - Режим доступу: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2013/23_6/48.pdf.
Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 1: Біосферні заповідники. Природні заповідники / кол. авт.в під ред. В. А. Онищенка і Т. Л. Андрієнко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 406 с. - Режим доступу: https://www.botany.kiev.ua/doc/zap_1.pdf.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 10.09.2021 08.58.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Бровари :: Запитання: 45740  
Катя запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу про особливості рослинного покриву басейну р. Сули. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Бондарєва Л. М. Популяції ценозоутворюючих видів злакових рослин на заплавних луках р.Сули в її верхній та середній течії (Сумська область) : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Л. М. Бондарєва ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. - Київ, 2005. - 21 с.
Бондарєва Л. М. Популяції ценозоутворюючих видів злакових рослин на заплавних луках р.Сули в її верхній та середній течії (Сумська область) : дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Л. М. Бондарєва ; Сумський нац. аграрний ун-т. - Суми, 2005. - 330 арк.: іл.
Геоботанічне районування Української РСР. – Київ : Наук. думка, 1977. – 304 с.
Старовойтова М. Ю. Вища водна рослинність басейну р. Сули: синтаксономія, динаміка, охорона : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / М. Ю. Старовойтова ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
Конограй В. А. Рослинність мілководних ділянок Сульської затоки Кременчуцького водосховища та її зміни за 45 років / В. А. Конограй // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матер. міжнар. конф. молодих учених-ботаніків. – Київ. - 149 с.
Бондарєва Л. М. Порівняльний аналіз флори заплавних лук р. Сули та р. Псел [Електронний ресурс] / Л. М. Бондарєва, К. С. Кирильчук // Вісник Сумс. нац. аграрного ун-ту. – Сер. «Агрономія і біологія» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип. 4 (21). – С. 8-11.
Глущенко Л. А. Екологічні особливості потенційно сировинних лікарських рослин мезогенеробних екотопів річок басейну Сули [Електронний ресурс] / Л. А. Глущенко, М. Ю. Старовойтова // Агроекологічний журнал. - 2015. - № 3. - С. 107-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrog_2015_3_19.
Колісник Т. Особливості рослинного покриву басейну річки Сули [Електронний ресурс] / Т. Колісник // Біорізноманіття: інноваційна діяльність у системі екології й освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю заснування дендропарку загальнодерж. значення «Криворудський», (3–4 червня 2021 р., с. Крива Руда, Семенівський р-н, Полтавська обл). – Полтава, 2021. – С. 59-60. - Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Біорізноманіття_21.pdf#page=59.
Старовойтова М. Ю. Динаміка рослинного покриву водойм пониззя р. Сули
(Україна) [Електронний ресурс] / М. Ю. Старовойтова // Чорноморський ботанічний журнал. - 2015. – Т. 11, № 4. - С. 422-432. - Режим доступу: https://cb-journal.net/wp-content/uploads/pdf/2015-11/4/422432.pdf.
Старовойтова М. Ю. Етапи і напрямки дослідження вищої водної рослинності басейну річки Сули та їх аналіз [Електронний ресурс] / М. Ю. Старовойтова // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20 : Біологія. - 2011. - Вип. 3. - С. 66-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchb_020_2011_3_13.
Старовойтова М. Ю. Класифікація змін вищої водної рослинності басейну річки Сули (Україна) [Електронний ресурс] / М. Ю. Старовойтова // Геоботаническик исследования естественных экосистем: проблемы и пути их решения : матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию со дня рождения известного белорус. геоботаника Сапегина Леонида Михайловича (Гомель, 26–27 ноября 2015 г.). - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. - С. 132-136. - Режим доступу:
Смаглюк О. Ю. Флористична класифікація мезофільних широколистяних лісів союзу Carpinion betuli Issl. 1931 em Oberd. 1953 у басейні нижньої течії річки Сули [Електронний ресурс] / О. Ю. Смаглюк, В. А. Соломаха // Вісник Черкас. ун-ту. Серія : Біологічні науки. - 2015. - № 19. - С. 98-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuB_2015_19_15.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 17.08.2021 09.38.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віта із міста: Київ :: Запитання: 45736  
Віта запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про вирощування плодово-ягідних культур в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віто! Перегляньте наступні джерела:
Економіка та організація промислового садівництва України / [Шестопаль О. М., Рульєв В. А., Кондратенко П. В. та ін.] ; за ред. О. М. Шестопаля. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. – 334 с.
Кухтіна І. Новий сезон на ринку фруктів та ягід: тенденції та перспективи / І. Кухтіна // Агробізнес сьогодні. - 2020. - № 11. - С.54—57.
Поперечна О. Лохина — ягода № 1 в Україні за площею комерційних насаджень / О. Поперечна // Ягідник. - 2020. - № 1. - С. 19—21.
Рульєв В. А. Конкурентоспроможність плодів і ягід. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2007. – 315 с.
Шестопаль О. М. Теоретико-методологічні основи (нова парадигма) та складові Національної програми поступу промислового садівництва України : макрогалузевий аспект / О. М. Шестопаль, П. В. Кондратенко, Л. О. Барабаш. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. – 140 с.
Босий О. В. Важливі аспекти розробки проектів по вирощуванні ягідних культур [Електронний ресурс] / О. В. Босий // Ft.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.ft.ua/vazhlivi-aspekti-rozrobki-proektiv-po/. - Назва з екрана.
Галузева Програма розвитку садівництва України на період до 2025 р. [Електронний ресурс]. – Київ, 2008. – 76 с. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua.
Галат Л. М. Експортний потенціал та проблеми розвитку галузі ягідництва України [Електронний ресурс] / Л. М. Галат // Агросвіт. - 2021. - № 1-2. - С. 46-55. - Режим доступу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3367&i=4.
Гомля Л. Сортове різноманіття та агротехніка вирощування смородини чорної [Електронний ресурс] / Л. Гомля, Ю. Брах // Біорізноманіття: інноваційна діяльність у системі екології й освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю заснування дендропарку загальнодержавного значення «Криворудський», 3-4 червня 2021 р., с. Крива Руда, Семенівський р-н, Полтавська обл). – Полтава, 2021. – С. 35-37. - Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Біорізноманіття_21.pdf#page=35.
Досягнення та концептуальні напрями вирощування малопоширених плодово-ягідних культур та переробки їх сировини [Електронний ресурс] : зб. матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ. – Київ : Ін-т садівництва НААН : Центр учбової літ., 2019. - 100 с. – Режим доступу: http://sad-institut.com.ua/files/zbirnik-tez-lyutiy-2019.pdf.
Капустінський О. «Для сертифікації саджанців необхідне польове оцінювання» : інтерв'ю з директором державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» [Електронний ресурс] / О. Капустінський // Infoindustria.com.ua : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://infoindustria.com.ua/oleksandr-kapustinskiy-dlya-sertifikatsiyi-sadzhantsiv-neobhidne-polove-otsinyuvannya/. - Назва з екрана.
Красовський В. Ботанічний опис нових субтропічних плодових культур перспективних для інтродукції в лісостеп України [Електронний ресурс] / В. Красовський, Т. Черняк, С. Гапон // Біорізноманіття: інноваційна діяльність у системі екології й освіти : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю заснування дендропарку загальнодержавного значення «Криворудський», 3-4 червня 2021 р., с. Крива Руда, Семенівський р-н, Полтавська обл). – Полтава, 2021. – С. 76-78. - Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Біорізноманіття_21.pdf#page=76.
Садівництво та ягідництво в Україні – 2017: річний галузевий звіт, м. Київ. – Режим доступу: http://ukrsadprom.org.
Садівництво та ягідництво в Україні – 2018: річний галузевий звіт, м. Київ. – Режим доступу: http://ukrsadprom.org/wp-content/uploads/2019/03/2018-Richnyj-galuzevyj-zvit_Sadivnytstvo-ta-yagidnytstvo-2018.pdf.pdf.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 16.08.2021 09.18.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 45710  
Альона запитує:
Цікавить інформація про водну рослинність. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте такі джерела інформації:
Беляєв В. В. Моделювання динаміки формування радіоактивності водних рослин [Електронний ресурс] / В. В. Беляєв, О. М. Волкова, С. П. Пришляк // Ядерна енергетика та довкілля. — 2015. — № 1. — С. 44-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jaed_2015_1_9.
Білоконь Г. С. Роль водної рослинності в процесах самоочищення водойм від радіонуклідного забруднення [Електронний ресурс] / Г. С. Білоконь, О. Ю. Зайченко, О. В. Федоненко, Ю. І. Просяник // Вісник Запорізького національного університету. Сер. : Біологічні науки. — 2013. — № 1. — С. 107-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_bio_2013_1_17.
Борсукевич Л. М. Вища водна рослинність басейнів верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Л. М. Борсукевич; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного, НАН України. — Київ, 2010. — 20 c.
Козак М.І. Вища водна рослинність Західного Поділля: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / М.І. Козак ; НАН України; Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного. — Київ, 2009. — 20 с.
Маджд С. М. Роль вищих водних рослин у деструкції забруднювачів у біоінженерних гідрофітних спорудах [Електронний ресурс] / С. М. Маджд, А. О. Панченко, А. М. Бондар // Наукоємні технології. — 2017. — № 1. — С. 89-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nt_2017_1_14.
Михалюк І. М. Вища водна флора Північного Поділля : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / І. М. Михалюк; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. — Київ, 2016. — 24 c.
Орлова Л. Д. Водний дефіцит лучних рослин Лівобережного лісостепу України [Електронний ресурс] / Л. Д. Орлова, Н. О. Власенко // Вісник проблем біології і медицини. — 2015. — Вип. 4(2). — С. 84-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2015_4(2)__18.
Парнікоза, І. Ю. Рослинність заплави Дніпра у Києві. Ч. 2 : Власне водна рослинність / І. Ю. Парнікоза // Країна знань. — 2014. — № 3. — С. 38-41.
Пришляк С. П. Радіонуклідне забруднення вищих водних рослин водойм України у віддалений після аварії на Чорнобильській АЕС час [Електронний ресурс] / С. П. Пришляк, О. М. Волкова, В. В. Беляєв, О. О. Пархоменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. — 2015. — № 3-4. — С. 550-553. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_2015_3-4_148.
Ярова О. А. Водна та болотна рослинність Національного природного парку «Білоозерський» [Електронний ресурс] / О. А. Ярова, Н. І. Крецул // Молодий вчений. — 2020. — № 5(2). — С. 317-320. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_5(2)__43.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 16.07.2021 09.08.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Суми :: Запитання: 45667  
Соломія запитує:
Добрий день! Знайдіть, будь ласка, інформацію за темою:"Небезпечні рослини України".
Наша відповідь:
Добрий день, Соломіє, пропонуємо вам переглянути наступні матеріали:
25 смертельно небезпечних кімнатних рослин. – Режим доступу: https://sad.ukr.bio/ua/articles/8967/
Найнебезпечніші рослини, які ростуть в Україні: інфографіка. – Режим доступу: https://24tv.ua/naynebezpechnishi-roslini-yaki-rostut-ukrayini-novini-ukrayini_n1378084
Небезпечні рослини, які ростуть в Україні. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3037635-nebezpecni-roslini-aki-rostut-v-ukraini-infografika.html
Обережно, небезпечні рослини. – Режим доступу: http://57.sadok.zt.ua/oberezhno-nebezpechni-roslyny/
Отруйні рослини, про які варто знати. – Режим доступу: https://www.adm-km.gov.ua/?p=24474
Пісулінська Ірина. Отруйні рослини України : школа виживання / І. Пісулінська // Колосок. - 2015. - № 4. - С. 18-25. – Режим доступу: http://kolosok.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/kolosok_2015_04.pdf
15 отруйних рослин, які швидше за все є у вас вдома. – Режим доступу: http://vsviti.com.ua/interesting/86709
Рослини, які не варто вирощувати на присадибній ділянці: отруйні види. – Режим доступу: https://www.rivneprod.gov.ua/2020/04/30/roslyny-yaki-ne-varto-vyroshhuvaty-na-prysadybnij-dilyantsi-otrujni-vydy/
ТОП-10 найотруйніших рослин України. – Режим доступу: https://spadok.org.ua/znakharstvo/top-10-nayotruynishykh-roslyn-ukrayiny
Які рослини в Україні небезпечні та що робити після контакту з ними. – Режим доступу: http://nezhatin.com.ua/2021/05/27/yaki-roslyny-v-ukrayini-nebezpechni-ta-shho-robyty-pislya-kontaktu-z-nymy/

https://osvitanova.com.ua/posts/3567-10-naiotruinishykh-roslyn-ukrainy-foto-ta-opys
http://tvoemisto.tv/news/8_otruynyh_roslyn_pro_yaki_varto_rozpovisty_malyuku_pered_kinikom_78928.html
https://lifestyle.segodnya.ua/ua/lifestyle/food_wellness/top-10-samyh-opasnyh-ukrainskih-rasteniy-626594.html

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 15.06.2021 13.59.52 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.247041 seconds