Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Наталія із міста: Рівне :: Запитання: 42500  
Наталія запитує:
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, з пошуком наукових праць (статей, монографій, підручників і т.п.), в котрих йдеться про грунтовий покрив (грунти, якісний стан грунту, вміст у грунті елементів живлення, параметри грунту, агрофізичний стан, біологічні властивості грунтів, рН, гумус, вапнування грунтів і т.п.) за останні 5 років. Щиро дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Аналіз екологічного стану грунтового покриву та умов вирощування лікарських рослин на територіях агросфери / Н. М. Рідей, В. П. Строкаль, Ю. В. Рибалко, Д. Л. Шофолов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія ”Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів” / Харківський нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2013. — № 1. — С. 218-225.
Аніскевич Л. В. Оцінка просторової неоднорідності грунтового покриву рівнинного Лісостепу / Л. В. Аніскевич, В. М. Стародубцев // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — Вип. 226 С. 115-123.
Биндич Т. Досвід геостатистичного моделювання неоднорідності грунтового покриву Степової зони / Т. Биндич // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 15-16 трав. 2014 р. Україна, м. Тернопіль. — Тернопіль, 2014. — Ч. 1 С. 27-30.
Биндич Т. Ю. Використання ГІС-технологій для аналізу неоднорідності локальних структур грунтового покриву у степовій зоні / Т. Ю. Биндич // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. — Харків, 2013. — Вип. 80 С. 17-26.
Величко В. А. Грунтовий покрив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, його діагностика та класифікація [Текст] : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / В. А. Величко ; Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. - Х., 1999. - 20 с
Веселова О. А.Рельєф та грунтовий покрив Північного Причорномор’я: дослідження еколого-геоморфологічних аспектів / О. А. Веселова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2017. — Вип. 7 С. 117-126.
Гаськевич В. Характеристика структури грунтового покриву Пасмового Побужжя / В. Гаськевич, О. Гаськевич // Вісник Львівського університету. Серія географічна : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2013. — Вип. 44 С. 62-70.
Грунтовий покрив і використання земель в Україні [Text] : лекції / В. М. Стародубцев [та ін.]. - Київ : Нора-прінт, 2000. - 97 с.
Довгань Т. В. Деградаційні процеси грунтового покриву Смілянського району Черкаської області / Т. В. Довгань // Сучасні проблеми геології : зб. наук. пр., присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. П. А. Тутковського. — Київ, 2013. — С. 80-82.
Жанталай П. І. Умови грунтоутворення, грунти і грунтовий покрив басейну Куяльницького лиману / П. І. Жанталай, Г. М. Шихалєєва, Г. М. Кірюшкіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку” : 18-20 листоп. 2015 р., Україна, м. Одеса. — Одеса, 2015. — С. 47-50.
Концепція екологічного нормування допустимого антропогенного навантаження на грунтовий покрив [Текст] / УААН, Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" ; розроб. В. В. Сергєєв [та ін.] ; ред. С. А. Балюк, М. І. Ромащенко. - Київ : Аграрна наука, 2004. - 35 с.
Кочик Г. М. Механізми управління агроландшафтами зони Полісся в умовах деградації грунтового покриву та досягнення цілей екологічно збалансованого землекористування / Г. М. Кочик, А. О. Мельничук, Г. А. Кучер // Агропромислове виробництво Полісся / Ін-т сіл. госп-ва Полісся НААН України. — Житомир, 2017. — Вип. 10 С. 46-52.
Наумовська О. І.Екологічний аналіз стану грунтового покриву в умовах локального забруднення за утворення несанкціонованих сміттєзвалищ / О. І. Наумовська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2015. — Вип. 214 С. 200-206.
Польова І. С. Сучасний стан грунтового покриву Новотроїцького району як результат антропогенного перетворення / І. С. Польова // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції ”Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення” : 5-6 жовт. 2017 р. — Херсон, 2017. — С. 197-199.
Стецюк В. В. Рельєф та грунтовий покрив Північного Причорномор’я: еколого-геоморфологічний аспект / В. В. Стецюк, О. А. Веселова // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції ”Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення” : 5-6 жовт. 2017 р. — Херсон, 2017. — С. 254-257.
Трішина Г. Г. Оцінка стану екологічної безпеки грунтового покриву Кривбасу під час експлуатації нафтоперекачувальної станції ”Широке” ПАТ ”Укртранснафта” / Г. Г. Трішина, І. П. Антонік // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. пр. / Криворіз. нац. ун-т. — Кривий Ріг, 2012. — Вип. 32 С. 127-132.

.: Розділ: Інше :: 1.11.2018 22.54.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Львів :: Запитання: 42471  
Мирослава запитує:
Допоможіть знайти матеріал на тему:«Аналіз лідерства та удосконалення використання впливу, влади та наслідування у керівництві організацією»
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Сергеєва Л. М. Лідерство
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/liderstvo.pdf
Вплив лідерства на реалізацію та підтримання змін в організації
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/8144/1/21.pdf
Сучасні стратегічні моделі типів керівництва та лідерства в організації
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/11/113.pdf
Роль лідерства в системі управління персоналом на підприємстві
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/echp_2013_3_7.pdf
Лідерство як якісна характеристика особистості чи інституції
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2010-3-3.pdf
Психологічні механізми ефективного управлінського впливу
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/b4647cee-d048-4c17-b3ee-9bced537fe28.pdf
Лідерство і керівництво в організації
https://pidruchniki.com/19240701/psihologiya/liderstvo_kerivnitstvo_organizatsiyi
https://pidruchniki.com/1842112058998/menedzhment/liderstvo_organizatsiyi
https://posibnyky.vntu.edu.ua/ps_v_org/index.html
Форми влади і впливу
http://library.if.ua/book/3/421.html
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0298&T=05_1&lng=1&st=0
http://infotour.in.ua/meskon16.htm
Удосконалення соціально-психологічного клімату на промисловому підприємстві
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/6_2017/06.pdf
Удосконалення стилів керівництва в управлінні персоналом підприємства
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5952

.: Розділ: Інше :: 25.10.2018 19.19.14 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Рівне :: Запитання: 42470  
Світлана запитує:
Підберіть літерату до курсової робити на тему "Інформаційне облуговувааня як напрямок діяльності інформаційної установи"
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 39106, 30109, 42252.

.: Розділ: Інше :: 25.10.2018 19.06.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Рівне :: Запитання: 42461  
Марія запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою "Специфіка діяльності інформаційних установ у сучасному інформаційному просторі"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам використати наступні посилання:– http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9171/1/feu_kdidu_sdid_dotudiu_NP.pdf
http://194.44.112.13/chytalna/4411/index.html#p=1
http://referat-ok.com.ua/informatika/sistema-informaciinih-sluzhb-v-ukrajini
https://pidruchniki.com/17050603/dokumentoznavstvo/organizatsiya_dokumentuvannya_osnovnih_vidiv_i_informatsiynoyi_diyalnosti
http://eprints.zu.edu.ua/18616/1/16.pdf
https://buklib.net/books/22630/
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3065:sotsialni-informatsijni-komunikatsiji-i-rozvitok-diyalnosti-suchasnikh-informatsijnikh-tsentriv&catid=81&Itemid=415
– Кононученко Л. Становлення та розвиток теорії інформаційних потреб користувачів документо-інформаційних установ / Л.Кононученко // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 7. - С. 42-43.
– Куделя Г. Сучасна бібліотека - регіональний центр інформації / Г. Куделя // Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації . - Вінниця, 2002. - Тези регіональної науково-практичної конференції ( 21-22 листопада 2002 року). - С. 24-27.
– Солонська Н. Г. Бібліотеки та інформаційні центри в реалізації інформаційної політики / Н.Г. Солонська // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 6. - С. 2-12.
– Чабанна М. Використання інформаційних систем підтримки прийняття політичних рішень органами державної влади в Україні / М. Чабанна // Вибори та демократія. - 2010. - № 1. - С. 63-70.
– Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 трав. 2010 р. / Харківська державна академія культури, Ін-т держ. управління та інформ. діяльності ; наук. ред.: М. С. Слободяник, Г. В. Власова. - Київ : Б. в., 2010. - 300 с.
– Сучасна бібліотека - науково-інформаційний центр освіти майбутнього : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-24 верес. 2008 р.) / уклад.: О. П. Куніч, держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка Харк. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2009. - 157 с.
– Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ: [матеріали наук. конф., Київ, 12-14 жовт. 2004 р.] [Текст] // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 6. - С. 2-60.
– ГаврилюкА. Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі України / А. Гаврилюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 1. - С. 78-86.
– Жиляєв І. Б. Орієнтири державної політики України з розбудови інформаційного суспільства на найближчу перспективу / І.Б.Жиляєв // Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері : матеріали "круглого столу", 11 лист. 2010 р. / Національна академія правових наук України, НДЦ правової інформатики Акад. прав. наук України, Київ. регіон. центр. - Київ : Б. в., 2010. - С. 9-11.
– Дерев’янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності : навч. посібник / А. Г. Дерев'янко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. - Київ : [б.в.], 1999. - 78 с.
– Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ". Секція 1 "Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек: напрями, структури, продукти" : матеріали для учасників секції, (12-14 жовтня 2004 р.) / Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Служба інформ.-аналіт. забезп. органів держ. влади (СІАЗ) ; гол. ред. О. С. Онищенко. - Київ : Вид-во НБУ ім. В.І.Вернадського "НВЦ", 2004. - 110 с.

.: Розділ: Інше :: 24.10.2018 14.09.15 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: оля із міста: житомир :: Запитання: 42453  
оля запитує:
Доброго дня пишу реферат на тему: Державне управлыння ветеренарноъ медицини Житомирськоъ області
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42451.

.: Розділ: Інше :: 23.10.2018 11.31.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.283665 seconds