Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44422
   


Автор запитання: Наталя із міста: Харків :: Запитання: 35925  
Наталя запитує:
Вітаю Вас! Допоможіть, будь-ласка, підібрати список літератури, а також знайти Інтернет-ресурси з теми: "Етно-готель у системі нааціональної культури". Щиро вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталю!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Лисенька, Ю. В. Дослідження системи класифікації готелів. // Містобудування та територіальне планування. — К., 2006. — Вип. 23. — С. 129-137.
2. Карасьова, О. М. Прийоми зниження навантажень на оточення в архітектурі малих природоорієнтованих готелів. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — К., 2007. — Вип. 17. — С. 325-332.
3. Мостовщиков, Ю. В. Формування етно-туристичних комплексів в Україні. // Архітектурно-будівельна галузь у період економічної кризи. — К., 2009. — С. 73-77.
4. Щурова, В. А. Витоки формування образу закладів етнотуризму Закарпаття. // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. — К., 2007. — С. 67-73.
5. Чередниченко, О. Ю. Соціально-економічні умови розвитку етнотуризму та підготовки інфраструктури Слобожанщини до проведення ЧЄ «Євро 2012». // Вісник економіки транспорту і промисловості. — Х., 2011. — Вип. 33. — С. 272-276.
6. Костриця, Микола Миколайович. Сільський туризм: теорія, методологія, практика (етноісторичний туристичний кластер «Древлянська земля») / За наук. керівництвом і заг. ред. Є.І.Ходаківського, Ю.С.Цал-Цалка; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2006. — 194 с. : табл., іл. — Бібліогр.: с. 182-194.
http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp13.htm
http://social-science.com.ua/article/1097
http://tourlib.net/statti_ukr/kulakovska.htm
http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v43/08.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/vkp_2013_3_16.pdf
http://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/672_673_034_Petrik_.pdf
http://stud24.ru/turism/etnchnij-turizm/454994-1721823-page1.html
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/725/3/
http://lady.tochka.net/ua/18631-etno-motivy-raznykh-stran-mira-v-interere-gostinitsy-foto/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDYQFjAC&url=http://www.pu.if.ua/depart/SlavsHistory/resource/file/Dutczak%20O..doc&ei=3xK-VO7vKcv9ywOGqYCQDA&usg=AFQjCNEfq_7a1c-7WZC70TCj1NrE-OsWLQ&cad=rja

.: Розділ: Туризм :: 19.01.2015 23.56.42 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: валерія із міста: козятин :: Запитання: 35692  
валерія запитує:
допоможіть, будь ласка знайти інформацію і інтернет-джерела на тему : Формування та особливості функціонування локальних територіальних рекреаційних систем в Україні.
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрющенко К. А. Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / К. А. Андрющенко ; Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2009. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09akatrk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Гаман П. І. Державне регулювання розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону України : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / П. І. Гаман ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — К., 2009. — 40 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gpikru.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Гудзь М. В. Потенціал приморської курортно-рекреаційної території: стан і перспективи використання [Текст] : монографія / М. В. Гудзь ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 352 с.
Гудзь М. В. Формування та реалізація стратегії ефективного використання потенціалу приморських курортно-рекреаційних територій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / М. В. Гудзь; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. - Донецьк, 2011. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11GMVKRT.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Донченко Л. М. Територіальна організація Приморської рекреаційної системи розселення (на прикладі Запорізького Приазов'я) : автореф. дис... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Л. М. Донченко; Одес. нац. ун-т ім. І.Мечникова. - О., 2002. - 22 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02dlmpzp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кілінська К. Й. Рекреаційне природокористування на території Карпато-Подільського регіону України [Текст] : навч.-метод. посіб. / К. Кілінська, А. Лісовська ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2011. - 287 с.
Кифяк В. Ф. Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / В. Ф. Кифяк ; М-во економікиУкраїни, Н.-д. екон. ін-т. - К. ; Чернівці : Книги - ХХІ, 2010. - 427 с.
Кифяк В. Ф. Конкурентні переваги перспективного розвитку територіальної рекреаційної системи Карпатського регіону [Електронний ресурс] / В. Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 199-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2011_1_47.pdf.
Ключенко А. В. Збалансоване освоєння природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону / А. В. Ключенко // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. - 2013. - № 2. - С. 197-204.
Красовська Г. Функціональні особливості рекреаційних територій [Електронний ресурс] / Г. Красовська // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер : Економіка АПК. - 2013. - № 20(2). - С. 169-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnau_econ_2013_20(2)__33.pdf.
Кучер С. Ф. Організаційно-економічне забезпечення перетворень у курортно-рекреаційній системі приморського міста : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / С. Ф. Кучер ; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. — Донецьк, 2009. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ksfspm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Лялюк-Вітер Г. Д. Екологічна роль природно-заповідних територій на північному мегасхилі Українських Карпат: автореф. дис... канд. біол. наук: 06.03.03 / Г.Д. Лялюк-Вітер ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2009. — 21 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09lgdmuk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Марчук В. В. Удосконалення механізмів розвитку рекреаційного комплексу регіону на основі територіальної інтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / В. В. Марчук; Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон, 2012. - 20 c.
Нездоймінов С. Г. Напрями і форми розвитку рекреації та туризму в регіоні на засадах активізації підприємницької діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / С.Г. Нездоймінов ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН Украіни. — О., 2010. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10nsgapd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Пушкар Б. Т. Територіальна організація рекреаційного господарства регіону (на матеріалах Тернопільської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Б. Т. Пушкар; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2014. - 20 c.
Рега М. Г. Управління підприємствами туристичної сфери в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. Г. Рега ; Європ. ун-т. — К., 2010. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10rmgtsu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Рудь Н. В. Оцінка рекреаційного навантаження на території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України [Електронний ресурс] / Н. В. Рудь // Автохтонні та інтродуковані рослини. - 2013. - Вип. 9. - С. 117-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/atiru_2013_9_20.pdf.
Сай В. Особливості функціонального зонування земель природно-заповідних територій / В. Сай, Ю. Хавар // Сучас. досягнення геодез. науки та вир-ва : зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК. - 2013. - Вип. 1. - С. 145-149.
Слюсарчук О. П. Функціональне зонування рекреаційних територій: управлінський аспект (на прикладі Закарпатської області) [Електронний ресурс] / О. П. Слюсарчук // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 38. - С. 455-461.
Управління рекреаційними територіями [Текст] : монографія / О. М. Гаркуша, В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, В. Г. В'юн ; за ред. В. В. Горлачука ; Акад. екон. наук. України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : Іліон, 2010. - 235 с.
Філонич О. М. Формування регіонального ринку рекреаційних послуг в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / О. М. Філонич ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. — Полтава, 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11FOMPVU.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Царик П. Л. Регіональний ландшафтний парк "Загребелля" у системі рекреаційного і заповідного природокористування : [монографія] / П. Л. Царик, Л. П. Царик. - Т. : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 186, [8] c.
Циганюк Н. Є. Основи формування структури логістичної рекреаційної системи регіонів України [Електронний ресурс] / Н. Є. Циганюк // Економіка. Управління. Інновації. - 2011. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2011_2_54.pdf.
Циганюк Н. Є. Фінансове забезпечення розвитку логістичної рекреаційної системи регіонів України [Електронний ресурс] / Н. Є. Циганюк, С. В. Сидорук // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2014. - Вип. 1. - С. 171-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2014_1_28.pdf.
Цигичко С. П. Удосконалення еколого-естетичних властивостей архітектурного середовища великих міст (ландшафтний аспект) : автореф. дис... канд. архіт. / С. П. Цигичко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. - Х., 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07cspmla.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Чичкалюк Т. О. Формування та функціонування організаційно-економічного механізму розвитку рекреаційних територій Південного регіону України: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Т. О. Чичкалюк ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 2010. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10CHTPRU.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Шмигова О. М. Правове регулювання рекреаційного природокористування в Україні та інших державах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. М. Шмигова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10domuid.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Шулик В. В. Методологічні основи формування рекреаційних систем в Україні : автореф. дис... д-ра архітектур. наук: 18.00.01 / В.В. Шулик ; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 26 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08svvrsu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Щепанський Е. В. Оптимізація системи органів виконавчої влади України в туристично-рекреаційній сфері [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. - 2012. - № 2. - С. 124-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2012_2_21.pdf.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Розділ: Туризм :: 10.12.2014 17.55.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Луцьк :: Запитання: 35669  
Юлія запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію для курсової на тему "Особливості розвитку туризму Саудівської Аравії", бажано карти і таблиці. Дуже вдячна!
Наша відповідь:
Шановна Юлія!Продивиться наступні посилання:

1.Географічна і туристична характеристика Саудовської Аравії http://knowledge.allbest.ru/sport/2c0b65635b2bc78a5c43b89421316d37_0.html

2.Особливості туризму в Саудівській Аравії http://travelworld.org.ua/articles/osoblyvosti-turyzmu-v-saudivskij-araviji/

3.Местные особенности и обычаи Королевства Саудовской Аравии http://ru.exrus.eu/Mestnyye-osobennosti-i-obychai-Korolevstva-Saudovskoy-Aravii-id53b829d3ae2015d65bcb04b2

4.Туристичні ресурси Саудівської Аравії http://институт.com.ua/m/17818/

5.http://madridhotelvialusitana.com/aziya/691--.html

6.Саудівська Аравія. Корисні посилання http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/info/links/sau/764.html

7.Достопримечательности Саудовской Аравии http://www.orangesmile.com/destinations/saudi-arabia/

.: Розділ: Туризм :: 9.12.2014 12.46.29 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Каріна із міста: Вінниця :: Запитання: 35646  
Каріна запитує:
Допоможіть будь ласка підібрати список літератури, а також знайти Інтернет-ресурси з теми "Рекреаційні ресурси Північної Америки"
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:
Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. –
М.: Аспект Пресс, 2004. – 470 с.
Александров В.В. Туризм в системi прiоритетiв регiонального розвитку
/ Александров В.В., Вишневська О.О., Волкова I.I., Грицак Ю.П.,
Парфiненко А.Ю. – Х.: Видавництво ХНУ iмені В.Н. Каразiна, 2010.
Биржаков М.Б. Введение в туризм. Издание 4-е, переработанное и
дополненное / М.Б. Биржаков. – СПб.: «Издательский дом Герда»,
2002. – 320 с.
Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та
рекреаційної географії / О.О. Бейдик. – К.: «Палітра», 1997. – 130 с.
Кузик С. П. Географія туризму / С.П. Кузик. – К. : Знання, 2011. – 271
с.
Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). 3-є
видання з переробками та доповненнями / О.О. Любіцева – К.:
«Альтерпрес», 2005. – 436 с.
Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: навч. посіб. [для
студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун.
– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
Масляк П.О., Дахно І.І. Економічна і соціальна географія світу /За ред. П.О.Масляка. - К.: Вежа, 2003. - 280 с.: іл.
Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : [підруч.] /
М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661
с.
Міжнародний туризм : навч. посіб. / Т. В. Божидарнік [та ін.]. - К. :
Центр учбової літератури, 2012. – 307 с.
Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія: Рівень стандарту, академічний рівень. - К.: Генеза, 2010. - 304 с.: іл
Смаль І. В. Географія туризму та рекреація : словник-довідник / І. В.
Смаль. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 201 с.
Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин:
Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи
Гоголя, 2010. – 336 с.
Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу.
Європа, Азія, Австралія та Океанія : [навч. посіб.] / В. І. Стафійчук, О.
Ю. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2009. – 427 с.
Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу. - К.: Зодіак-ЕКО, 2005. - 208 с.: іл.
*******************************************************************

ПІВНІЧНА АМЕРИКА.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ.- Режим доступу: http://geo.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1687&Itemid=0
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙз дисципліни РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ .- Режим доступу: http://geo.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1687&Itemid=

Рекреаційні ресурси та рівень розвитку туризму в США і Канаді. –Режим доступу: http://allrefs.net/c12/3ur25/p28/

.: Розділ: Туризм :: 6.12.2014 21.14.34 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: м. Київ :: Запитання: 35614  
Олена запитує:
Доброго вечора, будь ласка, допоможіть з інформацією по темі:"Розвиток та перспективи екстемального туризму в Закарпатській області".
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Суматохіна, І. М. Індустріальна спадщина в екстремальному туризмі. // Наукові записки. — Вінниця, 2010. — Вип. 21. — С. 219-225.
2. Іванунік, Віталій. Перспективи розвитку спортивно-екстремального туризму в Україні. // Науковий вісник. — Чернівці, 2009. — Географія. — С. 167-174.
3. Свида, І. В. Сучасні форми екстремального туризму в Закарпатській області. // Вісник. — Чернівці, 2011. — Економічні науки. — С. 239-245.
4. Свида, І. В. Розвиток туризму та екологічна безпека в Закарпатській області. // Прометей. — Донецьк, 2011. — Вип. 2 (35). — С. 223-225.
5. Марченко, О. І. Досвід роботи по створенню та реалізації проектів розвитку туризму в гірських районах Закарпатської області, проблеми та перспективи. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи». — Ужгород, 2010. — С. 245-248.
6. Кляп, М. Роль сучасних різновидів туризму в розвитку туристичного бізнесу регіону (на прикладі Закарпаття). // Міжнародна науково-практична конференція «Готельно-ресторанний, туристичний та виставковий бізнес: інноваційні напрями розвитку». — К., 2011. — С. 129-131.
http://tourlib.net/statti_ukr/svyda2.htm
http://otherreferats.allbest.ru/sport/00152162_0.html
http://ukraine-diplom.com/56/16314-suchasnij-stan-ta-perspektivi-rozvitku-sportivnogo-turizmu-v-ukrayini.html
http://ua.textreferat.com/referat-1025.html
http://www.zakarpatia.com/?p=2255
http://zakarpattya.net.ua/Zmi/75751-Chym-Zakarpattia-tsikave-svitu
http://serebryan-vodogray.org.ua/statjya_peredumovy_ta_61.html
http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=40&lang=uk
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=15070&chapter=1
http://www.skole.com.ua/uk/papers/13-turizm/35-rekreazia.html
http://tourism-book.com/pbooks/book-35/ua/chapter-1697/

.: Розділ: Туризм :: 4.12.2014 02.22.25 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.273171 seconds