Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45815
   


Автор вопроса: Юля из города: Луцьк :: Вопрос: 34805  
Юля спрашивает:
Доброї ночі! Допоможіть знайти інформацію для звіту на тему "Туристичний комплекс Волині(Волинська, Рівненська, Житомирська області)", та карти, схеми. Дуже вдячна!
Наш ответ:
Доброго дня, Юля!
Пропонуємо Вам скористатися наступними ресурсами:
1. Історія міст і сіл Української РСР : В 26-ти т. : Ровенська область / ред. А. В. Мяловицький. - К. : УРЕ АН УРСР, 1973. - 1028 с. : ил., портр., карты
2. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : Навч. посібник для вищих навч. закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Є. В. Панкова. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Альтерпрес, 2007. - 352 с.
3. Рівненщина. Новітня історія України. . Вип. 2 / упор. В. В. Болгов. - К. : Поліграфкнига, 2006. - 353 с.
4. Рутинський М. Замковий туризм в Україні : Навчально-методич. посібник для вузів / М. Рутинський. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 432с.
5. Туристскими маршрутами Украины : фотопутеводитель / И. В. Смирнов, В. С. Зорько . - К. : Мистецтво, 1978. - 288 с. : ил.
6. Украина туристская : фотопутеводитель-справочник / сост. С. С. Павловский. - К. : Мистецтво, 1986. - 448 с. : ил.
7. Україна туристична : регіони, райони та міста. Провідні підприємства. Особистості. Кн. 3. - К. : Український видавничий консорціум, 2008. - 375 с.
***********
8. Історичні пам’ятки чекають на меценатів [Текст] // Голос України. - 2010. - 30 червня. - С. 8.
9. Озеро Світязь [Текст] // Позакласний час. - 2010. - N 6. - С. 71.
10. Ткаченко, Л. Шацьке диво [Текст] / Л. Ткаченко // Юний натураліст. - 2010. - N 10. - С. 21.
11. Шубалий, О. М. Методологічні засади стратегічного планування діяльності лісогосподарського комплексу регіону [Текст] / О. М. Шубалий // Регіональна економіка. - 2007. - N 3. - С. 26-36. - Библиогр.: с.35-36.
http://tourlib.net/books_ukr/vt4-2-2.htm
§4.2.2. Волинський туристичний район
http://tourlib.net/books_ukr/pankova.htm
Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2003. - 352 с.
Розділ III. Туристичні ресурси Правобережної України
http://tourlib.net/books_ukr/pankova321.htm
3.2. Туристичні ресурси історичної Волині. 3.2.1. Волинська область
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3175/4/anot13.pdf
Цьось А., Овчаренко Т., Калитка С. Рекреаційно-туристичний потенціал Волинської області
http://tourlib.net/aref_tourism/cherchyk.htm
Черчик Л.М. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
http://travel.volyn.ua/uk/miscya/shacki-ozera
Шацькі озера
http://travel.volyn.ua/uk
Туристичний портал ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ
Успіхів та на все добре!

.: Раздел: Туризм :: 27.08.2014 23.21.41 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: м.Івано-Франківськ :: Вопрос: 34802  
Марія спрашивает:
Доброго дня допоможіть будь ласка знайти матеріал літературу : “Яке місце займає туризм у сфері послуг дозвілля і розваг”. Дуже дякую Вам.
Наш ответ:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Азарян О. М. Прогнозування розвитку сфери розваг та відпочинку: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / О. М. Азарян, І. Ю. Мартинов // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво . - 2013. - № 6. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_6_8.pdf.
Блах Н. В. Економічний розвиток міжнародного туризму та місце України в його структурі [Електронний ресурс] / Н. В. Блах, В. Г. Кривенко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України . - 2012. - № 2. - С. 25-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2012_2_4.pdf.
Борущак М. Стратегія розвитку туристичних регіонів: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.05 / М. Борущак ; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2008. — 35 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08bmsrtr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ведмідь, Надія Іванівна. Організація дозвілля туристів [Текст] : навч. посібник / Н. І. Ведмідь, С. В. Мельниченко ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2008. - 84 c.
Гарбар Г. А. Індустрія гостинності та її місце і роль в українському просторі туризму [Електронний ресурс] / Г. А. Гарбар // Гілея: науковий вісник . - 2013. - № 77. - С. 190-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_77_59.pdf.
Десятніков І. В. Стан та перспективи розвитку туризму в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Десятніков, О. В. Десятніков // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент . - 2012. - № 3. - С. 47-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsuem_2012_3_10.pdf.
Ісаєнко В. М. Розвиток туризму в Україні та його класифікації : навч.-метод. посіб. / В. М. Ісаєнко, К. Д. Ніколаєв, Г. О. Білявський, К. О. Бабікова, І. Г. Смирнов; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2011. - 100 c.
Килимистий С. М. Анімація в туризмі : навч. посіб. / С. М. Килимистий; Федер. профспілок України, Ін-т туризму. - К., 2007. - 188 c.
Колесник О. О. Статистичний аналіз ринку туристичних послуг: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / О. О. Колесник ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11KOORTP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Матвієнко А. Державна політика у сфері туризму: документальне забезпечення [Електронний ресурс] / А. Матвієнко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського . - 2011. - Вип. 31. - С. 312-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2011_31_28.pdf.
Матвієнко Н. М. Місце туризму в господарському комплексі Мальти / Н. М. Матвієнко // Часопис картографії . - 2013. - Вип. 7. - С. 204-210.
Михайлів Г.В. Механізм фінансового регулювання розвитку послуг у сфері дозвілля і розваг: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Г.В. Михайлів ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Л., 2009. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09mgvsdr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Музиченко-Козловська О. В. Роль туризму в просторовій організації міст [Електронний ресурс] / О. В. Музиченко-Козловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку . - 2012. - № 748. - С. 332-338. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPM_2012_748_49.pdf.
Пацюк В. Індустрія дозвілля як складова туристичної сфери [Текст] / В. Пацюк // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2008. – № 55. – С. 51–52.
Сфера розваг - важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу : Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток сфери розваг - основа сучасної концепції підвищення ефективності туристичного бізнесу" (м. Святогорськ, 29 верес. - 1 жовт. 2006 р.) / ред.: Г. В. Кузьменко; Донец. ін-т турист. бізнесу. - Донецьк, 2006. - 286 c.
http://pidruchniki.com/15931106/turizm/dozvillya_turistichnih_kompleksah_gotelyah

.: Раздел: Туризм :: 22.08.2014 12.47.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олеся из города: м. Івано-Франківськ :: Вопрос: 34797  
Олеся спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію по темі: Міжрегіональні відносини у туризмі.Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Олеся!
Маємо Вам запропонувати наступний матеріал:
1. Бурдейна, А. В. Поїздки за кордон: працевлаштування, туризм, візові документи [Текст] : научно-популярная литература / А.В. Бурдейна. - К. : Видавець Фурса С.Я., 2006. - 72 с.
2. Кифяк, В. Ф. Організація туризму [Текст] : навчальний посібник / В. Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. - 344 с.
3. Мальська, М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. - К. : Знання, 2008. - 661 с.
4. Менеджмент туристичної діяльності [Текст] : учебное пособие / Ред. І.М. Школа. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 596 с.
5. Сенин, В. С. Организация международного туризма [Текст] / учеб. пособ. для студ. вузов. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 400 с.
6. Уваров, В. Д. Международные туристические организации [Текст] / В.Д., К. Г. Борисов. - М. : "Международные отношения" , 1990. - 288 с.
7. Яновская, Н. Туризм: организация и учет [Текст] / Н.Яновская, С.Филатов. - 3-е изд., перераб. - Х. : Фактор, 2002. - 216 с.
* * *
1. Вихристенко, Б. І. Практико-правові аспекти діяльності громадських туристичних організацій України [Текст] / Б. І. Вихристенко // Маркетинг в Україні. - 2008. - N 5. - С. 15-18.
2. Галиця, І. О. Нові аспекти управління в туристичній індустрії [Текст] / І. О. Галиця, І. Л. Мельник // Регіональна економіка. - 2012. - N 2. - С. 155-161.
3. Лебедєва, В. Туристична галузь: погляд з регіону [Текст] / В. Лебедєва // Віче. - 2005. - N3. - С. 53-55.
4. Нездоймінов, С. Г. Концептуальні підходи до "зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні [Текст] / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андрєєва // Регіональна економіка. - 2012. - N 2. - С. 80-88.
5. Овчаров, А. Развитие международного туризма: факторы риска [Текст] / А. Овчаров // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - N 9. - С. 48-57.
6. Пурська, І. С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України [Текст] / І. С. Пурська // Регіональна економіка. - 2008. - N 4. - С. 200-207.
7. Разумова, О. О. Вплив етнорелігійних конфліктів на розвиток міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. О. Разумова // Проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. - 2010. - N 1. - С. 260-272.
http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald_ru/content/download/archive/2010/v3/NV-2010-V3_25.pdf
Василиха Н.В. Рззвиток ринку туристичних послуг у контексті транскордонного співробітництва
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/358388.html
Лебедев А.В. Формирование межрегионального туристского комплекса в условиях туристско-рекреационной особой экономической зоны : на примере Московской области : диссертация кандидата экономических наук
http://tourlib.net/statti_ukr/bakurova2.htm
Бакурова А.В., Діденко А.В., Попова О.Ю. Оптимізація діяльності туристичних підприємств при формуванні міжрегіонального кластеру // Економіка. Управління. Інновації. - 2011. - №1 (5).
http://chasopis.geci.cn.ua/nomer/2011/2/economics/11goittb.pdf
Гонта, О. І. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДИНГУ
http://business-inform.net/pdf/2012/9_0/177_183.pdf
Леонт’єва Ю. Ю., Влащенко Н. М. Прикладні аспекти міжрегіональної кластеризації в туризмі
http://pidruchniki.com/1259060543547/turizm/klasifikatsiya_turizmu_ohoplennyam_teritoriyi
Класифікація туризму за охопленням території
Успіхів та на все добре!

.: Раздел: Туризм :: 20.08.2014 11.53.50 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталья из города: Мариуполь :: Вопрос: 34546  
Наталья спрашивает:
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста,найти информацию по теме:"Психологический портрет потребителя туристических услуг за последние 50 лет".Спасибо!
Наш ответ:

.: Раздел: Туризм :: 23.05.2014 11.45.44 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Луцьк :: Вопрос: 34544  
Юлія спрашивает:
Доброго дня!Прошу допомог - потрібна інформація на тему: Туристсько-рекреаційна характеристика Луцького та Ківерцівського району Волинської області". Дуже дякую!Гарного Вам дня :)
Наш ответ:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам наступні посилання:
http://tourlib.net/books_ukr/fomenko67.htm
Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. РОЗДІЛ 6. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. 6.7. Рекреаційні ресурси Волинського регіону
http://kivadm.gov.ua/article/turistichno-rekreaciyna-harakteristika.html
Туристично-рекреаційна характеристика Ківерцівського району
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http://arr.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/460/1/Krul_Kovalchuk.doc&ei=RjN_U9j5O4eSywPRsIDIDg&usg=AFQjCNEUtBed1HC_3_dxqxFRyb4drhzX5Q&bvm=bv.67720277,d.bGQ
Круль В.П., Ковальчук І.П. Культурно-історичні рекреаційні ресурси Волинської області
http://disser.com.ua/contents/39514.html
Формування та розвиток територіальної рекреації системи регіону (на прикладі Волинської області). Автореф. дис. канд. екон. наук
http://p-for.com/book_446_glava_58_6.2._Pervinnі _dokumenti.html
6.7. Рекреаційні ресурси Волинського регіону
http://geograf.lnu.edu.ua/Publik/Period/visn/37/4_ZUZUK.pdf
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
http://geopolitika.crimea.edu/arhiv/2014/tom10-v-2/094dobin.pdf
Характеристика сакральних пам’яток Волинської області та їхнє територіальне поширення
http://volynski-starozitnosti.net/publ/10-1-0-46
Огнєва О.Д., Златогорський О.Є. Культурно-історичні рекреаційні ресурси Волинської області
http://www.vturyzm.com.ua/blog/kivercivskij_rajon/2012-06-11-161
Ківерцівський район. Географічне розташування та кліматичні умови.
Словник мікрогідронімів України: Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина [Текст] : словарь. - К. : Обереги, 2004. - 440 с.
Успіхів!

.: Раздел: Туризм :: 22.05.2014 16.21.24 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.40695 seconds