Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45813
   


Автор запитання: Наталія із міста: Хуст :: Запитання: 38375  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть мені будь ласка знайти інформацію для реферату "Характеристика сучасного комп'ютера" . Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Перегляньте, будь ласка, наступні посилання:
http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/55/55.html
Технічні характеристики складових комп’ютера, історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів.
http://poradu.pp.ua/tehnka-tehnologyi/7324-z-chogo-skladayetsya-kompyuter-pristry-suchasnogo-personalnogo-kompyutera-ta-yogo-osnovn-skladov.html
З чого складається комп'ютер? Пристрій сучасного персонального комп'ютера та його основні складові
та друковані джерела:
1. Артур Э. Word 2010 & Excel 2010 без напряга: экспресс-курс / Э. Артур ; пер. с англ. Л. Снесарь. - Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. - 224 с. : ил.
2. Белоус М. Компьютер для дела: отечественные офисные ПК / М. Белоус, О. Денисов // PC magazine. - 2010. - N 7. - С. 38-50.
3. Міронова Л. Архітектура персонального комп’ютера: 9-й клас / Л. Міронова // Інформатика. - 2015. - N 17. - С. 26-28.
4. Покупка современного компьютера // Компьютер-пресс. - 2013. - N 1. - С. 42-47.
5. Системный блок компьютера: А что под крышечкой? // Компьютер. - 2012. - N 1/2. - С. 60-68.
6. Холмогоров В. Осваиваем компьютер, ноутбук, планшет, смартфон: подробный и понятный самоучитель для любого возраста / В. Холмогоров. - Х.; Белгород: Клуб семейного досуга, 2015. - 576 с.
Успіхів!

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 17.02.2016 09.17.54 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Киев :: Запитання: 37818  
Марина запитує:
Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти информацию по теме:"Оценка рисков в сфере информационной безопасности". Спасибо.
Наша відповідь:

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 24.11.2015 11.51.48 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Степан із міста: Вінниця :: Запитання: 37804  
Степан запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти матеріал для написання курсової роботи на тему:"Проектування автоматизованої інформаційно-довідкової системи обліку придбання підприємством сировини і матеріалів у постачальників"
Наша відповідь:
Доброго дня, Степане!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Бенько М. М. Організаційно-методологічна модель розробки і впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / М. М. Бенько // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2010. - Вип. 1. - С. 56-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2010_1_11.pdf.
Гордієнко І. В. Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / І. В. Гордієнко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К., 2008. - 544 c.
Грінько А. П. Критерії вибору програмного забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс] / А. П. Грінько // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2009. - Вип. 2. - С. 187-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2009_2_30.pdf.
Єфремов Ю. М. Система засобів синтезуючого програмування та її використання для фінансово-економічних задач підприємства : автореф. дис... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ю. М. Єфремов ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. - К., 2000. - 16 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/www.nbuv.gov.ua.
Засадна Х. О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7 : навч. посіб. / Х. О. Засадна, Р. К. Шурпенкова ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К., 2009. - 237 c.
Крисюк В. І. Бухгалтерський облік із використанням комп'ютерних технологій (на прикладі програми "1С: Бухгалтерія 7.7 для України) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Крисюк, В. М. Дякон, Т. А. Демченко, Н. О. Лисенко, А. М. Гончаренко, О. В. Юрченко, Б. В. Крисюк ; Європ. ун-т. - К., 2006. - 172 c.
Мельник Н. Д. Використання технологій WMI для створення автоматизованого обліку носіїв електронної інформації [Електронний ресурс] / Н. Д. Мельник, О. В. Кльок, С. С. Паршуков // Сучасний захист інформації. - 2011. - № 4. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/szi_2011_4_14.pdf.
Мельников О. Ю. Об'єктно-орієнтований аналіз і проектування інформаційних систем : навч. посіб. / О. Ю. Мельников ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2007. - 176 c.
Михальов О. І. Довідник термінів та понять з методів проектування автоматизованих систем, баз даних і структур даних : навч. посіб. / О. І. Михальов, В. В. Крамаренко, Є. Є. Бистров, К. М. Ялова, В. В. Завгородній ; МОНМС України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ, 2011. - 235 c.
Михальов О. І. Проектування автоматизованих інформаційних систем : навч. посіб. Ч. 2 / О. І. Михальов, В. В. Крамаренко ; МОНМС України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ, 2011. - 276 c.
Наливайченко К. В. Інноваційний розвиток інформаційної економіки України в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / К. В. Наливайченко ; ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" . - Донецьк, 2013. - 40 c.
Поливана Л. А. Управлінський облік в умовах автоматизованої обробки інформації [Електронний ресурс] / Л. А. Поливана // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 1(1). - С. 349-355. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2013_1_1_45.pdf.
Ткаль Я. С. Автоматизована система обліку: основні завдання та значення для підприємств [Електронний ресурс] / Я. С. Ткаль // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 3. - С. 223-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhnau_ekon_2014_3_31.pdf.
Хоменко Н. В. Методика фінансового та управлінського обліку товарних запасів у госпрозрахункових відособлених підрозділах споживчої кооперації : автореф. дис... канд. екон. наук / Н. В. Хоменко ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л., 2006. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06hnvpsk.zip.
Цвєтов Ю. М. Особливості автоматизованого обліку товарообігу в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Ю. М. Цвєтов, А. П. Глущенко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2013. - Вип. 25. - С. 307-311. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpdetut_eiu_2013_25_42.pdf.
Шеховцова В. І. Технологія впровадження засобів автоматизованого проектування [Електронний ресурс] / В. І. Шеховцова // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. - 2013. - № 11. - С. 88-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Kitonv_2013_11_15.pdf.
Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., доопрац. і доповн. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 399 c.
Спробуйте конкретизувати запит. Можливо, що на окремі питання теми Вашої курсової роботи, знайдеться більше інформації.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 23.11.2015 14.52.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Ужгород :: Запитання: 37711  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи за темою "Криптографічні системи з секретним ключем"!
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алексеев Д. Метод формирования секретного ключа в квантово-криптографических системах с использованием корректирующего кода / Д. Алексеев // Прав., нормат. та метрол. забезп. системи захисту інформації в Україні. - 2005. - Вип. 11. - С. 158-162.
Алексейчук А. Н. Линейные схемы разделения секрета над конечными кольцами и модулями / А. Н. Алексейчук // Захист інформації. - 2008. - № 2. - С. 24-32.
Алексейчук А. Н. Совершенная схема множественного разделения секрета над кольцом вычетов по модулю m / А. Н. Алексейчук, А. Л. Волошин // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2005. - 7, № 4. - С. 44-53.
Алексейчук А. Н. Совершенные схемы разделения секрета и конечные универсальные алгебры / А. Н. Алексейчук // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2005. - 7, № 2. - С. 55-65.
Алексейчук А. Н. Схема разделения нескольких секретов с многоадресным сообщением на основе линейных преобразований над кольцом вычетов по модулю m / А. Н. Алексейчук, А. Л. Волошин // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2006. - 8, № 1. - С. 92-102.
Белецкий А. Я. Алгоритмы построения криптографических нелинейных подстановок, управляемых состоянием ключа шифрования / А. Я. Белецкий, А. А. Белецкий, А. А. Кузнецов // Електроніка та системи упр. - 2007. - № 3. - С. 5-9.
Белецкий А. Программно-моделирующий комплекс SCSPS алгоритма поточного шифрования [Електронний ресурс] / А. Белецкий, Д. Навроцкий, А. Семенюк // Захист інформації. - 2014. - Т. 16, № 2. - С. 113-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Zi_2014_16_2_5.pdf.
Белецкий А. Я. Программно-моделирующий комплекс ВРС алгоритма поточного шифрования и помехоустойчивого кодирования видеосигналов, передаваемых с борта БПЛА [Електронний ресурс] / А. Я. Белецкий, А. В. Максименко, Д. А. Навроцкий, А. Д. Свердлова, А. И. Семенюк // Захист інформації. - 2014. - Т. 16, № 3. - С. 184-191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Zi_2014_16_3_4.pdf.
Белецкий А. Я. Семейство Уолша генераторов поточного блочно-сбалансированного шифрования / А. Я. Белецкий, А. А. Белецкий, А. А. Кузнецов // Захист інформації. - 2007. - № 2. - С. 42-55.
Белецкий А. Я. Семейство симметричных блочных RSB криптографических алгоритмов с динамически управляемыми параметрами шифрования / А. Я. Белецкий, А. А. Белецкий, А. А. Кузнецов // Електроніка та системи упр. - 2007. - № 1. - С. 5-16.
Белецкий А. Я. Симметричный блочный rsb-32 криптографический алгоритм с динамическим управлением параметрами шифрования / А. Я. Белецкий, А. А. Белецкий // Інформ. технології в освіті : зб. наук. пр. - 2009. - Вип. 4. - С. 76-88.
Белкин Т. Г. Способ скоростного шифрования на базе управляемых операций / Т. Г. Белкин, Н. Д. Гуц, А. А. Молдовян, Н. А. Молдовян // Управляющие системы и машины. - 1999. - № 6. - С. 79-87.
Білан С. М. Проблеми обміну даних в реалізації корпоративних мереж / С. М. Білан, І. М. Шварц // Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології. - 2005. - № 2. - С. 213-218.
Блінцов В. С. Математичні основи криптології CD : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Блінцов, Ю. Л. Гальчевський ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2006. - 232 c.
Боярінова Ю. Є. Розвиток методів представлення інформації гіперкомплексними числами та рішення прикладних задач : автореф. дис... канд. техн. наук / Ю. Є. Боярінова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2007. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07byerpz.zip.
Варецький Я. Ю. Алгоритм біометричного блокування ключів для криптографічних систем / Я. Ю. Варецький // Відбір і оброб. інформації : міжвід. зб. наук. пр. - 2005. - Вип. 22. - С. 111-115.
Василиу Е. В. Классификация квантовых технологий разделения секрета [Електронний ресурс] / Е. В. Василиу, И. В. Лимарь // Захист інформації. - 2014. - Т. 16, № 3. - С. 201-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Zi_2014_16_3_7.pdf.
Васіліу Є. Стеки протоколів квантової криптографії [Електронний ресурс] / Є. Васіліу // Безпека інформації. - 2014. - Т. 20, № 1. - С. 48-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bezin_2014_20_1_10.pdf.
Волошин А. Л. Метод построения совершенных протоколов множественного разделения секрета с многоадресным сообщением, реализующих семейства иерархий доступа, для подсистем управления доступом информационно-телекоммуникационных систем / А. Л. Волошин // Захист інформації. - 2007. - № 3. - С. 88-94.
Грездов Г. Г. Современные методы криптографической защиты информации: (обзор по материалам открытой печати) / Г. Г. Грездов. - К., 2002. - 31 c. - (Препр. / 2002; 01).
Дмитришин О. В. Методи і засоби блокового шифрування підвищеної стійкості на основі арифметичних операцій за модулем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / О. В. Дмитришин; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2012. - 20 c.
Дрейс Ю. Функціонування системи охорони державної таємниці в україні: організаційно-правова структура, принципи та завдання [Електронний ресурс] / Ю. Дрейс // Безпека інформації. - 2014. - Т. 20, № 2. - С. 176-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bezin_2014_20_2_13.pdf.
Дроботя А. І. Створення стегофайлу на зображенні-контейнері з використанням вейвлетів / А. І. Дроботя, С. І. Кулик, О. O. Литвин // Мат. та комп'ют. моделювання. Сер. Техн. науки. - 2010. - Вип. 4. - С. 97-103.
Кузнецов О. О. Захист інформації в інформаційних системах. Методи традиційної криптографії : навч. посіб. / О. О. Кузнецов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король; Харк. нац. екон. ун-т. - Х., 2010. - 314 c.- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11TBPNRK.zip.
Лагун А. Е. Криптографічні системи та протоколи : навч. посіб. / А. Е. Лагун; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 95 c. - (Дистанц. навчання; № 57).
Лужецький В. Шифр заміни на основі псевдонедетермінованого генератора гами [Електронний ресурс] / В. Лужецький, І. Горбенко // Безпека інформації. - 2014. - Т. 20, № 2. - С. 159-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bezin_2014_20_2_10.pdf.
Математичні методи захисту інформації : курс лекцій. Ч. 1 / ред.: Т. В. Литвинова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2008. - 128 c.
Охрименко А. Арифметика с отложенным переносом для целых чисел [Електронний ресурс] / А. Охрименко // Захист інформації. - 2014. - Т. 16, № 2. - С. 130-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Zi_2014_16_2_8.pdf.
Томашевський Б. П. Метод побудови крипто-кодових засобів захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Б. П. Томашевський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2011. - 18 c.
Яремчук Ю. Є. Можливість автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей [Електронний ресурс] / Ю. Є. Яремчук // Захист інформації. - 2013. - Т. 15, № 4. - С. 394-378. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Zi_2013_15_4_19.pdf.
Яремчук Ю. Алгебраїчні моделі асиметричних криптографічних систем [Електронний ресурс] / Ю. Яремчук // Захист інформації. - 2014. - Т. 16, № 1. - С. 68-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Zi_2014_16_1_12.pdf.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 13.11.2015 15.05.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Ужгород :: Запитання: 37698  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати матеріли для написання курсової роботи на тему " Симетричні криптографічні системи". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Атаманенко І. І. Використання модулів на асемблері для збільшення продуктивності C/C програм симетричного шифрування / І. І. Атаманенко, Д. П. Сівцов // Систем. технології. - 2013. - № 1. - С. 43-51.
Білецький О. А. Методи побудови симетричних алгоритмів криптографічного захисту інформації з динамічно керованими примітивами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / О. А. Білецький ; Нац. авіац. ун-т. - К., 2013. - 20 c.
Гнатюк С. Особливості криптографічного захисту державних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] / С. Гнатюк, В. Кінзерявий, А. Охріменко // Безпека інформації. - 2012. - № 1. - С. 68-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bezin_2012_1_15.pdf.
Горбенко І. Д. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. для студ. Ч. 1. Криптографічний захист інформації / І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. - Х., 2004. - 368 c.
Горбенко Ю. І. Розробка математичних та програмних моделей перспективного алгоритму шифрування для перевірки правильності реалізації [Електронний ресурс] / Ю. І. Горбенко, Р. І. Мордвінов, О. О. Кузнецов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 5(9). - С. 39-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vejpte_2014_5(9)__7.pdf.
Горохов С. М. Сучасні криптографічні системи [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. М. Горохов, Л. Г. Йона, О. В. Юнацький ; під ред. М. В. Захарченка. – Одеса: ВЦ ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2007. – 152 с. – Режим доступу: https://metod.onat.edu.ua/metod/download/752/ua..
Дмитришин О. В. Операція множення як базовий криптографічний примітив в симетричних блокових шифрах [Електронний ресурс] / О. В. Дмитришин // Системи обробки інформації. - 2010. - Вип. 3. - С. 112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/soi_2010_3_40.pdf.
Єсін В. І. Безпека інформаційних систем і технологій : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за напрямом підготов. "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" / В. І. Єсін, О. О. Кузнецов, Л. С. Сорока ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2013. - 631 c.
Ісаєв С. О. Обчислювальні методи синтезу нелінійних вузлів замін для підвищення ефективності симетричних криптоперетворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / С. О. Ісаєв ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. - Х., 2013. - 22 c.
Казимиров О. В. Методи та засоби генерації нелінійних вузлів заміни для симетричних криптоалгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / О. В. Казимиров ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2014. - 20 c.
Колованова Є. П. Математичні та обчислювальні методи прогнозування кількості слабких ключів режиму вибіркового гамування з прискореним виробленням імітовставки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Є. П. Колова нова ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 21 c.
Кузнецов О. О. Обгрунтування вимог, побудування та аналіз перспективних симетричних криптоперетворень на основі блочних шифрів [Електронний ресурс] / О. О. Кузнецов, Р. В. Олійников, Ю. І. Горбенко, А. І. Пушкарьов, О. В. Дирда, І. Д. Горбенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. - 2014. - № 806. - С. 124-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPKSM_2014_806_22.pdf.
Лагун А. Е. Криптографічні системи та протоколи : навч. посіб. / А. Е. Лагун ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 95 c.
Олійников Р. В. Методи аналізу і синтезу перспективних симетричних криптографічних перетворень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Р. В. Олійников ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. - Харків, 2014. - 42 c.
Туйчієв Г. Н. Мережа PES32-16, що складається із шістнадцяти раундових функцій / Г. Н. Туйчієв // Безпека інформації. - 2014. - 20, № 1. - С. 43-47.
Фесенко А. В. Аналіз складності задачі обернення локально комутативного відображення в класичній та квантовій моделях обчислень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / А. В. Фесенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2015. - 20 c.
Шевчук О. А. Методи та засоби ЕЦП з заданим рівнем захищеності та підвищеною швидкодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / О. А. Шевчук ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2013. - 20 c.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 12.11.2015 13.33.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.29089 seconds