Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43666
   


Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 39009  
Катерина запитує:
Історична пам'ять у формуванні ідентичностей поколінь (на прикладі сучасної української сім'ї)у контексті соціології
Наша відповідь:
Шановна Катерино, скористайтеся, будь ласка, наступними матеріалами:
1. Артюх В. А. Зміст поняття історична пам’ять на тлі українських реалій / В. А. Артюх . – Режим доступу : http://soippo.narod.ru/documents/konf_zhuk/artuh.doc
2. Вашкевич В. М. Історична пам’ять як функція історичної свідомості / В. М. Вашкевич // Політичний менеджмент. – 2004. – № 6. – С. 23-31.
3. Дудар В. П. Феномен історичної пам’яті у формуванні національної свідомості : матеріали Всеукраїнської наукової конференції / В. П. Дудар, В. В. Дудар // Національна ідея в духовній культурі України ХІХ-ХХ ст. – Полтава, 1993. – С. 26 – 28.
4. Зашкільняк Л. О. Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії / Л. О. Зашкільняк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 15. – Львів, 2006–2007. – C. 855–863.
5. Зерній Ю. О. Генеза та сучасний зміст поняття історичної пам’яті / Ю. О. Зерній. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/6/6.pdf
6. Зерній Ю. О. Державна політика пам’яті як чинник утвердження української національної ідентичності : Дис. к. і. н. 23.00.05 – Етнополітологія та етнодержавознавство / Ю. В. Зерній ; Національний інститут стратегічних досліджень]. – К., 2009.
7. Історична пам’ять як поле змагань за ідентичність : матеріали «круглого столу», 22.04.2008 / за заг. ред. Ю. О. Зерній. – К. : НІСД, 2008. – 68 с. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/vidannya/pamyat.pdf
8. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності : виклики глобалізації : монографія / М. А. Козловець. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.
9. Масненко В. В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості / В. В. Масненко // Український історичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 49–62.
10. Нагорна Л. П. Історична пам'ять : теорії, дискурси, рефлексії / Л. П. Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 328 с. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/istorychna_pamyat_mon_145.pdf
11. Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність : український контекст Л. Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 405 с.
12. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М. Т. Степико. – К. : НІСД, 2011. – 336 с. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Ident-62307.pdf
13. Солдатенко В. Ф. Пам’ять. Історична пам’ять. Національна пам’ять / В. Ф. Солдатенко // Українознавство. – 2011. – № 2. – С.139–140.
14. Тимків Ірина. Вплив історичної пам’яті на формування національної ідентичності / І. Тимків. – Режим доступу: http://nauka.uagate.com/wp-content/uploads/2014/04/Tymkiv2.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14042/1/41_251-256_Vis724_Armiya.pdf
http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/33/naumova.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-text-11412.html
http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/2/2-1-Zernij.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 15.05.2016 19.13.51 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 38917  
Ольга запитує:
Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, написати есе на тему "Дослідження профорієнтаційних уподобань учнів випускних класів, яке існує в українському суспільстві". Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:

1. Александровская Э. М. и др. Психологическое сопровождение школьников. - М.: Академия, 2002. - 208 с.

2. Балл Г. Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації школярів// Психолог. - 2004. - № 8 (лютий). - С. 2-11.

3. Варнавських Н. М. Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових перетворень// Педагогіка і психологія. - 2002. - №4. - С 109-115.

4. Волкова Є. Особистісно орієнтована профорієнтаційна робота в школі// Директор школи. - 2003. - № 4. - С. 9-Ю.

5. Габай Т. В. Учебная деятельность и её средства. - М.: МГУ, 1988. - 256 с.

6. Дружиніна М. Активізуючі методики у профорієнтаційній роботі// Психолог. -2003.-№18-19.-С. 1546.

7. Зеер Э. Ф. Психология профессий. Учебное пособие для студентов вузов. -М.: Академ. Проект, 2003. - 336 с.

8. Кон И. С. Психология старшеклассника. - М.: Просвещение, 1980. - 192 с.

9. Корнієнко І. О. Професійні орієнтації в системі життєвих стратегій старшокласника// Практична психологія і соціальна робота. - 2000. - №5. - С. 35-38.

10. Коробка Л. Особливості психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення старшокласників// Завуч. - 2000. - №16 (червень). - С. 74-76.

11. Литовченко Н. Ф. Професійно-орієнтований тренінг самопізнання та саморегуляції: Навч. метод, матеріали для тренінгових занять студ. пед. вузів. -Ніжин, 2002.-72с.

12. Лоос В. Г. Промышленная психология. -К.: Техніка, 1980. -184 с.

13. Маркова А. К. и др. Формирование мотивации учения. - М.: Просвещение, 1990. -192 с.

14. Муранова Н. Вітчизняний освітній досвід і сучасна допрофесійна підготовка старшокласників// Рідна школа. - 2004. - №11. - С. 62-65.

15. Плотнікова О. Професійне самовизначення учнів// Психолог. - 2004. - №42 (листопад). - С. 21-23.

16. Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред. Митиной И. М. - М.: Флинта, 2003. - 180 с.

17. Рибалка В. В. Підготовка учнівської молоді в системі професійної освіти// Психологічна газета. - 2004. - №2 (січень). - С. 13-17.
18. Самоукина Н. В. Активизация школьников в профессиональном самоопределении// Вопроси психологии. - 1990. - №1. - С. 69-77.
19. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. -М.:ЭКМОС, 1999.-352 с.
20. Сарженко И. В., Сарженко О. П. Программа «Психологические основы выбора профессии»// Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - №2-3.-С. 64-65.
21. Суворов В. Індивідуальні особливості учнів при виборі професії// Психолог. -2003.-№18-19.-С 19.

22. Тименко М. П. Мельник О. В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах ринку праці// Педагогіка і психологія. -1995.-№3.-С. 109-116.

.: Розділ: Соціологія :: 27.04.2016 08.15.09 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 38903  
Олена запитує:
Доброго дня допоможіть будь ласка написати одне із питань диплому ЗМІСТ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДІТЯМ, ХВОРИМ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Бєлкова Т. О.Підготовка дошкільників із ДЦП до інтегрованого навчання засобами самостійних занять фізичними вправами в умовах реабілітаційного центру / Бєлкова Т. О. // № 12 (14).// Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини ”Україна” [та ін.]. — Київ, 2015. — № 12 (14). — С. 86-98.
2. Вознюк Л. М.Проблематика стосунків між фахівцями та батьками дітей з ДЦП / Вознюк Л. М. // Вип. 28.// Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — Вип. 28. — С. 41-45.
3. Мартынюк Ю. А.Психологические особенности семей, воспитывающих ребенка с диагнозом ДЦП / Мартынюк Ю. А. // Серія: Психологія.// Вісник Одеського національного університету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — Т. 18, вип. 23. — С. 198-204.
4. Корадіні М. О.Актуальність і соціальна необхідність реабілітації дітей із ДЦП / Корадіні М. О.// Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку. — К., 2009. — Ч. 3. — С. 3-5.
5. Кравчук Л. С.Психофізіологічні аспекти тижневої динаміки розумової працездатності студентів із ДЦП з різним розвитком пізнавальних процесів / Кравчук Л. С.// Науковий часопис / Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — Вип. 16. — С. 99-103. — Серія 19: Корекційна педагогіка та психологія.
6. Гусев А. И.Развитие социальной и личностной идентичности лиц с остаточными явлениями ДЦП / Гусев А.И.// Наука и религия в духовном возрождении общества. — Одесса, 2007. — Т. 2. — С. 41-50.
7. Долинний Ю. О.Методичне забезпечення корекційної роботи з дітьми дошкільного віку хворіючих на ДЦП, методом фізичного виховання.// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 2006. — N1. — С. 32-34.
8. Соколовська І. С.Матері дітей з ДЦП: стратегії подолання кризової ситуації / І.С.Соколовська, І.М.Клещерова.// Соціальна педіатрія. — К., 2005. — Вип. 3. — С. 336-339.
9. Прусс В. П.Професійна реабілітація та соціальна адаптація дітей і підлітків з ДЦП в санаторно-курортних умовах / В.П.Прусс, С.С.Стригіна.// Соціальна педіатрія. — К., 2005. — Вип. 3. — С. 315-317.
10. Марченко, Інна Сергіївна Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекц. педагогіки і психології. — 2-ге вид. — Київ : Слово, 2015. — 94 с. : іл., [4] арк. кольор. іл. — Бібліогр.: с. 68–76.
11. Активні форми психокорекційної роботи з підлітками, хворими на ДЦП / [Гриценок Л.І., Ілляшенко Т.Д., Ком’ягіна Г.В. та ін.] ; За ред. Т.Д.Ілляшенко ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи та ін. — К. : Ніка-Центр, 2002. — 44 с. : табл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
12. Методичні питання психологічної реабілітації підлітків з ДЦП / [Гриценок Л.І., Ілляшенко Т.Д., Ком’ягіна Г.В. та ін.] ; За ред. Т.Д.Ілляшенко ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи та ін. — К. : Ніка-Центр, 2002. — 39 с. : іл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjDksuX46vMAhUqEpoKHRLGDnkQFggaMAA&url=http://www.mlsp.gov.ua/document/100769/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.doc&usg=AFQjCNGPVgn6CFpO4g0la6vGoFaczXY2Og&bvm=bv.120551593,d.bGs&cad=rja
http://ua-referat.com/Соціальна_реабілітація_дітей_з_порушеннями_опорно-рухового_апарату
http://ukrbukva.net/print:page,1,64563-Metodicheskie-osobennosti-social-no-pedagogicheskoiy-raboty-s-bol-nymi-s-narusheniem-oporno-dvigatel-nogo-apparata-na-primere-OGUSO-RC-Sosnovaya-gorka.html
http://pidruchniki.com/10651009/pedagogika/robota_sotsialnogo_pedagoga_molodimi_invalidami_hvorimi_obdarovanimi_uchnyami
http://ebooktime.net/book_156_glava_100_§_5._Зміст_реабіл?.html
http://www.slideshare.net/loolspu/ss-25279400
http://ua-referat.com/Дитячий_церебральний_параліч
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/VKPI_soc_2013_4_18.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 24.04.2016 20.45.14 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 38796  
Андрій запитує:
Доброго дня допоможіть знайти інформацію по темі: "Форми соціального діалогу та їх характеристика". Дуже дякую за допомогу
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 12.04.2016 13.19.36 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Харків :: Запитання: 38702  
Настя запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою за темою"Роботодавці як суб’єкт соціальної відповідальності у системі соціального партнерства". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин
http://radnuk.info/pidrychnuku/tryd-pravo/646-pulupenko/19644-3-4-robotodavci-yak-sub-yekti-trudovix-pravovidnosin.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2862-17
http://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/download/437/454
http://studme.com.ua/138410286330/ekonomika/sotsialno-trudovye_otnosheniya_osobennosti_regulirovaniya_usloviyah_ekonomicheskogo_krizisa.htm
Розвиток соціального партнерства в Україні
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuuec_2014_2_49.pdf
Формування механізму соціального партнерства
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/3/03.pdf
Соціальне партнерство як інструмент регулювання соціально-трудових відносин в Україні
http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2013_28/zb28_34.pdf
http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Socialna-vidpovidalnist.pdf
Правовий статус об'єднань роботодавців як суб'єктів соціального партнерства
http://mego.info/матеріал/33-правовий-статус-обєднань-роботодавців-як-субєктів-соціального-партнерства?page=3

.: Розділ: Соціологія :: 30.03.2016 07.41.13 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.965392 seconds