Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43666
   


Автор запитання: Анна із міста: Кременчуг :: Запитання: 40020  
Анна запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з пошуком матеріалу на курсову роботу. Тема: Форми і методи організації дозвілля студентів ВНЗ І-ІІ ступеня. Спеціальність соціальний педагог. Дякую))
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Абдулов Р. Організація позааудиторної виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів: дис... канд. пед. наук: 13.00.07/ Криворізький держ. Педагогічний ун-т. – Кривий ріг, 2008. – C.5-10.
Мещерякова Є. Внеаудиторная работа как фактор подготовки будущих учителей к проведению внеклассной работы со школьниками: автореф. дис. … канд. пед. наук / Є. Мещерякова. – Волгоград, 2006. – 20 с.
Онучок Л. Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи студентів.: Дис... канд. пед. Наук. – Київ, 2008. – 200 с.
Хабарова Г. Позааудиторна виховна робота у вищому навчальному закладі як фактор професійного становлення майбутнього спеціаліста. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка.? № 23 (186), ?Ч. 3, ?2009. ?С. 18-23
Шашенко С. В. Соціальне становлення студентської молоді у позааудиторний час у Вищих навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Київ. ЦУЛ, 2009. – 337 с.
http://www.google.com.ua/url?url=http://www.vetuniver.lviv.ua/images/stories/vuchovna/doc/1.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjNoNblv7nRAhUBFSwKHchPDisQFgghMAM&usg=AFQjCNHp-iy1zUx7cRE_TsVoUr89GyE60A
http://referat-ok.com.ua/kulturologiya-ta-mistectvo/organizaciya-dozvilljevoji-diyalnosti-ditei-v-zakladah-kulturi
https://www.knteu.kiev.ua/blog/read?pid=1088&uk

.: Розділ: Соціологія :: 10.01.2017 09.55.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Переяслав-Хмельницький :: Запитання: 39792  
Катерина запитує:
Нормативна поведінка членів групи та соціальні санкції
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 17.11.2016 15.04.02 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 39557  
Ольга запитує:
Доброго дня! Надайте будь ласка матеріал на тему "Розвиток громадянського суспільства".
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:


1. Барков В., Розова Т. Громадянське суспільство в Україні: проблеми та їхнє вирішення // Вибори та демократія. – 2006. – № 3. – С. 20 – 27.
2. Бойчук М.А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії: Монографія / М.А. Бойчук. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 211 с.
3. Вінніков О. Фінансування організацій громадянського суспільства (ОГС) в Україні // Пріоритети розвитку громадянського суспільства України. / М. Лациба, О. Вінніков, Л. Сідєльнік, Д. Український; Український незалежний центр політичних досліджень. - К., 2008, С. 46.
4. Громадянське суспільство: проблеми і напрями інституційного розвитку: навч. посіб. / уклад.: Ю. П. Сурмін, Т. П. Крушельницька, В. В. Карлова та ін.; за заг. ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна – К.: НАДУ, 2008. – 56 с.
5. Гурицька М. Проблеми та перспективи громадянського суспільства в сучасній Україні // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2008. – № 41. – С. 711 – 717.
6. Дєгтяр А.О. Взаємодія органів державної влади з громадськістю: теорія та практика державного управління: монографія / А.О. Дєгтяр, А.В. Халецький, С.В. Бєлай. – Донецьк: Вид-во «Донбас», ООО «РА Ваш імідж», 2012. – 415 с.
7. Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. — Львів: Видавництво «Червона Калина». — 2002. — 276 с.
8. Лациба М.В. Чому нам потрібен новий закон „Про громадські організації” / М.В. Лациба, О.Ю. Вінніков, М.М. Слюсаревський; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К., 2008. – С. 6.
9.Пасько Я.І. Соціальна держава і громадянське суспільство: співпраця versus протистояння. Монографія / Я.І. Пасько. – К.: ПАРАПАН, 2008. – 272 с.
10. Українське суспільство 1992 — 2008. Соціологічний моніторинг / За ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. - С.501.

***************************************************************************
11. § 2.Перспективи розвитку громадянського суспільства.- Режим доступу: http://radnuk.info/pidrychnuku/polit/271-rozenfeld/4251-s-2---.html
12. Розвиток громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. / В. М. Яблонський, П. Ф. Вознюк, Д. М. Горєлов [та ін.]; за ред. О. А. Корнієвського, М. М. Розумного. – К. : НІСД, 2015. – 60 с. – (Сер. «Громадянське суспільство»). – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Korniyevskiy_12_11-58701.pdf
Проаналізовано суспільні ініціативи та практики самоорганізації громадян України в контексті формування консолідованого суспіль- ства й забезпечення національного суверенітету, сучасний стан взає- модії органів влади з організаціями громадянського суспільства, реалі- зацію ними функції контролю та захисту інтересів громадян України. На виконання Угоди про асоціацію України з ЄС, Стратегії сталого розвитку «Украї на – 2020» охарактеризовано зміни політико-право- вого середовища віт чизняного громадянського суспільства.
13. 5. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. – Режим доступу: http://political-studies.com/wp-content/uploads/2009/12/FundamentalsOfDemocracy_chapter5.pdf
14. Стан та перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2012/stan-ta-perspektyvy-rozvytku-hromadyanskoho-suspilstva-v-ukrajini/

.: Розділ: Соціологія :: 22.10.2016 16.18.00 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Конотоп :: Запитання: 39285  
Наталія запитує:
допоможть знайти інформацію до курсової роботи на тему: Технології сімейної допомоги людям похилого віку
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступними документами (Ви не могли помилитися з темою? Можливо, замість «сімейної» «соціальної»?):

1. Бобровська І. Ю. Психологічні аспекти особистісного і соціально-психологічного розвитку людини у похилому віці [Електронний ресурс] / І. Ю. Бобровська // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2013. - Вип. 4. - С. 50-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2013_4_6
2. Вакуленко С. М. Соціологія сім'ї. Навч.-метод. пос. – X. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2003. – 159 с.
3. Види соціальної терапії. – Режим доступу: http://studme.com.ua/17190512/sotsiologiya/vidy_sotsialnoy_terapii.htm
4. Житинська М. О. Деякі аспекти соціального захисту людей похилого віку в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Житинська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. - 2014. - Вип. 19. - С. 154-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_19_25
5. Житинська М. О. Забезпечення якості життя людей похилого віку як соціальна проблема [Електронний ресурс] / М. О. Житинська // Освітологічний дискурс. - 2015. - № 1. - С. 116-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2015_1_13
6. Кабаченко Н. В. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах: міжнародний досвід. [Електронний ресурс] / Н. В. Кабаченко // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - 2013. - Т. 149. - С. 62-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2013_149_13
7. Короткий курс лекцій з дисципліни «Технологія соціальної роботи». – Режим доступу: http://studme.com.ua/1584072013167/sotsiologiya/tehnologiya_sotsialnoy_raboty.htm
8. Мацкевіч, Юліана Рафаїлівна Соціальна робота з людьми похилого віку : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Ю. Р. Мацкевич ; ДВНЗ ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2014. — 339 с. : табл. — Бібліогр. наприкінці тем.
9. Методика соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [уклад.: І. В. Ковальчук, В. С. Филипчук]. — Чернівці : ЧНУ, 2009. — 183 с. : табл. — Бібліогр.: с.174-181.
10. Савельчук І. Б.Інноваційні методи соціальної роботи з людьми похилого віку: специфика та особливості впровадження / І. Б. Савельчук // Молодий вчений. — 2015. — № 2 (Ч. 4). — С. 95-99
11. Соціальна робота з людьми похилого віку / Т. І. Коленіченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2011. — № 4. — С. 20-25. - Розглянуто особливості соціальної роботи з людьми похилого віку, визначено дифініцію ”людина похилого віку”, проаналізовано завдання та обов’язки соціального працівника в цій сфері
12. Соціальна робота: технологічний аспект: навч. посіб. / за ред. А. Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.
13. Соціально-педагогічні, соціально-психологічні та соціально-медичні технології вирішення проблем різних категорій населення. – Режим доступу: http://studme.com.ua/18421120/sotsiologiya/sotsialno-pedagogicheskie_sotsialno-psihologicheskie_sotsialno-meditsinskie_tehnologii_resheniya_problem_.htm#51
14. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку : навч. посіб. / Т. О. Голубенко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — 160 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці глав.
15. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/73057/sotsiologiya/tehnologiyi_sotsialnoyi_roboti_lyudmi_pohilogo_piku
16. Технології соціальної роботи з сім'єю. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/73058/sotsiologiya/tehnologiyi_sotsialnoyi_roboti_simyeyu#14
17. Тополь О. В. Інноваційна модель соціальної роботи з людьми похилого віку [Електронний ресурс] / О. В. Тополь // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 96. - С. 279-283. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_72
18. Тополь О. В.Інноваційна модель соціальної роботи з людьми похилого віку / О. В. Тополь // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 96. — С. 279-282.
19. Чаплін І. В. Сенс життя людини та соціальний аспект формування страху смерті у людей похилого віку [Електронний ресурс] / І. В. Чаплін // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 5. - С. 16-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_5_5
20. Чернявська О.В. Технології соціальної роботи :навчальний посібник для викладачів та студентів. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 149 с.

.: Розділ: Соціологія :: 16.09.2016 22.26.25 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Конотоп :: Запитання: 39273  
Наталія запитує:
Допоможіть знайти інформацію для курсової роботи на тему:Соціальна робота з особами без певного місця проживання.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бандура Р. Соціальна робота з мігрантами [Електронний ресурс] / Р. Бандура // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 1. - С. 81-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_25.
2. Боделан М. В. Вулична соціальна робота: сутність і специфіка / М. В. Боделан // Наука і освіта. - 2016. - № 1. - С. 28-31.
3. Віннікова Л. В. Нові проблеми й шляхи надання соціальної допомоги безпритульним в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Віннікова. // Науковий вісник Донбасу. - 2013. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_3_17.
4. Герасимова Е. М. Соціальна робота зі спеціальними групами клієнтів : навч. посіб. / Е. М. Герасимова, Н. Є. Доній, О. В. Тополь. - Чернігів : ЧНТУ, 2015. - 153 c.
5. Гудзь А. О. Соціальні послуги бездомним особам та безпритульним дітям за законодавством України [Електронний ресурс] / А. О. Гудзь // Митна справа. - 2013. - № 6(2.1). - С. 320-325 . - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=Ж16417/2013/6(2.1).
6. Гудзь А. О. Становлення та розвиток законодавства про соцiальний захист бездомних осiб i безпритульних дiтей [Електронний ресурс] / А. О. Гудзь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. - 2013. - Вип. 5. - С. 88-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2013_5_22.
7. Давидюк О. О. Проблемні аспекти реінтеграції бездомних осіб, які втратили житло внаслідок позбавлення волі [Електронний ресурс] / О. О. Давидюк // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - № 2. - С. 129-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_2_12.
8. Дубович О. В. Сутність явища бездомності та його соціально-правова оцінка: історія та сучасність [Електронний ресурс] / О. В. Дубович // Питання боротьби зі злочинністю. - 2013. - Вип. 25. - С. 209-219 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2013_25_20.
9. Євтух М. Б. Соціальна робота в зарубіжних країнах : навч. посіб. / М. Б. Євтух, М. О. Носко, С. В. Грищенко. - Київ : Чалчинська Н. В., 2014. - 303 c.
10. Іваненко Ю. Л. Бродяжництво як маргінальне соціально негативне явище у суспільстві [Електронний ресурс] / Ю. Л. Іваненко // Право і суспільство. - 2012. - № 3. - С. 197-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2012_3_43.
11. Ільчук Л. І. Соціальні послуги в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Л. І. Ільчук, Н. П. Баранова, В. М. Балаценко, В. В. Болюбах, О. О. Давидюк; ред.: І. І. Тарабукіна, Л. І. Ільчук ; Центр персп. соц. дослідж. М-ва соц. політики України та НАН України. - Київ : Журавель, 2011. - 359 c.
12. Кабаченко Н. В. Дитяча бездомність в Україні / Н. В. Кабаченко // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Пед., психол. науки та соц. робота. - 2010. - Т. 110. - С. 60-65.
13. Кабаченко Н. В. Політика щодо бездомних: теорія та практика : [монографія] / Н. В. Кабаченко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : НаУКМА, 2014. - 252 c.
14. Калашник Л. С. Соціальне сирітство як невизнана проблема сучасної педагогічної науки в КНР [Електронний ресурс] / Л. С. Калашник // Наука і освіта. - 2014. - № 1. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_1_19.
15. Кожура Л. О. Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. О. Кожура ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2013. - 18 c.
16. Мамай Н. М. Соціально-економічні та психологічні фактори існування осіб без певного місця проживання [Електронний ресурс] / Н. М. Мамай, А. З. Шайхатдінов // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. - 2010. - Т. 146, Вип. 133. - С. 40-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2010_146_133_10.
17. Рекомендації по організації соціальної роботи з бездомними громадянами в регіонах / ред.: Л. І. Ільчук, О. В. Суліма ; М-во праці та соц. політики, НАН України, Центр перспект. соц. дослідж. М-ва праці та соц. політики України та НАН України. - Київ : Вишемирський В.С., 2009. - 210 c.
18. Рябчук А. М. Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.03 / А. М. Рябчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 18 c.
19. Суханова А. Є. Критерії ефективності процесу соціально-педагогічної реабілітації безпритульних підлітків [Електронний ресурс] / А. Є. Суханова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2012. - Вип. 36. - С. 287-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_36_34.
20. Тихолоз В. В. Історія соціальної роботи : навч.-метод. посіб. для студентів спец. "Соціальна робота" / В. В. Тихолоз ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2014. - 407 c.
21. Тищенко О. В. Сутність соціальної роботи як складової соціального забезпечення [Електронний ресурс] / О. В. Тищенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2013. - № 3. - С. 97-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2013_3_21.
22. Якубова Л. А. Особливості соціально-педагогічної роботи з бездоглядними та безпритульними дітьми та молоддю [Електронний ресурс] / Л. А. Якубова // Педагогічний дискурс. - 2012. - Вип. 13. - С. 432-436. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_13_102.

.: Розділ: Соціологія :: 15.09.2016 10.25.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.25041 seconds