Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Володимир із міста: Золотоноша :: Запитання: 44219  
Володимир запитує:
Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили для країн світу. допоможіть , будь ласка, зі списком літератури для контрольної роботи
Наша відповідь:
Доброго дня? Володимире. Радимо скористатися наступними джерелами інформації:

Бербенець О. В. Основні тенденції та наслідки міжнародної трудової міграції / О. В. Бербенець // Агросвіт. – 2015. - № 15. – С. 26-29.

Гуменюк Ю. П. Трудова міграція в системі тектонічних зсувів світової економіки : автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.00.02 / Ю. П. Гуменюк ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2014. - 40 с. : рис., табл.

Гуржій Т. О. Трудова міграція в Україні : монографія / Т. О. Гуржій, В. Г. Кравченко, Л. В. Ніколаєва ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. - 255 с. - Бібліогр.: с. 222-255 . - 300 прим.

Курунова Ю. О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною) : автореф. дис.. канд. екон. наук : 08.00.02 / Ю. О. Курунова ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : табл.

Лабунець В. О. Макроекономічний аналіз сучасного ринку праці України в умовах глобалізації економіки / В. О. Лабунець, В. В. Нікулін // Збірник студентських наукових статей ХНУ. – 2016. – Вип. 11. – С. 90–96.

Малиновська О. А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення : аналіт. доп. / [О. А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 57 с. : рис., табл. - (Серія "Економіка" ; вип. 18).

Малиновська О. А. Політика сусідніх країн щодо співвітчизників як інструмент поповнення людських ресурсів: виклики та уроки для України / О. А. Малиновська // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 3(28). – С. 138–146.

Онищук В. О. Грошові перекази трудових мігрантів в системі доходів домогосподарств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.08 / В. О. Онищук ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2018. - 20 с. : рис.

Ровенчак О. А. Міжнародна міґрація: теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 410 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 367-410.

Смутчак З. В. Соціально-економічні наслідки інтенсивності зовнішніх трудових міграційних потоків / З. В. Смутчак // Науковий вісник Ужгородського національного університет. – 2017. – Вип. 11. – С. 148-152. – (Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство): Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/11_2017ua/35.pdf
Стаканов Р. Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Р. Д. Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - Ужгород : Сабов А. М., 2017. - 550 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 463-518.

Танасієнко Н. П. Міжнародна міграція робочої сили в умовах глобалізації / Н. П. Танісієнко // Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – 2018. – Вип. 3 (14). – С. 44-48.

Уварова І. С. Особливості розвитку процесів міжнародної міграції в Україні у контексті її євроінтеграційних спрямувань : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.02 / І. С. Уварова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.

Цевух Ю. О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн : монографія / Ю. О. Цевух, С. О. Якубовський ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - Одеса : ОНУ, 2017. - 272 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 224-244.

Цибульська Ю. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку транскордонних ринків праці : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.05 / Ю. О. Цибульська; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього. - Львів, 2015. - 21 с. : рис.

Черняк Є. О. Міжнародна трудова міграція у системі факторів конкурентоспроможності країн : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.02 / Є. О. Черняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.

Малиновська О. Трудова міграція населення України: чого чекати в найближчому майбутньому / О. Малиновська // http://migraciya.com.ua/

Наслідки міжнародної трудової міграції // https://buklib.net/books/26964/

Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили // https://pidruchniki.com/1759091462532/ekonomika/sotsialno-ekonomichni_naslidki_mizhnarodnoyi_migratsiyi_robochoyi_sili

Україна стала десятою країною в світі з грошових переказів трудових мігрантів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dt.ua/ ECONOMICS/ukrayinataladesyatoyukra yinoyuvsvitizgroshovihperekazivtrudovihmigrantiv157783_.html

.: Розділ: Соціологія :: 15.05.2020 17.19.47 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маргарита із міста: Ізмаїл :: Запитання: 43764  
Маргарита запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про національні меншини в Україні. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо Вам скористатися такими джерелами інформації:
Бережани : місто біля Раю : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. — 2013. — № 5. — С. 1 – 71.
Гастинщиков В. Деякі аспекти формування та розвитку ситуації на Кримському півострові / В. Гастинщиков // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 1. — С. 29 – 35.
Етнонаціональна структура українського суспільства : довідник / В. Б. Євтух [и др.] ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 2004. — 342 с.
Коцур Л. М. Національні меншини України в етнополітичних процесах наприкінці 1980-х – у 1990-х рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Л. М. Коцур ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”. — Переяслав-Хмельницький, 2015. — 24 с.
Крупа Т. Україна поліетнічна. Вип. 5 : Поділля / Т. Крупа // Історія та правознавство. — 2015. — № 15. — С. 29 – 31.
Кушнір І. Урок на тему "Самобутність та рівноцінність різних культур" : людина і світ, 11 клас / І. Кушнір // Історія в рідній школі. — 2015. — № 7 – 8. — С. 46 – 50.
Луцишин Г. Національні меншини у політичному житті України : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. політ. наук. 23.00.02 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2002. — 20 с.
Міжнаціональні відносини і національні меншини України : стан, перспективи / [упоряд. Р. Чілачава, Т. Пилипенко] ; за ред. Р. Чілачави. — Київ : Голов. спеціалізована ред. л-ри мовами нац. меншин України, 2004. — 382 с.
Національні меншини України у XX столітті: політико-правовий аспект / [М. Панчук, В. Войналович, О. Галенко та ін.] ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України ; [редкол.: І. Курас (голов. ред.) та ін.]. — Київ, 2000. — 357 с. : іл., табл.
Національні меншини України: історія та сучасність : науково-довідкове видання / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; упоряд. І. Винниченко, Р. Марценюк. — Київ, 2006. — 250 с. : табл.
Ніжин – місто 17 храмів : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. — 2013. — № 7. — С. 1 – 79.
Оніщенко І. Основи етнодержавознавства : навчальний посібник / І. Оніщенко ; Європейський університет. — Київ : Європейський університет, 2004. — 167 с.
Рафальський О. Національні меншини України у XX столітті : історіографічний нарис / О. Рафальський ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — Київ, 2000. — 445 с.
Рибка О. Система уроків з теми "Населення України", 9 клас / О. Рибка // Географія та основи економіки в школі. — 2011. — № 3. — С. 20 — 30.
У таборі : [добірка матеріалів : сучасне життя українських ромів] // День. — 2012. — 21 листоп. — С. 8 – 9.

.: Розділ: Соціологія :: 16.01.2020 11.51.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Кременчук :: Запитання: 43611  
Антоніна запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для курсової роботи "СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ЯК НАСЛІДОК ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ БАТЬКІВ: СУЧАСНИЙ ФЕНОМЕН" Щиро дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, пропонуємо вам переглянти наступні джерела:
Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів в Україні
http://shron1.chtyvo.org.ua/Ilyk_Khrystyna/Sotsialne_syritstvo_v_konteksti_suchasnykh_mihratsiinykh_protsesiv_v_Ukraini.pdf
Х. В. Чорнописька Соціальне сирітство як наслідок міграційних процесів у сучасній Україні
https://grani.org.ua/index.php/journal/article/download/1050/1071/
Світоглядні аспекти проблеми соціального сирітства
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65781
«Євросироти»: з чим стикаються діти українських трудових мігрантів
https://life.pravda.com.ua/society/2017/05/4/224005/
Заробітчанство та проблема соціального сирітства в Україні
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21262/1/18-98-103.pdf
Новітня еміграція: проблеми соціального і національного сирітства
http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2015/05/zbirnyk.pdf
Трудова міграція як фактор соціального сирітства в Україні
http://dspace.onu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/24261/1/75-78.pdf
Ваврик А.Й. Соціальні та психологічні особливості життєдіяльності дітей із дистантних сімей трудових мігрантів
http://lib.iitta.gov.ua/7230/1/Соц¦альн¦_та_психолог¦чн¦_особливост¦_д¦тей_2.pdf
Деякі аспекти соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2017_13_8.pdf
В. М. Пігіда Технології соціально-педагогічної діяльності з дітьми трудових мігрантів
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vlup_2013_11(2)__29.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 27.11.2019 22.20.28 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: смт. Микулинці :: Запитання: 43531  
Наталія запитує:
способи управління людиною в сучасному світі
Наша відповідь:
Добрий день, Наталю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43509.

.: Розділ: Соціологія :: 6.11.2019 09.00.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Тернопіль :: Запитання: 43456  
Юля запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про конфлікти у трудовому колективі та шляхи їх вирішення. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41417.

.: Розділ: Соціологія :: 15.10.2019 15.53.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.406975 seconds