Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43835
   


Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 41479  
Марія запитує:
Доброго вечора! Надайте мені, будь ласка, всю сучасну літературу на тему "Історія соціології книги і читання в Україні"
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – Поліщук Х. Повернення до читання / Х. Поліщук // Молода нація : Альманах / Редкол. В. Верстюк (гол. ред.) та ін. - Київ : Смолоскип, 2003. - №4 (29) : Архів. Історія ідей. Політична філософія. Політичні науки. - С. 114-119.
– Александрова О К. До питання розвитку соціологічної служби по вивченню читання в бібліотеках України /О. К Александрова //Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ.-аналіт. бюл. – Київ, 1994. - Вип. 8. - С. 5-10.
– Балика Д. А. Аналітичний та синтетичний метод вивчення читачівства/Д. А. Балика // Бібліологічні вісті. - 1926. - № І (10). - С. 16-36.
– Балика Д. А. Вивчення у країнського читача / Д. А. Балика / / Бібл. журнал ВБУ. - 1925. - № 8-10. - С. 68-76.
– Богуш Т. І. Про читання молодих робітників у бібліотеках: за матеріалами дослідження ДРБ УРСР ім. КІІРС /Т. І. Богуш / / 'Бібліотекознавство і бібліогр. - 1987. - Bun 27. – С. 57-62.
– Богуш Т. І. Читацькі потреби читачів обласного міста та їх задоволення в ОУНБ / Т. І. Богуш //Тези до XIX та XX звітних наук. конф. професорсько- викладацького складу та аспірантів інституту. – Київ, 1992. - Ч. 2. - С. 8- 9.
– Богуш Т. І. Деякі аспекти розпитку соціології читання з Україні / Т. І. Богуш, Т. І. Студенкова / / Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи: зб. наук. пр. – Київ, 1993. - С. 41-48.
– Голобуцький П. В. Соціологічні аспекти українського кингодруку: історія і сучасність / П. В. Голобуцький // Проблеми соціології. – Київ, 1992. - Вип. 1.
– Гроза О. Д. Сучасний читач обласної наукової бібліотеки та відповідність діяльності ОУНБ Його запитам (за підсумками анкетування читачів у відділах обслуговування Чернівецької ОУНБ) / О. Д. Гроза // Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ. аналіт. бюлетень / ДБУ. - Київ, 1994 - Вип. 9. С. 9-14.
– Довгань К. Кабінет вивчення книги і читача / К. Довгань / / Бібліолог. вісті. - 1926. - № 3. - С. 83.
– Богданов Г. Соціологія вивчення інформаційних потреб чита¬чів (Україна – Німеччина) / Г. Богданов // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 12. – С. 21.
– Вилегжаніна Т. Криза читання як сучасна проблема світового рівня / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2011. –№ 4. – С.4-6
– Кравченко С. Читання як соціокультурний феномен в епоху глобалізації: спроба осмислення та програмно цільові підходи [Електронний ресурс] / С. Кравченко. – Режим доступу: htpp://yunilibr.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=360&Itemid=140. – Назва з екрана.
– Куфаєв М.М. Книга як поняття й пpедмет науки та бібліогpафія як документальна наука пpо книгу. – Київ, 1925. – 24 с.
– Лопата О. Дослідження інформаційних потреб читача в контексті бібліотечної практики 20-х-початку 30-х років XX століття / О. Лопата// Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 8. – С. 34–19.
– Маркова В. А. Книжкова комунікація: теорія, історія, перспективи розвитку : автореф. дис. … д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 / В. А. Маркова ; Харк. Держ. акад. культури. – Х., 2011. – 36 с.
– Маркова В. Читач як комунікативний діяч / В. Маркова // Вісн. Кн. палати – 2010. – № 5. – С. 43-47.
– Мастипан О. Читач – основий об’єкт соціологічних дослід¬жень / О. Мастипан // Соціологічні дослідження в бібліотеці : інформ.-аналіт. бюл. – Київ, 1998. – Вип. 22. – С. 3-22.
– Медведєва В.М., Пхайко К.М. Книга і читання / В. М. Медведєва, К. М. Пхайко. – Режим доступу: http://libs.org.ua/ELTU.
– Московець Л. Відроджуємо смак до читання / Л. Московець // Бібліот. планета. – 2012. – № 1. – С.11–12.
– Новальська Т. Читання в Україні в новому столітті / Т. Новальська // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 12. – С. 21-24.
– Олянишен Т. Читання в сучасному суспільстві / Т. Олянишен, О. Мельников // Вісн. Кн. палати. – 2010. –№ 6. – С. 46–50.
– Розміровська О. На підтримку іміджу дитячого читання / О. Розміровська // Бібліотечна планета. –2011. – № 3. – С.23-24.
– Савіна З. Сучасний читач та тенденції читання в Україні / З. Савіна // Бібл. планета. — 2001. – № 1. – С. 9-10.
– Скокова Л. Читання у структурі культурно-дозвіллєвих практик населення України / Л. Скокова // Бібліот. планета. – 2010. – № 1. – С. 14-17.
– Степченко Л. Особливості читацької поведінки сучасної молоді в електронну епоху / Л. Степченко // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. Вернадського / Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. – Вип. 35. – Київ, 2013. – С. 508 – 515.
– Степченко Л. Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет? / Л. Степченко // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. Вернадського / Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. – Вип. 33. – Київ, 2012. – С. 487 -- 497
– Чигрина Н. В. Читання як соціальний феномен [Текст] / Н. В. Чигрина, Л. М. Сіднєв // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Класичний приват. ун-т. - Запоріжжя, 2009. - Вип. 43. - С. 257-264
http://subject.com.ua/sociology/picha/45.html
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_980_70034630.doc
http://migg.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=203&Itemid=82&limit=1&limitstart=9
http://school.home-task.com/sociologiya-knigi/
http://www.chytomo.com/news/chitacki-zvichki-ukraiinciv-sociologichni-doslidzhennya-ostannix-rokiv
http://litstudies.chdu.edu.ua/article/viewFile/72721/67817
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_lib/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ntvpp1.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://uadpub.uad.lviv.ua/pvs/32/48.pdf
http://www.bookplatform.org/images/activities/275/brochurereadingfinalprint.pdf
http://mincult.kmu.gov.ua/document/244956793/Biblio_programa-27082015.doc
https://zounb.zp.ua/node/551

.: Розділ: Соціологія :: 16.12.2017 01.42.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Васильків :: Запитання: 41426  
Оксана запитує:
Доброго дня! Будьте ласкаві допоможіть з джерелалми на тему "Роль медицини в забезпеченні відтворенння населення та планування сім'ї". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо звернутись до наступних документів:

Голуб О. О. Причини демографічнї кризи в Україні та шляхи її подолання
http://visnyk.chdtu.edu.ua/files/9_25/13.pdf

Планування сім'ї
http://medbib.in.ua/planirovanie-semi21870.html

Соціологія сім’ї. Гендерні відносини
https://studfiles.net/preview/5585783/

Демографічна криза в Україні і роль медичної науки в її подоланні
http://www.mif-ua.com/archive/article/2857

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
http://www.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/socmed/Підручники та посібники/IV мед/soc_med.pdf

Концепція Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 роки"
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/244-2006-р

Крісвел Рейчел Репродуктивне здоров’я: роль медичних менеджерів
http://tfh.jsi.com/Resources/Docs/mtc_chapters1-3-ukr.pdf

Планівання сім’ї
http://tfh.jsi.com/Resources/Docs/fp_manual-ukr.pdf

Медико-соціальна характеристика демографічних процесів
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/socmedic/lectures_stud/uk/stomat/ptn/соціальна медицина та ооз/3/01. соціальна медицина та ооз як наука.htm

Державна політика у сфері охорони здоров’я
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monogr/457d99ff-a477-4205-baaf-2cee246fe3da.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 6.12.2017 08.49.26 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Біла Церква :: Запитання: 41417  
Лариса запитує:
Доброго дня! Домоможіть підібрати літературу з предмета "Соціологія" на тему "Трудлвий колектив та його структура. Конфлікти у трудовому колективі та шляхи його розв'язання". Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 40535.
2. Бабай О. М. Колективні трудові спори (конфлікти) та порядок їх розгляд в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Бабай // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2011. - Вип. 15. - С. 58-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2011_15_14.
3. Березін Є. Є. Примирні процедури та їх значення для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Електронний ресурс] / Є. Є. Березін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2010. - Вип. 1. - С. 211-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2010_1_31.
4. Єрохін С. В. Загальна характеристика суб’єктів, що виконують посередницькі функції при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) [Електронний ресурс] / С. В. Єрохін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 29. - С. 306-312. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2005_29_55.
5. Запара C. І. Правовий аналіз діяльності профспілок в аспекті вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Електронний ресурс] / C. І. Запара // Право і Безпека. - 2003. - Т. 2, № 4. - С. 110-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2003_2_4_28.
6. Кисельова О. І. Питання співвідношення трудових конфліктів та трудових спорів [Електронний ресурс] / О. І. Кисельова // Правові новели. - 2014. - № 1. - С. 36-40. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/prno_2014_1_10.
7. Кисельова О. І. Співвідношення трудових конфліктів та трудових спорів [Електронний ресурс] / О. І. Кисельова // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2010. - № 18. - С. 348-353. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_18_49.
8. Кисельова О. І. Трудові конфлікти та трудові спори: поняття, характеристика, співвідношення [Електронний ресурс] / О. І. Кисельова // Юридична наука і практика. - 2011. - № 1. - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/njj_2011_1_15.
9. Коваленко Л. В. Соціально-трудові конфлікти та напрями роботи щодо їх запобігання [Електронний ресурс] / Л. В. Коваленко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2013. - Вип. 181(6). - С. 135-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(6)__22.
10. Конопацька О. М. Конфлікти в трудових колективах і шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / О. М. Конопацька // Юридична психологія та педагогіка. - 2014. - № 1. - С. 100-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2014_1_12.
11. Коростильова Е. А. Правова природа індивідуальних трудових спорів та конфліктів в умовах ринкової економіки в Україні [Електронний ресурс] / Е. А. Коростильова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2011. - Вип. 15. - С. 52-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2011_15_13.
12. Кузніченко О. В. Трудові конфлікти: шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / О. В. Кузніченко // Право і Безпека. - 2002. - № 2. - С. 76-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2002_2_22.
13. Маринич Л. В. Правове регулювання трудових спорів та конфліктів: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Л. В. Маринич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2011. - Вип. 13. - С. 137-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2011_13_24.
14. Олійник Н. Ю. Cучасний підхід до соціально-трудових конфліктів [Електронний ресурс] / Н. Ю. Олійник // Молодий вчений. - 2016. - № 4. - С. 561-564. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_137.
15. Олійник Н. Ю. Управління соціально-трудовими конфліктами та їх вирішення [Електронний ресурс] / Н. Ю. Олійник // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2016. - Вип. 11. - С. 231-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2016_11_33.
16. Рішняк М. О. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" – основа ефективності діяльності Національної служби посередництва і примирення [Електронний ресурс] / М. О. Рішняк // Право та інновації. - 2016. - № 1. - С. 209-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2016_1_32.
17. Cокол М. Колективний трудовий спір та конфлікт: відмінності понять [Електронний ресурс] / М. Cокол // Історико-правовий часопис. - 2013. - № 2. - С. 98-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2013_2_23.
18. Чудик-Білоусова Н. І. Правові засади вдосконалення процедури вирішення колективного трудового спору як конфлікту інтересів [Електронний ресурс] / Н. І. Чудик-Білоусова // Університетські наукові записки. - 2016. - № 1. - С. 141-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_1_15.
19. Шевченко Д. В. Поняття, класифікація та порядок вирішення трудових спорів, конфліктів в Україні [Електронний ресурс] / Д. В. Шевченко // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 2. - С. 239-241. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2012_2_59.
20. Щукін О. С. Добровільність як основоположний принцип медіації під час вирішення індивідуальних трудових конфліктів [Електронний ресурс] / О. С. Щукін // Право і суспільство. - 2015. - № 5.2(3). - С. 125-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5.

.: Розділ: Соціологія :: 5.12.2017 10.20.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Женя із міста: Кривой Рог :: Запитання: 41370  
Женя запитує:
Добрый день! Можете помочь найти источники на тему "особливості сімейних конфліктів та шляхи їх вирішення". Спасибо
Наша відповідь:
Доброго дня, Женю. Радимо скористатись відповідими на питання довідки № 31878, 35257, 35272, 40620 та джерелами інформації:

Ганкевич О. В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім'ї : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.

Калинич Л. В. Соціально-психологічні чинники попередження подружніх конфліктів : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.05 / Л. В. Калинич; НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка . - Київ, 2013. - 19 c.

Основи психології сімейного життя : заняття зі старшокласниками / [авт.-уклад.] Лілія Мартинець. - Донецьк : [б. в.], 2013. - 162 с. : табл. - Бібліогр.: с. 161-162. - 100 экз.


Посвістак О. А. Теоретико-історичні основи психології сім'ї : [монографія] / Посвістак О. А. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 402 с. : табл. - Бібліогр.: с. 333-402.

Психологічна допомога учасникам АТО та їх сім'ям : колект. монографія / [М. Мушкевич та ін. ; за заг. ред. М. Мушкевич] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Фонд Ігоря Палиці "Новий Луцьк". - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 254, [4] с. : іл.

Руденок А. І. Формування у майбутніх психологів готовності до запобігання та подолання сімейних конфліктів : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / Алла Руденок ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2016. - 16 с.

Седих К. В. Психологія сім'ї : навч. посіб. / Кіра Седих. - 2-ге вид., стер. - Київ : Академія, 2017. - 190, [1] с. - (Alma Mater ). - Бібліогр.: с. 186-191.

Сивак М. Анатомія і психологія сімейного конфлікту / Михайло Сивак. - Львів : Бадікова Н. О. [вид.], 2014. - 207 с. : рис. - Бібліогр.: с. 195-207.

Столярчук О. А. Психологія сучасної сім'ї : навч. посіб. / Столярчук Олеся Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Кременчук : Щербатих О. В., 2015. - 135 с. : рис. - Бібліогр.: с. 133-135.


Федоренко Р П. Психологія сім'ї : навч. посіб. / Р. П. Федоренко ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 363 с. - Бібліогр.: с. 278-283.

Ходаківська, Оксана Мар'янівна.
Соціально-психологічні чинники виникнення стресу в сімейних стосунках молодої сім'ї : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. М. Ходаківська ; Хмельниц. ін-т соц. технологій, ВНЗ Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Талком, 2014. - 480 с. : табл. - Бібліогр.: с. 423-439.

.: Розділ: Соціологія :: 24.11.2017 16.39.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 40898  
Ольга запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка літературу на тему - "Третій сектор в Україні". Щиро дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Соціологія :: 31.07.2017 20.50.11 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.266048 seconds